Рудолф Бройс Лечение на заболявания, които се считат за нелечими, с естествени средствастраница1/6
Дата11.02.2017
Размер0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Рудолф Бройс

Лечение на заболявания, които се считат за нелечими, с естествени средства

пълен курс

http://golodanie-da.ru/biblioteka.htm

 ПРЕВОД ОТ РУСКИ- ДАНИЕЛА ТОДОРОВА- КАБАЛА

ОТЗИВИ НА ПАЦИЕНТИФелд, 1 декрмври 1971 г.

28.май.1964 г. Попаднах в болница с подозрение за чревна непроходимост.

След изследванията, лекарят ми постави диагноза- рак на червото. Трябваше

да бъда оперирана и да ми бъде направен изкуствен изход. След като сестра

ми Антония получи знак свише,че ще се излекувам без операция, аз напуснах болницата. От ден на ден ставах все по-зле. В същото време, сестра ми разбра

ла от своя позната,с която били на поклонение в светите места във Вигенс-

бах, че има човек, който лекувал рак без операция. Помолила я да помоли то

зи г-н Бройс да ни посети. Последният, пристигна на следвашия ден от Блу-

денц ( Австрия) и определи по ириса ми, че имам рак на долните части на

тънкото и дебелото черво. По негови указания проведох пълния курс на лече

ние. На 35-я ден туморът се резорбира.От тогава насам се чувствам добре. Ня

мам никакви оплаквания и съм в състояние да работя.


Сърдечно благодаря на Божията Майка, която ми посочи г-н Бройс. Той ми помогна да се излекувам напълно със своите съвети и безкористна работа.
КОМЕНТАР: лечението е проведено на 28.юли 1964 г; пациентката е почина-

ла на 8.01.1985 от сърдечна недостатъчност.

Ванген, 7 февруари 1973 г.

19 септември 1972- обърнах внимание на голям,твърд възел на дясната си гър

да. Личният ми лекар ми назначи операция, но тъй като знаех за лечението на

рака по метода на г-н Бройс чрез сокове, аз се отказах от оперативна намеса и

проведох курс на лечение. След три седмици туморът се измени, а след 6 сед-

мици от началото на лечението, от него не остана и следа. Личният ми лекар

беше поразен и каза, че при такъв размер и големина, по принцип е необходи

ма спешна операция.

Много съм щастлива, че на моите 40 години, продължавам да живея като пъл

ноценен човек. От все сърце съм благодарна на г-н Бройс, който продължава

да помага на много хора и на мен със своите съвети.

КОМЕНТАР: през 1995 година всичко е наред с пациентката.На Рождество,1964г, се разболях от левкемия, възпаление на ставите и сър-

дечния мускул. Бях приета в болница, но така и не чувствах облекчение, дока

то съпругът ми не доведе г-н Бройс.На път от Вигенсбах към Равенсбург, той споменал, че в растояние на три дни ще настъпи подобрение, а след шест, мо

га да се върна у дома. Пих чай и сокове и резултатите не закъсняха. Приблизи

телно след шест дни бях изписана.


Много съм благодарна на г-н Бройс за неговите старания.


Блуденц, 20 януари 1973 г.

Преди двадесет и три години трябваше да бъда оперирана от рак на гърдата,

но тъй като от подобна операция почина майка ми, аз не се реших да се под

ложа на същото, въпреки че, от година на година започнах да се чувствам все

по-зле. Минаха пет години и за моя радост по служебни дела при нас пристиг

на г-н Бройс.Тъй като той беше добър диагностик,реших да му се доверя.Про

тегнах лявата си ръка и го попитах дали съм здрава. Отговори, че имам проб

лем с лявата гърда и бях изумена от неговата проницателност. На моята мол

ба дали е в състояние да ми помогне, г-н Бройс отговори,че има едно средст

во. Преди десет години той направил смес от сокове срещу злокачествени за-

болявания и ми препоръча курс на лечение. Бройс добави и че аз ще съм пър

вата, която ще изпита неговият начин и все още не е сигурен дали ще издър

жа 42 дни само на сокове.Твърдо решена, на следвашия ден започнах лечени

ето. Имайте предвид, че по него време нямаше сокоизтисквачки и ми се нала

гаше да стържа плодовете и после да ги натискам с преса за картофи. Бях при

ятно изненадана,когато по време на този курс започнах да се чувствам много

добре и отслабнах с няколко килограма. След 42 дни, злокачественият тумор

беше изчезнал и до ден днешен няма рецидиви. Чувствам се прекрасно.


Благодаря Ви, г-н Бройс, от все сърце за добрите съвети, които винаги сте ми

давал и се радвам,че ми се даде шанс да бъда първата, която се излекува с по

мощта на Вашия метод. „ Пълният курс на лечение от рак” настоятелно пре-

поръчвам на всички, които не са се подлагали на операция.


КОМЕНТАР: до ден днешен е здрава, март 1991
Блуденц, 20 януари 1973 г.

Второ писмо

Няколко години, след като се излекувах от рак на гърдата с помощта на Ва-

шия „Пълен курс на лечение от рак”, започнаха силни главоболия и помис-

лих, че имам тумор в мозъка. Бях отчаяна и Ви помолих да ми поставите диа

гноза чрез ирисодиагностика. Установихте, за моя радост, че няма рак, но е

започнало прищипване на нерва между третия и четвъртия шиен прешлен и

ме изпратихте на мануална терапия в Цюрих. Ние, със съпруга ми, дадохме

вашата диагноза на лекаря там и той ми направи рентгенови снимки. На това

основание съобщи, че диагнозата е абсолютно точна и се заинтересува кой е

този лекар в Блуденц. Тогава му разказахме за вас и за това,че сте много до-

бър диагностик, а по професия сте електромонтьор, но медицината е ваше хо

би. След няколко сеанса, главоболието ми изчезна и съм ви много благодарна

за правилната диагноза, за съветите ви, които отново ми дадохте безкористно.


КОМЕНТАР: г-жа Незенон в март 1991, все още с пълна сила работи в своята фирма.Блуденц, 20 февруари 1975 г.

Майка ми, г-жа Софи Вахтер от Блуденц,заболя много сериозно на 6 януари,

1963, така че се наложи да се консултираме с трима лекари. В течение на пет

седмици повръщаше храната, която се състоеше само от чай и сухари. В по-

върнатата маса се виждаше и кръв. Лекарите подозираха рак, но не изключва

ха и възпаление на панкреаса, защото в това състояние не бяха в състояние да

и направят рентгенограма. И в двата случая не даваха надежда, тъй като забо

ляванията имаха летален изход. В това безисходно положение се обърнах

към г-н Бройс от Блуденц, който ме посъветва да проведем лечение със соко-

ве ( цвекло,моркови, целина) по точното ви указание. След седмица забелязах

ме слабо подобрение. Преди всичко намаля повръщането, а после изчезна съв

сем. След четири месеца майка ми беше напълно здрава, за удивление на лека

рите.

От тогава, тя ежегодно провежда този курс на лечение и след него става всепо-силна, особено добре действа и на сърцето и. Искаме още веднъж да благо

дарим на г-н Бройс.

В историята на моето заболяване няма нищо особено. Страдах, подобно на

много болни. Години ме мъчеше заболяване на черния дроб и панкреаса. Съ

ветите на лекарите не ми носеха облекчение. Трябваше да спазвам строга дие

та и да използвам цял аресенал от медикаменти за да задържа развитието на

болестта си.По-късно се появи и заболяване на бъбреците. Казано на кратко,

здравето ми клонеше към нулата.От мой познат научих адреса на г-н Бройс,

който твърдеше, че той е най-добрият в цялата страна. Надявайки се на по-

мощ заминах за Тюрингия.Без да е наясно с моето заболяване, г-н Бройс пос

тави почти същата диагноза, която бях чувал от различни лекари. Назначи ми

шест седмично лечение със сокове,към което се придържах строго. Периодът беше неприятен, но усилията ми имаха ефект и резултатите не закъсняха.

Сега се чувствам добре и мога да ям всичко, без да усещам никакви симпто-

ми на старото заболяване.

Препоръчвам това лечение на всички. То ме направи жизнерадостен.
С огромно уважение Х.Н., 1974 г.

В май, 1971 ми беше оперирана долната устна. Точната диагноза ми беше

поставена в един от университетите и тя беше- рак. След операцията прове-

дох 25 сеанса на облъчване.През 1973 г. Се появи рецидив. Лъчетерапията,

по мнението на лекарите, не можеше вече да ми помогне .Пролетта на 1974

бях отново в клиника. Трябваше да си направя пластична операция за една

година пет пъти. Освен това, вече имах на жлезите в гърлото три образувания,

които без съмнение имаха подобна природа- рак.

На 29 януари 1974 в 10 часа трябваше да се състои първата операция. В 8:30

съобщих на професора, че не мога да се реша да се подложа на такава намеса .

Разочарован от решението ми, лекарят каза, че всичко оставя на моя отговор-

ност. Когато се върнах у дома, веднага, заедно със съпругата ми, заминахме

за Блуденц при г-н Бройс. Той ме посъветва да проведа „Пълния курс за лече

ние от рак”.

В течение на лечението се чувствах много добре. След четири седмици бяха

видни първите резултати. След пет седмици устната ми заздравя,а образува-

нията се абсорбираха. След още една седмица аз започнах да работя и се чув

ствах така добре, както никога до сега. Доборото ми самочувствие продължа

ва до днес.
Задължен съм на г-н Бройс
Нойкирх, 7 декември 1972 г.

Рудолф Бройс ме излекува от рак на ларинкса и нямам думи, за да изразя

благодарността си.Дълго време ме мъчеше тежкото пресипване на гласа ми и

отидох при специалист. Изследванията показаха рака на ларингса и лекарят

ме посъветва веднага да се оперирам. Още веднъж ме подложиха на изслед-

вания и се установи,че трябва да ми бъде премахнат целия гръклян. На такава

интервенция не исках да се подлагам и болна се върнах у дома.В разговор със съседка научих за човек, който се излекувал от рак, благодарение на на г-н

Бройс и от него взех адреса на последния. При посещението ми беше назна-

чено лечение със сокове. След като завърших този курс,аз се почувствах отно

во здрава. Имах добър апетит и работех по старому, въпреки моята възраст

( 72 години).
Още веднъж изказвам благодарност за Вашето старание и успешни резултати при лечението.

12 февруари 1970, домашният лекар ми даде направление в университетската

клиника. Там дълго ме изследваха и на основание рентгеновите снимки зак-

лючиха,че на левия бъбрек ми бъбрек се е образувал тумор. След като бяха

направени допълнителни прегледи, за да се локализира образуванието,ми наз

начиха операция в урологическа клиника.На 5.март.1970 бях оперирана с пре

махнат бъбрек, защото туморът се оказа злокачествен. 17.март, същата годи-

на бях изписана. Професорът извикал съпругът ми и му казал, че в най-доб-

рия случай ще живея още година. В къщи ме лекува домашният лекар и рент

генолог, и трябваше да премина през 43 сеанса на облъчване. На всеки три

месеца правех изследвания.

На 9 септември 1971 трябваше отново да вляза в болница, тъй като ми беше

открит тумор на левия бял дроб. Беше ми направена операция. Долната част

на дроба беше изрязана. На 8 октомври отново ме изписаха, като оставах под

лекарски надзор. През май,1972,рентгенологът откри още едно тумурно обра

зувание в десния бял дроб. Бях посъветвана да си направя нова операция, но

аз отказах.

По волята на Провидението научих адреса на човек, лекуващ рак и веднага

заминах в Австрия при г-н Бройс. Той потвърди диагнозата и ми върна надеж

дата след като спомена,че ще бъда излекувана след 42 дни. Проведох пълния

курс на лечение. Оставах под наблюдението на домашния си лекар. След че-

тири седмици, отново отидох на рентгенолог, кото установи, че туморът се е

смалил до размер на оризово зърно. След пълният курс на лечение от него бе

ше останал само белег. Всичко това е зарегистрирано от лекарска комисия.


Нямам думи да изкажа благодарността си на г-н Бройс, който ме излекува.

Убедена съм,че ако го познавах по-рано, нямаше да имам нужда и от опера-

ция. Още веднъж, сърдечно благодаря!
КОМЕНТАР: пациентката се чувства добре и сега, 1990 г.Гьотцис, 18 август 1975 г.

Преди 25 години ми откриха рак на червата и стомаха. Трябваше да бъда опе

рирана, но отказах. По същото време, случайно се заговорих с един господин

от Блуденц- Рудолф Борйс, който по това време беше при друг болен в Гьот-

цис. Разказа ми за своя «Пълен курс” и веднага се съгласих на това соколече-

ние, заедно с г-н Йозеф Фендом. След лечението, рентгеновите снимки нищо

не откриха. И до ден днешен нямам оплаквания. За времето на лечението от-

слабнах с 15 килограма.Бях третият човек провел този курс и го препоръчвам на всеки. Не зная как да ви се отблагодаря г-н Бройс.


Този метод не беше много лесен, поради липсата на сокоизстисквачки през

онези години, но с трудът и търпението бяха възнаградени.


КОМЕНТАР: г-жа Марте и сега, 1990, се чувства прекрасно.Алтах, Егетен 6, 20 януари 1985 г.

Преди около 24 години паднах на земята,изпълнявайки упражнения на лост и

известно време съм бил в безсъзнание. След този случай започнаха силни бол

ки в главата и почти не можех да спя. Наложи ми се да полежа в болница, къ

дето ми направиха пункция. Лекарят ме посъветва да дам съгласието си за операция на черепа, за да ми сложат пластина. Отказах. Болните, излекувани

от г-н Бройс, ми предложиха да ми уредят среща с него. Той ми постави диаг

ноза по ириса и ме посъвтва да започна соколечение.След няколко дни почув

ствах облекчение. Сънят ми се възстанови, а след 42 дни бях отново здрав.

До днес нямам оплаквания.
Мога само да се възхищавам на таланта на г-н Бройс и съм му благодарен за

всичко.
Блуденц, януари 1985 г.

През 1977 г, лекарят ме посъветва да се подложа на операция, заради увреж

дане на междупрешлените дискове, тъй като не ми помагаха нито инжекци-

ите, нито шокотерапията. Тогава посетих г-н Бройс, чиято бърза помощ нап

рави излишна както операцията, така и консултацията при лекаря.
Бройс, тъй като сте и мой съсед, Рудолф, много съм Ви задължен.Грац, 28 декември 1981 г.

Диагноза: рак на матката.

Пълен курс на лечение от рак – 14 септември-26 октомври 1981

Резултат-добър. Състоянието в момента също е добро.

Никога не съм се чувствала толкова добре, както след този курс на лечение.

Кръвното налягане и захарта, както и кръвните изследвания се оказаха с пока

затели, които имах едва след лечение с таблетки. През януари съм решила да

направя още един курс и го препоръчвам на всички. По време на лечението

бях толкова работоспособна, че се справях без проблем със задълженията си.

толкова съм ви благодарна г-н Бройс и се надявам да помогнете на още много хора с вашия „Пълен курс”.


КОМЕНТАР:14.12.1985 от г-жа Елфрида Зомер пристигна поздравление за Рождество.Силвия Мартина, Литау СН-6014, 27 февруари 1977 г.

Многоуважаеми г-н Бройс!

Вие, навярно помните, че в началото на януари 1977 дойдох при Вас заедно

със съпруга си от Люценр( Швейцария). Повече от осем години страдах от

болест на Ходжкин и в крайна сметка, лекарите казаха, че ще живея, пример

но, до средата на април. Прочетох за вашия метод на лечение. Посъветвахте

ме да проведа „ Пълния курс” и аз го започнах веднага след посещението ми.

Две седмици го спазвах много строго, а после нормално започнах да ям и про

дължавах да пия сок и чай. След четири седмици си направих анализ на кръв

та и лекарят беше възмутен,че съм спряла лекарствата. Като видя резултати-

те,той ме поздрави и каза, че по-добри изследвания няма. Посъветва ме да

продължа своето лечение. Дори и след проведения курс, аз пия всеки ден по

чаша сок и настойка от градински чай.

Не знам как да ви благодаря за това, че спасихте живота ми. Можете ли да ми

изпратите около 10 екземпляра брошури.

И още една голяма молба.Майка ми страда от 15 години от множествена скле

роза и от пет години е прикована на легло. Умствените и способносит не са

засегнати. Възможно ли е да и помогнете? Моля ви да ми отговорите колкото

ви е възможно по-бързо.Безкрайно съм ви благодарна многоуважаеми г-н

Бройс.Силвия Мартина, Литау СН-6014, 6 септември 1982 г.

Многоуважаеми г-н Бройс

Възможно е все още да ме помните, тъй като, преди 6 години бях при вас по

повод болестта на Ходжкин. Продължавам да се чувствам добре, а лекарите

се удивляват. Домашният ми доктор спомена предната седмица, че аз съм

единствената пациентка, която познава, победила тази болест.

Пиша ви с надежда да ви зарадвам, тъй като много години се трудите, за да

лекувате различни заболявания с помощта на натуралните сокове и настойки.

Надявам се,че и вие сте добре и ми се иска още дълги години да ви казвам

„Благодаря” и да ви пожелавам здраве, щастие и успешна работа.

А ето още един неин отзив, също от 6 септември 1982 година.

Преди шест години лекарите ми заявиха, че имам пак на лимфните жлези в

последен стадий и че ще живея, в най-добрия случай, само три месеца. Аз

имам две дъщери, а тогава бях на 30 години. Положението беше отчайващо.

Лечението, инжекциите бяха ужасни. Водех жалко съществуване. Идеше реч

за това, как да удължат живота ми поне с още два месеца. И тогава, от мои

познати научих за благоприятното въздействие на соколечението и за г-н

Бройс. Мъжът ми ме заведе при него и той ме посъветва да проведа неговия

курс, но без да пия лекарства, ако е възможно... Заявих на лекарите, че повече

няма да приемам медикаменти, които от своя страна казаха, че в моя случай

всичко е на живот и смърт. Започнах лечението със сокове и настойки. След

черити седмици отидох при лекаря си, за да направи изследвания на кръвта.

След анализа аз се върнах у дома разплакана и радостна, защото кръвта се

беше възстановила на 80%. Чувствах се прекрасно. През тези шест години аз

проверявам кръвта си редовно на всеки три месеца и всичко е в норма. Лекарите в един глас говореха, че съм се родила втори път. Настойка от градински чай пия ,от тогава, всеки ден и ще го пия постоянно. Бройс ми спаси живота с присъщата за него скромност и аз искам още веднъж да изкажа своята дълбока признателност.
Силвия Мартина.


Предлагам на читателите да се запознаят с това, което пише в едно списание

докторът по медицина Ф.Б от Берхтесгаден в статията си „Модифицирано лечение на рака чрез гладуването по Бройс”
" Няма път, който да ни доведе до победата над рака. Дори и химическата про

мишленост да създаде силновъздействащо средство, което, както в случая и с

терапията на туберколоза, да потисне болестта в началото, то ще направи це-

лия организъм по-възприемчив към заболявания. Това ще бъде път само на

фармацията, който въпреки кратковременните резултати, в бъдеще ще повле

че след себе си тежки последствия и ще работим не със здраво, а с болно чо-

вечество. За това е необходимо да поддържаме всички опити за борба с рака

независимо, че се използват не химични, а естествени средства.

Такъв път е поел и австрийският целител ( аз бих го нарекъл опитен експерт в

природните целебни средства)- Рудолф Бройс от Блуденц във Форарлберг.

Той, както и аз, е на 87 години и притежава, до колкото съм запознат, големи

знания в народната едицина. Това е послужило за основа на неговия способ

за лечение чрез гладуване. Гладуването – и това за мен е установен факт, е и

ще бъде незаменимо средство за борба с болестите. Моят опит, добит от сто-

тици курсове на гладолечение, свидетелства, че няма нищо по-ефективно от

доброволното отказване от храна и последващата мобилизация на вътрешни

те ресурси на организма. Те не са оценени, предимно от болните, защото не

знаят за тях и не забелязват най-ценното,което е заложил Създателят в нашия организъм. Малко са били посветените в тази област и са се опитали да преда

дат своето знание. Но за да се разбере това, трябва човек да е духовно зрял, а

голямата част от човечеството е останала глуха към знанието на великите. То

зи, който е наблюдавал действието на тези вътрешни сили в болните по вре-

ме на гладуване, не може да не ги признае и ще търси начини да ги подпомог

не.

Бройс е бил един от малкото целители, който се уповавал на тези сили и сеопитвал да подобри лечебното гладуване ( както ни е учил и нас доктор Ото

Бухнегер-старши) и да го приспособи към съвременния живот. Сега правим

голяма грешка, когато се придържаме сляпо към указанията на Бухенгер и на

Верланд: пием сокове, но не ги комбинираме със съответните треви и за това

назначаваме твърде кратко гладуване за лечение от рак. Начинът на разсъж-

даване за гладуването на Бройс е бил съвесем различен. Доктор Ото Бухенгер

-старши винаги е виждал гладуването като противопоказание при болните от

рак. И сега, в болшинството санаториуми не препоръчват гладуването като

курс на лечение. За това, трябва да дадем заслуженото на г-н Бройс, който е

позволил на раково болни да гладуват 42 дни, когато това е възможно. Моят

покоен колега, доктор Рьолинг от Митенвалд, беше един от малкото, които се

осмелиха да разрешат 70 дневно гладуване. Краткосрочните курсове пречат

на пациентите, защото те не са в състояние да разберат колко време му тряб-

ва на организма, за да се изчисти от болестта. Който иска да е наясно с това,

може да се обърне към схемите на доктор Реквиг, който показва класификаци

ите на болестите, а също така и колко време е необходимо, за да се преборим

с тях.

Въпреки това, обаче, съм длъжен да кажа,че много изказвания на Бройс в малката му книжка „Съвети по профилактика и лечение на различни заболявания

-рак, левкемия и други, считащи се за неизлечими- с естествени средства” ми

се струват твърде оптимистични, особено тези, касаещи левкемията. И все

пак, няма да отхвърля този начин на лечение, напротив, бих го приел с по-го

ляма охота, отколкото това на висшата медицина, главните атрибути на кои-

то са скалпел и рентген. Някога, Еселс, толкова гневно оспорваше лечението

с естествени средства, че загуби авторитета си и днес, почти, никой не си го

спомня. Даже пресата, която някога го превъзнасяше, го спомена само вед-

нъж, когато катастрофира в Горна Бавария със спортния си автомобил.Несъм

нено, че и той е помогнал на много болни от рак, но нито той, нито професор

Цабел със своята специалност (Focus-Sanierung) са успели да излекуват няко

го напълно.

Най-естествен е пътят, който е поел Бройс, ръководейки се от идеята, че зло-

качественото образувание е длъжно, в течение на курса на гладуване, да бъде

унищожено от самия организъм! Този, който е наясно с механизма знае, че в

подобна ситуация, организмът отхвърля всичко, което не му принадлежи и

отделя болното от здравото, докато използва вътрешните си сили и докато

пациентът силно вярва в своите божествени целителни сили, които е заложил

Създателят. Последното е много важно, а в последно време този факт се прие

маше само в психиатричните клиники и в лечебниците, основани от Фолкерт

хаузен, покойният енорийски свещеник на Кайзера. Този, който пропуска ду

ховната страна на гладуването, няма да постигне много.

Длъжни сме да знаем, че вярата е универсалният лечебен фактор и без нея

трудно ще се постигне напредък.

За своето 42 дневно гладуване, Бройс състави смес от сокове, в които главно

са включени цвеклото, морковите, глави от цвекло, китайски репи и картофи.

Тя изцяло беше пренебрегвана от лечебниците, заради неприятния вкус, а

всъщност се явяваше основното средство за лечение на тежки заболявания.

Ако в състава на сока не фигурира картофът, Бройс съветва между приемите

да се пие настойка от картофени кори, което считам за напълно правилно. Ня

колко дни преди гладуването, Бройс препоръчва да се пие четвърт литър от

сместа, за да свикне болният с вкуса и. С това също съм съгласен, както и с

допълнителните лечебни средства в течен вид. Много е важно да се използ-

ват и специланите настойки от треви, способстващи възстановяването на об

мяната на веществата. Курсът завършва със специален чай за бъбреци, заедно

с настойки от градински чай и здравец. Бройс препоръчва и настойка от не-

вен, известен,между другото, много отдавна, като средство против рак. Точно

то указание по приготвянето на настойките и отварите допълват нековите пре

поръки. Много вярно е и наблюдението,че подобрение не настъпва,ако болни

те са се подлагали до този момент на медицински процедури,използвайки сил

нодействащи противоракови средства като ендоксан или са се облъчвали. Те-

зи наблюдение напълно потвърждават и моя опит- биологичното лечение има

успех тогава, когато защитните сили на организма не са подронвани от химич

но въздействие ( към това мога да добавя, обаче, че дори и такива болни имат

шансове за успех!)

Бройс непрекъснато се опира на идеята, че злокачественият тумор е самосто

ятелно образувание и клетките му могат да бъдат унищожени само с диета,

основана на сокове. Опитът на проведеното гладуване ни учи, че организмът в подобна ситуация разрушава всичко, което му е чуждо, т.е. не е негова със-

тавна част. Този възглед не се е променил през многогодишната му практика.

Аз виждам в модифицираното, приспособено към съвременния живот, лече-

ние на Бройс един от начините за лечение на рака, ако болните притежават

сила и мъжество да го издържат. Ако към това добавим и силна вяра, тогава,

без съмнение, ще се извърши чудо.

По време на моя последен офталмогичен семинар имах възможност да бесед

вам с участник, боледуващ от рак и който беше преминал лечението на Бройс.

По негови твърдения, както и на лекарите, той напълно се е излекувал от рак

на гърлото и се е възстановил.
Доктор на медицинските науки Б.

До 1990 г. Са се възстановили, най-малко, около 45 хиляди пациенти от рак и

от други заболявания, считащи се за неизлечими.

Ако, така назоваващата се научна медицина и изследователите на рака бяха с

мен, а не против мен, оздравелите щяха да са повече от милион!

Даже оперираните, облъчените, тези с курс на химиотерапия, не трябва да

губят надежда!
Настойка от градински чай

За да се получи настойка от градински чай, билката се кисне 10 минути в го-

реща в вода, докато не кипне водата 3 минути. Една, максимум две чайни лъ

жички градински чай се изсипват в кипяща вода ( ½ л) и се оставя да поври

три минути, а след това се прецежда. В билката има много етерични масла,

които трябва да се разтворят, но в настойката не е необходимо да присъстват

и за това градинският чай се вари само три минути. Това е достатъчно време,

за да се могат маслата да се разтворят и в този момент в разтвора влизат и

жизненоважни ферменти, необходими за жлезите, гръбначния стълб и между

прешления хрущял. За това е желателно да се пие тази настойка цял живот.

По този начин няма да ви грозят никакви болести.

След триминутното кипене, чаят се прецежда и в него се добавят жълт канта

рион, маточина, мента и т.н. всичко това се оставя да се кисне още 10 минути.

Чай за бъбреци


Каталог: 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Alexander Malinov
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница