С п и с ъ к на научните публикации на доц. Д-р николай проданов история І. ИсториографияДата23.07.2016
Размер216.73 Kb.
С П И С Ъ К

НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

НА ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ
ИСТОРИЯ
І. ИСТОРИОГРАФИЯ
Монографии
1. Проблеми на историографската текстология. Върху материал от българската историопис VІІ-ХХ век. Първо издание, В. Търново, 2003; Второ издание, В. Търново, 2006.

Рецензии: Младенов, Момчил. Една впечатляваща монография. — История, 2003, кн. 5, 92-94.

Чешмеджиев, Димо. [Рецензия]. — Исторически преглед, 2005, кн. 1-2, 269-277.
Учебници и учебни помагала
2. Материали по българска историография. Ч. I. Възрожденска историопис. В. Търново, Университетско издателство ”Св. св. Кирил и Методий”, 1994, 128 с.

3. Материали по българска историография. Ч. II. Българската историческа мисъл в края на ХIХ и началото на ХХ век. В. Търново, Университетско издателство ”Св. св. Кирил и Методий”, 1996, 213 с.

4. Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в тестове VII в. — 1948 г. В. Търново, Аста, 1993, 245-289 (в съавторство).
Съставителство
5. Никола Милев. Под стените на Одрин. (Дневник). В. Търново, Аста, 1993, 75 с.

6. Пандели Кисимов. Кратък очерк на въстанията на българите през последните четири века до Освободителната война на 1877 година. Шумен, 1998. 100 с. (в съавторство).


Рецензия: Архивен преглед, 1998, кн. 3-4
Студии и статии по темата на дисертацията

за присъждане на образователната и научна степен „доктор по история”
7. Същностни характеристики на промяната в българската историопис в края на 40-те — началото на 50-те години на ХХ век. — Научни трудове на ВВОВУ ”Васил Левски”. История. Кн. 54. В. Търново, 1997, 165-169.

8. Бележки към периодизацията на българската историопис през Възраждането. — В: Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Трета международна научна сесия. В. Търново, 1998, 245-250.

9. Съществува ли ”фашистки период” в еволюцията на българския историопис? — Демократически преглед. Кн. 35. Пролет 1998, 217- 231.

10. Образователната подсистема в развитието на българската историческа наука (Проблеми на периодизацията). — Образование, 1999, бр. 2, 55-60.

11. За началото на българската историческа наука. — Исторически преглед, 1999, кн. 5-6, 136-159.

12. Периодизация на българската историопис: в търсене на адекватния културно-исторически модел. — Историческо бъдеще, 2000, кн. 1-2, 238-254.

13. Руско-българското историописно направление през ХІХ в. — Известия на Исторически музей Кюстендил. Т. VІІ, В. Търново, 2003, 97-101.

Статии и студии по други историографски теми
1. Проблеми на историографската текстология
14. Летописната традиция по българските земи през ХV — ХVIII в. и ”Житие и страдание грешнаго Софрония”. — В: Софроний Врачански и проблемите на възрожденската ни култура. В. Търново, 1990, 98-103.

15. Une edition inconnue d`une partie de ”История всех славянских народов” de Jovan Rajic en Bulgarie (1897). — Bulgarian Historical Review, 1995, кн. 2, 137-139.

16. Към въпроса за авторството на историческия разказ ”Кога и как маркоманите (моравите) прегърнаха Христовата вяра?” — Paleobulgarica/Старобългаристика, 1996, кн. 4, 58-66.

17. Константин Преславски ли е компилаторът на ”Историкии за бога...” (Към характеристиката на периода IХ - ХI век в развитието на българската историопис). — Преславска книжовна школа. Т. 3. Шумен, 1998, 67-73.

18. Към проблема за жанровата характеристика на средновековната българска историопис. — Българска историческа библиотека, 2000, кн. 4, 14-25.

19. Кога ”Именникът на българските ханове” става факт на старобългарски език? — В: България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц. д-р Христо Коларов 30-31 октомври 1998 г. В. Търново, 2001, 282-302.

20. Захариевият летопис. — Paleobulgarica/Старобългаристика, 2001, кн. 2, 90-97.

21. Основни елементи на християнския историописен модел в условията на Българското средновековие. — Духовна култура, 2001, кн. 7, 12-17.

22. Псевдоавторството в модерната българска историопис. — В: Текстът като манипулация. Шумен, 2002, 100-109.

23. Изгубените старобългарски историописни съчинения. — В: Търновска книжовна школа. Т. 7. В. Търново, 2002, 43-557.

24. Цензура и историопис в България през втората половина на ХХ в. — Във: Властта на медиите. Студии и статии. Шумен, 2003, 26-52.

25. Бележки към структурата, технологията на съставяне и авторството на Българската анонимна хроника. — В: Сборник в чест на проф. дфн Георги Данчев, В. Търново, 2004, 512-521.

26. Бележки към жанровото определение, атрибуцията, датирането и мястото на “История вкратце о болгарословенском народе (Зографски летопис) в развитието на българската средновековна историопис”. - Paleobulgarica/Старобългаристика, 2007, кн. 4, 87-98.

27. Историопис и цензура в България (1915-1944 г.). – В: Европа между Средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. В. Търново, 2009, 416-434.

28. Към въпроса за реалното авторство на документалния сборник Естествознанието в Средновековна България. – В: TPIANTAFIЛЛО. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.фил.н. Христо Трендафилов. Шумен, 2013, 382-391.
2. Теоретични проблеми на историографията
29. Към проблема за изследователския предмет на историографията в контекста на българската историческа наука. — Минало, 2003, кн. 2, 83-94.

30. Приемствеността в развитието на българската историопис. Методологически подходи и специфики на преходите. — История, общество, религия. Шумен, 2003, 292-303.

31. Наблюдения върху българския възрожденски историописен романтизъм. — В: Историците на прага на ХХІ век. Предизвикателства и алтернативи. В. Търново, 2003, 77-92.

32. Българската историопис между Изтока и Запада (VІІ-ХХ век). — В: Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. С., 2003, 65-71.


3. Български историци и исторически книги
33. Марин Дринов и развитие болгарской исторической науки. — Проблеми слов`янознавства, Лвов (Република Украйна), 1990. Кн. 42, 96-98.

34. Васил Сл. Киселков (Към историята на изследванията върху Търновската книжовна школа). — В: Търновска книжовна школа. Т. 5. В. Търново, 1994, 563-571.

35. Малко известни български историци. 1. Гаврил Занетов (1863-1934 г.) — В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. VII. В. Търново, 2000, 395-409.

36. Малко известни български историци. 2. Звезделин Цонев (1903-1970). — В: 730 години град Плевен и мястото му в националната история и култура. Плевен, 2002, 220-231.

37. Предисторията на една книга — ”История на Българската църква от Димитър Цухлев”. — Духовна култура, 2002, кн. 9, 16-22 [Същият материал и в: Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев. В. Търново, 252-258].

38. Малко познати историци и музейни деятели. 3. Георги Джумалиев (1900-1981). — В: История на музеите и музейното дело в България. Доклади и съобщения от национална научна конференция (Плевен, 27-28 март 2003). Плевен, 2003, 202-215.

39. Малко известни български историци. 5. Всеволод Николаев (1909-1987). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. II. В. Търново, 2008, 197-218.

40. Владимир Караманов – първият български историк на полицията. – Известия на Исторически музей Кюстендил, Т. ХVІ, Кюстендил, 2008, 301-308.

41. Александър Бурмов. Между позитивистката парадигма и идеологията. – В: Образованието в социалистическа България. Между традицията и комунистическата идеология.. Проект „Преживяно минало”. Т. 1. В. Търново, 2015, 7-18.

42. В памет на професор Петър Тодоров (в съавторство с Велико Лечев). – Добруджа, № 28-29, Добрич-Силистра, 2015, 193-200.


4. Институции на българската историческа наука
43. Неизвестен епизод от историята на проучванията върху българите от Северното Причерноморие. — В: Българите в Северното Причерноморие. Документи и материали. Т. VI. В. Търново, 1997, 299-304.

44. Освобождението на България в дейността на Комитета ”Българско отечество” — В: Научна сесия ”120 години от Освобождението на България и Плевенската епопея.” Враца, 1998, 166-169.

45. Алеко Константинов и инициативата ”Българско отечество”. — Проглас, 1999, кн. 1-2, 179-189.

46. Стипендията ”Марин Дринов” и приобщаването на българските историци към европейската наука. — История, 2001, кн. 4, 23-29.

47. “Военноисторически сборник” (1927-1943) — наукометричен анализ. — В: 90 години организирани военноисторически изследвания в България. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международната научна конференция в София, 26-27 октомври 2004. С., 2004, 177-184.

48. Константин Величков и инициативата “Българско отечество”. — В: Национална научна конференция “Константин Величков и неговото време”, Пазарджик, 2005, 66-76.


5. Понятия и термини в българската историопис
49. Историко-географското понятие и термин ”Западни (български) покрайнини”. — Военноисторически сборник, 1997, кн. 2, 176-187.

50. Бележки за възникването и утвърждаването на термините прабългари и първобългари. — В: Плиска-Преслав. Т. 8. Шумен, 2000, 214-216.

51. Златният век — метафората и понятието. — В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев. В. Търново, 2003, 431-450.

52. Народно/битово/криптохристиянство — понятийни и терминологични аспекти. - Духовна култура, 2004, кн. 3, 11-17.

53. Понятието България покрай Дунава и мотивът за принадлежността на Добруджа към българската етническа територия във възрожденските учебници по история. — История, 2009, кн. 1-2, 43-49.
6. Развитие на научната дисциплина ”Българска историография”

54. Академик Юрдан Трифонов — историк на българската историопис. — В: Научна сесия ”Академик Юрдан Трифонов”. Враца, 1996, 70-84.

55. Търновското издание на ”История славянобългарска” от 1893 г. — Научни трудове на ВВОВУ ”Васил Левски”. История. Кн. 54. В. Търново, 1997, 3-8.

56. Боню Ангелов като историограф. – В: Слово и вяра. Международна научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов, 18-19 октомври 2004 г., Стара Загора. В. Търново, 2007, 97-108.


7. Публикации на историографски извори
57. Малко известна програма за краеведски издирвания от 1889 година. — Архив за поселищни проучвания. 1996, кн. 3-4, 203-208.

58. Въпросникът на Карел Шкорпил за краеведски проучвания. — Архивен преглед, 1999, кн. 1-2, 24-30.

59. Два документа за развитието на българската археология от архива на акад. Димитър Дечев. — Археология, 1999, кн. 1-2, 120-124.

60. Документи от архивния фонд на МНП за специализацията на Петър Мутафчиев в Мюнхен. — Известия на държавните архиви, Т. 79, С., [2002], 211-230.

61. Към проучването на унгарско-българските контакти в областта на историческата наука (документи за Петър Миятев като студент в Будапещенския университет). – В: Историкии. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70-та годишнина. Шумен, 2007, 450-456.
Рецензии по историографски въпроси
62. Краят на историята, или мита за изключителността на нашето време. Рецензия за: Френсис Фукуяма. Краят на историята и последният човек. С., 1993. — Епохи, 1993, кн. 1, 78-81.

63. Рецензия за: Спиридон иеросхимонах. История во кратце о болгарском народе славенском. — Епохи, 1993, кн. 3-4, 158-162.

64. Рецензия за: Поп Йовчо от Трявна. Летопис и родословие. В. Търново, 199 — Проглас, 1995, кн. 4, 85-87.

65. Рецензия за: Слави Славов. Философия на историята в българската обществена мисъл. С., 1994. — Епохи, 1996, кн.2, 110-114.

66. Рецензия за: Георги Бояджиев. Историческото изследване. Теоретични и методически проблеми. — Епохи. 1996, кн. 4, 139-143.

67. Рецензия за: Сборник в памет на проф. Петър Мутафчиев. С. 1996. — Епохи, 1997, кн. 3-4, 193-195.

68. Рецензия за: Съдът над историците. Българската историческа наука. Документи и дискусии (1944-1950). Т. 1. Съст. Вера Мутафчиева, Весела Чичовска и др. С., 1995. — Минало, 1998, кн. 1, 93-95.

69. Двуезично издание на Archivium tripartitum на Блазиус Клайнер в Испания. — Paleobulgarica/Старобългаристика, 2001, кн. 3, 126-128.

70. Рецензия за: Йордан Табов и Кл. Василев. Възкръсващата история на д-р Ганчо Ценов. — Исторически преглед, 2002, кн. 5-6, 253-261.
ІІ. НОВА И НАЙ-НОВА БЪЛГАРСКА И БАЛКАНСКА ИСТОРИЯ
1. Формирането на българска държавност в „новите земи” 1885-1944 г.

71. Българската православна църква в западните български земи (1941-1944 г.). — Известия на Исторически музей Кюстендил. Т. ХІ, В. Търново, 2005, 249-258.

72. Скопският университет „Цар Борис ІІІ Обединител”. – В: Националното обединение на България 1940 – 1944. Сборник доклади от Националната научна конференция, Благоевград, 14-15 април 2011. С., 2012, 355-367.
2. Малцинствени проблеми в българската държава
73. Уставът на Съюза на турските младежки културно-просветни и гимнастическо-спортни дружества ”Туран”. — Архивен преглед, 2001, кн. 3-4, 70-85.

74. Румънският институт — София в контекста на българо-румънските политически отношения. — Международни отношения, 2003, кн. 1, 103-124.

75. Антигръцкото движение във Варна през 1906 година — основни фактологически аспекти. — В: Черно море между Изтока и Запада. VІІ Понтийски четения, Варна, 10-11 май 2002. Варна, 2003, 191-200.

76. Изселванията на турско население от Омуртаг и Омурташко (1926-1939 г.). — В: Омуртаг и Омуртагският край. Т. ІІІ, В. Търново, 2004, 377-392. (с. х.)

77. Краят на политика. Рачо Петров през 1906 година. — В: Шуменци-строители на съвременна България (митрополит Климент Търновски, д-р Стоян Данев, генерал Рачо Петров, Иван Багрянов, Васил Коларов). Сборник доклади от Националната научна конференция, проведена в Шумен на 22923 октомври 2004 г. Шумен, 2004, 79-92.

78. Пътуващият човек като риск за държавата (на примера на държавната политика спрямо циганите чергари в България до 1944 г.). – В: История на пътя. Черно море между Изтока и Запада. Дванадесети Понтийски четения. Варна, 9-10 юни 2006. Варна, 2007, 280-296. (Разширен вариант на същия материал под заглавие "Основни елементи на държавната политика спрямо циганите чергари в България до 1944 г." – История, 2007, кн. 4, 11-25).

79. Към общата характеристика на българския антисемитизъм (1879 - 1844): бележки и съображения. – Епохи, 2013, кн. 1, 193 – 208.
3. Западнопокраинският проблем
80. Между политическия натиск и насилието (Тактически виждания за решаването на Западнопокраинския въпрос — 20-те - началото на 30-те години на ХХ век). — Архив за поселищни проучвания, 1997, кн. 3-4, 123-133.

81. Алтернативи за решаване на Западнопокраинския въпрос в бежанския печат (20-те - началото на 30-те години на ХХ век). – В: България в световната история и цивилизации – дух и култура. Доклади от Международната научна конференция, Варна, 14-15 ноември 1998 г. Варна, 1999, 115-122.4. Държавна власт и празник. Българският опит след 1879 г.
82. Национален празник на българската земя – една нереализирана идея на Григор Василев. – В: Празнично-юбилейната история. Сборник с доклади от летния семинар [на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”] в Китен 25-29 юни 2012. С., 2012, 220-226.

83. Национален празник на българската земя – развитието на идеята след 1944 г. – В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. Велико Търново, 2013, 480-487.


5. Рецензии
84. Рецензия за: Методи Петров. Национално-освободителното движение в Западните покрайнини (1919-1934). С., 1995. — Исторически преглед, 1994-95, кн. 5, 166-171.

85. Рецензия за: Юрий Писарев. Сербия на Голгофе и политика великих держав. М., 1993. — Военноисторически сборник, 1996, кн. 6, 222-225.

86. Рецензия за: Кратък Оксфордски речник на световната история — ХХ век. С., 1994. — Исторически преглед, 1997, кн. 1, 130-136.

87. Рецензия за: Славка Драганова. Кюстендилски регион 1864-1919. Етнодемографско и социално-икономическо изследване. С., 1996. — Архив за поселищни проучвания. 1998, кн. 1-2, 173-177.

88. Общности и идентичности в европейското пространство. Рецензенти: проф. д-р Марийка Радева, доц. д-р Николай Проданов. Шумен, 2011.
ІІІ. РЕДАКТОР
89. Историците на прага на ХХІ век. Предизвикателства и алтернативи. Историко-юридически факултет — ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” и Институт по балканистика при БАН — София. В. Търново, 2003. Редактори Мариана Йовевска, Николай Проданов.

90. Ангелова, Росица. Биобиблиография на проф. Елена Стателова. Шумен, 2004. Библиографски редактор Николай Проданов.

91. Град Омуртаг и Омуртагският край. История и култура. Т. 4. В. Търново, 2006. Редактори: Иван Бъчваров, Николай Проданов, Мирослав Тошев.
ІV. ПОДБРАНИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ МАТЕРИАЛИ
92. Милюков, П. Н. “Присъствах при самото зараждане на знаменитата революционна организация”. - М а к е д о н и я, II, 1994,№ 9, с. 12-13. Впечатленията на П. Н. Милюков от посещенията му в Македония (1898 - 1900). Превод от кн. “Воспоминания”,М., 1990 и бел. за авт. от Николай Проданов.

93. Архимандрит Йосиф в Пирот през 1873 г. — В: Юбилеен вестник по случай 120 години от избирането на Ловчанския митрополит Йосиф за Български екзарх. Ловеч. 1997.

94. Войникът на българската национална революция [По случай 150 години от рождението на Ангел Кънчев]. — Тревненска седмица, бр. 44 от 7 ноември 2000.

ПРАВО
А. МОНОГРАФИИ
95. История на Юридическия факултет [на ВТУ „”Св. Св. Кирил и Методий]. Велико Търново, 2013.
Б. УЧЕБНИЦИ
96. Държавно регулиране на образованието, науката и културата. Шумен, 2006.

97. Правни основи на организацията и управлението на националната сигурност. Шумен, 2007.

В. СТУДИИ И СТАТИИ
1. История на българския конституционализъм

98. ”Извънредното положение” според Търновската конституция. — В: Общества в преход. Сборник доклади от IV-ра международна научна конференция. Велико Търново, май 1999 г. В. Търново, 2000, 50-62.

99. Проблемът за сигурността на държавата в Търновската конституция. — В: 125 години от приемането на Търновската конституция. Сборник от научна конференция на български и руски юристи, проведена в гр. В. Търново, 14-16. ІV. 2004 г. С., 2004, 252-271.

100. Изменения в Конституцията на Народна република България от 1947 г. – Съвременно право, 2008, кн. 3, 30-45.

101. Конституционни гаранции за съхраняване държавните граници на България според Търновската конституция – норми и практика. – В: Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, 171-177.

102. Идеи за изменения в Конституцията на Народна република България през 1956 година. - Исторически преглед, 2009, кн. 5-6, 121-143.

103. Проблемът за официалното наименование на държавата в рамките на конституционния дебат в България (1960-1971). – В: Учредителното събрание и българските конституции. Сборник с доклади на научната конференция, организирана от Народното събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски”, „ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, читалище „Надежда”, 9 февруари 2009 г. С., 2009, 183-201 (Същият текст под заглавие „Проблемът за официалното наименование на България (1960-1971)” Вж. в Исторически преглед, 2010, кн. 1-2, 159 - 174).

104. Опитите за приемане на закон за инославните и иноверните вероизповедания в изпълнение на чл. 42 от Търновската конституция. – De Jure, 2010, № 1, 51-65.

105. Идеи за промени в Конституцията на НРБ през 1958 г. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІV. (Доклади от Международната конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени...”, В. Търново, 29-31 октомври 2009 г.), В. Търново, 2011, 621-629.

106. Несъстоялите се промени на Органическия устав на Източна Румелия от лятото на 1886 г. – В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. Сборник статии. С., 2011, 65-74.

107. Private Property as Basic Value of the Democratic Society. The Bulgarian Experience during the time of the Tirnovo Constitution. – In: Remembrance in Time, V. I, Transilvania University Press of Brasov, 2012, p. 301-305.

108. За съдържанието на понятието „върховен началник на всички военни сили” в Търновската конституция. – De Jure, 2013, № 2, 55-66.

109. Задължителната военна служба във времето на действие на Търновската конституция – особености на юридическия статус. - В: 135 години от приемането на Търновската конференция. Сборник. Научна конференция, посветена на 135-ата годишнина на Търновската конституция. С., 2014, 170-174.

2. Конституционно право на Република България
110. Конституционната отговорност на президента (вицепрезидента) на Републиката. — Съвременно право, 1997, кн. 6, 57-68.
3. Правни основи на националната сигурност – история и актуално състояние
3.1. Теоретични и методологически проблеми
111. Право на националната сигурност – основни аспекти. – В: Национална научна конференция "Политика и национална сигурност, В. Търново, 2-3 октомври 2008. В. Търново, 2008, 48-53.

112. Проблеми на правното регулиране на дейността на частните военни и охранителни компании. – Годишник на Военната академия „Георги Стойков Раковски”. Факултет „Национална сигурност и отбрана”, 2013, №3, 90-106.


3.2. Из историята на нормативната обезпеченост на националната сигурност
113. Новият период в развитието на двувластническия въпрос по българо-югославската граница след Ньойския договор (1920-1933 г.). — История, 1999, кн. 4-5, 83-90.

114. Допълнителният член към българо-сръбския търговски договор от 1897 г. — пръв опит за договорно уреждане на двувластническия проблем по западната ни граница. — В: Договори, хора, съдби. Варна, 2000, 73-89.

115. Корупция и законодателство в България (1879-1951). — В: Корупцията — традиционни и съвременни измерения. В. Търново, 2001, 118-130.

116. Формиране на правно-нормативната регулация на военното положение в България (1879-1947 г.). — В: Човекът и законът - минало, настояще, бъдеще. В. Търново, 2002, 86-112.

117. Държавният комитет на отбраната (1952-1990) — правнонормативни аспекти. — Годишник на Военната академия “Георги Стойков Раковски”, 2004, № 1, 84-100.

118. Из историята на нормативната обезпеченост на националната сигурност. 1. Строго поверителен правилник за организацията на Тайната разузнавателна служба при Щаба на армията от 1915 г. – В: Българите във войните за национално освобождение и обединение 1876 – 1919. Доклади и съобщения от Национална научна конференция (Плевен, 20-21 септември 2007 г.). Плевен, 2008, 346-364.

119. Из историята на нормативната обезпеченост на националната сигурност. 2. Проект за устройствен акт на българското военно разузнаване от 1907 г. – Архивен преглед, 2008, № 1-2, 128-133.

120. Из историята на нормативната обезпеченост на националната сигурност. 3. Наредба-закон за териториалните води на Царство България от 1935 г. – Правото в глобалния свят. Научна конференция. Лятна научна сесия на Юридическия факултет [на ВСУ „Черноризец Храбър”], 24-26 юни 2011. Варна, 2012, 86-95.

121. „Законът за опазване на държавната тайна” (1948 г.) в контекста на политиката на Народна република България в сферата на защитата на класифицираната информация в средата на ХХ век. – В: Проблеми на националната и международната сигурност. Т. 2. Доклади от научна конференция Велико Търново 22-23. 10. 2010 г. В. Търново, 2011, 20-31.

122. Висшият съвет на народната отбрана (30-те години на ХХ в.) – опит за институционална координация между политика и военна стратегия. Създаване и правнонормативни аспекти. – De Jure, 2012, № 4, 29-38.


3.3. Съвременно състояние на на нормативната обезпеченост на националната сигурност
3.3.1. Правни проблеми на извънредното (военно) положение
123. The Shadow of the ”State of Emergency” — a Factor of Destabilization During the Transitional Period [Призракът на ”извънредното положение” — дестабилизиращ фактор в преходния период] — В: Общества в преход. Сборник доклади от II-ра международна научна конференция. Велико Търново, май 1997 г. В. Търново, 1998, 178-182.

124. Извънредното (военното) положение – исторически и актуални правни аспекти. – В: Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България. Материали от научна конференция, Велико Търново, 3 юни 2011 г. С., 2011, 255-272.


3.3.2. Правни проблеми на информационната сигурност
125. Принципът „необходимост да се знае” в рамките на правния статус на класифицираната информация в Република България. – В: Право, управление и медии през ХХІ век. Юбилеен сборник от Международната научна конференция „Право, управление и медии през ХХІ век” по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Благоевград, 2012.
126. Актуални тенденции в юридическата защита на класифицираната информация. – В: Новите предизвикателства пред сигурността. Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър”. Серия „Юридически науки и обществена сигурност”, кн. 25. Лятна научна сесия на Юридическия факултет [на Варненския свободен университет], 21-22 юни 2013 г. Варна, 2014, 59-71.
4. Право на образованието, науката и културата
127. Актуальные проблемы правового регулирования науки и высшего образования в Болгарии. – В: VІ-я международная научно-практическая конференция „Инновации в технологиях и образовании”. Сборник статей. Ч. 3. Белово (Руска федерация), 2013, 97-101.

Г. РЕЦЕНЗИИ


128. Рецензия за: Памятники обычного права албанцев османского времени. Составитель, автор вводного текста и коментариев Ю. В. Иванова. М., Наука, 1994, 255 с. — Правна мисъл, 1998, кн. 4, 93-94.

129. Ценен принос в историкоправното познание (Рецензия за: Токушев, Д. Съдебната власт в България (от древността до наши дни). — Съвременно право, 2005, кн. 3, 93-97.


Д. РЕДАКТОР
130. Човекът и законът — минало, настояще, бъдеще. Сборник от научна конференция на Исторически факултет при ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” и Юридически факултет на СУ ”Св. Климент Охридски”. В. Търново, 2002. Редактори Мариана Йовевска, Николай Проданов.

131. VІ-я международная научно-практическая конференция „Инновации в технологиях и образовании”. Сборник статей. Ч. 3. Белово (Руска федерация), 2013. Редколлегия: Блюменштейн, дтн, професор ... Проданов, Н. С.

132. VІ-я международная научно-практическая конференция „Инновации в технологиях и образовании”. Сборник статей. Ч. 4. Белово (Руска федерация), 2013. Редколлегия: Блюменштейн, дтн, професор ... Проданов, Н. С.
Е. ПОДБРАНИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ МАТЕРИАЛИ

133. За и против вицепрезидента: Заместникът на държавния глава в българския вариант е източник на политическо напрежение. - 24 часа, V, 29 (30 януари 1996), с. 12.НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
А. СТУДИИ И СТАТИИ
1. Теоретични проблеми на сигурността

134. За необходимостта от „реабилитация” на научното и правно понятие „държавна сигурност”. – В: Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите. В. Търново, 2014, 201-207.

135. Проблемите на националната идентичност в Стратегията за национална сигурност от 2011. – В: Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите. Т. 2. В. Търново, 2015, 221-226.
2. Военно-политически и геополитически проблеми на сигурността
136. Западнопокраинският проблем — исторически и актуални геополитически аспекти. — Военен журнал, 2004, кн. 3, 142-146.
3. Исторически аспекти
137. Румънският институт в София и националната сигурност на България. — В: Армия, държава, общество. Юбилейна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на Централния военен архив 5 октомври 2001 г. . В. Търново, [2002], 151-156.

138. Военната цензура и националната сигурност на България (1879 - края на 40-те години на ХХ в.). Основни аспекти. — В: Сборник международна конференция ”90 години Балканска война”. Кърджали, 8-9 октомври 2002 г. Б. м., б. г. [2003], 122-140.

139. Към въпроса за съветското военно присъствие в България след 1955 г. — В: Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев. В. Търново, 2006, 121-129.

140. Българските военни аташета в Турция (1939 - 1945). — Във: Втората световна война и България 1939 – 1947. Доклади и съобщения от Национална научна конференция, посветена на 60 годишнината от края на Втората световна война, проведена в гр. Сливен на 7 и 8 април 2005 г. Сливен, 2006, 26-36.

141. Българските военни аташета в Швейцария по време на Първата световна война. — В: Първата световна война на Балканите. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международна научна конференция в София на 10-11 октомври 2005 г. С., 2006, 294-305.

142. “Аз преврати не правя” (към биографията на Кирил Киселички — първият самостоятелен български военен аташе в Чехословашката република). — Във: Владимир Сис. Сборник статии от Националната научна конференция “Владимир Сис и България”, организирана от Института по история — БАН и проведена на 22-23 ноември 2003 г. в Хасково. С., 2006, 315-328.

143. Разградчанинът Васил Кубадинов – български военен аташе в СССР (1939-1943). – В: Изследвания в памет на акад. Анание Явашов. Сборник статии от научна конференция, посветена на 150-годишнината от неговото рождение, Разград, 25 октомври 2005 г. С., 2007, 260-266.

144. Специалното разузнавателно бюро при Министерството на войната (1916-1918 г.). – организационни и управленски аспекти. – В: 100 години независима България: стълбовете на държавността. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международна научна конференция в София, 14-15 октомври 2008 г. С., 2009, 164-173.

145. The Gorianin and Hristo Botev Radio Stations, The US Intelligense and the Bulgarian State Security (1951-1962) (Радиостанциите „Горянин” и „Христо Ботев”, американското разузнаване и българската Държавна сигурност (1951-1962). - – In: Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium`s Proceedings. Brasov (Румъния), 2010, 203-208.

146. Капитан Константин Настев – български военен разузнавач в Гърция (1914-1915 г.). – В: Гласовете Ви чувам. Личностите на гимназията и България. 130 години от основаването на Солунската българска мъжка гимназия. Доклади и съобщения от Национална научна конференция (Благоевград, 29-30 април 2010 г.). Благоевград, 2011, 448-460.

147. Разузнавателно осигуряване на Тутраканската операция на българската войска през Първата световна война. – В: Първата световна война и събитията на Добруджанския фронт. Сборник с изследвания, Тутракан, 2011, 44-60.

148. Кадрова осигуреност и агентурна мрежа на резидентурата на българското военно разузнаване в Букурещ (септември 1913 – август 1916). – В: Балканите – език, история, култура. Т. ІІ. Втора международна научна конференция 23-24 октомври 2009. В. Търново, 2011, 141-155.

149. Майор Григор Преславский и основные аспекты его деятельности в качестве болгарского военного атташе в Росии (1914-1915 гг.). – В: Modern History. Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока. Выпуск ХV. Уфа (Руска федерация), 2012, 61-89.

150. Формиране и развитие на системата за опазване на държавната тайна в средствата за масова информация в България 1944 – 1989 г. – В: Проблеми на националната и международна сигурност. Т. 3. Сборник статии от международна научна конференция, Велико Търново 2011 г. В. Търново, 2012, 265-284.

151. Антикомунистическата съпротива в България след 1944 г.: бележки по досегашните изследвания, тематиката и основните проблемни въпроси. – В: Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944 – 1989 г.). Сборник материали от национална научна конференция, Нов български университет, 23-24 март 2011. С., 2012 – електронна публикация на http://ebox.nbu.bg/anti/. Същото и в: Епохи, 2013, кн. 2, с. 70-82.

152. Идеи за промени в организацията и управлението на българската полиция през 1919 г. – Епохи, 2012, № 2, 96-107.

153. Liberation Organizations of the Macedonian Bulgarians, Special services of the Bulgarian Army and Wars for National Unification (1912 - 1918). – Македонски преглед, 2015, № 1, 35-54.

В. РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ


154. Рецензия за: Валентин Александров. България и тайната война. С., 1992. — Военен журнал, 1993, кн. 3, 148-150.

155. Отзив за: Безыменский, Л. Операция “Мыф” или сколько раз хоронили Гитлера. Москва, 1995. — Епохи, 2000, кн. 1, 157-160.

156. Съществен принос към историята на българската полиция (Рецензия за Стефан Симеонов. Полицията в България (1879-1944). Политически, правни и управленски аспекти. С., 2003). — История, 2004, кн. 2, 57-60.

Г. РЕДАКТОР И НАУЧЕН КОНСУЛТАНТ


157. Ангелова, Р. и Ж. Георгиев. Полицията – минало и настояще (1879 - 2007). Б. м., 2007. Научен консултант Николай Проданов.
Каталог: userinfo -> 133 -> doc
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница