С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Светла ЯнчеваДата04.01.2017
Размер140.88 Kb.

С П И С Ъ К

на научните трудове на доц. д-р Светла Янчева

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

30

13

7

4

6

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

-

-

-

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

1

3

5

1


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст
1.Ройчев В., С. Янчева, П. Ботянски (2007), Соматичен ембриогенез при безсеменни сортове лози и хибридни комбинации след реиндукция от течна на твърда хранителна среда. Сборник на докладите от научна конференция с международно участие ”Устойчиво развитие на лозарството и винарството, основани на знанието” Плевен, 2007: 71-75.

2.Билева Т., С.Д. Янчева, Б. Чолева (2007). Възможности за използване на Chlorella vulgaris като органо-биологично средство за борба с Xiphinema index. Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници. Сборник /Доклади/, Том I, Медико-биологични науки, 24 март 2007, Пловдив, ISBN 978-954-9449-11-2, 192-195.

3.Roichev V., S.D. Yancheva, S. Petkova (2007) Embryogenesis in seedless grapes and hybrid combinations of (Vitis vinifera L.). Part I. Somatic embryogenesis in liquid culture, Biotechnol.and Biotechnol. Eq. 21/ 1: 43-48.

4.Yancheva S., V. Roichev (2007) Embryogenesis in seedless grapes and hybrid combinations of (Vitis vinifera L.). Part II. Somatic embryogenesis on solid culture in vitro, Biotechnol.and Biotechnol. Eq. 21/ 2: 161-165.

5. Ройчев В. С. Янчева, П. Ботянски (2007). Соматичен ембриогенез при безсеменни сортове лози и хибридни комбинации след реиндукция от течна на твърда хранителна среда. Научна конференция с международно участие “Устойчиво развитие на лозарството и винарството, основани на знанието”, Плевен, 29-30 август, 2007.

6.Dermendzhiev B., V. Kondakova, S. Yancheva (2007). In vitro propagation of raspberry. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans Vol. 10, 5, 872-888.

7.Dermendzhiev B., V. Kondakova, S. Yancheva (2007). In vitro propagation of raspberry. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans Vol. 10, 5, 889-901.

8.Tomlekova N., Panchev I., Yancheva S., Todorova V., Baudoin J.P., Daskalov S. [2007] – Established molecular marker in pepper mutants with orange fruit colour and application in the crop breeding for high beta-carotene. International Scientific Conference “Plant Germplasm Basis of the Modern Agriculture”, 13-14 June 2007, Plovdiv, Dedicated to 125 years – Sadova Center of the Agricultural Science in Bulgaria and 30 years after the Establishment of the Institute of Plant Genetic Resources.

9.Georgieva M., M. Petkova, V. Kondakova, S. Yancheva (2008), In vitro rooting and adaptation of Bulgarian Raspberry Cultivars. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans Vol. 11/ 7: 1412-1422.

10.Flaishman M. A., Z. Yablowicz, S. Golobowicz, A. Sallamon, Y. Coehen, A. Perl, S. D. Yancheva, Z. Kerem , E. Haklay (2008), Molecular breeding in fig (Ficus carica L.) by the use of genetic transformation, Acta Horticultureae 798

11.Pinker I, H. Grueneberg, S. Yancheva (2008). Fabiana imbricata Ruiz et Pav. – attempts for propagation and protoplast culture. Propagation of Ornamental Plants 8 (1): 36-38.

12.Георгиева М. В. Кондакова, С. Янчева (2008). Микроразмножаване на български малинови сортове. Сборник с докладите на седмата научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве-2008”: 261-266

13.Georgieva M., V. Kondakova, D. Djilyanov, I. Badjakov, S. Yancheva (2008) Genetic transformation of raspberries by means of Agrobacterium tumefaciens. Annales of the University of Craiova Vol.XIII: 5-13.

14.Tomlekova, N., Yancheva, S., Todorova V., Panchev, I., Marinova D., Baudoin, J.-P., and Daskalov, S., 2008. Biochemical and molecular characterization of high carotene sweet pepper mutants assessed their biological value. The 15th International Symposium on Carotenoids. 22-28 June 2008, Carotenoid Science, V. 12, 141.

15.Янчева С., М. Димитрова, Х. Чераджиева (2009), In vitro тест за установяване селективността на почвения хербицид прометрин 500 СК към зимен фуражен грах. Растениевъдни науки, 46: 251-254.

16.Tomlekova, N., Panchev, I., Yancheva, S., Todorova V., Baudoin, J.-P., and Daskalov, S., 2008. Established molecular marker in pepper mutants with orange fruit colour and application in crop breeding for high beta-carotene. Proceedings of the International Scientific Conference “Plant germplasm basis of the modern agriculture”, Plovdiv (Bulgaria), 13-14 June 2007.

17.Tomlekova, N., Todorova V., Petkova, V., Yancheva, S., Nikolova, V., Panchev, I., Penchev, E., 2009. Creation and evaluation of induced mutants for pepper breeding programmes. Proceedings of FAO/IAEA International Symposium on Induced Mutations in Plants. 12-15 August, Vienna, Austria, 72, 209-214.

18.Tomlekova, N., V. Todorova, V. Petkova, S. Yancheva, V. Nikolova, I. Panchev, E. Penchev, 2009. Creation and evaluation of induced mutants for pepper breeding programmes. (187-190) Q.Y.Shu (ed.) Induced Plant Mutations in the Genomics Era. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2009, ISBN 978-92-5-106324-8, pp. 458

19.Tomlekova, N., Todorova V., Petkova V., Atanasova B., Yancheva S., Penchev E. (2011) Contribution of Induced Mutagenesis to Increase Carotene Content in Tomato and Pepper in Bulgaria. Improving Nutritional Quality by Altering Concentrations of Enhancing Factors Using Induced Mutation and Biotechnology in Crops. Working material, Report of the Second Research Co-ordination Meeting of FAO/IAEA Co-ordinated Research Project, Pretoria, South Africa, 11 - 15 April 2011, Reproduced by the IAEA Vienna, Austria, 2011

20.IVANOVA B., S. Yancheva and B. Bojinov (2012) MOLECULAR DIFFERENTIATION OF PAULOWNIA SPECIES AND HYBRIDS. Journal of Central European Agriculture, 13(1), p.73-84

21.Tomlekova, N., Panchev, I., Yancheva, S., Todorova V., Baudoin, J.-P., and Daskalov, S., 2008. Established molecular marker in pepper mutants with orange fruit colour and application in crop breeding for high beta-carotene. Proceedings of the International Scientific Conference “Plant germplasm basis of the modern agriculture”, Plovdiv (Bulgaria), 13-14 June 2007.

22.Tomlekova N., Panchev I., Yancheva S., Todorova V., Baudoin J.P., Daskalov S. [2007] – Established molecular marker in pepper mutants with orange fruit colour and application in the crop breeding for high beta-carotene. International Scientific Conference “Plant Germplasm Basis of the Modern Agriculture”, 13-14 June 2007, Plovdiv, Dedicated to 125 years – Sadova Center of the Agricultural Science in Bulgaria and 30 years after the Establishment of the Institute of Plant Genetic Resources.

23.Georgieva M., V. Kondakova, D. Djilyanov, I. Badjakov, S. Yancheva (2008) Genetic transformation of raspberries by means of Agrobacterium tumefaciens. Annales of the University of Craiova Vol.XIII: 5-13.

24.Tomlekova, N., Yancheva, S., Todorova V., Panchev, I., Marinova D., Baudoin, J.-P., and Daskalov, S., 2008. Biochemical and molecular characterization of high carotene sweet pepper mutants assessed their biological value. The 15th International Symposium on Carotenoids. 22-28 June 2008, Carotenoid Science, V 12, 141

25.Tomlekova, N., V. Todorova, V. Petkova, S. Yancheva, V. Nikolova, I. Panchev, E. Penchev, 2009. Creation and evaluation of induced mutants for pepper breeding programmes. (187-190) Q.Y.Shu (ed.) Induced Plant Mutations in the Genomics Era. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2009, ISBN 978-92-5-106324-8, pp. 458

26.Tomlekova, N., Todorova V., Petkova, V., Yancheva, S., Nikolova, V., Panchev, I., Penchev, E., 2009. Creation and evaluation of induced mutants for pepper breeding programmes. Proceedings of FAO/IAEA International Symposium on Induced Mutations in Plants. 12-15 August, Vienna, Austria, 72, 209-214.

27.Билева Т., С.Д. Янчева, Б. Чолева (2007). Възможности за използване на Chlorella vulgaris като органо-биологично средство за борба с Xiphinema index. Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници. Сборник /Доклади/, Том I, Медико-биологични науки, 24 март 2007, Пловдив, ISBN 978-954-9449-11-2, 192-195.

28.Ройчев В., С. Янчева, П. Ботянски (2007), Соматичен ембриогенез при безсеменни сортове лози и хибридни комбинации след реиндукция от течна на твърда хранителна среда. Сборник на докладите от научна конференция с международно участие ”Устойчиво развитие на лозарството и винарството, основани на знанието” Плевен, 2007: 71-75.

29.Ройчев В. С. Янчева, П. Ботянски (2007). Соматичен ембриогенез при безсеменни сортове лози и хибридни комбинации след реиндукция от течна на твърда хранителна среда. Научна конференция с международно участие “Устойчиво развитие на лозарството и винарството, основани на знанието”, Плевен, 29-30 август, 2007.

30.Георгиева М. В. Кондакова, С. Янчева (2008). Микроразмножаване на български малинови сортове. Сборник с докладите на седмата научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве-2008”: 261-266


II. ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕСИ И МЕЖДУНАРОДНИ СИМПОЗИУМИ

А. Устни доклади

1.Tomlekova, N., Panchev, I., Yancheva, S., Todorova V., Baudoin, J.-P., and Daskalov, S., 2008. Established molecular marker in pepper mutants with orange fruit colour and application in crop breeding for high beta-carotene. Proceedings of the International Scientific Conference “Plant germplasm basis of the modern agriculture”, Plovdiv (Bulgaria), 13-14 June 2007.

2.Tomlekova N., Panchev I., Yancheva S., Todorova V., Baudoin J.P., Daskalov S. [2007] – Established molecular marker in pepper mutants with orange fruit colour and application in the crop breeding for high beta-carotene. International Scientific Conference “Plant Germplasm Basis of the Modern Agriculture”, 13-14 June 2007, Plovdiv, Dedicated to 125 years – Sadova Center of the Agricultural Science in Bulgaria and 30 years after the Establishment of the Institute of Plant Genetic Resources.

3.Georgieva M., V. Kondakova, D. Djilyanov, I. Badjakov, S. Yancheva (2008) Genetic transformation of raspberries by means of Agrobacterium tumefaciens. Annales of the University of Craiova Vol.XIII: 5-13.

4.Tomlekova, N., Yancheva, S., Todorova V., Panchev, I., Marinova D., Baudoin, J.-P., and Daskalov, S., 2008. Biochemical and molecular characterization of high carotene sweet pepper mutants assessed their biological value. The 15th International Symposium on Carotenoids. 22-28 June 2008, Carotenoid Science, V 12, 141

5.Tomlekova, N., V. Todorova, V. Petkova, S. Yancheva, V. Nikolova, I. Panchev, E. Penchev, 2009. Creation and evaluation of induced mutants for pepper breeding programmes. (187-190) Q.Y.Shu (ed.) Induced Plant Mutations in the Genomics Era. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2009, ISBN 978-92-5-106324-8, pp. 458Б. Постерни доклади

1.Tomlekova, N., Todorova V., Petkova, V., Yancheva, S., Nikolova, V., Panchev, I., Penchev, E., 2009. Creation and evaluation of induced mutants for pepper breeding programmes. Proceedings of FAO/IAEA International Symposium on Induced Mutations in Plants. 12-15 August, Vienna, Austria, 72, 209-214.


III. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

А. Устни доклади

1.Билева Т., С.Д. Янчева, Б. Чолева (2007). Възможности за използване на Chlorella vulgaris като органо-биологично средство за борба с Xiphinema index. Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници. Сборник /Доклади/, Том I, Медико-биологични науки, 24 март 2007, Пловдив, ISBN 978-954-9449-11-2, 192-195.Б. Постерни доклади

1.Ройчев В., С. Янчева, П. Ботянски (2007), Соматичен ембриогенез при безсеменни сортове лози и хибридни комбинации след реиндукция от течна на твърда хранителна среда. Сборник на докладите от научна конференция с международно участие ”Устойчиво развитие на лозарството и винарството, основани на знанието” Плевен, 2007: 71-75.

2.Ройчев В. С. Янчева, П. Ботянски (2007). Соматичен ембриогенез при безсеменни сортове лози и хибридни комбинации след реиндукция от течна на твърда хранителна среда. Научна конференция с международно участие “Устойчиво развитие на лозарството и винарството, основани на знанието”, Плевен, 29-30 август, 2007.

3.Георгиева М. В. Кондакова, С. Янчева (2008). Микроразмножаване на български малинови сортове. Сборник с докладите на седмата научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве-2008”: 261-266
С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на доц. д-р Светла Янчева

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

59

-

59

-
На работата
S. D.Yancheva , Ph. Druart and B. Watillon (2002), Agrobacterium- mediated transformation of plum (Prunus domestica L.). Acta Horticulturae 577: 215-217.

1.

(1)

W Dai, V Magnusson… Agrobacterium-mediated transformation of chokecherry (Prunus virginiana L.) - HortScience, 2007

2.

(2)

C Petri, H Wang, N Alburquerque, M Faize… Agrobacterium-mediated transformation of apricot (Prunus armeniaca L.) leaf explants - Plant cell reports, 2008 – Springer.

3.

(3)

L. Burgos, C. Petri and M.L. Badenes, Prunus Spp. Transgenic Crops V. In: Biotechnology in Agriculture and Forestry, Volume 60, Springer Berlin Heidelberg, 2007 : 283-307

4.

5.
6.

7.


8.

9.

10.

11.
12.

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)


(9)

(10)


(11)
(12)

C Urtubia, J Devia, A Castro, P ZamoraAgrobacterium-mediated genetic transformation of Prunus salicina- Plant cell reports, 2008 – Springer

FA Canli…Regeneration of adventitious shoots from mature stored cotyledons of Japanese plum (Prunus salicina Lind1)- Scientia Horticulturae, 2009 – Elsevier

L Tian, FA Canli, X Wang Genetic transformation of Prunus domestica L. using the hpt gene coding for hygromycin resistance as the selectable marker… - Scientia Horticulturae, 2009 – Elsevier

X Liu…Agrobacterium-mediated transformation of mature Prunus serotina (black cherry) and regeneration of transgenic shoots - Plant cell, tissue and organ culture, 2010 – Springer

C Petri, R Scorza… Genetic engineering of plum (Prunus domestica L.) for plant improvement and genomics research in Rosaceae - Genetics and Genomics of Rosaceae, 2009 – Springer


FA.Canli …Advances and future perspectives in Genetic transformation of Prunus species

JMBB, 2008P Fávero, F de Assis Alves Mourão Filho… Genetic transformation of three sweet orange cultivars from explants of adult plants - Acta Physiologiae …, 2012 – Springer

H.DUMANOĞLU… BAZI AYVA (CYDONIA OBLONGA MILL.) GENOTİPLERİNDE YAPRAK DİSKLERİNDEN SÜRGÜN ORGANOGENESİSİ - 2007 - acikarsiv.ankara.edu.tr

EJ Cheong, Biotechnological approaches for improvement and conservation of Prunus species - Plant Biotechnology Reports, 2012 - Springer
На работата
S. D.Yancheva, S. Golubowich, S. Lev Yadun, M. Flaishman (2003),

Auxin type and timing of application determine the activation of the developmental program during in vitro organogenesis in apple. Plant Science 165: 299-309.13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.


(1)

(2)


(3)

(4)


(5)
(6)

(7)


(8)

(9)
(10)

(11)

(12)


(13)

(14)


(15)

(16)


(17)

(18)


C Petri, K Webb, JM Hily, C Dardick… High transformation efficiency in plum (Prunus domestica L.): a new tool for functional genomics studies in Prunus spp. - Molecular breeding, 2008 – Springer

K Magyar-Tábori, J Dobránszki, The role of cytokinins in shoot organogenesis in apple. Plant Cell, Tissue and …, 2010 – Springer

BK Ghimire, ES Seong, EJ Goh, NY Kim…High-frequency direct shoot regeneration from Drymaria cordata Willd. leaves - Plant cell, tissue and …, 2010 – Springer

TD Thomas, Pretreatment in thidiazuron improves the in vitro shoot induction from leaves in Curculigo orchioides Gaertn., an endangered medicinal plant Acta Physiologiae Plantarum, 2007 – Springer


S Mihaljevic… In vitro shoot regeneration from immature seeds of Epimedium alpinum induced by thidiazuron and CPPU - Scientia Horticulturae, 2009 – Elsevier

JC Dang, S Kumaria, S Kumar… Micropropagation of Ilex khasiana, a critically endangered and endemic holly of Northeast India - AoB Plants, 2011 - ncbi.nlm.nih.gov

B Guo, BH Abbasi, A Zeb… Thidiazuron: A multi-dimensional plant growth regulator


- African Journal of …, 2011 - academicjournals.org

C Petri, K Webb, C Dardick A high-throughput transformation system in plum (Prunus domestica L.) useful for functional genomics in Rosaceae - I International Symposium, 2008 - actahort.org

RN Pandey, J Rastogi Technologies for cost reduction in sugarcane micropropagation


African Journal 2011 - academicjournals.org
A Piqueras, N Alburquerque… Explants Used for the Generation of Transgenic Plants

- Transgenic crop plants:, 2010 - books.google.comRL Bell, R Scorza… Adventitious shoot regeneration of pear (Pyrus spp.) genotypes


  • Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2012 – SpringerM Georgieva, V Kondakova, K Dragoyski… Comparative study of raspberry cv Balgarski Rubin propagated by classical and in vitro methods - Voćarstvo, 2009 - scindeks.nb.rs

AV Raghu, K Unnikrishnan, SP Geetha… Plant regeneration and production of embelin from organogenic and embryogenic callus cultures of Embelia ribes Burm. f.—a vulnerable medicinal plantIn Vitro Cellular & …, 2011 – Springer
BK Ghimire, ES Seong, EJ Goh, NY Kim… High-frequency direct shoot regeneration from Drymaria cordata Willd. leaves Plant cell, tissue and …, 2010 – Springer

Snjezˇana Mihaljevicґ, Ines Vrsˇek In vitro shoot regeneration from immature seeds of Epimedium alpinum induced by thidiazuron and CPPU. Scientia Horticulturae 120 (2009) 406–410MJ ELENA CORREDOIRA INDUCCIÓN DE YEMAS ADVENTICIAS EN PAULOWNIA TOMENTOSA. ESTUDIO ANATÓMICO DEL PROCESO CAULOGÉNICO - Revista Real Academia, 2010 - ragc.cesga.es

Hay.Effects of Plant growth regulators and light conditions on tissue culture of Polygonatum altelobatum , 範福隆 - 2009 - ir.lib.nchu.edu.tw

АА Катасонова – 2007, Цито-гистологическое изучение особенностей органогенеза в каллусной культуре мягкой пшеницы - plantphys.bio.msu.ru


Diaz-Real R, Mann RS, Khulbe KC, Indian Journal of chemical technology, 6, p. 361-367, (2009).

На работата
Svetla D. Yancheva, Sara Golubowicz, Zeev Yablowicz, Avi Perl, Moshe A. Flaishman (2005), Efficient Agrobacterium-mediated transformation and recovery of transgenic fig (Ficus carica L.) plants, Plant Science 168/ 6: 1433-1441


31.

32.


33.

34.


35.
36.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

E Giraldo, M López-Corrales… Selection of the Most Discriminating Morphological Qualitative Variables for Characterization of Fig Germplasm


- Journal 2010 - journal.ashspublications.org
Hemaid Ibrahim Soliman, Mahdia Gabr and Naglaa Abdallah, Efficient transformation and regeneration of fig (Ficus carica L.) via somatic embryogenesis

GM Crops 1:1, 47-58; January/February 2010 © 2010 Landes Bioscience


Moshe A. Flaishman, The Fig: Botany, Horticulture and Breeding

Horticultural Reviews, Volume 34, Edited by Jules Janick ISBN 9780470171530 © 2008 John Wiley & Sons, Inc.


Pasqual M. and E.A. Ferreira, Chapter 37: Micropropagation of Fig Tree (Ficus carica L.) In: Protocols for Micropropagation for Woody Trees and Fruits. (2007) Springer, M. Jain and H. Hagman (Eds), 409-416
S Comlekcioglu, AB Kuden, YA Kacarр Meristem culture of two fig cultivars in Turkey - Fruits, 2007 - Cambridge Univ Press
Jules Janick - 2008 - Horticultural Reviews – Gardenin 538рр,

На работатаS. D. Yancheva, L. A. Shlizerman S. Golubowicz, Z. Yablowicz, A. Perl, U. Hanania, M. A. Flaishman (2006), The use of green fluorescent protein (GFP) improves Agrobacterium-mediated transformation of ‘Spadona’ pear (Pyrus communis L.), Plant Cell Reports. 25: 183-189.
37.


38.

39.
40.

41.
42.
43.
44.

45.

46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

(1)

J Leclercq, L Lardet, F Martin, T Chapuset The green fluorescent protein as an efficient selection marker for Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation in Hevea brasiliensis (Müll. Arg) - Plant cell reports, 2010 – Springer
B García-Sogo, B Pineda, L Castelblanque, T Antón… Efficient transformation of Kalanchoe blossfeldiana and production of male-sterile plants by engineered anther ablation


- Plant cell reports, 2010 – Springer

R Baranski, E Klocke… Monitoring the expression of green fluorescent protein in carrot


- Acta Physiologiae Plantarum, 2007 – Springer

N Bosselut, C Van Ghelder, M Claverie, R Voisin…Agrobacterium rhizogenes-mediated transformation of Prunus as an alternative for gene functional analysis in hairy-roots and composite plants - Plant cell reports, 2011 – Springer

MV Hanke…Fruit Crops - Genetic Modification of Plants, 2010 – Springer

PNS Sampaio, H Neto, P Poejo… Overexpression and characterization of cyprosin B in transformed suspension cells of Cynara cardunculus - Plant Cell, Tissue and …, 2010 – Springer

MK Mishra, S Devi, A McCormac, N Scott, DF Chen… Green fluorescent protein as a visual selection marker for coffee transformation - Biologia, 2010 – Springer

A Piqueras, N Alburquerque…Explants Used for the Generation of Transgenic Plants


- Transgenic crop plants: …, 2010 - books.google.com

A Flaishman, L Shlizerman, S Golobovitch… Development of a transgenic early flowering pear (Pyrus communis L.) genotype by RNAi silencing of PcTFL1-1 and PcTFL1-2- Planta, 2011 – Springer

MA Malnoy, E Chevreau, RL Bell…Pears, - … of Transgenic Crop …, 2008 - Wiley Online Library

RL Bell, R Scorza… Adventitious shoot regeneration of pear (Pyrus spp.) genotypes


- Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2012 – Springer

L Dondini- European Pear - Fruit Breeding, 2012 – Springer

Q Sun, Y Zhao, H Sun, RW Hammond…High-efficiency and stable genetic transformation of pear (Pyrus communis L.) leaf segments and regeneration of transgenic plants - Acta Physiologiae …, 2011 – Springer

T Tetsumura, E Giordani… Persimmon (Kaki) - Compendium of Transgenic Crop - Wiley Online Library

M MALNOY Plant regeneration and transformation in the Rosaceae


- Transgenic plant journal, 2009 - openpub.iasma.it

GKA Parveez, NA Majid Factors affecting GFP gene expressin on oil palm after microprojectile bombardment, Journal of Oil Palm Research Vol.20, 2008


X Liu… Agrobacterium-mediated transformation of mature Prunus serotina (black cherry) and regeneration of transgenic shoots - Plant cell, tissue and organ culture, 2010 – Springer

J.F. Hancock and G.A. Lobos, Pears. In: Temperate Fruit Crop Breeding Germplasm to Genomics, Springer Netherlands, 2008: 299-336

MK Mishra, S Devi, A McCormac, N Scott, DF Chen… Green fluorescent protein as a visual selection marker for coffee transformation - Biologia, 2010 - Springer

На работата

SD Yancheva- Preliminary studies on regeneration and transformation of plum (Prunus domestica L.) (1994),– Acta Horticulturae 359:159-163

56.

57.
58.

(1)

(2)
(3)FA Canli… In vitro shoot regeneration from stored mature cotyledons of sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars - Scientia Horticulturae, 2008 – Elsevier

K Whybourne, A Svircev, L Tian…Optimization of In Vitro Regeneration in European Plum - Symposium on Plum, 2010 - actahort.org

H DUMANOĞLU, BAZI AYVA (CYDONIA OBLONGA MILL) GENOTİPLERİNDE YAPRAK DİSKLERİNDEN SÜRGÜN ORGANOGENESİSİ 2007 acikarsiv.ankara.edu.tr

На работата


Tomlekova N., Todorova V., Petkova V., Yancheva S., Nikolova V., Panchev I., Penchev E. (2009) Creation and evaluation of induced mutants for pepper breeding programmes. (187-190) Induced Plant Mutations in the Genomics Era. Q.Y.Shu (ed.) F
59.(1)

Todorova, V. and Tomlekova, N.B. 2009. MORPHOLOGICAL ASSESSMENT OF PEPPER MUTANT LINES AND INFLUENCE OF THE VARIATION FACTORS ON VARIABILITY OF THE STUDIED CHARACTERS. Acta Hort. (ISHS) 830:297-304 http://www.actahort.org/books/830/830_42.htm


Каталог: cntnr -> NID -> Registyr NID -> POL -> kat Genetika
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р П. Бацалов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Кунка Кожухарова
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Христо Анастасов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на ас д-р Красмира любенова аврамова
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р В. Николов
kat Genetika -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Дияна светлева
kat Genetika -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Невенка Ганушева
kat Genetika -> С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р Красимира Узунова
kat Genetika -> С п и с ъ к на научните трудове на ас биляна Сергеева Иванова за периода 2007-12 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница