С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на „идън девелъпментс“ адДата15.01.2018
Размер68.45 Kb.
#47630

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:

инициатива на „ИДЪН ДЕВЕЛЪПМЕНТС“ АД, ЕИК 131242690

за ползване на воден обект: сухо дере
Цел на заявеното използване:

Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: канализационна мрежа с ЛПСОВ на жилищен комплекс „Райска градина“ с капацитет 2500 е.ж. в землището на град Свети Влас, община Несебър.

Воден обект в който се предвижда заустване на пречистените отпадъчни води:
Водоприемник на пречистените отпадъчни води е сухо дере, коригирано чрез стъклопластови тръби. Същото попада в неанализиран участък съгласно ПУРБ.

Системи или съоръжения чрез които ще се реализира пречистването и заустването:

Канализационната система на обекта е разделна. Дъждовните води се отвеждат посредством канализация за дъждовни води от PVC тръби. В дъждовната канализационна система се заустват и водите от шестте басейна. Изградените пречиствателни съоръжения са с максимален капацитет за 2500е.ж. и включват механично и биологично стъпало с отстраняване на биогенни елементи: съоръжение за биологично третиране - SBR реактор и резервоар за временно съхранение на излишна утайка; буферен резервоар с установка за обеззаразяване.

Място на използване на водния обект, населено място, ЕКАТТЕ

Местоположение на обекта

Имоти с идентификационни № 11538.10.7, № 11538.11.10 и №11538.11.9, град Свети Влас, община Несебър,
ЕКАТТЕ

11538

Място/места на заустването, проектна категория на водния обект

Поток №1 Заустване съсредоточено брегово тръбно, на пречистени битови отпадъчни води след пречиствателни съоръжения, във воден обект сухо дере. На 60м. след мястото на заустване дерето се влива в Черно море.

Географски координати на точката на заустване:

42 42 23,3 с.ш. 27 46 45,9 и.д.


Проектни параметри на заустването:Количество и индивидуални емисионни ограничения

пречистени битово фекални води след ЛПСОВ контрол на Пункт № 2 преди заустванепоказатели

Индивидуални емисионни ограничения

Задължение за провеждане на собствен мониторинг

Честота на пробовземане

Вид на пробата

Q средно ден. ( м3/ден)

500измервателно устройство
Q макс.час 3/час)

62,5
Q год. ( м3/год)

182 500
Активна реакция рН

6,0-8,5
Ежемесечно

еднократна
мг/дм3

кг/денНеразтворени вещества

50
ежемесечно/

на шестмесечиесъставна средноденонощна

БПК5

15
ежемесечно/

на шестмесечиесъставна средноденонощна

ХПК (бихроматна)


70
ежемесечно/

на шестмесечиесъставна средноденонощна

Азот общ

15
ежемесечно/

на шестмесечиесъставна средноденонощна

Фосфор(общо съдържание като РО4)

2,0
ежемесечно/

на шестмесечиесъставна средноденонощна

Екстрахируеми вещества (с тетрахлорметан)

3,0
ежемесечно/

на шестмесечиееднократна

Анион активни детергенти

1,0
ежемесечно/

на шестмесечиееднократна

Нефтопродукти

0,3
ежемесечно/

на шестмесечиееднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

От дата на влизане в сила на разрешителното

Други условия при които се предоставя правото за използване на водите


  1. Обеззаразяването на пречистените отпадъчни води се извършва с UV-филтър.

  2. КПС1 и КПС2 да се подсигурят с резервни помпи и резервно електрическо захранване;

  3. При експлоатация на обекта не се допуска замърсяване на водоприемника с отпадъци и заустване на непречистени отпадъчни води;

  4. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях;

  5. Да се осигури пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект;

  6. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.

  7. Да се води експлоатационен дневник за канализационната мрежа и ЛПСОВ, в който да се описват всички профилактични и планирани ремонти, както и количеството на извозваните утайки за депониране, документите от платени такси за третиране и депониране на отделените утайки от пречиствателния процес, включително данни за приемника на утайките и регистрационния номер на превозното средство.

  8. За правото на ползване титулярът заплаща такса, за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти в размер определен в съответствие с Тарифа на Министерския съвет. Информацията за изчисляване на дължимата такса се представя по образец утвърден от Министъра на околната среда и водите, обявен на интернет страницата на БДЧР, ежегодно до 31-ви януари в БДЧР;

Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица

Басейнова дирекция „Черноморски район“

гр. Варна, ул.Панагюрище, 17Срок-14 дни от датата на обявяване


инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“
Съгласували:

Директор „ПР”: ………………… / инж. Св.Пенчева/ Изготвил:………../В.Петрова, гл. експерт отдел „Р”/

Н-к отдел „П“: …………………. / инж. Ж. Керанова / Дата:26.02.2016г.

Н-к отдел „Р“: …………………. /инж. Р.Несторова/

Варна 9000, ул. „Панагюрище” №17

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
Каталог: UserFiles -> Image
Image -> Какво трябва да знаем за круизите !!! Морски круиз
Image -> Тип стая База
Image -> Неразделна част от Заповед № рд-118 / 20. 07. 2011
Image -> 22 май 2014 международен ден на биологичното разнообразие „островно биоразнообразие“
Image -> Отговорност на превозвача на товари по шосе
Image -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 75 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява : инициатива на су „Св. Климент Охридски”
Image -> 22 април 2014 г. – Световен ден на Земята
Image -> Воден обект в който се предвижда заустване на пречистените отпадъчни води


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница