С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р ирена ивановаДата29.03.2017
Размер46.95 Kb.
#17996

С П И С Ъ К

на научните трудове на доц. д-р ИРЕНА ИВАНОВА

за периода 2007-2012 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

13

4

-

9

-

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

1

-

-

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

-

9

-

-


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст
1. Софкова Светла, Д. Костова, Ирена Иванова, 2007, Чувствителност на селекционни линии и сортове phaseolus vulgaris към вируса на жълтите вени по детелината (CIYVV), сп. „Растениевъдни науки”, 44, 504-509

Sofkova S., D. Kostova, Irena_Ivanova'>Irena Ivanova , 2007, Susceptibility of phaseolus vulgaris varieties and lines towards clover yellow vein virus (CIYVV), Plant Science, 44, 504-509.2. В. Тодорова, Й. Тодоров, Ирена Иванова , 2007, Проучване на сортове и селекционни линии пипер тип “Капия” по добив, “Растениевъдни науки”,бр.1

Todorova V., Y. Todorov, Irena Ivanova, 2007, Study on pepper cultivars and breeding lines kapiya type by yield, Plant Science3. Иванова Ирена, З. Ранкова, 2009, Математически анализ на поведението на семеначета от орех (Juglans Regia L.) под влияние на някои почвени хербициди, “Растениевъдни науки”,46, 78-80.

Ivanova Irena, Z. Rankova, 2009, Mathematical analysis of the habit of walnut seedlings (Juglans Regia L.) under the influence of some soil herbicides, Plant Science, 46, pp. 78-80.

4. Попова, А., Н.Панайотов, Ирена Иванова, 2010, Експресен метод за изчисляване на листна площ на физалис (Physalis peruviana L.) (сп. «Растениевъдни науки» - под печат)

Popova, A., N. Panayotov, Irena Ivanova, 2010, Express method for determination of leaf area of cape gooseberry ( Phisalis peruviana L.) , Plant Science ( to appear)


II. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
1.Ирена Иванова, М. Миланова, В. Кунева, 2011, Ръководство по приложна математика, Академично издателство на АУ-Пловдив
III. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

А. Устни доклади

Б. Постерни доклади

1. Иванова Ирена, З. Ранкова, 2007, Статистически анализ на влиянието на някои почвени хербициди върху вегетативните прояви на семенни подложки от махалебка (Prunus mahaleb L.), VІІІ научно-практическа конференция с международно участие АГРОЕКО 2007, В „Научни трудове на АУ-Пловдив”, том LII, 2007 г., стр.191 – 195;

Ivanova Irena, Z. Rankova., 2007, Statistical analyses of the influence of some soil herbicides on the vegetative development of seedlings from prunus mahaleb L., VIII-th Scientific Practical Conference AGROECO 2007, In “Scientific Works of AU-Plovdiv”, vol.LII,2007, pp.191-195.

2. Иванова Ирена, Д. Ганева, Г. Певичарова, 2008, Определяне на перспективни F1 хибриди домати за промишлена преработка чрез многокритериална оптимизация, VІІ научно-техническа конференция с международно участие «Екология и здраве», В: «Сб. Доклади , стр.297-302.

Ivanova Irena, D. Ganeva, G. Pevicharova, 2008, Determination of perspective F1 tomato hybrids for processing by multicriterion optimization, VII-th Scientific-technical conference with international participation “Ecology and health, In : Proceedings, pp.297-302

3. Донева, Катерина, Ирена Иванова, В. Илиева, 2008, Групиране на разпространени почвени различия чрез клъстер анализ, въз основа на данни за основни свойства на почвите и топлинните им свойства, ІІ Балканска научна конферениция „Наука-образование-изкуство”, Благоевград, 26-27.09.2008 г., В „Годишник на БУ, 2008, т.ІІ, стр. 325-332.

Doneva K., Irena Ivanova, V. Ilieva, Grouping of common soil varieties by cluster analysis on the basis of data for main soils’properties and their thermal characteristics, II Balkan Scientific Conference “The Science, the Education and the Art in 21-st Century”, Blagoevgrad, 26-27 Sept.2008, In: Proceedings of BU, 2008, II, pp.325-332.4. Иванова, Ирена, З. Ранкова, 2008, Математически анализ на поведението на семеначета от орех под влияние на някои почвени хербициди, Юбилейна конференция „100 г. от рождението на проф. Велко Велков”, Пловдив, 20.11.2008 г. В: «Растениевъдни науки” ,1 , стр.78-80

Ivanova Irena, Z. Rankova, 2008, Mathematical analysis of the habit of walnut seedlings (Juglans Regia L.) under the influence of some soil herbicides, Jubilee “The hundredth anniversary of prof. Velko Velkov”, Plovdiv, 20.11.2008. In: Plant Science, 2009,46, pp. 78-80.

5. Иванова Ирена, З. Ранкова, 2010, Изследване и оценка на влиянието на някои почвени хербициди върху вегетативните прояви на семеначета от кайсия, VІІІ научно-практическа конференция с международно участие «Екология и здраве», Пловдив, 19.05.2010 г., В: Сб. „Екология и здраве 2010 г.” стр. 241-246.

Ivanova Irena, Z. Rankova, 2010, Investigation and evaluation of some soil herbicides influence on the vegetative activities of apricot seedling rootstocks, VIII-th Scientific-technical conference with international participation “Ecology and health, Plovdiv, 19.05.2010. In :…….

6. Кръстева, Л., Ирена Иванова, Н. Велкова, 2010, Групиране на детерминантни местни сортове домати на базата на кластер анализ, Юбилейна сесия „15 години Тракийски университет”

7. Neykov Stefan, N. Velcheva, Irena Ivanova , N. Neykov, K. Uzundzhalieva, P. Chavdarov, 2010, Characterization, evaluation and maintenance of the brassica sp. Accessions, VIII-th scientific-technicak conference with international participation “Ecology and health’2010”, pp.

8. И. Иванова, С. Грозева, В. Родева,2010, Оценка на мутантни форми домати и техните изходни линии чрез кластерен и факторен анализ, Юбилейна научна конференция с международно участие „Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес, В: „Научни трудове на АУ-Пловдив, т.LV, кн. 1, 2010.8. I. Ivanova, S. Grozeva, V. Rodeva, 2010, Assessment of tomato mutant forms and their initial lines by cluster and factor analysis, Jubilee Scientific Conference with International Participation “Traditions and Challenges of Agricultural Education, Science and Business, In: AU-Plovdiv, Scientifics Works, vol.LV, book 1.

9.  Петрова С., И. Иванова, С. Ангелова, 2011, Характеристика на местни и интродуцирани образци от колекцията с нахут /Cicer arietinum/, Научни трудове на Съюза на учените- Пловдив, Серия В. Техника и технологии, том VII, 218-222


С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на доц. д-р ИРЕНА ИВАНОВА

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

-

-

-

-

Каталог: cntnr -> NID -> Registyr NID -> EKON -> kat Matematika
kat Matematika -> С п и с ъ к на научните трудове на Гл ас. Илиян Тодоров Перухов
Registyr NID -> С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р татяна билева
Registyr NID -> С п и с ъ к на научните трудове на проф. Д-р тоньо тонев
kat Matematika -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р емилия миткова михайлова
EKON -> С п и с ъ к на научните трудове на доц. Д-р кольо онков
EKON -> Списък научните трудове на проф. Д-р ж. Гешев
EKON -> Списък на научните трудове на гл. Ас. Пело михайлов
EKON -> С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р Петър борисов


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница