Руксандра Мариа Флорою Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова Робърт Бакс Настоящият доклад


Опит по отношение на подбора на възможности за адаптация в селскостопанския сектор в други държави от ЕСстраница14/23
Дата05.08.2018
Размер7.81 Mb.
ТипДоклад
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

3.3. Опит по отношение на подбора на възможности за адаптация в селскостопанския сектор в други държави от ЕС


    Въз основа на националното планиране на адаптацията в други страни се очертават редица общи черти по отношение на избора на възможни варианти за адаптиране. Пълната оценка на риска е важна първа стъпка в процес на национално планиране на адаптацията. В началния етап е необходимо наличието на добро разбиране на характера и възможната бъдеща тежест на рисковете и възможностите за промяна на климата. Например, един от най-големите научноизследователски приноси в подкрепа на Националната програма за адаптиране (2013 г.) на Обединеното кралство е извършената оценка на риска от климатичните промени в страната. Последователността от изследвания и публикации, предхождащи окончателния вариант на Националния план за адаптация на Обединеното кралство, е очертана в карето с пример от практиката по-долу.Каре 5. Поуки от най-добрите международни практики: Последователност на научните изследвания и публикации в Обединеното кралство във връзка с Националната програма за адаптиране, доказваща значението на сериозната оценка на риска като отправна точка в процеса на планиране

Оценка на риска от климатичните промени за ОК (2012)68: Първата оценка на риска във връзка с изменението на климата в Обединеното кралство бе публикувана през 2012 г. Тя предоставя изчерпателен списък и анализ на климатичните рискове и възможности, пред които са изправени единадесет ключови сектора, включително селското стопанство, с посочване на тяхната потенциална амплитуда и значение. Направени са опити за изразяване на размера на отделните рискове в парично изражение (разходи годишно), където това е възможно. Поради липса на налични данни в отделни случаи са използвани алтернативни разходи (напр. за ремонт или адаптация), за да се направят прогнозни оценки. Това позволи да се направи начален сравнителен анализ на относителното значение на отделните рискове вътре в секторите и между тях.

Доклад за адаптивния капацитет (2012)69: Докладът за адаптивния капацитет, стъпвайки върху въздействията и рисковете, изведени в оценката на риска от изменението на климата, прави оценка в каква степен вече е налице капацитет за адаптиране или доколко навременно такъв капацитет се изгражда, така че да е реалистично политиците да планират съответните политики въз основа на допускането, че рисковете ще бъдат управлявани. Докладът за адаптивния капацитет разграничава два аспекта на адаптивния капацитет, а именно структурен адаптивен капацитет и организационен адаптивен капацитет.

Икономика на устойчивостта спрямо изменението на климата (2013)70: Икономиката на устойчивостта спрямо изменението на климата изследва онези двигатели на поведението, които възпрепятстват или насърчават предприемането на адаптационни действия, като идентифицира и прави оценка на пазарните неуспехи и други бариери пред ефективните действия за приспособяване. За всяка идентифицирана група от действия в Икономика на устойчивостта спрямо климатичните промени е представена обобщена фигура с подробности за текущото изпълнение и очакваните бъдещи адаптационни действия и свързаната с тях ефективност (Фигура 26).
Фигура 24. Текущо и очаквано изпълнение на адаптационни мерки и тяхната ефективност за селското стопанство на Обединеното кралствоИзточник: Economics of Climate Resilience (2013)71

Национална програма за адаптация (2013)72: При избора на областите, върху които да се съсредоточи, Националната програма за адаптация се ръководи от оценките за мащаба, степен на сигурност относно очакваните въздействия и неотложност, получени в рамките на анализа, залегнал в основата на Оценката на риска. Този подход поставя акцента върху рисковете, които изискват спешно внимание поради високата степен на сигурност относно очаквани въздействия от голям мащаб или дългосрочни хоризонти на планиране, например при големи инфраструктурни проекти. След това, в партньорство с бизнеса, местните власти и други организации, бяха разработени цели, политики и предложения, които да отговорят на най-мащабните рискове.

  1. Приоритет се дава на действия, насочени към съществуващи уязвимости. Широко прието схващане е, че в качеството на неотложен императив трябва да се обърне внимание на променливостта на климата (т.е. екстремните метеорологични явления) в сегашната й форма като част от непрекъснатостта на промяната. Поради това акцентът трябва да се постави върху въздействията, към които отделните сектори вече са показали податливост, при едновременно отчитане на промените, които тези въздействия могат да претърпят с течение на времето, като се включат бъдещи прогнозни оценки за климата. Изграждането на устойчивост спрямо променливостта на климата е стъпка към адаптиране към климатичните промени. Процесът на разбиране и изграждане на устойчивост в условията на екстремни метеорологични събития може да помогне на заинтересованите страни да развият по-ясно разбиране за нуждите от адаптация и как да реагират на адаптация.

  2. Планирането на адаптацията трябва да бъде циклично и итеративно. В духа на най-добрите международни практики (напр. Междуправителствената експертна група по изменение на климата, 2014 г., вж. фигурата по-долу), приспособяването е непрекъснат процес, включващ фази на преглед, преразглеждане и предефиниране. Концептуалната схема на Междуправителствената експертна група по изменението на климата (МЕГИК) по-долу илюстрира процеса на оценка и показва множество обратни връзки в рамките на системата, обхващайки цялостния контекст. Този цикличен подход насърчава стабилност при вземането на решения в условия на несигурност, като дава възможност решенията да бъдат преразглеждани в светлината на постъпваща нова информация, например за силата на потенциалните въздействия от изменението на климата и свързаните с тях рискове. Това намира израз в цикличното публикуване на оценки на риска за изменението на климата в Обединеното кралство на всеки 5 години. Националният план за адаптация на Обединеното кралство също така признава, че програмата неизбежно ще претърпи развитие с нарастването на знанията, което ще позволи повторна оценка на политиката, на базата на основни доказателства.

Фигура 25. Концептуална схема на МЕГИК, която показва итеративния характер на управлението на рискаИзточник: МЕГИК, 2014 г.73

  1. Действията за повишаване на осведомеността са неразделна част от най-добрите практики за приспособяване. Повишаването на осведомеността за климатичните рискове, възможностите за адаптация, както и за това как доброто управление на риска по отношение на климата може да спести средства, е важна първа стъпка в планирането на адаптацията. По-високите равнища на осведоменост ще допринесат за повишаване на капацитета и уменията на участващите в изпълнението екипи и ще улеснят подобряването на координацията, което е особено важно при справянето със сложни, междусекторни въздействия от национален мащаб и търсенето на компромисни решения.

  2. Продължават да са налице пропуски в знанията, чието преодоляване е важен приоритет на адаптацията. Нереалистично е да се приеме, че всички въпросителни, свързани с настоящите и бъдещите климатични рискове, както и с наличните възможности за тяхното управление, могат да бъдат премахнати. Въпреки това, целенасочените изследвания могат да помогнат за намаляване на несигурността. Също така е важно да се признае, че липсата на достатъчно доказателства не трябва да пречи на действията за адаптиране. Разбирането за причините за дефицита и недостатъците в методите за оценка ще помогне за идентифициране на подходящи устойчиви стратегии, които да отчитат в пълна степен несигурността при риска.

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница