Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgiëДата24.07.2016
Размер151.89 Kb.Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

Тел.+32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu

BG


Европейски икономически и социален комитет

Брюксел, 9 април 2014 г.
ПЛЕНАРНА АСАМБЛЕЯ

ОТ 25 И 26 МАРТ 2014 г.


ОБОБЩЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ СТАНОВИЩА
Настоящият документ е достъпен на официалните езици на интернет сайта на Комитета
на следния адрес:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents#/boxTab1-2

Посочените становища могат да бъдат намерени онлайн чрез търсачката на Комитета:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search

Съдържание:


Икономическо управление/ Финансови инструменти/ Данъчно облагане 3

околна среда/зоотехника 5

Транспорт/енергетика 7

вътрешен пазар 8

заетост/социални въпроси 10

На пленарната сесия на 25 и 26 март 2014 г. се проведе дебат с председателя на Комитета по актуални въпроси, а г-жа Madi Sharma, член на ЕИСК, направи изявление в качеството си на говорител на европейската гражданска инициатива „Act 4 growth“ („Да работим в полза на растежа“).


Приетите на пленарната сесия становища са следните:

Икономическо управление/ Финансови инструменти/ Данъчно облагане

 • Търговски тайни


Отправни документи: COM(2013) 813 final – 2013/0402 (COD)
EESC-2013-08066-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
Комитетът подкрепя целта, преследвана от Комисията, която предлага да се хармонизира правната защита на ноу-хау и търговски тайни, тъй като те са основни фактори за насърчаване на капацитета за иновации на предприятията като цяло и тяхната конкурентоспособност, и по-специално тази на МСП.
Комитетът приветства баланса, постигнат в предложението за директива, което цели да се гарантира правна сигурност и да се повиши стойността на иновациите, съдържащи се в търговските тайни, благодарение на по-засилено законодателно сближаване в съответствие с международното право.
За контакт: Roxana Maliti

(Teл.: 00 32 2 546 87 49 – ел. поща: roxana.maliti@eesc.europa.eu)Докладчик: Petru Sorin Dandea (Работници - RO)
Отправни документи: COM(2013) 814 final – 2013/0400 (CNS) -
CES8092-2013_00_00_TRA_AC
Основни въпроси:
ЕИСК

 • приветства предложението за изменение на Директивата за дружествата майки и дъщерните дружества, тъй като счита, че с нея се отбелязва съществен напредък в изпълнението на плана за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци;

 • подкрепя предложението на Комисията за въвеждане на общо правило за борба със злоупотребите;

 • подкрепя усилията за обуздаване на използването на хибридни финансови споразумения, осигуряващи на трансграничните групи данъчни предимства, които водят до изкривяване на конкуренцията на единния пазар;

 • препоръчва на държавите членки при прилагането на разглежданата директива да вземат предвид препоръката на Комисията относно агресивното данъчно планиране и тълкуванието на Съда на Европейския съюз;

 • съветва Комисията да изготви препоръка, която да помогне на държавите членки да транспонират директивата възможно най-прецизно от правна гледна точка;

 • отправя искане към държавите членки да дадат възможно най-ясни правни определения на понятията, с цел да гарантират възможно най-правилното прилагане на директивата, без да поставят в сложни ситуации бизнес средите или данъчните администрации.
 • За контакт: Gerald Klec

(Teл: 00 32 2 546 9909 - ел. поща: gerald.klec@eesc.europa.eu)

 • За контакт: Siegfried Jantscher

(Teл: 00 32 2 546 8287 - ел. поща: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)


 • Увеличаване на капитала на Европейския инвестиционен фонд


Докладчик: Michael Smyth (Други интереси – UK)
Отправни документи: COM(2014) 66 final – 2014/0034 (COD)
EESC-2014-01436-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
ЕИСК

 • подкрепя инициативата за рекапитализация на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), която да му позволи да разшири функциите си на доставчик на рисков капитал за бързо развиващи се и иновационни малки и средни предприятия (МСП);

  • уместно е дори да се постави въпросът дали това увеличение не е твърде малко;

и

  • дали не би било уместно да се предвиди дори още по-голяма рекапитализация на фонда, която да му позволи да разшири обхвата си?

 • отново отправя призив за значителна рекапитализация на ЕИФ, която да му позволи да изпълнява първоначално предвидената му роля, а именно на европейски фонд за рисков капитал със специални функции да финансира новосъздадени предприятия в областта на високите технологии.

За контакт: Claudia Drewes-Wran(Teл.: 00 32 2 546 80 67 – ел. поща: claudia.drewes-wran@eesc.europa.eu)

околна среда/зоотехника

 • Пазарни инструменти за насърчаване на прехода към икономика с ефективно използване на ресурсите и ниски въглеродни емисии в ЕС (становище по собствена инициатива)


Докладчик: Martin Siecker (Работници – NL)
Съдокладчик: Lutz Ribbe (Други интереси – DE)
Отправни документи: EESC-2013-06638-00-01-AS-TRA
Основни въпроси:
Напредъкът в прехода към икономика с ефективно използване на ресурсите и ниски въглеродни емисии се оказа твърде бавен. Ако ЕС желае да постигне целите за 2050 г., трябва да напредва с по-бързи темпове. Последователните и предсказуеми пазарни инструменти (ПИ), заедно с ясната, ефективна, силна и ефикасна регулаторна рамка, следва да играят ключова роля за по-нататъшното устойчиво насърчаване на необходимите за осъществяването на този преход инвестиции.
Понастоящем използването на ПИ в ЕС не е достатъчно последователно и съгласувано. Държавите — членки на ЕС, не използват пълноценно възможностите, предлагани от прехода към икономика с ниски въглеродни емисии за иновации и модернизация на европейската промишленост и за насърчаване на заетостта. Необходимо е ПИ да бъдат укрепени и усъвършенствани по начин, който да дава силен и съгласуван знак на пазарите.
За контакт: Andreas Versmann

(Teл.: + 32 (0)2 546 8479 - ел. поща: andreas.versmann@eesc.europa.eu)


 • Максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (категория В)


Отправни документи: COM(2013) 943 final -2013/0451 NLE1 -

EESC-2014-01556-00-00-PAC-TRA


Основни въпроси:
Тъй като Комитетът вече изрази своята гледна точка относно въпросното предложение в предходно свое становище, той реши да не изготвя ново становище по въпроса, а да се позове на позицията, която вече е изразил.
За контакт: Petra Dlouhá

(Teл.: 00 32 2 546 8394 – ел. поща: petra.dlouha@eesc.europa.eu)


 • Препратки към законодателството в зоотехническата област (категория В)


Отправни документи: COM(2014) 4 final – 2014/0033 COD –

EESC-2014-01557-00-00-PAC-TRA


Основни въпроси:
Тъй като Комитетът вече изрази своята гледна точка относно съдържанието на въпросното предложение в предходно свое становище, той реши да не изготвя ново становище по въпроса, а да се позове на позицията, която вече е изразил.
За контакт: Petra Dlouhá

(Teл.: 00 32 2 546 8394 – ел. поща: petra.dlouha@eesc.europa.eu)


 • Зоотехнически и генеалогични условия за търговия и внос в Съюза на разплодни животни и зародишни продукти от тях (категория В)


Отправни документи: COM(2014) 5 final -2014/0032 COD –

EESC-2014-01558-00-00-PAC-TRA


Основни въпроси:
Тъй като Комитетът вече изрази своята гледна точка относно съдържанието на въпросното предложение в предходно свое становище, той реши да не изготвя ново становище по въпроса, а да се позове на позицията, която вече е изразил.
За контакт: Petra Dlouhá

(Teл.: 00 32 2 546 8394 – ел. поща: petra.dlouha@eesc.europa.eu)

Транспорт/енергетика

 • Вътрешен пазар/публична интервенция


Докладчик: Pierre Jean Coulon (Работници – FR)
Съдокладчик: Sorin Ioniţă (Други интереси – RO)
Отправни документи: C(2013) 7243 final –

EESC-2013-06389-00-00-AS


Основни въпроси:
В разглежданото съобщение ЕИСК вижда възможност за нов тласък на процеса на интегриране на пазара на електроенергия в ЕС.
ЕИСК препоръчва поясняването на термините „публична намеса“ и „държавна помощ“. Извличане на максимална полза от публичната намеса не означава систематично намаляване или увеличаване на намесата или помощта, а по-скоро нейното оптимизиране.
ЕИСК подкрепя идеята за европеизиране на системите за помощи за възобновяемите енергийни източници и препоръчва на Комисията да предприеме допълнителни мерки за улесняване на механизмите на сътрудничество между държавите членки. ЕИСК припомня спешния характер на разработването на транспортни инфраструктури и укрепването на междусистемните връзки в областта на електроенергетиката.
ЕИСК е съгласен, че следва да се преразгледа подкрепата за новите технологии, след като те се утвърдят като зрели и изисква от Комисията да даде ясно определение на термина „зрял енергиен източник“ – определение, което да подлежи на развитие във времето.
Всеобщият достъп до енергия следва да бъде в основата на европейската енергийна политика и да залегне в Договора. ЕИСК настойчиво призовава Комисията да предприеме мерки за предоставяне на по-надеждни гаранции за изпълнение на задълженията за обществена услуга и за по-строгото им спазване, независимо от настоящите ограничения, свързани с финансовата дисциплина.
За контакт: Sébastien Occhipenti

(Tел.: 00 32 2 546 8424 – ел. поща: sebastien.occhipenti@eesc.europa.eu)


 • Съвместно предприятие Shift2Rail


Докладчик: Juan Mendoza Castro (Работници – ES)
Отправни документи: COM(2013) 922 final – 2013/0445 (NLE)

EESC-2014-00553-00-00-AC-TRA


Основни въпроси:
ЕИСК

 • смята съвместното предприятие Shift2Rail (S2R) за инициатива с основно значение, за да се даде възможност на европейската промишленост да запази доминиращата си позиция в стратегическия сектор на железопътните превози;

 • подчертава, по-специално, значението на заетостта;

 • смята, че освен да определя стандарти и мерки за хармонизиране, ЕС трябва да насърчава изготвянето на транснационална рамка за съвместни действия;

 • е на мнение, въпреки това, че предвиденият общ бюджет – 920 млн. евро – трябва да бъде увеличен чрез допълнителни средства, за да може амбициозните цели на S2R, оценени на 1,4 млрд. евро, да бъдат постигнати;

 • подчертава значението на S2R за запазването на конкурентоспособността на европейската промишленост на железопътно оборудване и услуги и счита, че чрез иновации МСП ще имат ключова роля в съвместното предприятие S2R.

За контакт: Daniel Squerzi(Teл.: 00 32 2 546 85 49 – ел. поща: daniel.squerzi@eesc.europa.eu)

вътрешен пазар

 • Устав на европейското взаимоспомагателно дружество (становище по собствена инициатива)


Докладчик: Mario Campli (Други интереси – IT)
Отправен документ: EESC-2014-00778-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
ЕИСК

 • в духа на ангажиментите, поети по време на проявата в Страсбург относно социалното предприемачество, приканва Комисията бързо да представи законодателното предложение относно проекта на регламент за устав на европейското взаимоспомагателно дружество;

 • изразява желание взаимоспомагателният модел да бъде признат чрез хармонизиран правен режим на европейско равнище, който да съответства на икономическата му тежест и на социалната му роля;

 • препоръчва този устав да бъде устав за управление, а не за дейност, за да се запази многообразието от взаимоспомагателни дружества;

 • препоръчва уставът да няма за цел да хармонизира националните законодателства, а да бъде факултативен;

 • призовава да бъде публикуван точен график на процедурата за представяне и приемане на проекта на устав на европейско взаимоспомагателно дружество.

За контакт: Luís Lobo(Teл.: 00 32 2 546 97 17 – ел. поща: luis.lobo@eesc.europa.eu)


 • Свободни професии (становище по собствена инициатива)


Докладчик: Arno Metzler (Други интереси – DE)
Отправен документ: EESC-2013-01748-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
Системата на свободните професии е пълноценен компонент на свободното гражданско общество в Европа. Все пак понятието „свободна професия“ не се използва в някои държави – членки на ЕС. Този тип професии обаче, както и свързаните с тях обществени проблеми и решения, съществуват в целия ЕС.
ЕИСК засяга в становището си цяла поредица въпроси, свързани с ролята и бъдещето на свободните професии в Европа.
За контакт: Luís Lobo

(Teл.: 00 32 2 546 97 17 – ел. поща: luis.lobo@eesc.europa.eu)


 • Процедура за искове с малък материален интерес/заповед за плащане


Докладчик: Reine-Claude Mader (Други интереси – FR)
Отправни документи: COM(2013) 794 final – 2013/0403 (COD)

EESC-2014-00025-00-00-AC-TRA


Основни въпроси:
ЕИСК

 • приветства предложението за регламент, което е предназначено да улесни търговския обмен в рамките на вътрешния пазар и достъпа до правосъдие при презграничните съдебни спорове;

 • подкрепя предложението да се увеличи обхватът на процедурата, като се повиши таванът и разшири концепцията за „презгранични съдебни спорове“;

 • подкрепя предложението да се ограничат процесуалните разноски, но препоръчва да се даде ясно определение на този термин, за да може мярката да бъде ефективна;

 • смята, че трябва да се подкрепят всички начини и способи за улесняване на процедурите за страните (в това число чрез използването на новите технологии);

 • повторно изтъква необходимостта да се предвиди достъп на потребителите и малките и средните предприятия до съдействие по време на производството и подчертава ролята на потребителските сдружения, европейските потребителски центрове и стопански федерации в това отношение;

 • насочва вниманието към факта, че поставената цел за насърчаване на прилагането на регламента за исковете с малък материален интерес може да бъде постигната единствено ако бъде разпространена подходяща информация за съществуването му;

 • счита, че за да бъде ефективна процедурата, са необходими ясни и разбираеми за всички формуляри.

За контакт: Dorota Zapatka(Teл.: 00 32 2 546 90 67 – ел. поща: dorota.zapatka@eesc.europa.eu

заетост/социални въпроси

 • Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно морските лица


Докладчик: Christos Polyzogopoulos (Работници – EL)
Отправни документи: COM(2013) 798 final -2013/0390 COD -

EESC-2013-08036-00-00-AS-TRA


Основни въпроси:
Комитетът подкрепя предложението за директива, което има за цел да подобри равнището на защита на правата, гарантирани от Хартата на основните права на ЕС, и да осигури равнопоставени условия на конкуренция на равнището на ЕС.
Комитетът изразява задоволство от предложението да се потърси решение на проблема с изключенията, които могат да ограничат възможностите на морските лица да се ползват със същите права съгласно европейското трудово право като работещите на сушата.
Комитетът счита, че предложението за директива може да допринесе за насърчаване на заетостта в морския и рибарския сектор и за подобряване на условията на живот и труд, социалната защита и социалния диалог, които са сред главните цели на политиката, предвидени в член 151 от Договора за функционирането на ЕС.
Комитетът счита, че с оглед на привличането на млади хора към професиите в морския и рибарския сектор в ЕС и възможностите за устойчива кариера в морското дело, предложението за директива е стъпка в правилната посока, като повишава привлекателността на тези сектори и ги поставя на равна основа с професиите, упражнявани на сушата.
Комитетът обаче подчертава, че предложението за директива не може само по себе си да повиши привлекателността на морския труд. То трябва да бъде съчетано с вече предложените от ЕИСК мерки и инициативи, свързани с обучението, образованието, научните изследвания, подобряването на хигиената и сигурността, както и с насърчаване на предприемачеството и иновациите, с цел предоставяне на сигурни, ефективни, конкурентоспособни и висококачествени услуги.
Комитетът също така смята, че предложението за директива може да осигури по-равнопоставени условия на конкуренция на европейския пазар, слагайки край на сегашната ситуация, при която някои предприятия се освобождават от задължения. Комитетът изтъква необходимостта от гарантиране на равнопоставени условия в рамките на Общността, но също така и в международен план с оглед на международния характер на морските дейности и международната конкуренция, както и значението на ефективното ограничаване на социалния дъмпинг и нелоялната конкуренция.
В предложението се говори за преходен период от пет години преди влизането в сила на директивата. Комитетът категорично препоръчва този период да бъде намален на три години.
За контакт: Andrei Popescu

(Teл.: 00 32 2 546 9186 – ел. поща: Andrei.Popescu@eesc.europa.eu)


 • Пакет „Процесуални права“


Докладчик: Xavier Verboven (Работници – BE)
Отправни документи: COM(2013) 821 final; COM(2013) 822 final; COM(2013) 824 final; COM(2013) 820 final – EESC-2014-00347-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
Комитетът приветства и подкрепя предложенията за директиви и препоръки на Комисията относно презумпцията за невиновност, процесуалната защита на деца и лица от уязвими групи и временната правна помощ. Той обаче има някои съображения, насочени към укрепване на основните принципи и на целите на тези предложения.
Относно презумпцията за невиновност Комитетът би желал да подчертае, че никой не се смята за виновен до установяване на противното с влязла в сила присъда, и че това право е неприкосновено. Той подчертава, че доверието на гражданите в правната система изисква съдиите да са „имунизирани“ срещу натиск и влияние от какъвто и да е характер, включително и от страна на медиите.
По отношение на защитата на децата по наказателни производства Комитетът би желал да подчертае, че когато биват задържани, децата се намират в много уязвимо положение поради свързания със задържането риск за тяхната духовна и физическа неприкосновеност. Трябва да се дава приоритет на инициативи, чрез които децата, изправени пред наказателни производства, се интегрират възможно най-бързо в социалния и обществения живот.
Що се отнася до временната правна помощ, Комитетът подкрепя препоръката да се положат усилия за по-нататъшно хармонизиране на критериите за вземане на решение относно правото на правна помощ по наказателни производства. Правната помощ по наказателни производства не бива да бъде излагана на риск заради бюджетните затруднения, с които се сблъскват някои държави членки, и Комитетът си задава въпроса в каква степен могат да се предоставят средства на европейско равнище, например под формата на европейски фонд.
Комитетът отбелязва, че предложенията за директиви относно презумпцията за невиновност и за защита на децата в наказателните производства, се прилагат само в рамките на наказателното производство. Според него понятието „наказателно производство“, по аналогия със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, следва да може да се тълкува автономно в европейското право, независимо от квалификацията на производствата в държавите членки.
По отношение на неприсъственото производство, визирано в член 8 от предложението за директива относно презумпцията за невиновност, Комитетът отбелязва, че в съответствие с тази разпоредба наказателно производство в отсъствието на обвиняемия може да се осъществи само при условие че бъде установено безспорно, че той е бил уведомен за насрочения съдебен процес.
За контакт: Maria Jose Lopez Grancha

(Teл.: 00 32 2 546 92 93 – ел. поща: MariaJose.LopezGrancha@eesc.europa.eu)


 • Въздействие на социалните инвестиции (становище по собствена инициатива)


Докладчик: Wolfgang Greif (Работници – AT)
Отправен документ EESC-2013-06193-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
ЕИСК е на мнение, че именно в условията на кризата съществува огромна потребност от социални инвестиции, за да се противодейства на нарастващата опасност от обедняване. Те имат също така значителен потенциал за заетост в целия ЕС, за който трябва да бъдат мобилизирани както частни, така и публични инвестиции.
Социалната, икономическата, фискалната и обществената полза, т.е. „множественият дивидент“ от социалните инвестиции ще бъде значително по-висок, ако бъде по-добре интегриран в един убедителен макроикономически и институционален контекст.
ЕИСК счита, че следните основни искания са свързани с последователното и успешното прилагане на широко замислен пакет за социални инвестиции:


 • Необходимостта да бъде реализирана европейска програма за растеж и инвестиции в размер на 2% от БВП.

 • Наред с повишаването на ефективността и ефикасността на публичните разходи, абсолютно необходимо е и разкриването на нови източници на приходи.

 • Социалните инвестиции трябва да се превърнат в неотменни елементи на стратегията „Европа 2020“ и на Европейския семестър. Те трябва да бъдат изрично взети предвид в годишните обзори на растежа и специфичните препоръки за отделните държави.

 • Предложението социалните инвестиции да бъдат изключени от изчисляването на нетния дефицит на държавите в контекста на фискалната уредба на ИПС, следва да се обсъди допълнително, за да бъде взето предвид.

 • Необходими са усилия за методичен напредък и разработване на подходящи инструменти за измерване на (положителните) ефекти от увеличените социални инвестиции и усъвършенстване на социалните показатели в институционалната рамка на ИПС.

Освен това Комисията следва да представи по-амбициозна и дългосрочна политическа пътна карта за изпълнение на Пакета за социални инвестиции поне за периода до 2020 г.


За контакт: Judite Berkemeier

(Teл.: 00 32 2 546 98 97 – ел. поща: judite.berkemeier@eesc.europa.eu)
_____________

1 Незадължителна консултация от Съвета.

EESC-2014-01258-00-00-TCD-TRA FR/EN – TD/ai

Каталог: resources -> docs
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Награда на еиск за организираното гражданско общество за 2014 г. Отличие за изключителни постижения в инициативи на гражданското общество
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> „Гърция и Великите сили през Втората световна война
docs -> Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Януари 2012 г. Съдържание стр
docs -> Доклад conten t introduction


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница