Росица Иванова Павлова старши учител по английски език Айдън Нихадов Шабанов учител по физическо възпитание Севие Реджебова Ахмедова старши учител по български език и литератураДата21.07.2018
Размер54.5 Kb.
#76892
ТипЛитература
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ ХРИСТО БОТЕВ”

ГРАД ЛОЗНИЦА, ОБЛАСТ РАЗГРАД
УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР: Р.КОСТАДИНОВА

П Л А Н

 за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнениена „Механизма за противодействие на училищния тормоз“

съгласно заповед  РД 09-611/18.05.2012г. на министъра на образованието, младежта и науката

 

2012 година 

Състав на съвета:

1. Председател: Христина Атанасова Христова - Исмаилова – пом. директор       

2. Членове:

Росица Иванова Павлова – старши учител по английски език

Айдън Нихадов Шабанов – учител по физическо възпитание

Севие Реджебова Ахмедова – старши учител по български език и литература

Ана Иванова Иванова – педагог, родител на ученик от V клас

Мустафа Алиев Джамбазов – ученик от VІІ „а” клас

 І. Предмет

    Проучване и подпомагане психичното развитие и здраве на учениците в системата на средното образование, чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагането на механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

   Единният механизъм за противодействие на тормоза е разработен от Министерството на образованието, младежта и науката с участието на МТСП, АСП, ДАЗД, МВР, ЦКБППМН и неправителствените организации – НМД, фондация „Стъпки за невидимите деца в Българи,” фондация „Асоциация Анимус”, Дружеството на психолозите в България и УНИЦЕФ.

 ІІ. Цел

    Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

 ІІІ. Задачи:

1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище.

2. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в училище.

 ІV. Общи положения

  1. Във всяко училище се създава координационен съвет с ясни функции и делегирани отговорности, който да отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза. Съветът да се ръководи задължително от помощник-директор и да включва училищния психолог или педагогически съветник, учители, ученици и родители.

2. Превенцията на тормоза включва комплекс от мерки, които най-общо имат за цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за насилието.

3. Комплексът от превантивни мерки трябва да включва всички възможни аспекти и форми на тормоза, ясно да фокусира вниманието върху участието на всички групи и да се планира на три нива - класна стая /паралелка, училище, общност.

4. За да се изгради защитната мрежа е необходимо да се поставят ясни граници, изграждане на ценности, правила и процедури, които не допускат прояви на насилие и тормоз във взаимоотношенията в училище

5. По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест.

6. Важно е да не бъдат омаловажавани и първите прояви на влошаване на отношенията между децата и поведение, което е неприемливо. Необходимо е още при най-малките сигнали и съмнения за тормоз да се предприемат стъпки, за да се предотврати ескалация на насилието и да се изпрати ясно послание, че такова поведение няма да бъде толерирано. Вниманието трябва да бъде насочено както към проявите на физически тормоз, така и към неговите социални и психологически форми.

7. Булингучилищен тормоз, при който един ученик наранява, унижава или плаши друг ученик целенасочено, отново и отново. Начини: бутане, ритане, препъване, удряне, шамаросване, наричане с прякори, изнудване, отправяне на заплахи, щипане, разпространяване на слухове и лъжи, изпращане на груби имейли или забележки и др.Психичното насилие е едно от най-трудно доказуемите.

8. Физически белези – натъртени места с форма на пръсти по тялото, ръцете и краката; натъртвания, които имат форма на ръка или предмет, с който ученика е бил удрян; натъртвания, причинени по различно време, с различен цвят; изгаряния на необичайни места, насинени очи, следи от ухапвания и др.

9. Психични белези – агресивно поведение и/или поведение, насочено към привличане на внимание- упорито непослушание; избухливост и изблици, необичайни за възрастта; самозанемаряване, бягане от училище, самонараняване.

10. Разпознаване на сексуалното малтретиране – нежелание за преобличане за часовете по физическо възпитание, сексуални познания и/ или поведение, които изглеждат необичайни за възрастта на ученика; гняв, агресия, враждебност; поведение, характеризиращо се с избухвания: поведение, насочено към привличане на вниманието, истерични изблици, избухвания в плач.

 Д Е Й Н О С Т И:І. Дейности по разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище:

 1. Сформиране на училищен координационен съвет.

       Срок: 30.09.2012г.

       Отг. Хр.Христова - Исмаилова

2. Оценка на проблема, през мнението на учениците, учителите, родителите – с помощта на стандартизиран въпросник.   

                                                              Срок: 30 ноември 2012 г.    

Отг.: Хр.Христова- Исмаилова

3.  Анализ на проявите на училищен тормоз и наличните правила и решения за справяне с него – честота на булинга, форми, рeзултати, последствия, налични и липсващи правила.

Срок:  декември 2012 г.

Отг.:координ.съвет       4.  Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и участниците в процеса.

Срок: 10-20 ноември 2012 г.

Отг.:  класни ръководители

 5.   Повишаване на квалификацията на персонала за справяне в ситуации на тормоз.

Срок: ноември 2012 г.– май 2013 г.

Отг.:  директора

 6. Оптимизиране на системата за наблюдение и контрол, в зависимост от резултата от оценката на проблема.

Срок: януари 2013 г.

Отг.:  координац.съвет,

дежурни учители

 7.   Разработване на процедури за реагиране в ситуации на тормоз.

Срок: ноември- декември 2012 г.         

Отг.:  Хр.Христова-Исмаилова,

Р.Павлова, С.Реджебова

 8.   Запознаване на учители, ученици и родители с процедурите за реагиране в ситуации на тормоз.

Срок: януари 2013 г.

Отг.:   Членове на координационен съвет и класни ръководители


 9. Разпространение на информационно-образователни материали, съобразени с различните възрастови групи и свързани с:

а) превенция на тормоза;

б) правата и задълженията на децата.

Срок: 30 март 2013г.

Отг.:   кл.ръководители

 

10.  Запознаване на децата с аспектите на насилието и начините за справяне с него.Срок: февруари 2013г.

Отг.:   А.Нихадов

             кл.  ръководители

11.    Провеждане на индивидуални консултации с деца понасящи или извършители на тормоз.

                                                                                Срок: октомври 2012г. – юни 2013 г.

                                                                                Отг. Р.Павлова, Хр.Христова-Исмаилова,

А.Нихадов, С. Реджебова

 

12.  Набиране на данни и анализ на профила на ученика, използващ булинг (психически тормоз, повторяемо унизително отношение на някой към някой).Срок: от м. ноември 2012 -май 2013г.

Отг.:  Класни ръководители

 

 

ІІ. Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа:


 1. Разработване и приемане на правила и процедури за работа с:

1.1    Дете, жертва на тормоз;

1.2    Дете, упражнило тормоз;

1.3    Деца, които помагат и подкрепят тормоза;

1.4    Децата наблюдатели.

Срок:  декември2012г.-януари 2013 г.

Отг.:   Хр.Христова, С.Реджебова

2. Разработване и приемане на правила и процедури за регистриране на ситуации на тормоз, насочване към други служби и обмен на информация с други учебни и детски заведения.

Срок:  декември2012г.-януари2013г.

Отг.:   Р.Павлова, Айдън Нихадов,

А.Иванова

 3. Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и училищно ръководство.

                                                             Срок: октомври 2012 г. – юни 2013 г.

  Отг.:  кл.ръководители, А.Иванова,

С.Реджебова, директор
 4. Да се създаде единен регистър за регистриране на ситуации на тормоз в училището. Регистърът да включва описание на ситуацията, вида тормоз, участници, наблюдатели, предприети мерки.

Срок:  от ноември 2012 г.Отг.:   Хр.Христова- Исмаилова

 

                                                                                                                    

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница