С местоположение: поземлени имоти №№000486 и 000487 в землището на с. Балван, община Велико Търново, област Велико Търново, на основание чл. 5, алДата24.10.2018
Размер116.5 Kb.
#96665

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
Във връзка с уведомление на „ЕКРОС-Г“ ЕООД, гр. Велико Търново за инвестиционно предложение за „Ползване на воден обект с цел риболов“, с местоположение: поземлени имоти №№000486 и 000487 в землището на с. Балван, община Велико Търново, област Велико Търново, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС копие от писмото е изпратено до община Велико Търново и във връзка с това РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно информацията в подаденото уведомление инвестиционното предложение предвижда развъждане и отглеждане на риба с цел любителски риболов в завирен язовир. Имотите, предмет на ИП, са общинска собственост. Възложителят е сключил договор за отдаване под наем на имотите с община Велико Търново. Поземлен имот №000486 по КВС на землището на село Батак е с начин на трайно ползване „водостопаснко съоръжение“, а имот №000487 съответно – „язовир“. Общата площ, на която ще се реализира ИП е 32.444 дка. Водоснабдяването на язовира ще се осъществява от възвишенията край с. Ново село и водосборната област.

Географските координати на водовземането са:


N

Е

43,076438

25,406010

Ползваната вода ще се зауства в дере в точка с географски координати:
N

Е

43,079513

25,409810

Географските координати на преливното съоръжение са:
N

Е

43,078506

25,409926

Във връзка с характера на ИП, на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС информацията, свързана с ИП, е изпратена в Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен (БДДР – Плевен) за изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). В отговор, с писмо с изх. №4763/05.08.2015 г., БДДР - Плевен определя реализацията на ИП като допустима спрямо ПУРБ и заложените забрани в него.


По повод гореизложеното, РИОСВ - Велико Търново информира, че Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „е” – “интензивно развъждане на риба“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., последни изм. – ДВ, бр. 98/28.11.2014 г.) и подлежи на преценка необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр.94/30.11.2012 г.).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от Натура 2000. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природни местообитания и дива флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), издадена Заповед № РД-966/20.12.2013 г. (обн. ДВ бр. 9/31.01.2014 г.) на министъра на околната среда и водите по чл. 19, ал. 1 от ЗБР за временна забрана на дейности.

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за ОС.Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от същата Наредбата, РИОСВ – Велико Търново ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
/отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 25.08.2015 г./

г

р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 Стр. от


Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.orgКаталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница