С е м е с т р и а л е н т е с т «Основи на фармакологията и токсикологията»Дата09.04.2018
Размер77.05 Kb.
#65486
С Е М Е С Т Р И А Л Е Н Т Е С Т

«Основи на фармакологията и токсикологията»

Име, презиме и фамилия: …....….................…..……....…...……..…….…………...............................
Фак. №: ..…..………… Дата: …………………..…...........


Моля, зачерквайте с "Х" само отговори ― А, Б и др., които считате верни.

►Въпросите имат от 1 до 3 верни отговора. Общият брой на верните отговори

е равен на грешните. Ако сгрешите, зачеркнете грешния отговор, напишете НЕ

до съответна буква и се подпишете в страни на същия ред вляво или отдясно.

►За решаване на всеки въпрос се предвижда по 1 min. КОНЦЕНТРИРАЙТЕ се!

►Тестовете са решени, ако броят на верните отговори е най-малко 60%.

Разумно е да не зачерквате отговори, в чиято достоверност се съмнявате.

 1. Посочете вярното твърдение: А. Лекарствата са химически вещества, които се прилагат на организма за лечение, профилактика или диагностика на заболявания, а също – за коригиране на физиологичните функции. Б. Дрогите са лекарствени суровини от синтетичен произход. В. Регистрацията и контролът върху лекарствата у нас се осъществява от FDA. Г. Свъзраните с плазмените протеини лекарства имат повишена фармакологична активност.

 2. Основните метаболитни реакции през втора фаза включват: А. Ацетилиране. Б. Сулфоконюгация. В. Окисление, редукция и хидролиза. Г. Глюкороконюгация.

 3. Фармакодинамиката изучава: А. Лекарствените ефекти. Б. Механизмите на действие на лекарствата. В. Екскрецията на лекарствата. Г. Как лекарствата действат на организма.

 4. Фармакокинетиката изучава: А. Резорбцията, разпределението и елиминирането на лекарствата. Б. Как лекарствата действат на организма. В. Как се предписват лекарствата. Г. Как организмът променя лекарствата.

 5. Посочете препарат, представляващ предлекарство и прилаган за лечение на болест на Паркинсон: А. Paracetamol. Б. Levodopa. В. Amoxicillin. Г. Analgin.

 6. Посочете верните твърдения: А. Лекарственото действие е молекулен феномен. Б. Действието и ефектите на лекарствата са идентични понятия. В. Лекарственият ефект включва функционалните и морфологичните промени в органите и системите, развили се в резултат на дадено действие. Г. Лекарственият ефект може да бъде наблюдаван и изследван.

 7. Неспецифично действие имат: А. Антибиотиците. Б. Хормоналните препарати. В. Алкалните соли, неутрализиращи солната киселина на стомашния сок. Г. Инсулинът.

 8. Специфичното действие на лекарствата се дължи на повлияване на: А. ДНК. Б. Микробните органели. В. Лекарствената форма. Г. Прицелните (таргетни) макропротеини.

 9. Към прицелните (таргетни) макропротеинови молекули, на които се дължи специфичното действие на лекарствата, се отнасят: А. Ензимите. Б. Транспортните протеини (carrier molecules). В. Микробните органели. Г. Рецепторите.

 10. Агонистите са лиганди: А. Притежаващи афинитет. Б. Блокиращи рецепторите. В. Притежаващи вътрешна активност. Г. Непритежаващи вътрешна активност.

 11. Ефектите на кои рецептори се проявяват няколко секунди след тяхното активиране? А. G-протеин-свързани. Б. Йонотропни (каналотропни). В. Тирозин-киназни. Г. Ядрени (нуклеарни).

 12. Действие, насочено срещу причинителя на заболяването, се нарича: А. Патогенетично. Б. Субституиращо. В. Симптоматично. Г. Етиотропно.

 13. Посочете лекарствата-агонисти: А. Atropine. Б. Morphine. В. Adrenaline. Г. Propranolol.

 14. Форми на пасивен транспорт на лекарствата са: А. Филтрация. Б. Пиноцитоза. В. Проста дифузия. Г. Конвекция.

 15. Основните пътища за ентерално приложение на лекарствата са: А. Перорален (орален). Б. Инжекционен. В. Ректален. Г. Перкутанен (през кожата).

 16. Посочете фармакокинетичните параметри: А. Бионаличност. Б. Обем на разпределение. В. Плазмен полуживот. Г. рН на средата.

 17. Посочете антибиотици, които се екскретират (излъчват) предимно с урината: А. Инхалационни общи анестетици. Б. Етанол. В. Аминогликозидни антибиотици. Г. Бета-лактами антибиотици.

 18. Посочете лекарства, представляващи ензимни инхибитори: А. Хлорамфеникол. Б. Фенобарбитал. В. Фенитоин. Г. Кларитромицин.

 19. Посочете лекарства, чиято фармакологична активност е повишена чрез халогениране (включване в молекулата им на халогенни елементи): А. Lidocaine. Б. Procaine. В. Betamethasone. Г. Halothane.

 20. Посочете факторите от страна на лекарствата, повлияващи тяхната фармакокинетика и действие: А. Физически свойства. Б. Телесна маса на пациента. В. Химическа структура. Г. Доза.

 21. Към факторите от страна на организма, повлияващи тяхната кинетика и действие, се отнасят: А. Атмосферно налягане. Б. Телесна маса. В. Пол и възраст. Г. Лекарствена форма.

 22. Анксиолитично (психоседативно) действие притежават: А. Глюкокортикоиди. Б. Противотуморни лекарства. В. Бета-лактамни антибиотици. Г. Бензодиазепини.

 23. Местни анестетици от групата на амидите са: А. Bupivacaine. Б. Chloroprocaine. В. Articaine. Г. Lidocaine.

 24. Ефектът на местните анестетици се засилва и удължава от: А. Вазоконстриктoри (съдосвиващи лекарства). Б. Аналгетици. В. Глюкоза. Г. Калций-съдържащи препарати.

 25. Посочете лекарствата от групата на общите инхалационни анестетици: А. Propofol. Б. Isoflurane. В. Ketamine. Г. Halothane.

 26. Посочете фенотиазинов невролептик с алифатна странична верига, показан при шизофрения и остра мания: А. Chlorpromazine. Б. Droperidol. В. Fluphenazine. Г. Flupenthixol.

 27. Посочете анксиолитици, ефективни при епилептичен статус: А. Diazepam. Б. Flumazenil. В. Naloxone. Г. Lorazepam.

 28. Механизмът на действие на антидепресантите е свързан с: А. Инхибиране реъптейка (усвояването) на норадреналин и/или серотонин в ЦНС. Б. Инхибиране на централните алфа-2-адренергични рецептори. В. Стимулиране на опиоидните рецептори. Г. Блокиране на D2-рецепторите в ЦНС.

 29. Посочете антидепресанти, принадлежащи към групата на селективните серотонинови реъптейкови инхибитори (SSRIs): А. Amitriptilyne. Б. Fluvoxetine. В. Selegiline. Г. Fluoxetine.

 30. Морфинът активира следните рецептори: А. ГАМКА. Б. Мю. В. Капа. Г. Делта.

 31. Посочете препарат с около 100 пъти по-силен аналгетичен ефект, прилаган под форма на трансдермална терапевтична система през 72 часа при хронична туморна болка: А. Methadone. Б. Fentanyl. В. Pethidine. Г. Tramadol.

 32. Посочете ненаркотичните (антипиретични) аналгетици: А. Morphine. Б. Paracetamol. В. Methamizole. Г. Ranitidine.

 33. Аспириноподобни лекарства (неселективни COX-1/СОХ-2 инхибитори) са: А. Diclofenac. Б. Aspirin. В. Parecoxibe. Г. Ibuprofen.

 34. Посочете препарат от групата на органичните нитрати, ефективен при стенокарден пристъп: А. Glyceryl trinitrate (Nitrolingual spray®). Б. Nebivolol. В. Amlodipine. Г. Bisoprolol (Concor®).

 35. Основните групи лекарства за лечение на стенокардия са: А. Вазоконстриктори (съдосвиващи средства). Б. Органични нитрати. В. Бета-блокери. Г. Калциеви антагонисти.

 36. Лечебният ефект на бета блокерите при артериална хипертония е свързан с: А. Отслабване на сърдечните контракции. Б. Намаляване на сърдечната честотата. В. Повишаване на сърдечната честота. Г. Увеличаване на кислородната консумация в миокарда (сърдечния мускул).

 37. За лечение на артериална хипертония се прилагат: А. АСЕ инхибитори. Б. Бета-блокери. В. Аминогликозиди. Г. Цефалоспорини.

 38. При бронхиална астма са ефективни инхалаторни аерозоли (спрейове), съдържащи: А. Селективни бета-2-адреномиметици. Б. Органични нитрати. Г. Бета-блокери.

 39. Посочете конкурентен антагонист на опиоидните аналгетици: А. Diazepam. Б. Flumazenil. В. Naloxone. Г. Bromazepam.

 40. Стомашната промивка с активиран въглен е ефективна при отравяне с: А. Атропин. Б. Парацетамол. В. Етанол и други алкохоли. Г. Тежки метали.

 41. Посочете странични ефекти, свързани с особености във фармакодинамиката на лекарствата: А. Отслабване на вниманието. Б. Ксеростомия. В. Алергични реакции. Г. Ортостастатична хипотония.

 42. Малигена хипертермия е наблюдавана при използване на: А. Фенотиазинови невролептици. Б. Халогенирани инхалационни общи анестетици. В. Пеницилини. Г. Антихеликобактерни лекарства.

 43. Посочете кардиоселективeн бета-1-блокер, освобождаващ азотен оксид и непредизвикващ еректилна дисфункция: А. Propranolol. Б. Nebivolol. В. Bisoprolol. Г. Enalapril.

 44. Посочете лекарствата, притежаващи нефротоксична активност (увреждащи бъбреците): А. Аспирин. Б. Пеницилини. В. Аминогликозиди. Г. Диклофенак.

 45. Посочете препарат, ефективен при предозиране на хепарин: А. Galantamine. Б. Protamine sulfate. В. Naloxone. Г. Flumazenil.

 46. Посочете препарат, инжектиран мускулно за овладяване на анафалактичен шок: А. Адреналин. Б. Хепарин. В. Тетаничен анатоксин. Г. Противозмийски серум.

 47. Основните спешни мероприятия при пациенти с остро отравяне включват: А. Затопляне на пациента. Б. Поддъражане на дишането. В. Поддържане на хемодинамика. Г. Профилактика на хипостатична пневмония.

 48. Хемодиализата или хемоперфузията са подходящи и ефективни методи при лечение на отравяне с: А. Етилен гликол. Б. Метанол. В. Аспирин. Г. Трициклични антидепресанти.

 49. Хемодиализата е ефективен метод на лечение при отравяне с лекарства, които имат: А. Ниска молекулна маса (< 500 D). Б. Добра водоразтворимост. В. Голям обем на разпределение (< 1 L/kg). Г. Добра липидоразтворимост.

 50. Посочете анксиолитик, противопоказан по време на бременност поради тератогенна активност (увреждане на плода): А. Pаracetamol. Б. Cyclophosphamide. В. Doxycycline. Г. Diazepam.

Верни отговори: ....................................................

Грешни отговори: .................................................
ВЕРНИ минус ГРЕШНИ отговори = .................
Оценка: .......................................................…........
Проверил теста (подпис): .................…..............

Съставител на теста: доц. д-р Иван Ламбев, дм
Каталог: files -> DIR%203 -> Head%2017
Head%2017 -> Семинарни тестове по фармакология (1) Лекарствa произход, наименования и етапи в създаването им Ж. Цокева
DIR%203 -> Упражнение №18 Заверка: I. Антихипертензивни лекарства
DIR%203 -> 22. хомеопатични лекарства
DIR%203 -> Упражнение №10 Заверка: антисептици и дезинфектанти  Окислители
DIR%203 -> Холинергична медиация. Холиномиметици. Холинолитици I. Холинергична медиация
DIR%203 -> Упражнение №7 Заверка: I. Холинергична медиация
Head%2017 -> Книгата "тестове по фармакология"
Head%2017 -> Изпитен тест за кинезитерапевти (15 въпроса/15 минути/30 верни отговора)
Head%2017 -> Тестови изпитни въпроси за медици уважаеми колеги
Head%2017 -> Фармакотерапевтични тестове


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница