С п и с ъ к на членовете на настоятелството на народно читалище „пробуда – 1963”, С. Константиново, общ. Камено, обл. БургасДата11.03.2018
Размер174.08 Kb.
С П И С Ъ К

На членовете на НАСТОЯТЕЛСТВОТО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА – 1963”, С.КОНСТАНТИНОВО, ОБЩ.КАМЕНО, ОБЛ.БУРГАС 1. ПЕТКАНА ПЕТРОВА ЯНАКИЕВА– ПРЕДСЕДАТЕЛ

 2. СОНЯ МАКСИМОВА ВАРДЕВА– ЧЛЕН

 3. АНИТА ХРИСТОВА ЯРЪМОВА – ЧЛЕНС П И С Ъ К

На членовете на ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА – 1963”, С.КОНСТАНТИНОВО, ОБЩ.КАМЕНО, ОБЛ.БУРГАС 1. ИВАНКА МИТЕВА БАЛКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ПК

 2. ДЕСИСЛАВА АНДОНОВА КАРАДЖОВА – ЧЛЕН

 3. ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА КАРАМИХАЛЕВА– ЧЛЕН


Устав

на

Народно Читалище “Пробуда – 1963”с.Константиново, община Камено , област Бургас

Приет на годишно събрание, състояло се в с.Константиново на 18.03.2011 г.
Глава 1.
Общи положения
Чл. 1

(1) Настоящият Устав урежда устройството и дейността на Народно Читалище „Пробуда- 1963”, което за по кратко в текста ще бъда наричано „Читалище Пробуда - 1963” или Читалището.

(2)Читалището е юридическо лице с нестопанска цел, съгласно българското законодателство (ЗЮЛНЦ), може да притежава имущество и има всички права и задължения според закона за Народните читалища в Република България.

(3) Читалище „Пробуда – 1963 ” е независима, неполитическа, обществена организация, открита за свободно членуване и обединяваща на доброволни и равноправни начала всички физически лица без оглед на ограничения за възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.


Чл. 2

(1) Пълното наименование на читалището е: Народно Читалище „Пробуда – 1963 ”, името може да се изписва и на латиница като: Chitalishte ”Probuda - 1963”.

(2) Седалището и адреса на управление на Читалище „Пробуда – 1963 ” е село Константиново, община Камено, област Бургас.

Чл.3

(1) Съществуването на Читалище „Пробуда - 1963” не се ограничава с някакъв срок, освен предвидените мерки от Закона за Народните Читалища и се създава за неопределено време.

(2) Читалището може да учредява клонове по начина предвиден в Закона за Народните Читалища.

Чл. 4

Читалището поддържа отношения на сътрудничество, взаимополза и координира действията си с държавните, общинските структури и организации, които според закона имат права и задължения да съдействат и подпомагат дейността му, като запазва своята автономия.Чл. 5

Читалище „Пробуда - 1963” може да се сдружава с други сродни на него организации, сдружения или Читалища за предвидените в този устав цели и дейности, по предписание на Читалищното настоятелство, без това да накърнява интересите на Читалището или вреди по някакъв начин на него, неговото самоуправление и имуществото му.Чл. 6

Читалището работи съвместно с други културни и научни организации и институти, учебни заведения, университети, обществени, стопански или нестопански организации, извършващи и подпомагащи културната, просветната дейност и спорта. То влиза в договорни отношения с тези или други структури, като не накърнява своите права, интересите си или своите движими и недвижими имущества.


Глава 2.

Цели, дейности и задачи.

Чл. 7

Цел на Читалището е да задоволява потребностите на народа свързани с: • Развитие и обогатяване на културния, обществен и просветен живот на населението в България и по света.

 • Запазване на обичаите и традициите на българския народ. Събиране на материали и предмети от народната култура, с цел съхранението и експонирането им за идните поколения.

 • Развитие на творческите и духовни заложби у хората, преимуществено на подрастващите и младите хора, като подпомага приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуствата и културата в България и по света.

 • Работа с деца за обогатяване на техните знания и възпитание в традициите и културата на българския народ и общочовешките ценности.

 • Разпространение на българската култура по света и работа с българите извън пределите на родината за запазване на тяхното самосъзнание и българска идентичност.

 • Развитие на младежта в сферата на спорта, науката и творческото начало у човека. Запознаването и с културните, художествените, научните и спортните достижения на България и в световен мащаб.

Чл. 8

За изпълнението на тези цели Читалището извършва следните дейности: 1. Поддържа и развива библиотеката си на място, създава и обогатява базирани в интернет пространството данни.

 2. Организира школи, кръжоци, концерти, представления, пърформънси, спортни състезания, клубове, празненства, чествания, фестивали, пленери, обучения, академии, конференции и други научни прояви, развива просветна дейност, издава книги, периодика или други печатни и непечатни материали свързани с неговата дейност и съотвестващи на Закона за Народните Читалища и Устава.

 3. Развива и подпомага любителското и професионалното художествено творчество и всички други инициативи в смисъла на предходната точка.

 4. Разгръща Просветна дейност сред българските емигранти.

 5. Организира ежегодни мероприятия свързани с работата с деца и младежи.

 6. Сътрудничи си с всички заинтересовани административни и обществени органи и организации, сдружения, клубове за постигане на целите си.

 7. Разгръща широка кампания в интернет пространството за популяризиране на дейността си и работа с деца, младежи и възрастни хора.

Чл. 9

Читалище „Пробуда – 1963 ” може да извършва стопанска дейност и услуги, по смисъла на закона за ЮЛНЦ и според разпоредбите на Настоятелството. Тази стопанска дейност трябва да подпомага основните цели, задачи, дейности и функции на Читалището. 1. Стопанската дейност може да се извършва посредством собствени, търговски или граждански дружества или чрез членство в търговско дружество с други юридически субекти или по друг начин.

 2. Допълнителните стопански дейности не могат да се извършват в противовес на разпоредбите в Българското законодателство.


Глава 3.

Учредяване, прекратяване, членство.
Чл. 10

Читалище „Пробуда- 1963 ” е приемник на основаното през 1963 година Читалище „Пробуда” с.Константиново.Чл. 11

(1) Читалището може да бъде прекратено с решение на Общото събрание в съотвествие с чл.19 и чл.20 от настоящия устав и това решение се впише в регистъра на окръжния съд.

(2) Читалището може да бъде прекратено и при решение на окръжния съд в съответствие с чл.27 от Закона за Народните Читалища.

Чл. 12

Членовете на Читалище „Пробуда – 1963 ” могат да бъдат индивидуални, колективни и почетни.Чл. 13

(1) Индивидуалните членове на Читалището са физически лица. Те могат да бъдат почетни, действителни и спомагателни.

(2) Действителните членове са дееспособни лица, които плащат редовно членския си внос. Право на глас в Общото събрание имат тези, които са плащали вноските през предходната година.

(3) Спомагателните членове са тези, които не са навършили още 18 години и нямат право да бъдат избирани в избирани в читалищното настоятелство, те притежават съвещателен глас.

(4) Води се пълен регистър на читалищните членове.

(5) Членството се прекратява в следните случаи: 1. След писменото заявление на члена на Читалището.

 2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.

 3. Когато не е платен членския внос в рамките на календарната година и Настоятелството не удължи срока на плащането.

 4. Когато на Общото събрание се изключва читалищния член за грубо погазване на Устава или установените с него норми, за поведение, с което се уронва престижа и доброто име на Читалището или в случаите, когато са нанесени стопански и финансови щети.

Чл. 14

(1) Членовете на Читалище „Пробуда – 1963 ” имат право: 1. Да избират ръководните органи, както и да бъдат избирани в тях, ако най-малко две години преди избора си са били членове на Читалището.

 2. Да получават информация за дейностите на Читалището и да участват активно в тях.

 3. Да участват в обсъждането на дейностите и приоритетите на Читалище „Пробуда – 1963 ”.

 4. Да ползват с предимство и отстъпка неговата база и услугите му, освен ако Настоятелството не наложи определена забрана.

(2) Членовете на Читалище „Пробуда – 1963 ” са длъжни:

 1. Да плащат редовно и в срок членския си внос.

 2. Да спазват безпрекословно Устава на Читалището.

 3. Да участват според своите възможности и интереси в дейностите и проектите на Читалището.

 4. Да опазват недвижимото имущество и активите на Читалището и предприемат стъпки за неговото обогатяване.

 5. Да не уронват доброто име на Читалище „Пробуда – 1963 ”, както и да не възпрепятстват нито една негова дейност.

Чл. 15

(1) Колективни членове на Читалище „ Пробуда – 1963 ” могат да бъдат:  1. Професионални и стопански организации.

  2. Търговски дружества, регистрирани по установения ред, кооперации и сдружения с нестопанска цел.

  3. Културно-просветни и любителски клубове, творчески колективи, учебни заведения.

(2) Колективните членове съдействат:

 1. За осъществяване на целите на Читалище „ Пробуда – 1963”.

 2. Подпомагат финансово дейностите и поддържането , и обогатяването на материалната база.

 3. Имат право на един глас.

 4. Членството на колективните членове се учредява и поддържа чрез писмено споразумение или договор, които не могат да накърняват интересите на Читалище „ Пробуда – 1963 ”.

(3) Колективното членство се прекратява:

 1. По писмено искане на колективен член.

 2. При фактическо прекъсване на взаимоотношенията между колективен член и Читалище „ Пробуда – 1963 ” в продължение на една календарна година.

Чл. 16

Почетните членове на Читалище „ Пробуда – 1963 " са български и чужди граждани и дарители с изключителни заслуги към него.Глава 4.

Управление.

Чл. 17

Органите за управление на Читалище „ Пробуда – 1963 ” са:

  1. Общото събрание.

  2. Настоятелството.

  3. Проверителната комисия.

Чл. 18

Върховен орган на читалището е Общото събрание. То се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.

Чл. 19

Общото събрание :

  1. Приема, изменя и допълва Устава.

  2. Избира и освобождава членове на Настоятелството, Проверителната комисия и Председателя.

  3. Изключва членове на читалището.

  4. Приема основните насоки за дейността на читалището.

  5. Взема решения за членуване или прекратяване на членството в Читалищен съюз.

  6. Приема бюджета на читалището.

  7. Приема годишния отчет.

  8. Обявява почетни членове в т.ч. дарителите.

  9. Отменя решения на органите на Читалище „ Пробуда – 1963 ”.

  10. Взема решения за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или на отделни членове.

  11. Взема решение за прекратяване на Читалището. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Читалището.

Чл. 20

  1. Редовно общо събрание на Читалище „ Пробуда – 1963 ” се свиква от Настоятелството веднъж годишно.

  2. Извънредно общо събрание на Читалище „ Пробуда – 1963 ” може да бъде свикано и по решение на Настоятелството, по решение на Проверителната комисия, или по решение на 1/3 от членовете, имащи право на глас.

  3. Поканата за събранието трябва да съдържа дневния ред, датата , часа, мястото на провеждане и кой го свиква. Поканата да бъде получена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на общодостъпни места и чрез медиите трябва да бъде обявено съобщение за събранието?

  4. Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на Читалище

Пробуда – 1963 ”. При липса на кворум събранието се насрочва за друга дата, но не по-рано от 7 дни. Тогава събранието е законно, колкото и членове да се явят.

  1. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове с право на глас, освен решенията по чл.14, ал.1,т.1,4,10,11,12 от Закона за народните читалища, които се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от всички членове.

Чл. 21.

(1)Ръководен орган на Читалище „ Пробуда – 1963 ” е Настоятелството. То се състои от три члена избрани за три години. Те не могат да имат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

(2) Настоятелството:

1. Свиква общото събрание и изпълнява взетите от него решения.

2. Подготвя бюджет на читалището, да следи за изпълнението му, да утвърждава щата му.

3. Внася в общото събрание отчет по бюджета и дейността на читалището.

4. Назначава секретаря на читалището:

измежду членовете на Настоятелството,

утвърждава длъжностната характеристика на секретаря,

определя възнаграждението му.

5.Контролира разходването на бюджета.

6.Взема решения за назначаване на щатния и хонорования персонал и за определяне на хонорарите им и трудовите възнаграждения.

7. Приема годишни планове за работата на читалището и програмите на отделните колективи.

8. Взема решения за сдружаване на читалището с изключение на решения свързани по чл.14, ал.1, т.6 от Закона за Народните Читалища.

9. Решава въпросите за създаване и закриване на колективи за художествено творчество, школи, курсове и други.

10. Взема решения за стопанисване на читалищното имущество, за придобиване на недвижимо имущество, за отдаване на имущество под наем или в аренда за по-продължителен период – над 3 години, за определяне размера на таксите, наемите, арендните вноски, за образуване и управление на целеви фондове, в т.ч. и в изпълнение на дарения.

11. Решава въпросите за откриване и закриване на допълнителни дейности, в т.ч. и стопански, за учредяване и прекратяване на търговски и граждански дружества и за участие в такива, свързани с дейността и приоритетите на читалището.

12. Взема решения за морално и материално стимулиране и поощряване на читалищни членове и дейци, работещи в читалището.

13. Прави предложения за приемането и изключването на членове от Читалището, при грубо нарушение на устава, неплащане на членския внос в рамките на календарната година или погазване на принципите в работата на Читалище „ Пробуда – 1963 ”.

(3) Настоятелството се свиква на заседания веднъж на тримесечие. При необходимост на тях могат да се канят и други читалищни членове и служители или членове на Проверителната комисия. Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината от членовете си.Чл. 22.

 1. Председателят на читалището се избира пряко от общото събрание за три години въз основа на чл.17 от Закона за Народните Читалища.

 2. Председателят представлява читалището.

 3. Свиква и ръководи заседанията на Настоятелството.

 4. Председателства общото събрание.

 5. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на читалището и въз основа на решение на Настоятелството.

 6. Сключва и прекратява трудовия договор със секретаря въз основа на решение на Настоятелството и контролира работата му по текущата дейност. Изготвя длъжностната му характеристика.

 7. Организира текущата дейност на читалището съобразно Закона, Устава и решенията на общото събрание и Настоятелството.

Чл. 23.

 1. Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг / съпруга на председателят на читалището.

 2. Секретарят заедно и поотделно с председателя:

  • организира текущата дейност на читалището съобразно Закона за Народните Читалища, Устава на Читалище

„ Пробуда – 1963 ” и решенията на общото събрание и Настоятелството

  • представлява читалището пред местните власти.

  • подготвя материалите за заседанията на Настоятелството и общото събрание

  • отчита дейността си пред Настоятелството

  • организира текущата основна и допълнителна дейност.

Чл. 24.

 1. Проверителната комисия се състои от трима членове, избрани за три години. Не могат да бъдат членове лица, които са в трудово-правни отношения с читалището или са роднини на членове на Настоятелството по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

 2. Комисията избира свой председател.

 3. Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на Настоятелството и секретаря на читалището по спазване на Закона, Устава и решенията на общото събрание.

 4. При констатиране на нарушения, Проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление - органите на прокуратурата.

 5. Комисията взема решения с мнозинство повече от половината.

Чл. 25

Когато поради смърт, трайна физическа невъзможност или подаване на оставка, председателят на читалището престане да изпълнява задълженията си, или когато поради същите причини Настоятелството или Проверителната комисия останат с по-малко членове от предвидените в чл.21, ал.1 и чл.22 и чл.24, в срок от два месеца Общото събрание избира нов Председател или попълва състава на съответния орган.

Чл. 26

Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството и Проверителната комисия и лица,които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Глава 5.

Имущество и финанси.

Чл. 27

Имуществото на читалището се състои от собствени недвижими имоти, движими имоти, ценни книжа, авторски права, вземания и от предоставени за безвъзмездно ползване недвижими имоти.

Чл. 28

Читалището полага еднакви грижи на добър стопанин за опазване и обогатяване както на собственото, така и на ползваното имущество.

Чл. 29

Читалището набира средства от следните източници:

 1. Членски внос.

 2. Културно-просветна дейност включително школи и курсове.

 3. Субсидии от държавния и от общинския бюджет.

 4. Наеми.

 5. Дарения и завещания.

 6. Други приходи, включително от стопанска дейност.

Чл. 30

Единният читалищен бюджет се формира от всички приходоизточниц- собствени и от субсидии.

Чл. 31

(1) Частта от отчета за изразходването на държавните и общинската субсидии се предоставя в общината.

(2) Счетоводната отчетност се води в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите документи.

Чл. 32

Читалището е освободено от всякакви държавни и местни данъци, такси и мита върху основните си дейности и имущества, свързани с тях.

Глава 6.

Прекратяване.

Чл. 33

Читалището може да бъде прекратено по решение на общото събрание или на Окръжния съд.

Чл. 34

(1) Окръжният съд постановява решение за прекратяване на читалището, ако дейността му противоречи на Закона за народните читалища, Устава и добрите нрави, ако имуществото му не се ползва според целите на читалището и при трайна невъзможност читалището да действа.

(2) Министърът на културата или прокурорът могат да поискат от Окръжния съд да постанови решение за прекратяване на читалището.

Глава 7.

Заключителни разпоредби.

(1) Читалището носи името си „Пробуда - 1963” и е приемник на Читалище „Пробуда” от 1963 година, когато е открито в с. Константиново, притежава кръгъл печат, на които е изписано новото му име.

(2) Празника на Читалището е деня на св.св.Константин и Елена на 21 май

Уставът е приет на годишно събрание от 64 броя членове.


КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

За работа на НЧ „Пробуда – 1963” с. Константиново за 2017г.

Януари:
1. 6 януари - 169год. от Рождението на Христо Ботев – витрина с негови произведения.
2. 6 януари - Йордановден.
3. 18 януари – 82 год. от рождението на Дамян Дамянов – витрина.
4. 21януари - Бабин ден – сценка и тържествено отпразнуване. Ден на родилната помощ. Съвместно с клуб на пенсионера
5. 23 януари – 145 години от рождението на Гоце Делчев
Отговорници: К.Кръстева, В.Стайкова
Февруари:
1. 1 февруари - Трифон Зарезан и Денят на влюбените
Табло
- Тържество съвместно с Клуб на пенсионера.
- .Изработване на картички от децата
2. 18 февруари - 144год. от гибелта на Васил Левски – (витрина и вечеринка).
3. 28 февруари – 110 години от рождението на Емилиян Станев
Отговорници: К.Кръстева, В.Стайкова
Март:
1. 1-ви март - Направа на мартеници за Баба Марта.
Изработка на мартеници
1-ви март – ден на самодееца
2. 3 март – Ден на Освобождението на България от османско владичество.
- табло
3. 8ми март - Ден на Жената и майката
Тържество съвместно с Клуб на пенсионера
Табло, Изложба
4. 21ви март - Първа пролет
- табло
- изложба-икебана
5. 28 март – 130 години от рождението на Димчо Дебелянов.
6. Репетиции на лазарките.
Отговорници: К.Кръстева, В.Стайкова
Април:
1.2 април – Международен ден на детската книга. – „Подарък чудесен за всяко дете, книжка ще има да чете!”
2.08 април - Лазаруване.
3.09 април - Цветница:
Работа с деца – изработка на венчета от естествени цветя
4. 16 април - Великден – изложба за най – красиво боядисано великденско яйце.Отговорници: В. Стайкова, К. Кръстева
Май:
1. 6 май - Гергьовден – презентация за историята на празника
2. 18 май – 145 години от рождението на Яни Сандански.
3. 21 май - Св. Св. Константин и Елена – Празник на селото. Тържествен концерт, с участие на битова група и танцова група „Иглика”
4. 24 май - Ден на Славянската писменост и култура - табло
5. 28 май – 105 години от смъртта на Пенчо Славейков.
Отговорници: В. Стайкова, К. Кръстева
Юни:
1.1ви юни - Ден на детето
- Организиране на забавен празник с много изненади и награди за децата от селото.
- Участие на битова група „Иглика” в общински фолклорни празници – гр. Камено.
2.2ри юни - Ден на Ботев и падналите за Свободата на България
Витрина с негови произведения
3. 20 юни – Международен ден на бащата.
4. 27 юни – 167 год. от рождението на Иван Вазов:
Витрина с негови произведения
Отговорници: В. Стайкова, К. Кръстева
Юли:
1.7 юли - Еньовден – за всяка болка и билка.
2.8 юли – 140 години от рождението на Елин Пелин.
3.18 юли:
1)122год. от смъртта на Стефан Стамболов(1854-1859) – витрина.
2)180 години от рождението на Васил Левски
4. 23 юли – 75 години от разстрелването на Никола Вапцаров.
Отговорници: В. Стайкова, К. Кръстева
Август:
1.2 август - 114 год. от Илинденско - преображенското въстание – 1903год. – витрина.
2.20 август – 1100 години от битката при Ахелой.
3.21 август – 115 години от рождението на Ангел Каралийчев.
Отговорници: В. Стайкова, К. Кръстева
Септември:
1.1 септември – 195 години от рождението на Добри Чинтулов.
2.06 септември – 131 год. от Съединението на Княжество България и Източна Румелия – витрина.
3.15 септември - Откриване на учебната година
4.22 септември – 109 год. от Независимостта на България.
Отговорници: В. Стайкова, К. Кръстева
Октомври:
1.1 октомври – Международен ден на музиката.
2.2 октомври – 170 години от смъртта на Васил Априлов.
3.15 октомври – 80 години от смъртта на Йордан Йовков.
Работа с битова и танцова групи „Иглика”.
Отговорници: В. Стайкова, К. Кръстева
Ноември:
1.1-ви ноември – Ден на народните будители:Табло
2.9-ти ноември – 137 год. от рождението на Йордан Йовков:
Витрина
3.17 ноември – 190 години от рождението на Петко Р. Славейков.
4.21 ноември - Ден на Християнското семейство.
Отговорници: В. Стайкова, К. Кръстева
Декември:1.1 декември – Международен ден на борбата срещу СПИН.
Репетиции с коледари.
2.24 декември
- Коледуване.
- Коледни и Новогодишни празници
- Концерт
- Тържества с деца и възрастни
- Празник с Дядо Коледа
Отговорници: В. Стайкова, К. Кръстева
ЗАБЕЛЕЖКА: За всяко по-голямо мероприятие се изготвя предварителен план.
През цялата година и за всички културни мероприятия се провеждат беседи и чествания на бележити дати и годишнини.
През годината е планирано да се проведат няколко курса:
езиков курс
компютърен курс
плетиво и други.


Отчет за дейността на читалището за 2016 година
1.Организиране на мероприятия и празници – Ден на родилната помощ - Бабинден– тържество със сценка;1ви март – изработка на мартеници – базар ; 8ми март - тържество и презентация;Първа пролет – изработка на картички и цветя;Международен ден на детската книга – четене на книжки;Лазаруване;Великденски конкурс за най – красиво яйце; 21- май – Св.св.”Константин и Елена” – празник на селото – тържествен концерт;1-ви юни - Ден на детето – Забавен празник – спорт и много игри с награди; 15-ти септември – откриване на учебната година – книжка за всеки първолак; Коледуване, Коледни и новогодишни празници – концерт и празник с Дядо Коледа

2.Отбелязване на бележити дати , чествания и събития – табла , витрини , презентации, кътове и други : 18-ти февруари – Васил Левски ;

3-ти март – Ден на Освобождението на България; 2- юни - ден на Ботев и падналите за свободата на България ;

113 години от Илинденско – Преображенското въстание;

130 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия ; 108 години от Независимостта на България ;Ден на народните будители ; Ден на християнското семейство и други ;3.Дейност на битова група „Иглика” : участие в предаването „От Българско по Българско” по телевизия СКАТ с водещ Галя Асенова , участие в предаването „Феноменът Странджа” по телевизия Канал 0 , ден на самодееца – 1-ви март ;празник на село Константиново – 21 май ;

НФС „На мегдана” 2016 гр.Камено; „С песните на Комня „– с.Драчево4.Дейност на танцова група „Иглика” : участие в предаването „От Българско по Българско” по телевизия СКАТ с водещ Галя Асенова , участие в предаването „Феноменът Странджа” по телевизия Канал 0 , ден на самодееца – 1-ви март ; участие във НФФ Хоро , гр.Царево;празник на село Константиново – 21 май ; НФС „На мегдана” 2016 гр.Камено;

5. Лазарска група – Лазаруване в селото и участие в „Лазарски конкурс” гр.Камено

6. Коледарска група – Коледуване в селото и участие в „Празничен коледарски конкурс” гр.Камено

7. Работа с деца –целогодишно - кръжок „Сръчковци” - изработка на картички, мартенички, сурвачки, рисунки, сувенири , занимания по интереси , четене на книги , занимателни игри и др.
Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница