С. Костова утвърждавамстраница1/2
Дата19.11.2018
Размер398 Kb.
#104872
  1   2

Изг.:

(С. Костова)

УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ НА ОБЩИНА

ГОРНА МАЛИНА:
(инж. Емил Найденов)П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А

за

представяне на оферта, по реда на глава осем „а“ от ЗОП


Довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Горно Камарци, община Горна Малина, Софийска област“
Открита с Решение № 253/30.07.2015 г.

на Кмета на Община Горна Малина

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА, с административен адрес: с. Горна Малина, ул. „21-ва” №18, тел.: 07152/23 20, факс: 07152/22 52, Интернет адрес: www.gornamalina.eu, e-mail: gmalina@abv.bg, на основание чл.101а – чл.101б във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на строително-ремонтни работи, при следните условия:

1. Обект на поръчката: Строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

2. Предмет на поръчката: Довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Горно Камарци, община Горна Малина, Софийска област“

3. Цел на възлагането: Предмет на обществената поръчка. Място на изпълнение на дейностите от обхвата на интервенциитеПредмет на обществената поръчка е „Довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Горно Камарци, община Горна Малина, Софийска област“, пълното описание на който е подробно разписано в настоящите Указания и документацията по публичната покана както и условията и изискванията за изпълнението на строително-монтажните работи, включени в обхвата му.


 • Местоизпълнение: землището на с. Горно Камарци и населеното място с. Горно Камарци


Цел на публичната покана


Поставената от Възложителя за реализиране с възлагането на дейностите от обхвата на публичната покана основна цел, е да бъде избран независим Изпълнител, притежаващ професионална квалификация, практически опит и експертиза в областта на изграждането и/или рехабилитация и/или реконструкция на довеждащи и/или селищни водопроводи и/или сондаж, на когото Община Горна Малина да възложи изпълнението на строително-монтажните и строително-ремонтни дейности, предмет на настоящата публична покана, способстващо за подобряване качеството за живот в населеното място Горно Камарци, от една страна, а от друга – за повишване потенциала на Общината за развитие като активна инвестиционна общност, съответно, поставяне начало на развитието на модерна инфраструктура, съответстваща на приложимите и съотносими Европейски директиви.
4. Мотиви за избора на конкретния ред за възлагане на обществената поръчка: Съобразно направените предварителни разчети на бюджета, необходим за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя е в рамките на указания в чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП: от 60 000 лв. до 264 000 лв. без ДДС.

Предвид изложеното и при съблюдаване нормата на чл. 15 от ЗОП, определяща за конкретния ред за възлагане на обществена поръчка е нейната прогнозна стойност.

В конкретния случай, видно от посочения максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, приложимият ред за възлагане е този, регламентиран в разпоредбата на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, съобразно която, когато планираната за провеждане поръчка за строителство, с местоизпълнение на територията на страната, е в стойностните граници от 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева) до 264 000 лв. (двеста шестдесет и четири хиляди лева), без вкл. ДДС, на Възложителя е предоставена правната възможност да не провежда и да не прилага строго формалните правила на нито една от регламентираните в Закона видове процедури, но при условие на стриктно спазване на условията и реда за провеждане на обществени поръчки, нормативно установени в глава 8 „А“ от ЗОП.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
  1. Пълно описание на предмета „Довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Горно Камарци, община Горна Малина, Софийска област

Обектът представлява Реконструкция на съществуваща помпена станция и шахтов кладенец и външен водопровод в землището на с. Горно Камарци, Община Горна Малина.

Инвестиционният проект и техническата спецификация са направени на базата на задание за проектиране, огледи на място, геодезическо заснемане на района на помпената станция и трасето на водопровода, архитектурно заснемане на съществуващата ПС и норми за проектиране на водоснабдителните системи.

Съществуващо положение:

Водоснабдяването е допълнително за подобряване на водоснабдяването на с. Горно Камарци в сухите сезони. Помпената станция (ПС) е съществуваща и е изградена и действала през 70-те години на миналият век. Представлява шахтов кладенец с дълбочина 11,0 м, вграден в постройка, включваща три помещения и коридор частично вкопани (по-скоро засипани). Станцията е строена при спазване на военни изисквания за защитен обект (ПРУ). Дебелината на стените (над 40см) и защитата на кладенеца и помещенията свързани с дейността - помпено и ел. табло са защитени с повече от 1,0 м земен насип. Всички метални части са откраднати (включително врати и дограми). По отношение на конструкцията не се забелязват разрушения и може да се каже, че е в добро състояние. Помещенията са вентилирани. Липсва дограмата – врати и прозорци.Инженерни мероприятия:

Предвижда се да бъдат извършени следните видове строителни работи: 1. По част В и К и технологична

Помпена Станция:

Като първа стъпка е почистване на съществуващата ПС от останали части от агрегати и други отпадъци. Също така се привежда станцията в ред по отношение на АС част - монтират се дограми, врати и прозорци. Монтира се ел. инсталация, включваща силова част захранваща помпата и ел. контакти и осветление. Предвижда се доставката и монтаж на потопяема помпа за тръбни кладенци с мантел за охлаждане на двигателя. Същата се монтира в един от отворите (Ф250) във вертикално положение на 3,0 м под статичното водно ниво. Ще се държи на напорната тръба и отделно ще има осигурително въже. След помпата се монтира нагнетателен участък монтиран открито в помпената станция. Водопровода се топло изолира по цялата си дължина. Част от този водопровод е с ел. подгрев срещу замръзване. За нормалната работа на системата се предвиждат монтажа на мембранен разширителен съд със следните параметри: :обем - 50 литра, PN10 със сертификат за питейна вода. Предвижда се и контролна и затворна арматура. За осигуряване на остатъчен хлор във водата се предвижда и доставката и монтажа на хлораторна система включваща в себе си ПЕ съд - 60 литра, дозаторна помпа, смукателна гарнитура и инжекционен клапан. Капацитета на помпата е 0,5л/час като нагнетява директно в напорната част на водопровода. Времето за контакт преди достигането на водата до потребителя е 35 минути (времето за достигане на водата от ПС до населеното място), което е в рамките на закона. Помпата е от неръждаема стомана като работата е напълно автоматизирана. Същата ще влиза в работа в сухи периоди(при недостатъчно вода от каптажите). Ще нагнетява директно в мрежата. Помпата ще бъде с честотно регулиране т.е. ще се наглася по реалната консумация в селото.

Водопровод

Водопроводът да бъде изпълнен от ПЕВП Ф63, РЕ- 100 РN10. Работните параметри на водопровода са както следва: 0ораз = 1,50л/с, v=0,62м/с, J= ,0088.

Трасето на новопроектирания водопровод е успоредно на поток в близост до помпената станция, преминава под същото дере и продължава успоредно на междуселски път. Трасето е изцяло в общинска земя и не засяга частни имоти. По трасето на водопровода няма дървета а само лека храстова растителност. Монтира се автоматичен въздушник. Същият е за монтаж в готов изкоп. Преминаването през потока е с обсадна тръба и предпазен бетонов блок. Тръбопровода се полага в готов изкоп в пясъчно легло. Поставя се сигнална лента. Преди започване на строителството да се разкрие, съществуващият водопровод ф60 АЦЕ към който следва да се върже новият водопровод.

По наличният подземен кадастър не са нанесени други проводи пресичащи се с новото трасе на водопровода. Въпреки това преди започване на строителството е задължително техническият ръководител на обекта да извика представители на всички ведомства и фирми, експлоатиращи подземни проводи, кабели и съоръжения за уточняване на тяхното местоположение (ако има такива). Да се направят шурфове за тяхното разкриване. В близост до подземни проводи, кабели и съоръжения да се работи внимателно на ръка.Инвеститорът на обекта и строителят се задължават през време на строителството с помощта на инженер - геолог да извършат инженерно- геоложка картировка на изкопните работи, да определят както категорията на почвата, така и откосите на изкопа с оглед осигуряване на максимална обезпеченост на безопасността и хигиената на труда на работниците.

Преди полагане на водопровода дъното на изкопа трябва да бъде добре подравнено, уплътнено и нивелирано. При изграждане на водопровода, строителят трябва да организира работната площадка така, че да обезпечи до максимум необходимата безопасност на труда, съгласно проекта по ПБЗ и съответния правилник за същата цел.

След завършване на строителството на водопровода, строителят трябва да обозначи спирателните кранове и пожарните хидранти с табели, отговарящи на изискванията на БДС. След завършване на строителството, при приемане на водопровода строителят и инвеститорът на обекта са длъжни да представят всички книжа, документи и протоколи, които се изискват съгласно нормативните документи за завършване и приемане на строителни работи За обратната засипка и трамбоването в района на пресичане на път е предвидено да се изпълни с пясък на 20см над темето на водопровода, а останалата част до котлована на пътното платно с баластра. Обратната засипка да се изпълни на пластове по 20см добре трамбовани, за постигане на минимална плътност 1,65т/мЗ и Еo > 45 MPa, доказана чрез вземане на проба. Ако по време на строителството на настоящия работен проект се наложи промяна, същата може да се направи само със знанието на проектанта и по негово указание.


 1. По част електрическа:

Предвижда се захранване на помпената станция и изпълнение на ел. инсталации за осветление, контакти и сигнално охранителна система за помпената станцията.

Меренето на ел. енергията на помпената станция ще стане чрез трифазен двутарифен електромер разположен в електромерно табло монтирано на съществуващ ел. стълб.

За захранване на консуматорите в помпената станция е предвидено разпределително табло РТ-ПС. То е разположено в помещение, в което се монтира помпата. РТ-ПС се захранва от електромерното табло с кабел CABT3x70+35+35mm2. Захранващият кабел е изтеглен PVC тръба ф110 положена в подземно кабелно трасе.

От РТ-ПС радиално се захранват осветлението и контактите в помпената станция и таблото управление на помпи ТД-П.

Използва се схема на свързване TN-S-380/220V. Електрическите инсталации са трипроводни и петпроводни и сеченията са определени съгласно натоварването на токовите кръгове. Сеченията на захранващите линии са оразмерени по допустимо нагряване и по пад на напрежение съгласно нормите. Всички проводници са тип СВТ. Полагането им става открито в PVC тръби. При изграждане на електро трасетата да се спазват отстоянията ОВК и ВиК проводи съгласно действащите наредби.

Всички ел. табла да се изработят в съответствие с изискванията на БДС.

Предвидени са луминесцентни осв. тела 1x36W и осв. тела тип плафон с к.л.л. 18W за открит монтаж и степен на защита IP44.

Комутирането на осветлението в отделните помещения става с локални ключове разположени на подходящи места.

Инсталацията за осветлението да се изпълни с кабел СВТ 3x1.5мм2.

В помпената станция са предвидени контактни излази с 16A/230V. Всички контакти да се монтират на височина 1 м от готов под и да са със степен на защита IP54.

Заземяване, защита срещу поражения от ел. ток

Заземителната инсталация да се изпълни в съответствие с българския и европейския стандарт. Предвидено е заземяване на ПП резервоар съгласно изискванията на глава 7 от НУЕУЕЛ и Наредба № Iз-1971, както и EN-62305.

Да се осъществи повторно заземяване на РТ-ПС и електромерното табло.

Всички метални корпуси на технологични, ОВ и ВК съоръжения, скари, тръби, осветители, двигатели и др. метални части посредством заземителен проводник (оцветен в жълто-зелен цвят) или метална шина да се присъединят към общата заземителна система.

За помпената станция е предвиден вътрешен заземителен контур от стоманена поцинкована шина 40/4мм, която ще се положи открито на носачи по стената и ще се свърже към заземителния кол. (виж чертеж LV02)

Да се осигури нормативното съпротивление. Сечението на заземителните проводници да бъде както се изисква по НУЕУЕЛ.

За допълнителна защита от електрически удар е осигурено автоматично изключване. Защитата е осигурена от предпазители, прекъсвачи и дефектнотокова защита ДТЗ. За избягване на недоразумение се дефинира, че:

-всички вериги, които защитават контакти за преносимо оборудване,

-всички вериги, които захранват рисково оборудване (като например

водонагреватели, кухненски уреди и т. н.)

-вериги, които захранват осветление в зони с повишена опасност

трябва да бъдат защитени с ДТЗ с праг на тока на утечка към земя 30mA. ДТЗ ще защитава или група вериги, или единична верига по такъв начин, че да бъде елиминиран рискът от лъжливо сработване

Сигнално охранителна система

В помещението при помпата е монтирана централата на сигнално охранителната система и са показани местата на обемните датчици и магнитните контакти.

Централата да е с минимум 5 зони.

За окабеляване на системата да се използва алармен кабел 6x0,22mm2.
!!! Пълно и детайлно описание на конкретните видове работи по обектите на интервенция, е отразено в изготвената и одобрена техническа спецификация, с приложена към нея таблица на видовете дейности, подлежащи на изпълнение, неразделна част от документацията за участие, описана по-долу.

3. Изисквания към участниците:

3.1. При възлагането на обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни Обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани в ЗОП и одобрените от Възложителя изисквания в Публичната покана за обществена поръчка, Указанията и документацията за участие в процедурата.

3.2. В случай, че Участникът в процедурата е Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, партньорите/членовете в Обединението следва да са сключили Споразумение (или еквивалентен договор/документ).

Споразумението, респективно – съответния документ за създаване на Обединението за участие в настоящата процедура, следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие и в текста му задължително да се съдържа посочване на: (1) Представляващият Обединението; (2) Възложителя и (3) процедурата, за участие в която се обединяват партньорите в него.

Споразумението (съответния документ за създаване на Обединението) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

3.2.1. всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора.

3.2.2. всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

3.2.3. е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с ясно и конкретно посочване на:

а) обекта/ите и/или дейностите/или частта/частите от пректа, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка;

б) съответните минимални изисквания за финансово – икономическо състояние, технически възможности и квалификация, като критерии подбор и допустимост в настоящата процедура, които ще бъдат доказвани от конкретен/ните партньор/и в Обединението.

При разпределянето на дейностите, свързани с осъществяване на строително-монтажните такива от обекта на поръчката, това разпределение следва да съответства на професионалната квалификация (според условията за вписване в Централния професионален регистър на строителя и категорията на съответния обект по чл. 137 от ЗУТ) на партньорите, които ще вземат участие в съответните строително-монтажни работи на всеки конкретен подобект/проектна част от обекта на интервенция.

Участниците в Обединението трябва да определят едно лице, което да го представлява в процедурата и за целите на обществената поръчка.

Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложено Споразумение или друг еквивалентен документ за създаването на Обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на Обединението се е променил след подаването на офертата – участникът може да бъде отстранен от участие в публичната покана за възлагане на настоящата обществена поръчка.

3.3. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че класираният на първо място участник е обединение от физически и/или юридически лица.

3.4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с чл.56, ал.2 от ЗОП, конкретни изисквания от посочените по–долу, се прилагат и за подизпълнителите, а минималните изисквания за техническите възможности и квалификация – съобразно вида и дела на участие на подизпълнителя/ите.

4. Условия за допустимост на участниците:

4.1. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно комисията, назначена от Възложителя ще отстрани всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

4.1.1. осъден е с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК;

4.1.2. чийто член на управителен орган, включително прокурист (лицата от б. “а” до б. “з” по-долу), е свързано лице по смисъла на §1, т.23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

*** "Свързани лица" по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са: (1) роднините по права линия без ограничение; (2) роднините по съребрена линия до четвърта степен включително; (3) роднините по сватовство - до втора степен включително; (4) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; (5) съдружници; (6) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; (7) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

!!! Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 процента държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

4.1.3. сключил е договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

4.1.4. представил е оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в публичната покана за обществена поръчка и настоящите указания.

*** Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 4.1.1. и т. 4.1.2. се прилагат както следва:

а) при събирателно дружество - всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е предвидено друго (лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон),

б) при командитно дружество - от неограничено отговорните съдружници (лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници);

в) при дружество с ограничена отговорност – Управителят/ите (лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон);

г) при акционерно дружество - членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет или овластено/и от тях едно или няколко лица от съставите им, при спазване на процедурата по чл.235, ал.2 от Търговския закон (овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон);

д) при командитно дружество с акции - един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду членовете на Съвета на директорите (лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон);

е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника.

з) в случаите по б. “а” - б. “ж” – и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

!!! За обстоятелствата по т. 4.1.3., когато участникът е юридическо лице, е достатъчно представяне на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, посочените по-горе изисквания от т.4.1.1. до т. 4.1.3. важат за всеки отделен подизпълнител;

Посочените в т.4.1.1.- 4.1.3. изисквания се отнасят, както за участника, така и когато участникът е Обединение - за всяко от лицата (физически и/или юридически), включени в Обединението.

Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания (т.4.1.1.), в държавата, в която са установени.
5. Участникът следва да е застрахован с валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да покрива групата строеж на обектите на поръчката (минималната застрахователна сума, определена с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) за извършване на строителство).

Застраховката трябва да е валидна минимум 180 дни след датата, определена като краен срок за подаване на офертите.

В случай, че валидността на застраховката изтича преди указания срок, участникът представя като част от офертата си и декларация, с която поема ангажимент и задължение да поднови/удължи срока на валидност на изискуемата застраховка, минимум до края на посочения срок. При евентуално избиране на участника за Изпълнител, същият се задължава да предостави застраховката (с валидността, която е декларирал) преди сключването на договора за възлагане на изпълнението.

!!! За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран участника.
6. Изисквания за технически възможности и/или квалификация:

Участникът в процедурата трябва да осигурява необходимата правоспособност за осъществяването на всички строително-монтажни работи, с оглед предмета на възлагане на поръчката, подлежащи на изпълнение, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в настоящите указания и одобрената Техническа спецификация.

За доказване наличие на изискумата правоспособност, Участникът трябва да покаже в офертата си съответствие със следните минимални условия на Възложителя, а именно:

6.1. Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на строежи от III - та (трета) група, I-ва (първа) категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл.137, ал.1, т. 1, буква „б” от ЗУТ.

За целта, Участникът представя Удостоверение за вписване в ЦПРС или валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.

В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава еквивалентен документ, посочен в предходния абзац, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/), или еквивалентен регистър, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на протокола от работата на комисията, с който е класиран на първо място, да представи изискваните от Възложителя документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС, или съответния регистър, съобразно националното му законодателство, което е еквивалентно на вписването в ЦПРС, в случай, че в страната, в която Участника е установен не е въведено аналогично изискване и задължение за първоначално вписване в еквивалентен регистър.

Пояснение: В случай, че Участникът участва като Обединение, което не е юридическо лице, посоченото минимално изискване важи и следва да бъде доказано от този член на Обединението, който, според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще вземе участие в конкретните СМР, съобразно групата и категорията строеж, посочени в пълното описание на предмета на поръчката и първия абзац по-горе, съобразена с разпоредбите на чл.137 от ЗУТ.

В случай че участникът ползва подизпълнител/и и някой от подизпълнителите му ще извършва отделни части или видове СМР, то този подизпълнител също трябва да представи Удостоверение за вписване в ЦПРС, поне за изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификации на икономическите дейности, позиция “Строителство”.6.2. Участникът следва да докаже, че през предходните 5 (пет) календарни години, считано до датата на подаване на офертата, има успешно изпълнени минимум 2 (два) договора, свързани с изпълнение на СМР или СРР - изпълнение на ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на довеждащи и/или селищни водопроводи и/или сондаж.

Забележка: Наличието на съответствие с поставеното минимално изискване за технически възможности, Участниците следва да докажат, посредством представените от тях документи, изброени по-горе.

6.3. Участникът трябва да предложи инженерно-технически състав, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка, пряко ангажиран за изпълнението на строителството, а именно:

6.3.1. Ръководител на обекта, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:

а) има образование висше – инженерно-техническо и/или икономическо, образователна степен магистър;

б) има минимум 5 години професионален стаж по специалността;6.3.2. Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:

а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2, във връзка с чл.163а, ал.4, изр. първо от ЗУТ;

а) има минимум 5 години опит като технически ръководител на обект в строителството;6.3.3. Координатор по безопасност и здраве, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:

а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ,

б) има най-малко 3 (три) години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа;

в) притежава валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството” или „Специалист по безопасност и здраве“, или еквивалентен документ.6.3.4. Отговорник по контрола на качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:

а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ,

б) има придобит минимум 3 години професионален опит по упражняване контрол на качеството при изпълнение на строителство;

в) притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат за преминат курс за контрол на качеството и/или документ, удостоверяващ, че лицето заема длъжност и/или са му възложени функции на отговорник по контрола на качеството.

!!! Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от инженерно-техническия състав отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия ръководен инженерно-техническия състав).

!!! При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствието с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.
*** Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира: придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите, посочени по-горе.

Когато участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност, следва да съответстват на изискуемите, или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт.

Забележка: Участник в публичната покана може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси.

Това условие се прилага и когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица.6.4. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимото собствено или наето минимално строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в което число минимум:

6.4.1. Багер - 1 бр. ;   1. Минибагер – 1 бр.;

   2. Валяк - 1 бр.;

   1. Мини челен товарач - 1 бр. ;

   2. Самосвали / товарни автомобили – 1 бр.;

   3. Машина за челно заваряване – 1 бр.;

   4. Ръчна трамбовка – 1 бр.;


Забележка: Предлаганата от Участника техника следва да бъде събразена с технологичните възможности и условия за извършване на СМР предвидени в техническата спецификация.
Пояснение: В случай, че Участникът участва като Обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците, разписани от т.4.2. до т.4.4. важат за Обединението като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в Споразумението/договора за създаване на Обединението.

!!! Определянето на съответен партньор в Обединението за поемащ задължението за доказване на съответствие с определен/и критерий/ии за подбор трябва ясно и недвусмислено да е разписано в Споразумението (договора) за създаване на Обединението.

6.5. Участникът трябва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството;

6.6. Участникът трябва да има разработена внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 (14001:2005) или еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството.

!!! Съобразно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.6.7. Участникът трябва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за безопасни условия на труд в строителството по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен с предметен обхват в областта на строителството.

Пояснение: Когато участникът е Обединение, изискуемите доказателства по т.6.5. – 6.7., на основание чл. 25, ал. 8 от ЗОП се представят от този/тези от членовете в него, който/които ще участват пряко в изпълнение на строително-монтажните дейности.

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискванията се отнасят за подизпълнителя/ите, съобразно съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на конкретните дейности от обекта на поръчката.Забележка: Задължително условие за допустимостта на участник в публичната покана е той (участващ самостоятелно като физическо, юридическо лице или като обединение от физически и/или юридически лица) да покрива изцяло, в пълна степен така поставените по-горе минимални изисквания за технически възможности и професионална квалификация.

Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата публична покана, ако не отговаря на някое от горните изисквания.


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница