С. е повдигнала обвинение пред съда на подсъдимия П. В. П., роден на г в, за това, че за времето от месец април 2013 г до месец ноември 2013 г., включително, в гр. С., област Софийска, след като е бил осъден с РешениеДата23.11.2017
Размер109.61 Kb.
ТипРешение


Мотиви към присъда № 73 от 15.04.2014 г. по НОХД № 12/2014 г. по описа на РС С.

РП - С. е повдигнала обвинение пред съда на подсъдимия П. В. П., роден на ****** г. в **********, за това, че за времето от месец април 2013 г. до месец ноември 2013 г.,


включително, в гр. С. , област Софийска, след като е бил осъден с
Решение № 40/03.11.2008г. на РС — С. по гр. д. № 245/2008г. по описа
на РС — С. , влязло в сила на 11.12.2008 г., да издържа своя низходящ
син Б.П.П. с ЕГН ***********, като му изплаща
ежемесечна издръжка в размер на 70/седемдесет/ лева месечно, чрез неговата
майка и законен представител В. Б. С., съзнателно не е
изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски — общо
8 броя месечни вноски с общ размер 560/петстотин и шестдесет/ лева – престъпление по чл. 183, ал. 1 НК.

В съдебно заседание представителя на РП, поддържа обвинението срещу подсъдимия от фактическа и правна страна така, както е предявено с обвинителния акт. Счита, че самопризнанието на подсъдимия, се подкрепя от доказателствата, събрани в досъдебното производство, при което се установява по несъмнен начин деяние, извършено виновно от подсъдимия, за което следва да се ангажира неговата наказателна отговорност за престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Предлага на подсъдимия да се определи наказание, като се вземат предвид, като смекчаващи отговорността обстоятелства признанието на подсъдимият и чистото му съдебно минало, както и липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства. Счита, че следва да се наложи наказание пробация със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

Защитникът адв. А. не оспорва обвинението от фактическа и правна страна. Моли на подсъдимия да бъде наложено наказание, в размер на минималния предвиден в закона. Заявява липса на отегчаващи отговорността обстоятелства. Сочи като смекчаващи отговорността обстоятелства чистото съдебно минало на подсъдимият и обстоятелството, че производството се развива по реда на съкратеното съдебно следствие.

Подсъдимият се придържа към казаното от защитника.

Съдебното следствие е проведено по реда на чл. 372, ал. 4 вр. чл. 371, т. 2 НПК, като подсъдимият признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и изразява съгласие да не се събират доказателства за тези факти.

Анализът на събраните в досъдебното производство доказателства налага извода, че самопризнанието на подсъдимия напълно се подкрепя от тези доказателства, които обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност и съобразно доводите на страните установяват изложената в обстоятелствената част на обвинителния акт фактическа обстановка:

Подсъдимия П. В. П. и свидетелката В. Б.
С. на 17.09.2000 г. сключили граждански брак в гр. С. . В
резултат на брачното им съжителство на 28.09.2001 г. се родил синът им
Б.П.П.. С Решение № 25 от 02.07.2004 г. по гр. дело №
78/2004 г. на РС – С. , влязло в сила на 02.07.2004 г. бракът между
подсъдимия П. и свидетелката С. бил прекратен чрез развод.
С решението на РС - С. упражняването на родителските права
по отношение на малолетното дете, са били предоставени на майката. С
посоченото по - горе решение на РС — С. , подсъдимия П. П. бил
осъден да заплаща месечна издръжка на детето си Б.П., чрез
неговата майка и законен представител в размер на 30/тридесет/ лв. месечно.
С Решение № 40 от 03.10.2008г. по гр. дело № 245/2008г. на РС — С. ,
влязло в сила на 11.12.2008г. е бил изменен размера на присъдената с
решение № 25 от 02.07.2004г. по гр. дело № 78/2004г. на РС — С.
месечна издръжка в размер на 30/тридесет/ лева, като е увеличена със сумата
от 40/четиридесет/ лева и е осъден подсъдимият П. да заплаща на Б.
П., чрез неговата майка и законен представител В. С.,
месечна издръжка в размер на 70/седемдесет/ лева.

Въз основа на изпълнителен лист, издаден по съдебно решение № 40/2008 г. на РС — С. е било


образувано изпълнително дело № 1/2009 г. за ежемесечна издръжка на Б.
П. в размер на 70 /седемдесет/ лева с взискател В. С. и
длъжник П. П..

Подсъдимият П. П. е заплащал дължимата издръжка


единствено и само по изпълнителното дело посочено по - горе. Подсъдимият
П. е бил заплатил дължимата сума за издръжка до месец март 2013 г.,
включително. Последното плащане по
изпълнително дело № 1/2009 г. е извършено от подсъдимия на 28.03.2013 г., като с него са
погасени изцяло месечните вноски за издръжка дължими от подсъдимият П.
до месец март 2013 г., включително. За периода от месец април 2013 г. до месец ноември 2013 г.,
включително общо /осем месеца/ подсъдимият П. не е плащал дължимата
издръжка на малолетния си син Б.П. въпреки, че е получавал
обезщетение за безработица. Грижи за
отглеждането, възпитанието и парични средства за синът на подсъдимият П. осигурявала
единствено майката, свидетелката В. С..

Подсъдимият П. В. П. е роден на ****** г. в **********. Подсъдимият не е извършвал други противообществени прояви.

Така изяснената фактическа обстановка, съдът приема за несъмнено установена от доказателствените материали по делото: от самопризнанието на подсъдимия в съдебно заседание, от справката за съдимост на подсъдимият от 10.02.2014г., от събраните в досъдебното производство писмени и гласни доказателства и доказателствени средства – от показанията на свидетелката В. С. /л. 24 от ДП/; съдебното решение № 25/02.07.2004 г. /лист 11 от ДП/; съдебното решение №
40/03.11.2008 г. /лист 12 - 13 от ДП/; извлечението от сметка /лист 14 – 21/;
удостоверението за раждане на Б.П.П. /лист 22 от ДП/;
писмото от
ДСИ при РС - С. и изпълнителния лист /лист 43 - 45 от ДП/; писмото от
Дирекция „Бюро по труда" — гр. С. /лист 47 от ДП/; справката от ТД
на НАП - С. /лист 49 от ДП/; справката от НОИ — РУСО — С. /
лист 51-52 от ДП/; справката от Дирекция „Социално подпомагане"
С. /лист 54 от ДП/; характеристичната справка за подсъдимия /лист 56 от ДП/; декларацията за семейно и материално положение и имотно състояние на подсъдимия /лист 61 от ДП/. Описаните доказателствени материали анализирани поотделно и в своята съвкупност, изясняват по несъмнен начин всички обстоятелства от съществено значение за правилното решаване на делото - факта на извършване на деянието, авторството, времето, мястото и механизма на осъществяването му, субективната му страна, личността на подсъдимия, степента на обществената му опасност.

Следва изцяло да бъдат


кредитирани показанията на свидетелката В. С., тъй - като са
вътрешно последователни, безпротиворечиви, логични, допринасящи за разкриването на обективната истина по делото и кореспондират
на самопризнанието на подсъдимия и на останалите данни по делото. Съдът кредитира самопризананието на подсъдимия, като подкрепено от показанията на свидетелката и от другите данни по делото. Останалите доказателствени материали съдът оценява като достоверни, тъй - като са в синхрон помежду си и не се откриват каквито и да е било противоречия между отделните доказателствени източници.

При така установените обстоятелства съдът намира, че подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 183, ал. 1 НК.

Съставомерността на престъплението по чл. 183, ал. 1 НК от обективна страна изисква на първо място деецът да е осъден да заплаща издръжка, с влязло в сила съдебно решение, а на второ място – деецът да не е изпълнил задължението си да заплати издръжка в размер на две или повече месечни вноски. От субективна страна е необходимо деецът да действа при форма на вината пряк умисъл.

Установи се по делото от обективна страна, че подсъдимият П. В. П., за времето от месец април 2013 г. до месец ноември 2013 г.,


включително, в гр. С. , област Софийска, след като е бил осъден с
Решение № 40/03.11.2008г. на РС — С. по гр. д. № 245/2008г. по описа
на РС — С. , влязло в сила на 11.12.2008 г., да издържа своя низходящ
син Б.П.П. с ЕГН **********, като му изплаща
ежемесечна издръжка в размер на 70 /седемдесет/ лева месечно, чрез неговата
майка и законен представител В. Б. С., не е
изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски — общо
8 броя месечни вноски с общ размер 560 /петстотин и шестдесет/ лева. Установи се, че подсъдимият е осъден да заплаща издръжка, с влязло в сила съдебно решение за своя низходящ и същият не е изпълнил това си задължение в размер надхвърлящ, минимално изискуемия от закон размер - две месечни вноски. С оглед изложеното налице са обективните елементи от състава на престъплението.

От субективна страна подсъдимият е осъществил престъпния състав при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 НК. Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици от извършването му и ги е целял. Конкретно подсъдимият е съзнавал, че е осъден с влязло в сила съдебно решение да заплаща издръжка за своя низходящ, същият съзнателно не е изпълнил това си задължение в размер надхвърлящ две месечни вноски, съзнавал е общественоопасния характер на това си деяние, предвиждал е извършването му и го е целял.

С оглед всичко изложено подсъдимият бе признат за виновен в това, че е извършил престъпление по чл. 183, ал. 1 НК.

В конкретния случай не са налице предпоставките за приложение на чл. 78а НК, доколкото инкриминираната издръжка не е изплатена и няма възстановяване на имуществените вреди /Постановление № 7 от 04.11.1985 г. по н. д. № 4/1985 г., Пленум на ВС, т. 2/.

За извършеното престъпление в Особената част на НК е предвидена възможност да бъде наложено едно измежду двете наказания – лишаване от свобода за срок до една година или пробация. При индивидуализацията по вид и размер на наказанието, което наложи на подсъдимия, съдът съобрази степента на обществена опасност на деянието – ниска за обсъждания вид деяния и на подсъдимия – ниска такава. При определяне вида и размера на наказанието, съдът взе предвид от една страна установените смекчаващи отговорността обстоятелства – подсъдимият е неосъждан, не е осъществявал други противообществени прояви, самопризнанието на подсъдимият, вследствие на което производството се е развило по реда на съкратеното съдебно следствие, и което е спомогнало за разкриване на обективната истина по делото, ниският размер на неизплатената издръжка; а от друга страна липсата на установени отегчаващи отговорността обстоятелства.

При превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и липса на изключително такова обстоятелство или многобройни такива обстоятелства, а и като взе предвид, че най - лекото, предвидено в закона наказание – пробация, не е несъразмерно тежко съдът счете, че на подсъдимия следва да бъде наложено измежду предвидените алтернативно наказания - лишаване от свобода и пробация, по – лекото от двете, а именно наказанието пробация, като в съдържанието му следва се включат двете задължителни пробационни мерки, с минималната продължителност, предвидена в закона, а именно: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. Съдът намери, че така наложеното на подсъдимият наказание напълно съответства на извършеното от него и би могло да му въздейства в необходимата степен поправително и превъзпитателно. Това наказание се явява съответно и на целите на генералната превенция, визирани в разпоредбата на чл. 36 НК и ще въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото.

По делото разноски не са направени, поради което и съдът не се е произнасял по разноските.

Воден от тези съображения, съдът постанови присъдата си.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница