Руксандра Мариа Флорою Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова Робърт Бакс Настоящият докладстраница1/28
Дата25.02.2018
Размер2.37 Mb.
#59271
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Република България

Консултантски услуги по Национална стратегия и План за действие за адаптация към изменението на климата

Секторна оценка за сектор „Туризъм“

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ – 4 декември 2017

(Номер на проекта: P160511)

Постоянен представител:

Секторен ръководител:

(Съ-)Ръководители на екипа:

Координатор на проекта:Антъни Томпсън

Руксандра Мариа Флорою

Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова

Робърт БаксНастоящият доклад е изготвен от Мария Воденска (български експерт) и Щефан Гьослинг (международен експерт) под наблюдението на Луиз Туининг-Уорд (Световната банка) и ръководството на основния екип по проекта, воден от Филип Амбрози (Старши икономист по околната среда, Ръководител на екипа по заданието) и Еолина Петрова Милова (Старши експерт по проекти, Ръководител на екипа по заданието), и включващ Робърт Бакс (Експерт по адаптацията към изменението на климата и Координатор на проекта, позициониран в страната), с подкрепата на Йени Кацарска (Институционален експерт). Партньорският преглед на доклада от Шон Ман и Стивън Линг беше ръководен от Руксандра Мариа Флорою (всички от Световната банка).

УТОЧНЕНИЯ

Настоящият доклад е изготвен от екип на Световната банка с цел оказване на консултантска подкрепа на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на България. Изложените в него констатации, обяснения и заключения не отразяват непременно мненията на Изпълнителните директори на Световната банка или на правителството на България, или на нейното Министерство на околната среда и водите.БЛАГОДАРНОСТИ

Благодарности и на Антъни Томпсън (Постоянен представител на Световната банка в България) за приноса му при подготвянето и договарянето на консултантската програма.

Екипът би искал да изкаже благодарност още и на правителството на България, по-специално на г-жа Атанаска Николова _(Заместник-министър на околната среда и водите), г-жа Боряна Каменова (директор на дирекция "Политика по изменение на климата") и г-жа Вероника Дачева (експерт в дирекция "Политика по изменение на климата" на МОСВ) и на експертите от други държавни институции; както и на участниците във Встъпителния семинар, в Консултативната среща на заинтересованите страни и Секторната консултативна сесия за отличното им съдействие и подкрепа в устна и писмена форма; и да изрази признателността си за направените коментари и предложения, както и за открития обмен на идеи.

Съкращения и акроними

BB Нощувка и закуска

CO2 Въглероден двуокис

FB Пълен пансион

GPS Система за глобално позициониране

HB Полупансион

HOTREC Европейска хотелиерска и ресторантьорска асоциация

IATA Международна асоциация за въздушен транспорт

IHRA Международна хотелиерска и ресторантьорска асоциация

IPCC Междуправителствен комитет по изменение на климата

LBS Базирани на местоположението услуги

ONERC Национална обсерватория за въздействията от изменението на климата, Франция

SOER Доклад за състоянието и перспективите на околната среда

VFR Гостуване на приятели и роднини

UNWTO Световна организация по туризъм към ООН

WCOCFS Система за прогнозиране на промените във времето, климата и световния океан

АБТТА Асоциация на българските туроператори и туристически агенти

АЕР Анализ на ефективността на разходите

АИК Адаптация към изменението на климата

АРП Анализ на разходите и ползите

БААТ Българска асоциация за алтернативен туризъм

БАТА Българска асоциация на туристическите агенции

БАХА Балкански алианс на хотелиерските асоциации

БВП Брутен вътрешен продукт

БТК Българска туристическа камара

БХРА Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация

БЮРМ Бивша югославска република Македония

ГИ Голф игрище

ГИС Географска информационна система

ЕАОС Европейска агенция за околната среда

Еврожит Европейска федерация за селски туризъм

ЕИП Европейско икономическо пространство

ЕКТАА Европейски комитет на асоциациите на туроператорите и туристическите агенции

ЕС Европейски съюз

ИКР Индекс на глобалните климатични рискове

ИК Изменение на климата

ИКТ Информационни и комуникационни технологии

ИСУОС Информационни системи за управление на околната среда

ИУКЗ Интегрирано управление на крайбрежните зони

КС Компютърна симулация

МОСВ Министерство на околната среда и водите

МП Министерство на правосъдието

МТ Министерство на туризма

МФ Министерство на финансите

НПА Национален план за адаптация

НСА Национална стратегия за адаптация

НСИ Национален статистически институт

НСТ Национален съвет по туризъм

ОИСР Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ОП Оперативна програма

ОРИК Оценка на рисковете от изменението на климата

ОУД Организация за управление на дестинация

ПГ Парникови газове

ПДОС Програма за действие в областта на околната среда на ЕС

ПИК Политика по изменението на климата

ПОС Политика в областта на околната среда

ПРООН Програма за развитие на ООН

ПРООНОС Програма на ООН за околната среда

РКООНИК Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата

СМО Световна метеорологична организация

ССПТ Световен съвет за пътуване и туризъм

СУД Системи за управление на дестинации

СУОСО Схема за управление на околната среда и одитиране

ТИС Туристическа информационна система

ЦУР Цели за устойчиво развитие

Съдържание


Резюме 1

Въведение - Изменение на климата в България 7

Терминологичен речник 10

Глава 1. Оценка и анализ на рискове и уязвимост 11

1.1. Секторни характеристики и тенденции 11

1.1.1. Контекст 11

1.1.2.Икономически преглед 11

1.1.3. Търсене на туристически услуги 13

1.1.4. Предлагане на туристически услуги 15

1.1.5. Достъп 17

1.1.6. Организация 17

1.2 Минали и настоящи метеорологични явления и техните последствия, както и предприети действия в туристическия сектор в България 18

1.3. Свързани с туризма рискове и уязвими места 22

1.3.1. Летен туризъм 26

1.3.2. Зимен туризъм 28

1.3.3. Недостиг на вода в българските курорти 29

1.3.4. Прекъсване на електрозахранването 30

1.3.5. Общи констатации и заключения 30

1.4. Изводи 32

Глава 2. Базово състояние – контекст на прилагани политики 33

2.1. Ниво на информираност и разбиране на бъдещи последствия от климатичните промени, пропуски в знанията в туристическия сектор 33

2.1.1. Академични изследвания 33

2.1.2. Ниво на информираност и разбиране 34

2.1.3. Празноти в знанието 35

2.2. Опитът на туристическите сектори на други държави (ЕС) в областта на АИК 36

2.2.1. Летни туристически дестинации 37

2.2.2. Зимни туристически дестинации 39

2.3. Правна рамка и политики на ЕС за АИК в туристическия сектор 44

2.3.1. Световните политики в резюме 44

2.3.2. Политиките на ЕС 44

2.3.3. Национални и транснационални политики по адаптация в Европа 47

2.4. Правна рамка и политики за АИК в туристическия сектор на България 48

2.5. Институционална рамка и общност на заинтересованите страни в България 51

2.5.1. Правителствени институции 51

2.5.2. Неправителствени организации 52

2.6. Финансов и човешки ресурс в България 54

2.6.1. Бюджетни финансови средства 54

2.6.2. Други финансови средства 55

2.6.3. Човешки ресурси 58

2.7. Участие на сектора в международно сътрудничество или обмен на информация конкретно в областта на (А)ИК 58

2.7.1. Развитие на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (2011 г.) 58

2.7.2. 2017 – Международна година на устойчивия туризъм за развитие 59

2.8. Специфични за секторите в България текущи или предвидени мерки, свързани с АИК 59

2.9. Пропуски и пречки за адекватен отговор на действията за АИК; взаимовръзка с ограничаването на изменението на климата 61

2.9.1. Общи въпроси 61

2.9.2. Пропуски и пречки в България 62

Глава 3. Варианти за адаптация 65

3.1. Идентифицирани варианти за адаптация 65

3.1.1. Разработване на Секторна политика за изменение на климата 66

3.1.2. Предоставяне на всеобхватна правна рамка 66

3.1.3. Повишаване на осведомеността относно изменението на климата и въздействията му върху туристическия сектор. 67

3.1.4. Разработване на показатели за мониторинг 68

3.1.5. Укрепване на секторната база знания 69

3.1.6. Регионална и подсекторна оценка на адаптивния капацитет. 70

3.1.7. Изграждане на капацитет 70

3.1.8. Специфични мерки за адаптация 71

3.2. Опитът с избора на варианти за адаптация в сектора в други страни (ЕС) 77

3.2.1. Варианти за адаптация за летния туризъм 77

3.2.2. Варианти за адаптация за зимния ски туризъм 78

3.3. Оценка на вариантите за адаптация 82

3.3.1. Време 82

3.3.2. Бюджет 82

3.3.3. Ползи 84

3.3.4. Усилия 84

3.3.5. Показатели за измерване 84

3.3.6. Институционална уредба 85

3.3.7. Последствията от бездействие/недобро адаптиране 85

3.4. Междусекторни въпроси, компромисни решения и единодействие на варианти за адаптация 86

3.5. Подход за определяне на приоритети 90

3.6. Препоръки 94

Приложение 1.1. Изменение на климата потенциално оказващо влияние върху туристическия сектор в България 96

Приложение 2.1. Прогнози за бъдещото развитие на туризма в България 97

Приложение 2.2. Модел на поведение на международните туристи във връзка с избора им на настаняване 98

Приложение 2.3. Курорт Банско – цени на лифт карти и билети 99

Приложение 2.4. Летище София – съобщение за медиите 100

Приложение 2.5. Класиране на България в Индекса на глобалните климатични рискове, 2016 г. 101

Приложение 2.6. Общини в България, застрашени от засушаване, 2011 г. 102

Приложение 2.7. Слънчев бряг – Съобщение за медиите 103

Приложение 2.8. Общини в България с недостиг на вода, 2015 г. 104

Приложение 2.9. Физическа карта на България 105

Приложение 3.1. Кипър 106

Приложение 3.2. Швейцария 107

Приложение 3.3. Мерки за адаптация на зимния туризъм във Франция 108

Приложение 3.4. Австрия 109

Приложение 3.5. Изкуствен сняг 110

Приложение 3.6. Списък на входящи български туроператорски компании, интервюирани във връзка с осведомеността на туристическия сектор в страната относно ИК 111

Приложение 4.1. Необходими стъпки 112

Приложение 4.2. Готовност за адаптация в България 113

Приложение 4.3. Портфейл от адаптации към изменението на климата, използвани в туризма 116

Приложение 4.4. Основни варианти за адаптация към изменението на климата в ски индустрията 118

Приложение 4.5. Варианти за адаптация в България, оценени спрямо различни критерии 120

Приложение 4.6. Показатели за изменение на климата 122

Приложение 4.7. Свързани въпроси със сектор „Горско стопанство“ 123

Приложение 4.8. Свързани въпроси със сектор Градска среда 124

Приложение 4.9. Критерии за избор на варианти за адаптация и тяхното приоритизиране 125


Списък на таблици

Таблица 1. Метеорологични явления в България 22

Таблица 2. Адаптация към изменението на климата – потенциални преки рискове и възможности за туристическия сектор 23Списък на фигури

Фигура 1. Графика на опции за адаптация 6

Фигура 2. Обща концепция на WGII AR5 9

Фигура 3. Икономическо значение на туризма в България 12

Фигура 4. Международни посещения според цел на посещението (%) (1985–2015) 13

Фигура 5. Международни посетители във всички заведения за настаняване (1985–2015) 13

Фигура 6. Сезонност на туризма в България (2016 г.) 14

Фигура 7. Средногодишна заетост на всички места за настаняване (%) 1990-2015 15

Фигура 8. Разпространение на видовете туризъм 17

Фигура 9. Мизия под вода 19

Фигура 10. Торнадо в Созопол 19

Фигура 11. Идентифицирани територии, предразположени към наводняване 20

Фигура 12. Фактори за избор на туристическа дестинация 23

Фигура 13. Въздействие на метеорологичните събития 25

Фигура 14. Прогноза за снежната покривка за зимния ски сезон в България 28

Фигура 15. Туристически райони в България 54

Фигура 16. Официален плакат на конференцията 60Каталог: static -> media -> ups -> categories -> attachments
ups -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г
attachments -> Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост раздел I общи положения Ч
attachments -> Отчет за изпълнение на целите за 2017 г. Наименование на администрацията: Министерство на околната среда и водите
attachments -> Програма за трансгранично сътрудничество „ черноморски басейн 2014-2020 резюме на програмата
attachments -> Отчет на програмата на република българия за председателството на
attachments -> Програма за трансгранично сътрудничество „ черноморски басейн 2014-2020 резюме на програмата
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството североизточен район


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница