С. Чавдар, област СофийскаДата17.08.2018
Размер63 Kb.
#80241
О Б Щ И Н А Ч А В Д А Р

2084 с. Чавдар, област Софийска, ул. “Христо Ботев” № 9;

тел./факс 07189 2696 , централа 07189/ 2261 и 2388

e-mail: obchavdar@abv.bg; www.chavdar.eu

П Р О Г Р А М А
за ограничаване на структурния дефицит

с.Чавдар


май 2009 г.

Програмата за ограничаване на структурния дефицит е разработена във връзка с чл.5 ал. 1,2 и 3 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2009 г. Основната цел е подобряване на финансовото състояние чрез предприемане на конкретни действия от страна на общината и подпомагане по реда на Наредбата от Министерство на финансите.

Община Чавдар отговаря на 1/един/ от показателите регламентирани в чл.3 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2009 г.
Критерии за наличие на структурен дефицит в Община Чавдар:
1.Съотношението на бюджетния дефицит към общо разходи , отчетени към края на 2008 г., надвишава 10 на сто , изчислено по следната формула:
бюджетен дефицит

------------------------- Х 100 > 10 %

общо разходи
където:
- бюджетен дефицит = (собствени приходи - собствени приходи с еднократен и целеви характер + трансфери + субсидии (трансфери) от централния бюджет (ЦБ) –субсидии за капиталови разходи , получени през последното тримесечие на 2009 г. + просрочени вземания) – (общо разходи – разходи , отчетени в дейност “Чистота” + просрочени задължения);

- собствени приходи са отчетените приходи през 2008 г. по § 13-00 - § 46-00 от Единната бюджетна класификация (ЕБК) :

§ 13-00 - § 46-00 - 1 026 780 лв.
- собствени приходи с еднократен и целеви характер – отчетените приходи през 2008 г. по § 27 07, § 40 00, §45 00, §46 00 от ЕБК:

§ 27 07 - 11 610 лв.;

§40 00 - 63 098 лв.;

§45 00 - 453 138 лв.

общо - 527 846 лв.

- трансфери - отчетените през 2008 г. трансфери между бюджетни сметки и извънбюджетни фондове/сметки по § 60-00 - § 66-00 от ЕБК:

§ 60-00 - § 66-00 - 526 822 лв.

- субсидии (трансфери) от ЦБ включва отчета през 2008г. по § 31-00 от ЕБК:

§ 31-00 - 548 705 лв.

- субсидии за капиталови разходи , получени през последното тримесечие на 2008 г.,са отчетените субсидии по §31 13 през последното тримесечие на 2008 г.:

§31 13 получен през последното тримесечие на 2008 г. - 48 400 лв.

- просрочени вземания – 451 лв.

- общо разходи - 2 040 062 лв.

- разходи ,отчетени в дейност “Чистота”разходите , посочени в дейност 623 “Чистота” от ЕБК към 31.12.2008г.:

дейност 623 “Чистота” към 31.12.2008г.- 22 198 лв.
-2 438 380

----------------------- Х 100 = -119 , 50 > 10 %2 040 062
2. Разполагаемите бюджетни наличности в местните дейности на общината към края на 2008 г. са по-малко от нетните й просрочени задължения в местните дейности към същия период, като критерият се изчислява по следната формула:
(бюджетни наличности - целеви средства - чужди средства) < нетните просрочени задължения,

където:


- бюджетни наличности = сбора от отчетените остатъци в местните дейности по § 95-07 - § 95-12 от ЕБК в годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета – 178 901 лв.

- нетните просрочени задължения = просрочени задължения - просрочени вземания - 970 116 лв.178 901 < 970 116
3.Землищата на населените места в общината са включени в териториалния обхват на планинските райони-съгласно приложение №1 към чл.3 ,ал.3 от Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват , приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2008 г.
Към 31.12.2008 г. общия размер на просрочените задължения на Община Чавдар към доставчици възлиза на 970 567 лв., в т.ч.:

- капиталови разходи – 970 567 лв.

Във връзка с възникналия дефицит през 2008г. се предприеха следните мерки за преодоляването му:

Направи се спешна инвентаризация на наемните договори за общински терени , сгради и имущество , актуализираха се неизгодните договори.

Общински съвет-Чавдар прие Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Чавдар, с която се оптимизират предлаганите

административни, технически и други видове услуги и се актуализираха цените на местните такси .

Общински съвет-Чавдар прие Наредба за определяне на местните данъци , с която се актуализираха цените на местните данъци и се увеличиха приходите по бюджета на общината.
Въпреки полаганите усилия и постигнатите резултати обаче, преодоляването на структурния дефицит без външна помощ ще бъде непосилна задача за община Чавдар.
За преодоляването на финансовите затруднения и ограничаването на структурния дефицит община Чавдар ще работи за постигане на своите цели в следните основните направления :

1. Увеличаване на приходите от местни данъци и такси .

2. Намаляване на разходите за издръжка:

- намаляване на разходите за външни услуги

- намаляване на разходите за текущи ремонти и поддръжка;

3. Кандидатстване на общината за финансиране на проекти от оперативни програми 2009г.-2013 г.със средства от Европейски фондове.

4. Финансово подпомагане при условията, реда и сроковете на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2009 г.

За постигане на целите на общината и в изпълнение на чл.5 ,ал. 2, т.2 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2009 г. е разработен план с конкретни мерки и срокове за изпълнение.


Програмата е приета от Общински съвет Чавдар с Решение № 181 от Протокол № 19/ 28.05.2009г.

Кмет на Община Чавдар:/Пенчо Геров/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница