С п и с ъ к н а п у б л и к а ц и и т е на доц. Д-р николай димитров панайотовДата07.10.2016
Размер125.01 Kb.
#11183
С П И С Ъ К Н А П У Б Л И К А Ц И И Т Е

НА ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ

КАТЕДРА ГРАДИНАРСТВО, АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

1. Панайотов, Н., 1988. Посевни качества на семена от пипер, третирани с растежни регулатори.Научни трудове,ВСИ, т.XXXIII,кн. 2, 97-102.

2. Панайотов, Н., Д. Милева,1990. Листни пигменти при третиране на пипер през различни фенофази с някои растежни регулатори. Физиология на растенията, т. 8, част I, 273 - 276.

3. Панайотов, Н., Д. Милева, П. Бошнаков, 1990. Дихателни ензими и интензивност на дишане при третиране на пипер с растежни регулатори. Физиология на растенията, т. 8, част II, 415 - 418.

4. Panayotov, N., 1990. Effect of different Reward (Agrispon) concentrations on some biological characters of peppers. Plant metabolism regulation, Proceeding of the Vth International Youth Symposium PLANT METABOLISM REGULATION, Varna, Bulgaria, October 8-13, 260 - 263.

5. Панайотов, Н.,1991. Влияние на растежни регулатори върху добива и качеството на семената от някои сортове пипер. Научни трудове, ВСИ, т. XXXVI, кн. 2, 50 - 55.

6. Панайотов, Н. 1991. Биологични прояви на някои сортове пипер при третиране с Агриспон в начало на цъфтежа. Научни трудове, ВСИ, т. XXXVI, кн. 2, 58 - 65.

7. Аладжаджиян, А., Н. Панайотов, 1994. Физични свойства на семена с различна възраст от домати и пипер. Научни трудове на Петия национален симпозиум с международно участие “Физика - Селско Стопанство”. София, 23-24 Ноември, 1994, 125 - 129.

8. Панайотoв, Н., Н. Стоева, 1995. Жизненост и някои физиологични показатели на семена с различна възраст от домати. Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема “Устойчивото земеделие в условията на преход към пазaрна икономика”, т. II, kн. 1, 161 - 165.

9. Панайотов, Н., А. Аладжаджиян, 1995. Посевни качества и физични свойства при предпосевна обработка на семена от моркови. Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема “Устойчивото земеделие в условията на преход към пазaрна икономика”, т. II, kн. 1, 167 - 171.

10. Панайотов, Н., 1995. Влияние на суспензионните торове Лактофол при пипера. Научни трудове ВСИ, т. XL, кн. 1, 355 - 359.

11. Panayotov, N., 1996. Responses of the sweet pepper by application of the plant growth regulator Atonic. Acta Horticulture № 462, vol. I, 97-202.

12. Panayotov, N., 1996. The eeffect of plant growth regulator Atonic on the yield and quality of the reproduce seed of sweet pepper. Acta Horticulture № 462, vol. II, 757-762

13. Panayotov, N., N. Shaaban and V. Ivanova, 1996. Comparative evaluation on the different modifications of suspension fertilizer Lactofol on the seed production of the sweet pepper. IXth International Colloquium for the Optimization of Plant Nutrition, 8th-15th September 1996, Prague, Czech Republic, 191 - 195.

14. Ivanova, V., N.Panayotov, N. Shaaban, 1996. Effect of increasing rates of nitrogen nutrition on vegetative and decorative behaviours of Chrysanthemum indicum L. IXth International Colloquium for the Optimization of Plant Nutrition, 8th-15th September 1996, Prague, Czech Republic, 310 - 313.

15. Shaaban, N. T., J. Stancheva, E. M. Kadum, N. Panayotov and S. Stojanova, 1996. Studying the effect of the suspension fertilizer Lactofol on the productivity and the sowing seed quality of seed pepper cv. Albena. IXth International Colloquium for the Optimization of Plant Nutrition, 8th-15th September 1996, Prague, Czech Republic, 568 - 571.

16. Панайотов, Н., Н. Стоева, 1996. Влияние на предпосевното третиране върху посевните качества и някои физиологични характеристики на семена от домати. Научни трудове на ВСИ, т. XLI. 103-114.

17. Камбурова, М., Н. Панайотов, 1996. Екстракционно - спектрофотометрично определяне на молибден в зеленчукови култури. Научни трудове на ВСИ, т. XLI, 79-87. 18. Panayotov, N., S. Kostadinova, V. Ivanova, 1997. Mineral composition and morphological behaviour of pepper pericarp, placenta and seeds during development stages. Dahlia Greidinger International Symposium “Fertilization and the Environment”, Technion - IIT, Haifa, Israel, 24 - 27. March 1997, 450-456.

19. Panayotov, N., N. Stoeva, 1997. Seed quality and physiological behaviours in presowing treatment of carrot seeds. First Balkan Botanical Congress, Thessaloniki, Greece, September 19 - 22 1997, 345 - 348.

20. Panayotov, N., N. Stoeva, 1997. Morphological and physiological changes during the ontogenetics development of peas seeds. First Balkan Botanical Congress, Thessaloniki, Greece, September 19 – 22, 603-606.

21. Панайотов, Н., Ив. Манолов., В. Иванова, 1997. Вегетативни прояви и качество на маруля, отгледана върху зеолитов субстрат с различно съдържание на азот. Научни трудове на ВСИ, 1997, XLII, кн. 2., 77 - 83.

22. Панайотов, Н., 1998. Сравнителна оценка на различни начини за предпосевна обработка на семена от моркови - Сборник “ Юбилейна Научна сесия 50 Години СУБ - Пловдив, 20 Ноември 1998, Пловдив, 163 - 166.

23. Панайотов, Н., A. Аладжаджиян, 1999. Електрични и оптични свойства на семена от пипер през различни периоди от развитието им. Растениевъдни науки, 36, 9, 485 - 489.

24. Аладжаджиян, A., Н. Панайотов, 1999. Проучване върху някои физични свойства на семена от грах през отделни периоди на растежа им. Растениевъдни науки, 36, 9, 490 - 494.

25. Панайотов, Н., Ив. Манолов, В. Иванова, 1999. Отглеждане на лук за зелено като уплътняваща култура в зеолитов субстрат. Научни трудове на ВСИ, 1999, XLIV, кн. 3, 151-154.

26. Панайотов, Н., Н. Стоева, 1999. Сортови различия при пипера по отношение на листния газообмен и съдържание на пластидни пигменти. Научни трудове на ВСИ, 1999, XLIV, кн. 3, 67 - 70.

27. Dimova, D., N. Panayotov, 1999. Path-coeficient analysis of some quantitative characteristics of peppers fruits in different cultivars. Plant Breeding and Seed Science, 43, N 2, 15 - 20.

28. Panayotov, N., 1999. Genotype responses of pepper cultivars growth under condition of different level of salinity. Dahlia Greidinger International Symposium “Nutrient Management under Salinity and Water Stress”, Technion - IIT, Haifa, Israel, 1 - 4 March 1999, 473-482.

29. Panayotov, N., V. Georgiev, I. Ivanova, 2000. Characteristic and grouping of F1 pepper (Capsicum annum L.) hybrids of the basic of cluster analysis by morphological characteristics of fruits. Capsicum and Eggplant Newsletter, 19, 62 -65.

30 Panayotov, N., N. Stoeva, 2000. Viability and some physisological indices of seeds with different age from vegetable kind pepper (Capsicum annuum L.). Capsicum and Eggplant Newsletter, 19, 111 -114.

31. Панайотов, Н., 2000. Влияние на листните торове Campofort върху добива и качеството на семената от пипер. Научни трудове на Съюза на Учените в България гр. Пловдив, серия Б, Естествени и хуманитарни науки, т. I Национална сесия на Младите учени, 19 Май, 2000, 317 - 320.

32. Panayotov, N., H. Anastasov, 2000. Anatomical structure of fruit in different pepper cultivars. Proceeding of 2nd Balkan Botanical Congress, Istanbul, Turkey, May 14 - 18 2000, “Plant of the Balkan Peninsula: into the next Millennium”, vol. 2, 363 - 366.

33. Панайотов, Н., Г. Певичарова, 2000. Възможности за доузряване на плодовете от физалис. Сборник от III Научно-техническа Конференция с Международно Участие “Екология и Здраве” Пловдив, 26 Октомври 2000, 151 - 154.

34. Panayotov, N., S. Tcorlianis, 2000. The effect of type of seedlings and of the planting scheme on productivity and quality of tomatilo (Physalis peruviana L.) grown under Bulgarian condition. Acta Horticulture, 579, 373 - 376 .

35. Панайотов, Н., Д. Димова, 2000. Влияние на някой признаци върху формиране на продуктивността на растенията от пипер (Capsicum annuum L.) установено чрез методите на path - анализ. Растениевъдни науки, 37, 7, 495 - 500.

36. Панайотов, Н., Г. Певичарова, 2000, Оценка продуктивните и морфолого - биохимични качества на сортове моркови. Научни трудове ВИХВП, т. XLIV, свитък 1, 80 - 85.

37. Panayotov, N., R. Dris, 2000. Evaluation of the effect from application of leaf fertilizers Campofort Special on the yield and quality of pepper seeds. Shanghai International Vegetable Conference, October 18 - 20, 2000, Shanghai, China. Paper Collection, 332 - 338.

38. Panaytov, N., I. Ivanova, 2001. Genotype differences and some mathematical interdependences on the plant architecture of pepper (Capsicum annuum L.). EUCARPIA, EUROPEAN ASSOCIATION FOR RESEARCH ON PLANT BREEDING. XIth Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant, 9 - 14 April, 2001, Antalya, Turkey, 61 - 65.

39. Панайотов, Н., 2001. Изследване на листните торове CAMPOFORT върху морфологичните прояви и продуктивността на растенията от пипер. Българска академия на науките, Институт по физиология на растенията “Акад. М. Попов”. Постижения и перспективи на водния режим и минералното хранене на растенията в България, том 2, 85 - 88.

40. Panayotov, N., D. Dimova, 2001. Influence and correlations of some quantitative fruit characteristics in relation the efficiency of breeding selection of pepper. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 7, 605 –610.

41. Певичарова, Г., Н. Панайотов, 2001. Изменение на багрилното вещество при съхранение на млян червен пипер след приложение на листните торове Campofort. Научни трудове на Аграрен университет, т. LXVI, кн. 4, 81 – 85.

42. Панайотов, Н., А. Аладжаджиан, 2001. Морфологични промени и специфично електрично съпротивление през фазите на прорастване на семена от пипер с различна възраст. Научни трудове на Аграрен университет, т. LXVI, кн. 4, 87 - 92.

43. Svetleva, D., A. Aladjadjiyan, N. Panayotov, 2002. Influence of chemical mutagen treatment on seeds and plants of common bean (Phaseolus vulgaris L.). Ecology and Future, N 1, 32- 35 .

44. Панайотов, Н., 2002. Влияние на листните торове Campofort Special върху вегетативното и генеративното развитие на пипер. Юбилейна научна сесия “120 години земеделска наука в Садово”, 21-22 Май 2002. Научни доклади, т. III, 34-39.

45. Panayotov, N., 2002. Influence of suspension fertilizers Lactofol on the quality of pepper seeds after storage. Proceeding of the First Symposium of Horticulture, 16-20 October 2002, Ohrid, Republic of Macedonia, 310-314.

46. Panayotov, N. G. Pevicharova, 2002. Investigation on the possibilities for cape gooseberry (Physalis peruviana L.) post-harvest storage. Proceeding of the First Symposium of Horticulture, 16-20 October 2002, Ohrid, Republic of Macedonia, 634-637.

47. Панайотов, Н., 2002. Съдържание на пластидни пигменти и листен газообмен на пипера след приложение на листните торове Campofort Special. Научни трудове на Аграрен университет – Пловдив, т. XLVIII, кн. 1, 387-392.

48. Панайотов, Н., Ст. Горбанов, 2003. Влияние на органо-минералния тор Биомин 2 върху развитието на растенията от домати и пипер. Сборник Научни доклади от международна конференция “50 години Лесотехнически университет”, 1-2 Април 2003, 92 - 95.

49. Панайотов, Н., Д. Светлева, А. Аладжаджиян, 2003. Посевни качества на семената от фасул, сорт Чер Старозагорски, след въздействие с химични мутагенни фактори. Сборник Научни доклади от международна конференция “50 години Лесотехнически университет”, 1-2 Април 2003, 269 – 271.

50. Светлева, Д., З. Златев, Н. Панайотов, 2003. Биологичен ефект от действието на химичните мутагени НЕК и ЕМС при сортовете Добруджански 7 и Чер старозагорски. Сборник Научни доклади от международна конференция “50 години Лесотехнически университет”, 1-2 Април 2003,218 – 221.

51. Панайотов, Н., Н. Стоева, Т. Бабриков, 2003. Влияние на листните торове Campofort върху физиологичното състояние на растенията от пипер. Научни трудове на Аграрен университет-Пловдив, т. XLVIII, 239-244.

52. Бабриков, Т., Н. Панайотов, 2003. Влияние на агротехнологичните фактори върху развитието и добивите при сортове лук на късия ден за условията на Южна България. Научни трудове на Аграрен университет-Пловдив, т. XLVIII, 233-238.

53. Панайотов, Н., 2003. Морфологично развитие и продуктивност на растенията от пипер след приложение на листния тор Hortigrow. Научни трудове на Съюза на учените Пловдив Серия В. “Техника и технологии”, т. III., 97-104.

54. Панайотов, Н., 2004. Влияние на листния тор Masterblend върху вегетативните и продуктивни прояви на пипера. Изследвания върху полските култури, 2004, т.I, кн. 3, 488-494.

55. Светлева, Д., Н. Панайотов, - Мутагенна ефективност и резултатност на НЕК и ЕМС при индуциране на хлорофилни и морфологични мутанти от фасул сорт Чер Старозагорски. Изследвания върху полските култури, 2004, т.I, кн. 1, 68-71.

56. Панайотов, Н., Н. Стоева, 2004. Листен газообмен и съдържание на пластидни пигменти в растенията от пипер след приложение на листния тор Hortigrow. Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия Б. “Естествени и хуманитарни науки”, т. V., 2005, 90-94.

57. Panayotov, N., 2005. The Assessment of the Pepper Seeds Storability after the Application of Leaf Fertilisers Campofort Special. Journal of Scientific Agriculture Research, vol. 66, № 233, 1, 23-32.

58. Panayotov, N., D. Svetleva, D. Dimova, 2005. Effect of Chemical Mutagenic Treatments on the Development of Phaseolus vulgaris L. Seeds in M1 Generation. Journal of Scientific Agriculture Research, vol. 66, № 234, 2, 71-78.

59. Svetleva, D., D. Dimova, N. Panayotov, 2005. Evaluation of Mutant Lines (Phaseolus vulgaris L.) by their Productivity Properties. Journal of Scientific Agriculture Research, vol. 66, № 235, 3, 27-34.

60. Панайотов, Н., Кр. Сапунджиева, Й. Карталска, Д. Димитров, 2004. Влияние на “биотор” – компост от червей върху развитието на разсад от домати и на ризосферната микрофлора. Научни трудове на Аграрен университет, т. XLIX, 77-82.

61. Панайотов, Н., Н. Стоева, 2005. Физиологично състояние на пипера след приложение на листния тор Masterbland. Научни трудове на Аграрен университет, Пловдив, т. L, кн. 1, 65-70.

62. Пαυαγιώτοβ, N., Г. Λυκοκανέλλος, 2005. Eпiδpaσh thσ teλeiaσ ωpimanσhσ meta thn σyгkomiδh me δiaφopetikh ωpimothata σth zωtikothta tωn σпopωn пiпepiaσ. Практiка елахnikhσ eataiпеiаσ епiσнмнσ опωрокнпеyтiкωn, tomoω 12, 22o паnеλλнniо епiσtnmoнko σyneδрio, 19-22 Oκτωβριο, 2005, Патра, Теyxoσ B’ Граптеσ Аnакoinωσeiσ, 599-602.

63. Панайотов, Н., 2005. Ефект от приложението на листните торове Campofort върху съхраняването на семена от пипер. Научни трудове на Аграрен университет, Пловдив, т. L, кн. 6, 533- 538.

64. Nikolay Panayotov, 2005. Morphological behaviors and productivity of pepper plants under influence of foliar fertilizer Kristalon. The annals of “Valahia” University of Targoviste, Fascicle VI “Food technology, aquaculture and fishing”, 24-30.

65. Panayotov, N., P. Kostadinova, N. Stancheva, 2006. Influence of alelochemicals from Johnson grass extract on the sowing quality of carrot seeds in organic agriculture system. Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 7, № 3, 570- 573.

66. Panayotov, N., 2006. Influence of leaf fertilizer Kristalon on the yield and quality of sweet pepper seeds. Folia Horticulturae, Poland, Ann. 18/1, 41-50.

67. Panayotov, N., A. Aladjadyjyan, 2006. Changes of pepper seeds trough different stage of maturity. Proceeding of 41 Croatian & 1 International Symposium on Agriculture 13-17, February, 2006, Opatija, Croatia, 327-328.

68. Panayotov, N., N. Stoeva, J. Kona, 2005. Change in the physiological status of pepper plant after application of foliar fertilizer Kristalon. The Scientific Journal for Faculty of Horticulture and Landscape Engineering, Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae, Nitrae, 43-45.

69. Панайотов, Н., П. Костадинова, А. Попова, 2006. Изследване влиянието на смесените култури в системата на биологичното производство на пипер. Сборник на докладите от Шеста национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве 2006”, 18 Май 2006, Пловдив, 115-120.

70. Panayotov, N., 2006. Quality of vegetable seeds: main factors and modern aspects. Review paper, “Selekcija i smenarstvo”, Plant Breeding and Seed production, vol. XII, N 1-2, 35 - 44.

71. Panayotov, N., 2006. Influence of leaf fertilizer Masterblend on the yield and the quality of pepper seeds. “Selekcija i smenarstvo”, Plant Breeding and Seed production, vol. XII, N 3-4, 43-48.

72. Panayotov, N., 2007. Influence of different stages of maturity of tomato seeds on their viability. Proceeding of 42nd Croatian & 2nd International Symposium on Agriculture, 13-17 February, 2007, Opatija, Croatia, 249-252.73. Николай Панайотов - Ефект от приложението на листния тор Hortigrow върху добива и качеството на семената от пипер. Растениевъдни науки, 2007, 44, 5, 449-553.

74. Панайотов, Н., Н. Стоева, 2007. Изменения в жизнеността и някои физиолого-биохимични параметри на семената от пипер вследствие степента на зрялост на плодовете. Растениевъдни науки, 44, 6, 488 - 492.75 Панайотов, Н., Д. Димова, 2007. Зависимост между някои признаци определящи архитектониката и продуктивността на пипера от сортотиповата принадлежност установени чрез Path-коефициентен анализ. Сборник от Международна научна конференция “Растителният генеофонд - основа на съвременното земеделие” 13-14. VI. 2007, Садово, том 2 и 3, 363-366.

76. Panayotov, N., 2007. Effect of Leaf Fertilizer Masterbland on the Storability of Pepper Seeds. Proceeding of International Scientific Conference “Plant genetic stoks – the basis of agriculture of today” 13-14. VI. 2007, Sadovo, vol. 1, 311-313.

77. Litcheva, P., Z. Parisheva, N. Panayotov, 2008. Possibilities for the reduction of formaldehyde concentration and its influence of the biological characteristics of pepper. Ecology & Safety. International Scientific Publications. Vol. 2, Part 1, 475-479.

78. Панайотов, Н., П. Костадинова, А. Попова, 2008. Влиянието на смесените култури върху вегетативното развитие и продуктивността на моркови при биологично отглеждане. Сборник на докладите от Седмата национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве 2008”, 10 Април 2008, Пловдив, 185-190.79. Panayotov, N., E. Apostolova, D. Dimova, D. Svetleva, 2008. Inheritance of Some Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Traits in the Cross A195 x Kristal 137. Acta Horticulture, 830, 221-227.

80. Panayotov, N., 2008. Pepper Seed Quality after Different Periods of Postharvest Ripening in Depends on Mater Plant Position. Acta Horticulture, 830, 497-504.

81. Panayotov, N. 2008. Quality of Pepper Seeds Production in Dependence on Fruit Position of the Mother Plant. Acta Horticulture, 830, 505-510.

82. Nikolay Panayotov, Nevena Stoeva (2008). Viability characteristics and physiological behaviors in cabbage seeds in depend on stage of maturity. Journal Central European Agricultural, vol. 8 № 4, 765-770.

83. Panayotov, N., J. Kona, T. Pechočiak, 2008. Storability evaluation of pepper seeds after application of leaf fertilizer Hortigrow. Acta Horticulturae et regiotecturae, 12, 203 – 206. 3-nd International Scientific Horticulture Conference, 11- 13 November 2008, Agroinstitute Nitra, Slovak.

84. Krusteva, L., N. Panayotov, 2009. Fourth Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes. Chronica Horticulture. A Publication Of The International Society For Horticultural Science, Vol. 49, Number 1, 47-48.

85. Panayotov N., 2009. Sowing quality of tomato seeds in depends on their position on the mother plant. Климат, экология, сельское хозяйство Евразии Международная научно-практическая конференции, посвященной 75-летию образования ИрГСХА, 25-29 мая 2009 г., Иркутск, 341-346.

86. Панайотов, Н., 2009. “Пловдив” – първият български сорт физалис (Physalis peruviana L.). Аграрни науки, 1: 1, Аграрен университет, Пловдив, 9 - 12.87. Panayotov, N., 2009. Heterogeneity of carrot seed in depends on their position on the mother plant. Folia Horticulture (in print).

88. Панайотов, Н., Н. Стоева, 2009. Влияние на зрелостта върху посевните качества и растежната сила на семена от моркови. Научни трудове на Аграрен университет, Пловдив, т. LXV., 93-98.

89. Панайотов, Н., А. Попова, 2009. Прояви на разнокачественост на семена от зеле в зависимост от разположението им върху майчиното растение. Растениевъдни науки (под печат).

90. Попова, А., Н. Панайотов, И. Иванова, 2009. Експресен метод за изчисляване на листна площ на физалис (Physalis peruviana L.). Растениевъдни науки (под печат).

91. Панайотов, Н., 2009. Влияние на различни периоди за следберитбено доузряване на цели растения върху посевните качества на семена от моркови. Сборник на докладите от Третия международен симпозиум “Екологични подходи при производство на безопасни храни” 15-16. X. 2009 г., Пловдив, 141-146.

92. Panayotov, N. D. Dimova, 2009. Statistical analysis on the yield of seed production of pepper. Genetics and breeding (in print).

93. Panayotov, N., Ml. Najdenov, Y. Kartalsak, Kr. Sapundjieva, 2010. The influence of some effective microorganisms on the development of pepper seedlings. Proceeding of the Fourth International Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, BALWOIS 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, 25 to 29 May 2010, Section 7, 046, 1-6.

94. Popova, Ani, N. Panayotov, K. Kouzmova, 2010. Evaluation of the development of cape gooseberry (Physalis peruviana l.) plants under the environmental conditions of South Bulgaria. Proceeding of the Fourth International Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, BALWOIS 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, 25 to 29 May 2010 Section 7, 044, 1-10.

95. Панайотов, Н., Н. Стоева, 2010. Влияние на взаимовръзката между разположението върху майчиното растение и зрелостта на сeмената от пипер върху посевните качества и някои физиологични и химични показатели. Сборник на докладите от Осма национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве 2010”, 19 Май 2010, Пловдив, (под печат).

96. Панайотов, Н., 2010. Жизненост и растежна сила на семена от пипер при стареенето им. Сборник Научни трудове на Аграрния университет – Пловдив, т. 55, (под печат).


КНИГИ:

1. Панайотов, Н., 2000. Въведение в биологичното зеленчукопроизводство, Агорекологичен център при ВСИ, Пловдив, с. 68.

2. Панайотов, Н., Ил. Чешмеджиев, Й. Тодоров, 2001. Определител на сортовете пипер (Capsicum annuum L.) в България. Аграрен университет, Пловдив, с. 32

3. Панайотов, Н., 2003. Органично зеленчукопроизводство. В: Основи на органичното земеделие (под обща редакция на Хр. Янчева и Ив. Манолов), FIBL, Швейцария. Издателство ЕТ “Васил Петров”, Пловдив, 149 - 195.

4. Panayotov, N., 2005. Technological management and factors influencing seed quality of vegetable crops. In: Dris Ramdane (ed.).Vegetables: Growing Environment and Mineral Nutrition. WFL Publisher, Helsinki, Finland, 138-165.

5. Панайотов, Н., Р. Андреев, Ст. Каров, 2006. Биологично производство на домати, Екофарм, Пловдив, с. 74.

6. Панайотов, Н., Р. Андреев, Ст. Каров, 2006. Биологично производство на пипер, Екофарм, Пловдив, с. 68.

7. Панайотов, Н., Ст. Каров, Р. Андреев, 2007. Биологично производство на главесто зеле, Екофарм, Пловдив, с. 96.


  1. Каров, Ст., Н. Панайотов, Р. Андреев, 2007. Биологично производство на моркови , Екофарм, Пловдив, с. 64.

  2. Каров, Ст., Н. Панайотов, Р. Андреев, 2007. Биологично производство на зеленчукови култури. Домати. Пипер. В: Хр. Янчева (ред). Наръчник по биологично земеделие. ИК “ВАП”, Пловдив, стр. 24-38.

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

1. Михов, К., Н. Панайотов, Ст. Филипов, Т. Бабриков, 2001. Ръководство за упражнения по зеленчукопроизводство и по селекция и семепроизводство на зеленчуковите култури. Аграрен университет Пловдив.

2. Панайотов, Н., 2001. Агротехнологичен кръг по зеленчукопроизводство. Аграрен университет Пловдив.3. Панайотов, Н., 2003. Кратък технологичен курс по зеленчукопроизводство. В: Д. Брайков, В. Личев, Ив. Димитров, Н. Панайотов, Растениевъдна ферма (организация, технологии и мениджмънт). Проект “Създаване на мрежа от центрове за професионално обучение и информация с цел социално и икономическо развитие на населението в земеделски райони на София, Пловдив и Велико Търново (пилотно обучение). Европейска Асоциация за Образование и Развитие – ЕВРАНЕК, София, 67- 92.
Каталог: users -> files -> 470
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература
470 -> Славимира атанасова драганова
470 -> На публикациите в научни списания на доц д-р Вили Харизанова
470 -> Списък на научни трудове и публикации на доцент д-р инж. Юлияна Димитрова Каракънева
470 -> Шипченски проход


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница