С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Малгожата БероваДата07.10.2016
Размер172.51 Kb.
#11181

С П И С Ъ К

на научните трудове на доц. д-р Малгожата Берова

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

22

6

8

5

3

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

1

1

3

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

-

6

-

6


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст


1. Василев, А., М. Берова, Н. Стоева, З. Златев, 2009, Разработване и пилотно изпитване на растителен тест за оценка на токсичността на замърсени с тежки метали почви –Аграрни Науки, АУ-Пловдив 1:47-54.


2. Берова М., Н. Стоева, З. Златев, Ц. Стоилова, Г. Попов, 2010, Промени във фотосинтетичната активност при вигна (Vigna unguiculata L.) в условия на засушаване, Научни Трудове на АУ –Пловдив, LV, 1: 189-194;

3. Василев А., М. Берова, Н. Стоева, З. Златев, Н. Динев, 2010, Метална фитотоксичност – подходящи индикатори и тестове за екологичната оценка на замърсени почви, Аграрни Науки, АУ-Пловдив, 2,4:51-58;

4. Василев А., З. Златев, М. Берова, Н. Стоева, 2010, Толерантност на растенията към засушаване и високи температури – физиологични механизми и подходи за подбор на толерантни генотипове, Аграрни Науки, АУ-Пловдив 2,4:59-64;

5. Стоева Н., М. Берова, З. Златев, М. Каймаканова, Л. Колева, Д. Ганева, 2010, Физиологичен тест за оценка на генотипната толерантност на домати (Solanum lycopersicum) към воден стрес, Аграрни Науки, АУ-Пловдив 2,4:81-84;6. Стоева Н., М. Берова, З. Златев, Л. Колева, М. Каймаканова, 2010, Проучване върху някои ензимни активности при фасул и вигна през периода на засушаване и възстановяване, Научни Трудове на АУ –Пловдив, LV, 1: 183-188;

7. Berova, M., N. Stoeva, Z. Zlatev, T. Stoilova, P. Chavdarov, 2007, Physiological changes in bean (Phaseolus vulgaris L.) leaves, infected by the most important bean diseases. J. Central European Agriculture, 8, 1:57-62;

8. Stoeva, N., M. Berova, A. Vassilev, Z. Zlatev, T. Bineva, D. Staneva, 2007, Effect of Tidiazuron and diethilentriamine on gamm-irradiated oats and triticale plants. J. Central European Agriculture, 8, 2:147-152;


9. Vassilev, A., L. Koleva, M. Berova, N. Stoeva, 2007, Development of a plant test system for metal toxicity evaluation. I. Sensitivity of plant species to heavy metal stress. J. Central European Agriculture, 8, 2:135-140.

10. Berova M., G. Karanatsidis, 2008, Physiological response and yield of pepper plants (Capsicum annum L.) to organic fertilization (Физиологичен отговор и продуктивност на пиперови растения (Capsicum annum L.)) при органично наторяване. J. Central European Agriculture, 9, 4:715-722.

11. Berova M., N. Stoeva, Z. Zlatev, D. Ganeva, 2008, Physiological response of some tomato genotypes (Lycopersicon esculentum L.) to high temperature stress (Физиологичен отговор на някои генотипи при домати (Lycopersicon esculentum L.) към високотемпературен стрес, J. Central European Agriculture, 9, 4:723-732


12. Berova M., G. Karanatsidis, 2009, Influence of bio-fertilizer, produced by Lumbricus rubellus on growth, leaf gas-exchange and photosynthetic pigment content of pepper plants (Capsicum annum L.). Acta Horticuturae 830, 2:447-452,

13. Karanatsidis G., M. Berova, 2009, Effect of organic-N fertilizer on growth and some physiological parameters in pepper plants (Capsicum annumLl.). Biotechnology and biotechnological equipment, Special issue, 23: 254-257,

14. Karanatsidis G., M. Berova , P. Kostadinova, 2009, Physiological response of pepper plants (Capsicum annum L.) to organic fertilization. Климат, Экология, Сельское Хозяйство Евразии, Irkutsk, pp:303-309;15. Stoilova T., M. Berova, 2009, Morphological and agrobiological study on local germplasm of common beans (Phaseolus Vulgaris L.) and cowpea (V. Unguiculata L.). Biotechnology and biotechnological equipment, Special issue, 23: 385-388,

16. Berova, M., G. Karanatsidis, K. Sapundzhieva, V. Nikolova, 2010, Effect of organic fertilization on growth and yield of peeer plants (Capsicum annuum L.). Folia Horticulturae 22/1:3-7;


17. Zlatev, Z., M. Berova, N. Stoeva, A. Vasilev, 2010, Drought-induced changes in chlorophyll fluorescence of vigna plants, Научни Трудове на АУ –Пловдив, LV, 2: 417-420;

18. Kostadinov K., Berova M., Kouzmova K. 2010, Influence of foliar spray on the chlorophyll content of eggplant (Solanum Melongena L.) under different weather conditions. Формирование и развитие биосферного хозяйства: Сб. материалов II международной научно-практической конференции (Иркутск, 8-9 октября – 2010 г.) / редкол. : Я.М. Иваньо [и др.]; Иркут. гос. с.-х. акад. – Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2010. – 307 с, 90-96;

19. Kouzmova K., Berova M., Kostadinov K. 2010, Influence of foliar spray on the net production of photosynthesis of eggplant (Solanum Melongena L.) under different weather conditions. Формирование и развитие биосферного хозяйства: Сб. материалов II международной научно-практической конференции (Иркутск, 8-9 октября – 2010 г.) / редкол. : Я.М. Иваньо [и др.]; Иркут. гос. с.-х. акад. – Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2010. – 307 с, 104-109;

20. Берова, М., Ц. Стоилова, К. Кузмова, Н. Стоева, А. Василев, З. Златев, Промени в листния газообмен, водния потенциал и добив на семената на растения от вигна (Vigna unguiculata L.) в условия на почвено засушаване, Аграрни Науки, АУ-Пловдив, (под печат);

21. Stoeva, N., M. Berova, A. Vasilev, Z. Zlatev, M. Kaymakanova, D. Ganeva, Study on some enzyme activity in tomato plants during dry period and recovery, Аграрни Науки, АУ-Пловдив, (под печат);

22. Stoilova T., M. Berova, Differences in growth and productivity between common beans (Ph. vulgaris L.) and cowpea (V. unguiculata L.) in response to drought stress. - Folia Horticulturae (in print);


II. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
1. Берова, М., Н. Стоева, А. Василев, З. Златев, 2007. Ръководство по Физиология на растенията, Академично издателство АУ-Пловдив, 142 стр.;

2. Керин, В., М. Берова, 2008. Листно хранене при растенията. Издателство Виденов & син. София, 124 стр.;


3. Светлева, Д., Ст. Петров, А. Стефанова, К. Кожухарова, Н. Ганушева, П. Костадинова, Н. Стоева, А. Василев, М. Берова, П. Мурзова, 2009, Тестове по биология, втора част за кандидат-студенти, Академично издателство на АУ-Пловдив;


4. Керин, В., М. Берова, А. Василев, Н. Стоева, З. Златев, 2011. Физиология на растенията, Академично Издателство на АУ-Пловдив, 320 стр.;

5. Стоилова, Ц., М. Събева, П. Чавдаров, М. Берова, К. Кузмова, Г. Антонова, 2012, Проучване разнообразието на местни растителни ресурси от обикновен фасул (Phaseolus Spp.) в България, Садово, 80 стр.;


III. ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕСИ И МЕЖДУНАРОДНИ СИМПОЗИУМИ

А. Постерни доклади

  1. Berova, M., G. Karanatsidis, K. Sapundzhieva, V. Nikolova, Effect of organic fertilization on growth and yield of peeer plants (Capsicum annuum L.). Konferencja Naukowa “ Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrozenia” (Krakow, Poland, 10-12 September - 2009);

  2. Karanatsidis G., M. Berova , P. Kostadinova, Physiological response of pepper plants (Capsicum annum L.) to organic fertilization. Международная Научно-практическая Конференция: Климат, Экология, Сельское Хозяйство Евразии (Иркутск, 25-29 Мая – 2009);

  3. Stoilova T., M. Berova, Differences in growth and productivity between common beans (Ph. vulgaris L.) and cowpea (V. unguiculata L.) in response to drought stress. Konferencja Naukowa “ Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrozenia” (Krakow, Poland, 10-12 September - 2009);

  4. Kostadinov K., М. Berova, К. Kouzmova, Influence of foliar spray on the chlorophyll content of eggplant (Solanum Melongena L.) under different weather conditions. II Международная Научно-практическая Конференция: Формирование и развитие биосферного хозяйства (Иркутск, 8-9 Октября – 2010);

  5. Kouzmova K., М. Berova, К. Kostadinov, Influence of foliar spray on the net production of photosynthesis of eggplant (Solanum Melongena L.) under different weather conditions. II Международная Научно-практическая Конференция: Формирование и развитие биосферного хозяйства (Иркутск, 8-9 Октября – 2010);

  6. Berova M., G. Karanatsidis, Effect of bio-fertilizer, produced by Lumbricus rubellus on nitrogen content, nitrate reductase activity and growth of pepper plants (Capsicum annum L.). Konferencja Naukowa “Nauka i praktyka ogrodnicza dla zdrowia i srodowiska (Lublin, Poland, 14-16 September - 2011);

IV. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

А. Постерни доклади

1. Berova M., G. Karanatsidis, Influence of bio-fertilizer, produced by Lumbricus rubellus on growth, leaf gas-exchange and photosynthetic pigment content of pepper plants (Capsicum annum L.). IVth Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes (Plovdiv, 9-12 September – 2008);2. Karanatsidis G., M. Berova, Effect of organic-N fertilizer on growth and some physiological parameters in pepper plants (Capsicum annumLl.). XI Anniversary Scientific Conference, 120 Years of Academic Education in Biology, 45 Years Faculty of Biology (Sofia, May - 2009);

3. Stoilova T., M. Berova, Morphological and agrobiological study on local germplasm of common beans (Phaseolus Vulgaris L.) and cowpea (V. Unguiculata L.). XI Anniversary Scientific Conference, 120 Years of Academic Education in Biology, 45 Years Faculty of Biology (Sofia, May - 2009);

4. Берова, М., Н. Стоева, З. Златев, Ц. Стоилова, Г. Попов, Промени във фотосинтетичната активност при вигна (Vigna unguiculata L.) в условия на засушаване. Юбилейна научна конференция с международно участие „Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес” (Пловдив, 14-17 октомври - 2010);

5. Стоева, Н., М. Берова, З. Златев, Л. Колева, М. Каймаканова, Проучване върху някои ензимни активности при фасул и вигна през периода на засушаване и възстановяване. Юбилейна научна конференция с международно участие „Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес” (Пловдив, 14-17 октомври - 2010);

6. Zlatev, Z., M. Berova, N. Stoeva, A. Vasilev, Drought-induced changes in chlorophyll fluorescence of vigna plants. Юбилейна научна конференция с международно участие „Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес” (Пловдив, 14-17 октомври - 2010);С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на доц. д-р Малгожата Берова

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

34

-

34

-
На работатаBerova, M., Z. Zlatev, Physiological response and yield of paclobutrazol treated tomato plants (Lycopersicon esculentum Mill.). Plant Growth Regulation, 30, 2:117-123, (2000);

1. Temiz, M., E. Karahan, Y. Koca, Asian Journal of Chemistry, 21, 3, p. 1983, (2009);
2. Temiz, M., I. Cimen, E. Karahan, Asian Journal of Chemistry, 21, 3, p. 1990 (2009);   
3. Temiz, M., Y. Koca, F. Aydin, Journal of Food Agriculture & Environment, 7, 1, p.118, (2009);

4. Vadakkemuriyil, N., J. Cheruth, G. Ragupathi, P. Rajaram, Frontiers of Biology of China, 4, 2, p. 192, (2009);

5. Mobli, M., B. Baninasab, Fruits, 63, 6, p.363, (2008);
6. Ruvalcaba, L., T. Alcaraz, B. Villegas, Revista Fitotecnia Mexicana, 30, 2, p.145, (2007);
7. Kishorekumar, A., C. Jaleel, P. Manivannan, Colloids and Surfaces B-biointerfaces, 60, 2, p. 207, (2007);

8. Nazarudin, M., R. Fauzi, E. Tsan, Journal of Tropical Forest Science, 19, 2, p. 86, (2007);
9. Haque, S., A. Farooqi, M. Gupta, Plant Growth Regulation, 51, 3, p. 263, (2007);

……………………………………………………………………………….…………………


На работата

Berova, M., Z. Zlatev, N. Stoeva, 2002. Effect of paclobutrazol on wheat seedlings under low temperature stress. Bulgarian Journal of Plant Physiology, 28, 1-2:75-84

10. Hong-Bo Shao, Li-Ye Chu, C. Abdul Jaleel, P. Manivannan, R. Panneerselvam, Ming-An Shao, Critical Reviews in Biotechnology, 29, 2, p. 131, (2009);

11. Sh. Hajihashemi, Kh. Kiarostami, Sh. Enteshari, A. Saboora, Russian Journal of Plant Physiology, 56, 2, p. 251, (2009);

12.Vadakkemuriyil Divya Nair, Cheruth Abdul Jaleel, Ragupathi Gopi, Rajaram Panneerselvam, Frontiers of Biology of China, 4, 2, p. 192, (2009);

13. Khaiikhashemi Sh., Kh. Kairostami, Sh. Enteshari, A. Sabora, Fiziologiya rastenii, 56, 2, p. 278, (2009);

14. Ouahiba Bordjiba, Amel Ketif, European Journal of Scientific Research, 36, 2, p. 260, (2009);

15. Abdul, J., C. Gopi, P. Manivannan, M. Gomathinayagam, R. Sridharan, R. Panneerselvam,

Colloids and Surfaces B-Biointerfaces, 62, 2, p. 312, (2008);16. Adebooye O. C, G. J. Noga, M. Schmitz-Eiberger, Acta Physiologiae Plantarum, 30, 6, p. 873, (2008);

17. Cheruth, J., G. Ragupathi, P. Rajaram, Comptes Rendus Biologies, 330, 12, p. 905, (2007);

18. Ganapathy, M., J. Cheruth, G. Muthiah, P. Rajaram, Briq, Comptes Rendus Biologies, 330, 11, p. 814, (2007);

19. Muthiah Gomathinayagam, Cheruth Abdul Jaleel, G.M. Alagu Lakshmanan, Rajaram Panneerselvam, Comptes Rendus Biologies, 330, 9, p. 644, (2007);

20. Shokoofeh Hajihashemi, Khadijeh Kiarostami, Azra Saboora, Shokoofeh Enteshari, Plant Growth Regulation, 53, 2, p. 117, (2007);

21. Saleh, A., American Journal of Plant Physiology, 2, 6, p. 318, (2007);

…………………………………………………………………………………………………На работата

Berova, M., Z. Zlatev, 2003. Physiological response of paclobutrazol-treated triticale plants to water stress. Biologia Plantarum, 46, 1:133-136;

22. Navarro, A., M. Sanchez-Blanco, A. Morte, Environmental and Experimental Botany, 66, 3, p. 362, (2009);

23. Navarro, A., M. Sanchez-Blanco, S. Banon, Scientia Horticulturae, 111, 2, p. 133, (2009);
…………………………………………………………………………………………………

На работата

Stoeva, N., M. Berova, Z. Zlatev, 2005. Effect of arsenic on some physiological parameters in bean plants. Biologia Plantarum, 49, 2, 293-296;24. Mukherjee A, Das D, Mondal SK, et al., Ecotoxicology and Environmental Safety, 73, 2, p. 172, (2010);
25. Singh HP, Kaur S, Batish DR, et al., Nitric Oxide-biology and Chemistry, 20, 4, p. 289, (2009);
26. Shri M, Kumar S, Chakrabarty D, Ecotoxicology and Environmental Safety, 72, 4, p. 1102, (2009);

27. Szakova J, Tlustos P, Goessler W, Central European Journal of Biology, 4, 1, p. 107, (2009);

28. Gunes A, Pilbeam D, Inal A, Plant and Soil, 314, 1-2, p. 211, (2009);

29. Vazquez S, Esteban E, Carpena R, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56, 18, p. 8580, (2008);

30. Singh HP, Batish DR, Kohli RK, Plant Growth Regulation, 53, 1, p. 65, (2008);

31. Reichman SM, Soil Biology & Biochemistry, 39, 10, p. 2587, (2008);
………………………………………………………………………………………………………………

На работата

Berova, M., N. Stoeva, Z. Zlatev, T. Stoilova, P. Chavdarov, 2007, Physiological changes in bean (Phaseolus vulgaris L.) leaves, infected by the most important bean diseases. J. Central European Agriculture, 8, 1:57-62;


32. T. Pereira, O. Silva, A. Martins Filho, J. Junior, Bean Improvement Cooperative, 54, p.116 (2011);

33. A. Lobatoa, M. Gonçalves-Vidigala, P. Vidigal Filhoa, C. Andradea, M. Kvitschalb, C. Bonatoc, New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 38, 1, p. 29, (2010);

.…………………………………………………………………………………………………На работатаBerova M., G. Karanatsidis, 2008, Physiological response and yield of pepper plants (Capsicum annum L.) to organic fertilization. J. Central European Agriculture, 9, 4:715-722.


  1. Vlahova, V., Hr. Boteva, T. Cholakov. Journal of International Scienctific Publications ; Ecology&Safety, 5, 2, p. 206 (2011);

  2. Vlahova, V., Zl. Zlatev, Hr. Boteva. Journal of International Scienctific Publications; Ecology&Safety, 5, (2, p. 215 (2011);

…………………………………………………………………………………………………

На работата
Karanatsidis G., M. Berova, 2009, Effect of organic-N fertilizer on growth and some physiological parameters in pepper plants (Capsicum annumLl.). Biotechnology and biotechnological equipment, Special issue, 23: 254-257,

  1. Vlahova, V., Zl. Zlatev, Hr. Boteva. Journal of International Scienctific Publications Ecology&Safety, 5 (2), p. 215 (2011)
Каталог: cntnr -> NID -> Registyr NID -> POL -> kat Fiziologia
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р П. Бацалов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Кунка Кожухарова
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Христо Анастасов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на ас д-р Красмира любенова аврамова
POL -> -
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Дияна светлева
kat Fiziologia -> С п и с ъ к на научните трудове на ас. Д-р любка христова колева
kat Fiziologia -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Невена Стоева
kat Fiziologia -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Златко Стоянов Златев
kat Fiziologia -> С п и с ъ к на научните трудове на Андон Василев андонов


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница