Руска федерация митнически правила и разпоредбиДата01.01.2018
Размер129.27 Kb.


РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ
Митнически правила и разпоредби,

отнасящи се до пътници, пресичащи държавната граница на Митническия съюз
Руската Федерация е страна-член на Митническия съюз (МС).

В общата митническа територия на Митническия съюз (МС) влизат Република Беларус, Република Казахстан и Руската Федерация. Движението на стоки през границите на МС се регулира от митническото законодателство на МС.


Митническото законодателство на МС определя следните понятия:

Стока – всяко движимо имущество, пресичащо митническата граница, в т.ч. носители на информация, валута на страните-членки на МС, ценни книжа, валутни ценности, пътнически чекове и др.

Стоки за лично ползвзане – стоки, предназначени за лични, семейни, домашни и други, несвързани с осъществяване на предприемаческа дейност, цели на физически лица, пресичащи митническата граница заедно с физическите лица, като отделен / несъпровождан/ багаж или по някакъв друг начин.

Неделима стока за лично ползване – стока за лично ползване, с тегло не повече от 35 килограма, състояща се от една единица или един комплект, в т.ч. пренасяна в разглобен, несглобен, некомплектен или незавършен вид, при условие, че има свойствата на сглобена, комплектна или напълно готова за употреба стока.

Ръчен (съпровождан) багажстоки за лично ползване, пренасяни непосредствено от физическото лице, пресичащо митническата граница.

Отделно пътуващ (несъпровождан) багаж - стоки за лично ползване, принадлежащи на физическото лице, предадени или предавани на превозвача съгласно договор за международен превоз (транспортна експедиция) за фактическото им пренасяне през митническата граница във връзка с пътуване на физическо лице през границата на митническия съюз.
При пресичане на митническата граница на МС с въздушен транспорт на митническо деклариране (посредством попълване на митническа декларация) подлежат:

1) внасяни стоки, чиято митническа стойност надхвърля като еквивалент 1500 евро и/или общото им тегло надвишава 50 кг; (Важно: Авиопътниците декларират внасяните стоки, в случай че тяхната митническа стойност надхвърля еквивалента от 10 000 евро! Изключението не важи за другите категории пътници.)

2) внасяни и изнасяни налични парични средства (банкноти, държавни ценни книжа, монети, с изключение на монети от скъпоценни метали) и/или пътнически чекове на обща сума, чийто еквивалент надхвърля 10 000 USD ;

3) внасяни и изнасяни парични инструменти ( менителници, банкови чекове, ценни книжа);

4) скъпоценни метали: внасяни временно, изнасяни (с изключение на временно изнасяни бижутерийни изделия);

5) скъпоценни камъни: внасяни временно, изнасяни изумруди, рубини, сапфири, александрити, природни перли в суров (естествен) и обработен вид, уникални кехлибарени образувания;

6) културни ценности;

7) изнасяни държавни награди на Руската Федерация;

8) застрашени от изчезване животни и растения, техни части, а така също получена от тях продукция;

9) оръжие и боеприпаси;

10) внасяни алкохолни напитки в количества, превишаващи 3 литра;

11) наркотични средства и психотропни вещества под формата на лекарствени средства, съпроводени от съответни документи;

12) радиоелектронни средства и/или високочестотни устройства с гражданско предназначение, в т.ч. вградени или влизащи в състава на други стоки;

13) технически средства с шифровъчни функции;

14) стоки за лично ползване, получени като наследство, при условие че онаследяването е подтвърдено с документи;

15) стоки за лично ползване, внасяни като ръчен багаж, в случай че пресичащото границата физическо лице има и отделно пътуващ багаж;

16) други стоки, определени от митническото законодателство на МС.
ВНИМАНИЕ! Физическото лице има право по собствено желание да декларира в писмена форма стоки, неподлежащи на митническо деклариране в писмена форма.
Декларант на превозваните през митническата граница стоки може да бъде както физическо лице, гражданин на страна от МС, така и чуждестранно физическо лице.

Митническото деклариране на стоки за лично ползване на физически лица до 16-годишна възраст се извършва от съпровождащото ги лице (един от родителите, осиновител, попечител или настойник, а при организирано пътуване на групи от непълнолетни лица – от ръководителя на групата).

Непопълване на митническа декларация по отношение на гореизброените стоки се разглежда като заявление, че у физическото лице отсъстват стоки, подлежащи на митническо деклариране. Откриване чрез случайна митническа проверка на стоки, подлежащи на митническо деклариране и недекларирани, е основание за привличане на пътника към отговорност в съответствие със законодателството на страната - член на МС.

Митническа декларация с невярно съдържание е основание за привличане на пътника към отговорност в съответствие със законодателството на страната - член на МС.


Подаването на пътническа митническа декларация трябва да бъде съпроводено с предоставяне на документи, подтвърждаващи заявените в нея сведения. Такива документи са:

1) документи, удостоверяващи личността (в т.ч. и на непълнолетното лице);

2) документи, удостоверяващи осиновяването, попечителството или настойничеството на непълнолетното лице;

3) документи, удостоверяващи стойността на декларираните стоки за лично ползване;

4) транспортни документи;

5) документи, удостоверяващи освобождаване от мита и митнически такси, в т.ч. удостоверяващи временен внос/износ от физическото лице на стоки за лично ползване, а така също удостоверяващи признаването на физическото лице за бежанец, за принудителен емигрант или заминаване с цел постоянно местоживеене в чужбина;

6) документи, удостоверяващи спазване на ограничения, с изключение на мерките за нетарифно и техническо регулиране;

7) документи, съдържащи сведения, позволяващи идентификация на транспортното средство като транспортно средство за лично ползване;

8) документи, удостоверяващи правото на собственост, ползване и/или разпореждане с транспортното средство за лично ползване;

9) други документи и сведения, представянето на които е предвидено от митническото законодателство на МС.


ВНИМАНИЕ! При отсъствие на стоки, подлежащи на митническо деклариране, гореизброените документи се предоставят по искане на длъжностното лице, представляващо митническия орган.
На митническата територия на МС безмитно се разрешава да бъдат внесени следните стоки за лично ползване:

1) чиято митническа стойност не надхвърля като еквивалент 1500 евро (за авиопътниците – 10 000 евро) и/или общото им тегло надвишава 50 кг;

2) алкохолни напитки и бира, но не повече от 3 литра на едно физическо лице, достигнало 18-годишна възраст;

3) тютюн и тютюневи изделия: 200 цигари или 50 пури (пурети), или 250 грама тютюн, или така посочените изделия, които заедно да не надхвърлят 250 грама на едно физическо лице, достигнало 18- годишна възраст;

4) употребявани стоки, внасяни от бежанци, принудителни имигранти, преселници;

5) получени в наследство стоки, при условие че онаследяването се подтвърждава с документи *i;

6) внасяни от дипломати, служители от административно-технически персонал на дипломатически представителства или консулски учреждения и членовете на техните семейства;

7) внасяни от физически лица, изпратени на работа в чужбина от държавни органи, срокът на пребиваване на които извън пределите на митническата територия на МС е бил не по-малко от 11 месеца (при условие, че бъде подтвърдено с документи) *;

8) внасяни от физически лица, пребивавали зад граница не по-малко от 1 година (при условие, че бъде подтвърдено с документи), митническата стойност на които не превишава сума, еквивалентна на 5000 евро *;

9) внасяни обратно на митническата територия на МС в непроменено състояние, при условие, че техният износ извън територията на МС е подтвърден с документи; *

10) културни ценности, при условие че се признават за такива от законодателството на страните-членки на МС;

11) урни с прах (пепел), ковчези с тела (останки) на умрели (починали);

12) употребявани стоки, предназначени за временен внос от чуждестранни физически лица на митническата територия на МС:

- бижутерийни изделия (в количества, необходими за използване през периода на временното пребиваване);

- предмети за лична хигиена (в количества, необходими за използване през периода на временното пребиваване);

- фотокамери, видеокамери, кинокамери (в количества не повече от 1 брой) и принадлежности към тях (в количества, необходими за използване през периода на временното пребиваване);

- преносими кинопроектори, слайд-проектори (в количества не повече от 1 брой) и принадлежности към тях (в количества, необходими за използване през периода на временното пребиваване);

- портативни видеомагнитофони (в количества не повече от 1 брой);

- портативна звукозаписна и възпроизвеждаща апаратура (вкл. диктофони), DVD-плейъри (в количества не повече от 1 брой) и принадлежности към нея (в количества, необходими за използване през периода на временното пребиваване);

- преносими грамофони (в количества не повече от 1 брой) и грамофонни плочи (в количества, необходими за използване през периода на временното пребиваване);

- носители на звукозаписи, без записи и със записи (в количества, необходими за използване през периода на временното пребиваване);

- портативни радиоприемници, флаш-плейъри (в количества не повече от 1 брой) и принадлежности към тях (в количества, необходими за използване през периода на временното пребиваване);

- телевизори с размер на диагонала на екрана не повече от 42 см (в количества не повече от 1 брой);

- портативни пишещи машини (в количества не повече от 1 брой);

- бинокли (в количества не повече от 1 брой) ;

- мобилни телефони (в количества не повече от 2 броя);

- портативни персонални компютри (лаптоп) (в количества не повече от 1 брой) и принадлежности към тях (в количества, необходими за използване през периода на временното пребиваване);

- преносими музикални инструменти (в количества, необходими за използване през периода на временното пребиваване);

- детски колички (в количества, необходими за използване през периода на временното пребиваване);

- детски седалки, прикрепени към седалките на автомобилите (в количества, необходими за и зползване през периода на временното пребиваване);

- инвалидни колички (в количества, необходими за използване през периода на временното пребиваване);

- инвентар и принадлежности за спорт, туризъм и лов, въздушни балони (в количества, необходими за използване през периода на временното пребиваване);

- портативни диализатори и аналогични медицински прибори, а така също консумативни материали за тях (в количества, необходими за използване през периода на временното пребиваване;

- домашние животни, в т.ч. предназначени за лов, спорт (в количества, необходими за използване през периода на временното пребиваване).


При внос на стоки за лично ползване от физически лица на митническата територия на МС се прилагат следните мита:

1) обща ставка (общ разчет ?) в размер на 30% от митническата стойност на стоката, но не по-малко от 4 евро за 1 кг тегло за превишението на стойностната норма от 1500 евро в еквивалент и/или тегловата норма от 50 кг – при внос на стоки за лично ползване, митническата стойност на които привишава сумата, еквивалентна на 1500 евро и/или тегло, превишаващо 50 кг;

2) съвкупен митнически сбор – за внос на неделима стока за лично ползване;

3) обща ставка в размер на 22 евро за 1 литър – за внос на етилов спирт в количество до 5 литра;

4) обща ставка в размер на 10 евро за 1 литър, за превишаващото нормата от 3 литра количество – при внос на алкохолни напитки и бира в количества от 3 до 5 литра включително;

5) обща ставка в размер на 30% от митническата стойност на стоките, но не по-малко от 4 евро за 1 кг тегло, за превишението на стойностната норма от 5000 евро в еквивалент– при внос на стоки от физически лица, живеещи в чужбина не по-малко от 1 година (при условие, че бъде подтвърдено с документи), митническата стойност на които стоки превишава сума с еквивалент 5000 евро. *


Стоки за лично ползване, внасяни от физически лица от митническата територия на МС, не се облагат с мита, данъци и такси.
ВНИМАНИЕ! Физическо лице няма право да изнесе от територията на МС:

1) скъпоценни метали и скъпоценни камъни, митническата стойност на които превишава еквивалента на 25 000 USD;

2) риба и морски продукти (с изключение на хайвер от есетрови риби) в количества над 5 кг;

3) хайвер от есетрови риби с тегло над 250 грама;


ВНИМАНИЕ! В случай, че стоките, пренасяни от физически лица през митническата граница, не се третират като стоки за лично ползване, митническите операции по отношение на такива стоки (включително митническото деклариране) се извършват по реда, предвиден за митническо третиране на участниците във външноикономическа дейност. Третирането на стоките, пренасяни от физически лица през митническата граница, като стоки за лично ползване, се осъществява от митническия орган на основание на:

- заявление на физическото лице за пренасяне на стоките (в устна или писмена форма с използване на пътническа митническа декларациа);

- характера и количествата на стоките;

- честота на пресичане от физическото лице и/или пренасяните от него стоки през митническата граница.


Към стоките, които не се третират като стоки за лично ползване, се отнасят:

1) природни диаманти;

2) стоки, за които са въведени износни мита;

3) котли за централно отопление;

4) косачки (освен косачки за трева), машини за обработка на сено и др.

5) солариуми;

6) медицинска техника и оборудване (с изключение на необходимата по време на престоя съгласно медицински показания) и др.
ВНИМАНИЕ! За нарушения на митническите правила физическите лица носят отговорност в съответствие със законодателството на страните-членки на МС.

В случай на несъгласие с действията на длъжностното лице, представител на митническия орган, физическото лице има право да ги обжалва в съответствие със законодателството на страните-членки на МС.


Стоки за лично ползване, пренасянето на които от физически лица през границата на Руската Федерация става с разрешение на държавните органи:

- оръжие, негови основни части, боеприпаси – с разрешение на органите на вътрешните работи (Главно управление за обезпечаване на охраната на обществения ред и координация на взаимодействието с органите на изпълнителната власт в РФ, МВР РФ - Москва, ул. Житная, д. 15);

- културни ценности – разрешителен документ за износ на културни ценности, издаван от държавен орган, осуществяващ контрола върху оборота на културни ценности (Министерство на културата на Русия, Москва, М.Гнезниковский пер., д. 7/6, стр 1,2);

- застрашени от изчезване животни и растения, техни части, а така също получена от тях продукция – разрешение на СИТЕС, издавано от Росприроднадзором (г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6);

- радиоелектронни средства и/или високочестотни устройства с гражданско предназначение – разрешение на Роскомнадзор (г. Москва, Китайгородский пр-д, 7, стр. 2);

- технически средства, имащи шифровъчни функции – нотификация (уведомение), регистрирана от Центъра на ФСБ РФ за лицензирани, сертификация и защита на държавната тайна (г. Москва, ул. Б. Лубянка, 1/3).i * - отнася се за граждани на страните- членки на МС

Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница