С ъ о б щ е н и е на основание чл. 75 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявяваДата22.10.2018
Размер117.5 Kb.
#92472

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 75 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :

инициатива на ОБЩИНА БУРГАС,

за изменение на разрешително № 2217 0094 / 26.11.2014 г.

за ползване на воден обект – р. Лозовска, Източно дере, Западно дере, р. Дерментходжа1. Цел на заявеното използване:

Защита от вредното въздействие на водите

2. Воден обект и код на

водното тяло – предмет

на използването:


р. Лозовска, Източно дере, Западно дере

р. Дерментходжа,

BG2SE900L037

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Към Първи етап: „Отводняване района около ж.п. подлез при СО „МАТ“, гр. Бургас“:

За р. Лозовска се предвижда: Възстановяване на напречния и надлъжния профил чрез почистване и корекция на реката, изграждане на входно съоръжение преди водосток, шахта саваци, реконструкция на съществуващ водосток и изграждане съоръжение при вливане в Бургаско езеро.

Към Подобект 1: „Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв. Долно Езерово“:

I. За Източно дере се предвижда: Възстановяване напречния и надлъжния профил на дерето в участъка между ж.п. линиите Бургас-София и Бургаско езеро с обезпеченост на валежното събитие P=2% (съгласно техническото задание), както и осигуряване на траен достъп до обекта на механизация, за почистване и поддръжка, а именно: Предвижда се изпълнение на корекцията като открит необлицован канал с широчина на дъното B=3,00 м.

II. За Западно дере се предвижда: Възстановяване напречния и надлъжния профил на дерето в участъка между ж.п. линиите Бургас-София и Бургаско езеро с обезпеченост на валежното събитие P=2% (съгласно техническото задание), както и осигуряване на траен достъп до обекта на механизация за почистване и поддръжка а именно:

1.1.Предвижда се изпълнение на корекцията като открит необлицован канал с широчина на дъното B=3,00 м.

1.2.Между водостока на железопътните линии и открития канал се изпълнява закрит участък със стоманобетонови елементи 300/150 см, което ще осигури нормалното пътно движение по стопанския път, успореден на линиите.

1.3.Реконструкция на мостовото съоръжение под ул. „Захари Зограф“. Поради малката денивелация между кота теме съществуващ отводнителен канал 240/120 и кота улично платно се предвижда реконструкцията да се изпълни чрез: демонтаж на съществуващото мостово съоръжение; монтаж на нови коритообразни елементи 240/120 см в рамките на пътя; монтаж на усилени покривни плочи върху тях съгласно статическо оразмеряване и асфалтобетонна пътна настилка.

1.4.Реконструкция на входното съоръжение на дерето. Предвижда се изграждането на стоманобетонов чакълозадържател, груба решетка и охранителни диги от двете страни на дерето с кота на короната, равна на водното ниво в дерето при обезпеченост на валежа P=1%.

Към Подобект 2: „Изграждане на отводнителен канал на р. Дерментходжа в участъка от ул. „Одрин“ до Бургаско езеро“:

За р. Дерментходжа се предвижда:

1.1.Чакълозадържател и груба решетка преди водостока под ул. „Одрин“;

1.2. Изпълнение на открит земен канал с широчина на дъното 2,50 м, откоси 1:1 и надлъжен наклон I=0,002 от ул. „Одрин“ до достигане на железопътните линии Бургас-София.

1.3. Изпълнение на открит бетонов канал с правоъгълно сечение 250/200 см (или еквивалентно полигонално сечение с трапецовидна основа) в участъка от навлизането във водостока под ж.п. линиите Бургас-София до излизането от водостока под първата линия на ЗСК-Лозово. При преминаването през водостоците бетоновият канал ще се изпълни като оформяне на дънна кюнета в съществуващия правоъгълен профил на водостоците.1.4.Изпълнение на открит земен канал в участъка през мочурливите терени до вливането в Бургаско езеро. Широчината на дъното на канала ще бъде 2,50 м, а откосите – 1:1. Тъй като теренните коти по трасето на канала са ниски и не може да се осигури нормален напречен профил на реката само чрез изкопни работи, се предвижда изграждането на земнонасипни диги от двете страни на реката. За фундирането на земнонасипните диги ще се изпълни възглавница от инертен материал под цялата широчина на стъпката им. Възглавницата ще бъде с мощност до 1 м (в зависимост от инженерно-геоложките предписания) и върхът й ще бъде с кота не по-висока от тази на съществуващия терен. Върху земнонасипните диги ще се положи трошенокаменна настилка за оформяне на обслужващ път. Тъй като съществуващия водосток под втората ж.п. линия на ЗСК-Лозово е на по-висока кота и е прекалено отдалечен в източна посока от проектното трасе на канала, се предвижда изграждане на нов водосток под линиите. За изграждане на водостока при отсъствие на движение по линиите към момента на строителство се препоръчва: демонтаж на линиите в участък от 6-12 м, изграждане на водосток чрез кахони 200/200 см (елементи тип кутия с квадратно напречно сечение) и възстановяване насипа и трасето на линиите.


4. Място на използване на водния обект, населено място и ЕКАТТЕ

1.Корекция на р. Лозовска,

от начална до крайна точка на корекцията,

със следните географски координати:

Начало: с.ш. 423101.75 и.д. 272420.53

Край: с.ш. 423053.16 и.д. 272415.49

2.Входно съоръжение преди водосток,

със следните географски координати:

с.ш. 423117.41 и.д. 272426.18

3.Корекция на Източно дере,

от начална до крайна точка на корекцията,

със следните географски координати:

Начало: с.ш. 423056.50 и.д. 272248.33

Край: с.ш. 423051.10 и.д. 272249.70

4.Корекция на Западно дере,

от начална до крайна точка на корекцията,

със следните географски координати:

Начало: с.ш. 423050.83 и.д. 272227.89

Край: с.ш. 423046.10 и.д. 272231.70

5.Корекция на р. Дерментходжа,

от начална до крайна точка на корекцията,

със следните географски координати:

Начало: с.ш. 423122.91 и.д. 272347.16

Край: с.ш. 423102.70 и.д. 272346.30

гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

ЕКАТТЕ 07079

5. Проектни параметри на използването:

Дължината на корекцията на р. Лозовска е 259 м с

ширина на основата 3 м и откоси 1:1,5.

Реконструкцията на съществуващия водосток е със

стоманобетонови елементи 200/200 см и дължина 19 м.

Дължината на корекцията на Източно дере е 160 м

с ширина на основата 3 м и откоси 1:1.

Дължината на корекцията на Западно дере е 175 м

с ширина на основата 3 м и откоси 1:1.

Дължината на корекцията на р. Дерментходжа е:

  • от т.1 до т.7 – 305 м с ширина на основата 2,50 м и откоси 1:1;

  • от т.7 до т.16 – 69 м бетоново сечение 250/150 см;

  • от т.16 до т.21 – 275 м с ширина на основата 2,50 м и откоси 1:1.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водния обект:

- Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти;

- Да се извърши пълна рекултивация на засегнатите терени в срока определен за приемане на обекта.

7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтерeсованите лица:

Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр.Варна, ул. „Александър Дякович“ 33
Срок – 14 дни от датата на обявяването.инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
Каталог: UserFiles -> File -> 2015 -> Obqvleniq
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на „Алифос България“ еад
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на „странд”
Obqvleniq -> 1. Цел на заявеното използване на водите
Obqvleniq -> 1. Цел на заявеното използване на водите
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на,,фаворит 97”
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на,,водоснабдяване и канализация”
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява
Obqvleniq -> Обявява: инициатива на „дуел“ еоод гр. Варна


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница