С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р В. НиколовДата20.09.2016
Размер253.96 Kb.

С П И С Ъ К

на научните трудове на доц. д-р В. Николов

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

23

9

2

8

4

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

2

-

1

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

4

4

3

9


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст


 1. Николов, В., Д. Захариев, К. Сивкова, 2007. Етологично Проучване при крави от породата Българско родопско говедо, отглеждани в равнинни условия. I. Вързано отглеждане. Зимен сезон. Животновъдни науки, 6: 3-10.

 2. Захариев, Д., В. Николов, К. Сивкова, 2007. Етологично проучване при крави от породата Българско родопско говедо, отглеждани в равнинни условия. Вързано отглеждане. Есенен сезон. Животновъдни науки, 5: 3-8.

 3. Динчев, В., В. Николов, 2007. Проучване върху екстериора на Каракачанското куче. ІІ. Индекси на телосложението. Животновъдни науки, 3: 23-28.

 4. Nikolov, V., 2007. Effect of Age of Beginning Use on Reproduction Traits of Holstein Bulls. 14th Scientific Conference with International Participation „Animal Protection and Welfare 2007” University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, VFU Brno, p. 94-97.

 5. Nikolov, V., 2007. Nutrition Behaviour of Cows at a Free Access to Dry and Green Stored Forages. 14th Scientific Conference with International Participation „Animal Protection and Welfare 2007” University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, VFU Brno, p. 98-101.

 6. Николов, В., 2008. In situ съхраняване на родопското късорого говедо. Юбилейна научна конференция с международно участие „80 години аграрна наука в Родопите”, Смолян, 25-26 Септември 2008, Сборник доклади, Селскостопанска академия, София, с. 21-27.

 7. Николов, В., Д. Гаджев, 2008. Възрастова динамика на млечната продуктивност при Българското родопско говедо. Животновъдни науки, 2: 48-57.

 8. Николов, В., Д. Гаджев, 2008. Влияние на основни генетични фактори върху млечната продуктивност на крави от породата Българското родопско говедо. І. Влияние на бащата върху пожизненото използване на кравите. Юбилейна научна конференция с международно участие „80 години аграрна наука в Родопите”, Смолян, 25-26 Септември 2008, Сборник доклади, Селскостопанска академия, София, с. 34-37.

 9. Гаджев, Д., В. Николов, 2008. Влияние на основни генетични фактори върху млечната продуктивност на крави от породата Българското родопско говедо. І. Влияние на бащата върху млечната продуктивност за първа лактация. Юбилейна научна конференция с международно участие „80 години аграрна наука в Родопите”, Смолян, 25-26 Септември 2008, Сборник доклади, Селскостопанска академия, София, с. 28-33.

 10. Гаджев, Д., В. Николов, 2008. Фенотипна и генетична характеристика на млечната продуктивност за първа лактация при Българското родопско говедо. Животновъдни науки, 2: 41-47.

 11. Николов, В., 2009. Произход, състояние и тенденции на развитие на контролираната популация на Родопското късорого говедо. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, V12, №5:911-921.

 12. Николов, В., Д. Гаджев, 2009. Характеристика на линиите на Българското родопско говедо. ІІ. Пожизнено използване. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, V12, №4: 465-475.

 13. Nikolov, V., 2009. Nutrition Behaviour of Cows at a Free Access to Two Types of Dry Forages. 16th Scientific Conference with International Participation „Animal Protection and Welfare 2009” University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, VFU Brno, p.149-153.

 14. Nikolov, V., R. Ivanova, P. Bacalov, H. Hristev, 2009. Influence of High Temperature Stress on Behaviour of Mountain Breed Dairy Cows. Proceedings IV Balkan Conference of AnimalScience BALNIMALCON 2009, 14-16 May, Trakia University, Stara Zagora, p. 409 – 412.

 15. Nikolov, V., R. Ivanova, H. Hristev, P. Bacalov, 2009. Age Status of Some Biochemical Blood Indices of a Mountain Breed Bred at lowland conditions. 16th Scientific Conference with International Participation „Animal Protection and Welfare 2009” University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, VFU Brno, p.154-158.

 16. Nikolov, V., S. M. Alragubi, 2009. Reproduction Ability on Autochthonous Cattle Breed, Bred in Different Production Systems. Agricultural Sc. and Technology, V1, 1:23 – 26.

 17. Bacalov, P., V. Nikolov, H. Hristev, R. Ivanova, 2009. Seasonal dynamics of some homeostatic indices in cows of Bulgarian Rhodope cattle breed raised under lowland conditions. Proceedings IV Balkan Conference of AnimalScience BALNIMALCON 2009, 14-16 May, Trakia University, Stara Zagora, p. 264-267.

 18. Hristev, H., V. Nikolov, R. Ivanova, P. Bacalov, 2009. Possibilities of evaluation of the adapting capacity of cows of Bulgarian Rhodope cattle breed by some interior characteristics. Proceedings IV Balkan Conference of AnimalScience BALNIMALCON 2009, 14-16 May, Trakia University, Stara Zagora, p. 406-408.

 19. Ivanova, R., H. Hristev, V. Nikolov, P. Bacalov, 2009. Study on some hematological characteristics of cows of Bulgarian Rhodope cattle breed under lowland conditions. Proceedings IV Balkan Conference of AnimalScience BALNIMALCON 2009, 14-16 May, Trakia University, Stara Zagora, p.398-402.

 20. Николов, В.С., Д. Л. Захариев, Г.С. Михайлова, 2011. Зависимость физико-химических свойств и технологических качеств молока от породы коров при кормлении в зимний период, Наукові праці, випуск 40, том 2: 269-273.

 21. Николов, В.С., Д. Л. Захариев, Г.С. Михайлова, 2011. Зависимость физико-химических свойств и технологических качеств молока от породы коров при кормлении в летний период Наукові праці, випуск 40, том 2: 273-276.

 22. Николов, В., Д. Гаджев, 2011. Възрастова динамика на млечната продуктивност при родопското късорого говедо Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, V.14, 6:1171-1182

 23. Николов, В., 2012. Родопските брахицерни говеда. Академично издателство на АУ- Пловдив, 186 с.


II. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


 1. Устойчиво управление на земите. 2007. София. с. 84-107.

 2. Николов, В., Хр. Христев, Д. Пенков, Р. Иванова, П. Бацалов, Хр. Янчева, В. Копривленски, С. Алрагуби. 2012. Технология на говедовъдството, под общ. ред. на доц. д-р В. Николов, Пловдив, изд. Аграрен университет – Пловдив, 336 с.


III. ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕСИ И МЕЖДУНАРОДНИ СИМПОЗИУМИ

А. Устни доклади

    1. International Conference of B.EN.A “Pollution Management and Environmental Protection”, 16-20 September, Tirana Albania

     1. Ivanova, R, V. Nikolov, Hr. Hristev, P. Batcalov, 2009 Investigating some blood biochemical indices of cows of Bulgarian Rhodope cattle breed under lowland condition (под печат)

    2. VII Мiжнародноϊ науково-практичноϊ конференциϊ „Харчовi технологиiϊ - 2011” Одеса, Украϊна 29-30 лыстопада 2011.

     1. Николов, В.С., Д. Л. Захариев, Г.С. Михайлова, 2011. Зависимость физико-химических свойств и технологических качеств молока от породы коров при кормлении в зимний период, Наукові праці, випуск 40, том 2: 269-273.

     2. Николов, В.С., Д. Л. Захариев, Г.С. Михайлова, 2011. Зависимость физико-химических свойств и технологических качеств молока от породы коров при кормлении в летний период Наукові праці, випуск 40, том 2: 273-276.

Б. Постерни доклади

    1. Scientific Conference with International Participation „Animal Protection and Welfare 2007” University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 12. 9. 2007

     1. Nikolov, V., 2007. Effect of Age of Beginning Use on Reproduction Traits of Holstein Bulls. 14th Scientific Conference with International Participation „Animal Protection and Welfare 2007” University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, VFU Brno, p. 94-97.

     2. Nikolov, V., 2007. Nutrition Behaviour of Cows at a Free Access to Dry and Green Stored Forages. 14th Scientific Conference with International Participation „Animal Protection and Welfare 2007” University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, VFU Brno, p. 98-101.

    2. IV Balkan Conference of AnimalScience BALNIMALCON, 14-16 May 2009, Trakia University, Stara Zagora

     1. Nikolov, V., S. M. Alragubi, 2009. Reproduction Ability on Autochthonous Cattle Breed, Bred in Different Production Systems. Agricultural Sc. and Technology, V1, 1:23 – 26.

     2. Nikolov, V., R. Ivanova, P. Bacalov, H. Hristev, 2009. Influence of High Temperature Stress on Behaviour of Mountain Breed Dairy Cows. Proceedings IV Balkan Conference of AnimalScience BALNIMALCON 2009, 14-16 May, Trakia University, Stara Zagora, p. 409 – 412.

     3. Bacalov, P., V. Nikolov, H. Hristev, R. Ivanova, 2009. Seasonal dynamics of some homeostatic indices in cows of Bulgarian Rhodope cattle breed raised under lowland conditions. Proceedings IV Balkan Conference of AnimalScience BALNIMALCON 2009, 14-16 May, Trakia University, Stara Zagora, p. 264-267.

     4. Hristev, H., V. Nikolov, R. Ivanova, P. Bacalov, 2009. Possibilities of evaluation of the adapting capacity of cows of Bulgarian Rhodope cattle breed by some interior characteristics. Proceedings IV Balkan Conference of AnimalScience BALNIMALCON 2009, 14-16 May, Trakia University, Stara Zagora, p. 406-408.

     5. Ivanova, R., H. Hristev, V. Nikolov, P. Bacalov, 2009. Study on some hematological characteristics of cows of Bulgarian Rhodope cattle breed under lowland conditions. Proceedings IV Balkan Conference of AnimalScience BALNIMALCON 2009, 14-16 May, Trakia University, Stara Zagora, p.398-402.

    3. Scientific Conference with International Participation „Animal Protection and Welfare 2009” University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 22-23 9. 2007

     1. Nikolov, V., 2009. Nutrition Behaviour of Cows at a Free Access to Two Types of Dry Forages. 16th Scientific Conference with International Participation „Animal Protection and Welfare 2009” University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, VFU Brno, p.149-153.

     2. Nikolov, V., R. Ivanova, H. Hristev, P. Bacalov, 2009. Age Status of Some Biochemical Blood Indices of a Mountain Breed Bred at lowland conditions. 16th Scientific Conference with International Participation „Animal Protection and Welfare 2009” University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, VFU Brno, p.154-158.


IV. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

А. Устни доклади

    1. Юбилейна научна конференция с международно участие „80 години аграрна наука в Родопите”, Смолян, 25-26 Септември 2008

     1. Николов, В., 2008. In situ съхраняване на родопското късорого говедо. Юбилейна научна конференция с международно участие „80 години аграрна наука в Родопите”, Смолян, 25-26 Септември 2008, Сборник доклади, Селскостопанска академия, София, с. 21-27.

     2. Николов, В., Д. Гаджев, 2008. Влияние на основни генетични фактори върху млечната продуктивност на крави от породата Българското родопско говедо. І. Влияние на бащата върху пожизненото използване на кравите. Юбилейна научна конференция с международно участие „80 години аграрна наука в Родопите”, Смолян, 25-26 Септември 2008, Сборник доклади, Селскостопанска академия, София, с. 34-37.

     3. Гаджев, Д., В. Николов, 2008. Влияние на основни генетични фактори върху млечната продуктивност на крави от породата Българското родопско говедо. І. Влияние на бащата върху млечната продуктивност за първа лактация. Юбилейна научна конференция с международно участие „80 години аграрна наука в Родопите”, Смолян, 25-26 Септември 2008, Сборник доклади, Селскостопанска академия, София, с. 28-33.

    2. Юбилейна национална научна конференция с международно участие «Човекът и вселената», Смолян, 6-8 октомври 2011

     1. Николов, В., Д. Гаджев, 2011. Проучване на млечността за първа лактация на Родопското късорого говедо, Юбилейна национална конференция с международно участие „Човекът и вселената”, Смолян, 6-8 октомври 2011 (под печат)


Б. Постерни доклади

    1. Десета научна конференция с междувародно участие „Екологични проблеми в планинското земеделие” Троян, 2007

     1. Николов, В., Д. Гаджев, 2011. Възрастова динамика на млечната продуктивност при родопското късорого говедо Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, V.14, 6:1171-1182

    2. Дванадесета научна конференция с междувародно участие „Екологични проблеми в планинското земеделие” Троян, 28-29.05.2009

     1. Николов, В., 2009. Произход, състояние и тенденции на развитие на контролираната популация на Родопското късорого говедо. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, V12, №5:911-921.

     2. Николов, В., Д. Гаджев, 2009. Характеристика на линиите на Българското родопско говедо. ІІ. Пожизнено използване. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, V12, №4: 465-475.

    3. Научна конференция с международно участие Стара Загора – 12 – 13 Май 2011

     1. Nikolov, V., R. Ivanova, H. Hristev, S. Alragubi, 2011. Study on some hematological indices of cows of the Rhodope Shorthorn cattle breed. Agricultural Sc. and Technology (под печат)
С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на доц. д-р В. николов

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

72

60

12

-
На работата
Ivanova, E.P., V.S. Nickolov, 1994. Effect of Selection in Milk Yield on the Adaptation Ability of Bulls from Milk-Type Breeds. Proc. of the 5th World Congress on Genetics Applied To Livestock Production 7 - 12 August, 1994; University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada. Vol. 20: 158-162

1.

(1)

Ramanli, P., E. Kipriotis, D. Grekov, 2000, Study of the adaptability of some silkworm (Bombyx mori L.) line to adverse temperature and humidity conditions, Research reports from the National conference, Plovdiv 2000, 35-38

На работата
Николов, В., 1995. Обективен критерий за преценка на адаптивната способност при бици. Животновъдни науки, 3 - 4: 13 - 16.

2.

(1)

Селекционна програма за породата Абердин Ангус в България, София, 2011, Развъдна асоциация за месодайни породи говеда в България, 63 с

На работата
Николов, В., Г. Николов, 1995. Генетичен полиморфизъм на серумните протеини и спермопродукция при бици. Животновъдни науки, 5-8: 185-187

3.

(1)

Петков, П., 1997. Генетично сходство между някои генеалогични групи от Холщайн- фризийската порода. Животновъдни науки, 3-4: 86-89.

На работата
Николов, В., Г. Николов, 1995, Генетичен полиморфизъм на серумни и еритроцитарни протеини при бици. Генетика и селекция, 27, 1-2: 29 - 33.

4.

(1)

Тенева, А., 2002. Оценка на генетичната структура на популации говеда от различни породи в локуса на хемоглобина. Животновъдни науки, 1:46-49

5.

(2)

Тенева, А., Н. Чемширова, И. Димитрова, 2002. Проучване на вътрепородната диференциация на животни от ченошарената популация говеда, отглеждани в България. Животновъдни науки, 3:44-47

На работата
Николов, В., 1996. Възможности за преценка на адаптивната способност на бици и използването й при селекцията в млечното говедовъдство, Докторска дисертация, Пловдив, 254 с

6.

(1)

Ramanli, P., E. Kipriotis, D. Grekov, 2000, Study of the adaptability of some silkworm (Bombyx mori L.) line to adverse temperature and humidity conditions, Research reports from the National conference, Plovdiv 2000, 35-38

7.

(2)

Николова Л.Н., К.Т. Дочин Убойные качества двулетнего карпа (Cyprinus carpio L.), выращеваемого в условиях автохтонной одновозрасной поликультуры. Наукові праці, випуск 40, том 2: 130-134

8.

(3)

Николова Л., 2006. Органичното производство и приложението му в аквакултурата, Животновъдни науки, 6: 65-72

На работата
Николов, В., Е. Иванова, И. Пантелеева, М. Василева, 1997. Влияние на някои генетични фактори върху спермопродукцията на бици. I. Влияние на породата и генеалогичната група. Животновъдни науки, 5-6: 119-122

9.

(1)

Anev, G., 2003. Influense of Some Genetic and Non-Genetic Factors on Reproductive Traits of Rams from the North- East Bulgarian Fine Fleece Breed- Shumen Type. Semen Volume, Sperm Concentration and Spermatozoa Number per Ejaculate. BJAS, 9:537-542

10.

(2)

Николов, В., Е. Иванова, И. Пантелеева, М. Василева, 1997. Влияние на някои генетични фактори върху спермопродукцията на бици. I. Влияние на породата и генеалогичната група. Животновъдни науки, 5-6: 119-122

На работата
Николов, В., Е. Иванова, И. Пантелеева, М. Василева, 1997. Влияние на някои генетични фактори върху спермопродукцията на бици. II. Влияние на линията. Животновъдни науки, 7-8: 116-119

11.

(1)

Селекционна програма за породата Абердин Ангус в България, София, 2011, Развъдна асоциация за месодайни породи говеда в България, 63 с

На работата
Николов, В., Е. Иванова, И. Пантелеева, М. Василева, 1997. Влияние на някои генетични фактори върху спермопродукцията на бици. III. Влияние на бащата. Животновъдни науки, 7-8: 120-123

12.

(1)

Селекционна програма за породата Абердин Ангус в България, София, 2011, Развъдна асоциация за месодайни породи говеда в България, 63 с

На работата
Николов, Г., В. Николов, Д. Гаджев, И. Механджийски, 1997. Генетичен полиморфизъм на серумни и еритроцитарни протеини при Българското родопско говедо, Животновъдни науки (приложение), 216-219

13.

(1)

Тенева, А., 2002. Оценка на генетичната структура на популации говеда от различни породи в локуса на хемоглобина. Животновъдни науки, 1:46-49

14.

(2)

Николов, Г., В. Николов, Д. Гаджев, И. Механджийски, 1997. Генетичен полиморфизъм на серумни и еритроцитарни протеини при Българското родопско говедо, Животновъдни науки (приложение), 216-219

На работата
Nickolov, V., 1998. Change of Interrelation between Adaptability and General Adaptability Components as a Result of Selection. - Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4: 231 – 238

15.

(1)

Ramanli, P., E. Kipriotis, D. Grekov, 2000, Study of the adaptability of some silkworm (Bombyx mori L.) line to adverse temperature and humidity conditions, Research reports from the National conference, Plovdiv 2000, 35-38

На работата
Nickolov, V., S. Metodiev, 1998. Selection influence on heritability of bulls reproduction traits, Proc. of the 8th. World Conference on Animal Production, June 28-July 4, 1998, Seoul National University, Seoul, Korea, Contributed papers-Vol.II:130-131

16.

(1)

Quirino, C. R., J. A. G. Bergmann, V. R. Vale Filho, V. J. Andrade, S. R. Reis, R. Mendonça e C. G. Fonseca, 1999. Estudo da Variabilidade Genetica de Caracteristicas Reprodutivas em Touros da Raca Nelore, Arch. Latinoam. Prod. Anim. 7(1):63-74

17.

(2)

Селекционна програма за породата Абердин Ангус в България, София, 2011, Развъдна асоциация за месодайни породи говеда в България, 63 с

На работата
Metodiev, S., V. Nickolov, 1998. Genetic effects on semen traits in bulls during different periods of use in AI station, Proc. of the 8th. World Conference on Animal Production, June 28-July 4, 1998, Seoul National University, Seoul, Korea, Contributed papers-Vol.II:842-843

18.

(1)

Селекционна програма за породата Абердин Ангус в България, София, 2011, Развъдна асоциация за месодайни породи говеда в България, 63 с

На работата
Николов, В., 1999. Екологични аспекти на селекцията. II Аспекти на селекцията, Животновъдни науки, 3-4: 118-122

19.

(1)

Ramanli, P., E. Kipriotis, D. Grekov, 2000, Study of the adaptability of some silkworm (Bombyx mori L.) line to adverse temperature and humidity conditions, Research reports from the National conference, Plovdiv 2000, 35-38

20.

(2)

Гайдарска, В., Н. Русев, Я. Горинов, М. Татева, Ж. Жеков, 2003. Продуктивно дълголетие на черношарени крави при различна степен на кръвност от холщайн- фризийски бици. Животновъдни науки, 3-4: 13-15

На работата
Николов, В., Л. Николова, 1999. Екологични аспекти на селекцията I. Диференциация на екологичната проблематика, Животновъдни науки, 3-4: 114-117

21.

(1)

Гайдарска, В., Н. Русев, Я. Горинов, М. Татева, Ж. Жеков, 2003. Продуктивно дълголетие на черношарени крави при различна степен на кръвност от холщайн- фризийски бици. Животновъдни науки, 3-4: 13-15

22.

(2)

Терзийски Д., 2004. Динамиката на обилието на зоопланктона в шаранови басейни в условията на интегрирано отглеждане на риба и водоплаващи птици. Животновъдни науки, 3: 58-63

23.

(3)

Krastev, K., K. Boychev, 2008. Influence of the Ecological Conditions on Breeding in Closed Covered Brick Barn of Black-Andwhite Cows and Some Ethological Reactions, Biotechnology in Animal Husbandry 24 (5-6) : 23-31

24.

(4)

Nickolova M., 2004. Study On Egg Laying Characteristics Of Muscovy Duck (Cairina Moshcata) Depending On The Breeding Method, Journal Central European Agriculture, Volume 5 (4): 359-365.

На работата
Николов, В., Л. Николова, 1999. Ефект от кръстосването на Българското кафяво говедо с породите Холщайн и Американско кафяво говедо, Животновъдни науки, 2: 70-75

25.

(1)

Ramanli, P., D. Grekov, P. Shtereva, 2001, Adaptive capacity of some introdused silkworm (Bombyx mori L.) races and theirr hybrids, reared at hight temperature and relative humidity. Geotechnical Scientific Issues, Vol 12, №4: 300-305

26.

(2)

Иванова Т. 2009. Проучване върху репродуктивните признаци и млечната продуктивност на крави от Холщайн-фризийската порода / Татяна Иванова. // Животновъдни науки, XLVI, N 1:23-27.

На работата
Nickolov, V., 1999. Bulgarian Rhodopean Cattle, World Jersey Bulletin, April; 24.

27.

(1)

Развъдна програма за съхранение на Родопското късорого говедо. В кн. Развъдни програми, сборник. Асоциация за развъждане на местните породи говеда

На работата
Николов, В., 2000. Влияние на някои паратипни и генетични фактори върху продължителността на използване на бици. Животновъдни науки, 4: 38-44

28.

(1)

Развъдна програма за съхранение на Родопското късорого говедо. В кн. Развъдни програми, сборник. Асоциация за развъждане на местните породи говеда

29.

(2)

Гайдарска, В., М. Кръстев, М. Татева, 2002. Влияние на някои фактори върху продуктивното дълголетие на крави от черношарената порода. І. Млечна продуктивност за първа лактация. Животновъдни науки, 6: 5-6

На работата
Николов, В., Ж. Гаджева, В. Марковска, А. Ангелов, К. Маринска, Д. Гаджев, 2000. Селекционна програма за Българското родопско говедо. Академично издателство на ВСИ Пловдив, Пловдив, 78 с

30.

(1)

Кръстанов, Ж., В. Видев, Т. Ангелова, В. Велиев, 2008, Съвременни проблеми при използването и съхраняването на генетичните ресурси на говеда в Родопите. Сб. Доклади „80 године аграрна наука в Родопите”. Смолян 25-26.09. 2008, Селскостопанска академия, София, 12-20

31.

(2)

Селекционна програма за Българското родопско говедо, 2011, АБРГД, Академично издателство – АУ Пловдив, 64 с

32.

(3)

Селекционна програма за породата Абердин Ангус в България, София, 2011, Развъдна асоциация за месодайни породи говеда в България, 63 с

На работата
Николов, В., Б. Стоянов, 2002. Методика за разработване на инструкция за развъдна работа при съхраняване на автохтонните породи говеда. СД “Контраст” Богомилово, 29 с.

33.

(1)

Неделчев, Д., Б. Стоянов, 2004. Развъдна програма за съхраняване на Каракачанската овца и Медночервената шуменска овця. В сб. Развъдни програми, АРМАПБ, Карлово, 2004

34.

(2)

Селекционна програма за породата Абердин Ангус в България, София, 2011, Развъдна асоциация за месодайни породи говеда в България, 63 с

На работата
Гаджев, Д., В. Николов, 2002. Влияние на сезона и месеца на първо отелване върху млечната продуктивност на първа лактация на крави от породата Българско родопско говедо. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, V5, №3: 207-216.

35.

(1)

Селекционна програма за Българското родопско говедо, 2011, АБРГД, Академично издателство – АУ Пловдив, 64 с

На работата
Гаджев, Д., В. Николов, 2002. Влияние на сезона и месеца на раждане върху млечната продуктивност за първа лактация на крави от породата Българско родопско говедо. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, V5, №5: 318-327.

36.

(1)

Селекционна програма за Българското родопско говедо, 2011, АБРГД, Академично издателство – АУ Пловдив, 64 с

На работата
Панайотова, М., Ж. Герговска, П. Петков, В. Николов, 2002. Състояние, проблеми и тенденции на развитие на говедовъдството в България. Научно- приложна конференция “Проблеми на животновъдното производство в Република България”, Част 2: Сборник от доклади по направления, Силве, Стара Загора, с. 5-42

37.

(1)

Станков, И., Н. Нанев, Б. Банев, С. Иванов, Н. Тодоров, Н. Николов, Г. Кайтазов, С. Танчев, . лавов, К. Сивкова, И. Григоров, Д. Панайотов, Р. Трендафилов, Д. Костов, Г. Танев, Т. Димитров, С. Рибарски, В. Радев, 2003. Интеграционни процеси в българското животновъдство, АФ при ТУ Стара Загора, с. 16

38.

(2)

Otouzbirov, R., 2004. Study on the Effects of Some Biological and Economic Factors on the Profit in Fattening Beef Bullocks. Trakia J. of Sciences, V 2, № 4 : 10-16

На работата
Основи на органичното земеделие, 2003. И. Манолов, М. Димитрова, Р. Андреев, М. Накова, Ст. Ишпеков, Н. Панайотов, Хр. Янчева, В. Николов, В. Копривеленски, В. Манолова, Д. Димитров, под ред. На Хр. Янчева и ИВ. Манолов, ЕТ”Васил Петров”, Пловдив, 480 с.

39.

(1)

Петков, Г., 2004. Защита и хуманно отношение към животните, в кн. Екологосъобразно и устойчиво развитие на аграното производствов Репубика България, “КОТА”, Стара Загора, р. 102

40.

(2)

Станков, И., Р. Славов, 2004. Състояние на аграното производсто. Обща характеристика. в кн. Екологосъобразно и устойчиво развитие на аграното производствов Репубика България, “КОТА”, Стара Загора, р. 9-10

41.

(3)

Николова Л., 2006. Органичното производство и приложението му в аквакултурата, Животновъдни науки, 6: 65-72

42.

(4)

Nikolova L., L. Hadjinikolova, A. Stoeva, 2006. Slaughtering Analysis of Three-Year Old Carp (Cyprinus carpio L.) Reared under the Conditions of Integrated and Non-integrated Technologies, Bulg. J. Agric. Sci., 12: 343-351

43.

(5)

В полза на земеделските производители и околната среда, практическо ръководство, 2008. Аграрен университет – Пловдив, София, 64 с

44.

(6)

Nickolova M., 2004. Study On Egg Laying Characteristics Of Muscovy Duck (Cairina Moshcata) Depending On The Breeding Method, Journal Central European Agriculture, Volume 5 (4): 359-365.

45.

(7)

Развъдна програма за съхранение на Родопското късорого говедо. В кн. Развъдни програми, сборник. Асоциация за развъждане на местните породи говеда

46.

(8)

Nikolova L., 2005. Comparative Study of the Behaviour of Mule Ducks Raised in Fish-Ponds under Different Nutrient Regimes, Proceedings of the 4th International Congress on Ethology in Animal Production 19 october – 21 october 2005, Agroinstitut Nitra, Slovakia, pp. 144-153.

47.

(9)

Nikolova, M., 2010. The Biological Production of Grain Crops – A Perspwctive from of Sistainable Agriculture in Bulgsria, Економічний вісник Донбасу № 4 (22) : 97-101

48.

(10)

Vlahova, V., Z. Zlatev, H. Boteva, 2011. Study on the Impact of Biofertilizers on the Leaf Gas-Exchange of Pepper (Capsicum annuum L.) Cultivated Under Conditions of Organic Agriculture. J. of International Sci. Publication. V5, P2 :215-223

49.

(11)

Николова Л.Н., К.Т. Дочин Убойные качества двулетнего карпа (Cyprinus carpio L.), выращеваемого в условиях автохтонной одновозрасной поликультуры. Наукові праці, випуск 40, том 2: 130-134

На работата
Николов, В., 2004. Развъдна програма за съхранение на Родопското късорого говедо. В кн. Развъдни програми, сборник. Асоциация за развъждане на местните – автохтонни породи в България, ФБЗ “Биоселена”, с. 13-39

50.

(1)

Развъдна програма за съхранение на Родопското късорого говедо. В кн. Развъдни програми, сборник. Асоциация за развъждане на местните породи говеда

51.

(2)

Селекционна програма за породата Абердин Ангус в България, София, 2011, Развъдна асоциация за месодайни породи говеда в България, 63 с

На работата
Николов, В., Д. Гаджев, 2004, Характеристика на линиите на Българското родопско говедо. І Млечна продуктивност за първа лактация. Животновъдни науки, 5: 72-77

52.

(1)

Попова Й., Ц., Оджакова, С., Лалева, П. Славова, В. Гайдарска, 2010. Ефективност на отглеждането на Българското родопско говедо. Животновъдни науки, 3:9-11

53.

(2)

Селекционна програма за Българското родопско говедо, 2011, АБРГД, Академично издателство – АУ Пловдив, 64 с

54.

(3)

Селекционна програма за породата Абердин Ангус в България, София, 2011, Развъдна асоциация за месодайни породи говеда в България, 63 с

На работата
Стоянов, Б., В. Николов, 2004. Проучване върху екстериора на Родопското късорого говедо. І Екстериорни измервания. Животновъдни науки, 4: 46-51

55.

(1)

Кръстанов, Ж., В. Видев, Т. Ангелова, В. Велиев, 2008, Съвременни проблеми при използването и съхраняването на генетичните ресурси на говеда в Родопите. Сб. Доклади „80 године аграрна наука в Родопите”. Смолян 25-26.09. 2008, Селскостопанска академия, София, 12-20

56.

(2)

Селекционна програма за Българското родопско говедо, 2011, АБРГД, Академично издателство – АУ Пловдив, 64 с

57.

(3)

Развъдна програма за съхранение на Родопското късорого говедо. В кн. Развъдни програми, сборник. Асоциация за развъждане на местните породи говеда

58.

(4)

Селекционна програма за Българското родопско говедо, 2011, АБРГД, Академично издателство – АУ Пловдив, 64 с

На работата
Zahariev, D., V. Nikolov, 2005., Comparative ethological study on cows of Bulgarian rhodope cattle breed reared under the conditions of plain regions. Pasture breeding. Book of proceedings from 4th International congress on Ethology in Animal Production, 19–21 Оctober 2005, Multimediálne centrum FVS MF SPU Nitra, p. 257-267

59.

(1)

Vrchotová, K., 2007 Analysis of the breeding beef breed charolais with the regard to the animal welfare, Diplomova prace, Jihoceska Univerzita v Českych Budejovicich 113 p.

На работата
Аграрен университет – Пловдив. Устойчиво управление на земите. 2007. Издателство Minerva, София, 303 стр

60.

(1)

В полза на земеделските производители и околната среда, практическо ръководство, 2008. Аграрен университет – Пловдив, София, 64 с

На работата
Захариев, Д., В. Николов, К. Сивкова, 2007. Етологично проучване при крави от породата Българско родопско говедо, отглеждани в равнинни условия. Вързано отглеждане. Есенен сезон. Животновъдни науки, 5: 3-8.

61.

(1)

Krastev, K., K. Boychev, 2008. Influence of the Ecological Conditions on Breeding in Closed Covered Brick Barn of Black-Andwhite Cows and Some Ethological Reactions, Biotechnology in Animal Husbandry 24 (5-6) : 23-31

На работата
Николов, В., 2008. In situ съхраняване на родопското късорого говедо. Юбилейна научна конференция с международно участие „80 години аграрна наука в Родопите”, Смолян, 25-26 Септември 2008, Сборник доклади, ССА, София, с. 21-27

62.

(1)

Развъдна програма за съхранение на Родопското късорого говедо. В кн. Развъдни програми, сборник. Асоциация за развъждане на местните породи говеда

63.

(2)

Селекционна програма за породата Абердин Ангус в България, София, 2011, Развъдна асоциация за месодайни породи говеда в България, 63 с

На работата
Николов, В., Д. Гаджев, 2008, Възрастова динамика на млечната продуктивност при Българското родопско говедо. Животновъдни науки, 2: 48-57

64.

(1)

Селекционна програма за Българското родопско говедо, 2011, АБРГД, Академично издателство – АУ Пловдив, 64 с

На работата
Николов, В., Д. Гаджев, 2008. Влияние на основни генетични фактори върху млечната продуктивност на крави от породата Българското родопско говедо. І Влияние на бащата върху пожизненото използване на кравите. Юбилейна научна конференция с международно участие „80 години аграрна наука в Родопите”, Смолян, 25-26 Септември 2008, Сборник доклади, Селскостопанска академия, София, с. 34-37

65.

(1)

Селекционна програма за Българското родопско говедо, 2011, АБРГД, Академично издателство – АУ Пловдив, 64 с

На работата
Гаджев, Д., В. Николв, 2008. Влияние на основни генетични фактори върху млечната продуктивност на крави от породата Българското родопско говедо. І Влияние на бащата върху млечната продуктивност за първа лактация. Юбилейна научна конференция с международно участие „80 години аграрна наука в Родопите”, Смолян, 25-26 Септември 2008, Сборник доклади, ССА, София, с. 28-33

66.

(1)

Селекционна програма за Българското родопско говедо, 2011, АБРГД, Академично издателство – АУ Пловдив, 64 с

На работата
Гаджев, Д., В. Николов, 2008. Фенотипна и генетична характеристика на млечната продуктивност за първа лактация при Българското родопско говедо. Животновъдни науки, 2: 41-47

67.

(1)

Селекционна програма за Българското родопско говедо, 2011, АБРГД, Академично издателство – АУ Пловдив, 64 с

На работата
Николов, В., 2009. Произход, състояние и тенденции на развитие на контролираната популация на Родопското късорого говедо. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, V12, №5:911-921

68.

(1)

Развъдна програма за съхранение на Родопското късорого говедо. В кн. Развъдни програми, сборник. Асоциация за развъждане на местните породи говеда

На работата
Николов, В., Д. Гаджев, 2009. Характеристика на линиите на Българското родопско говедо. ІІ Пожизнено използване. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, V12, №4: 465-475

69.

(1)

Селекционна програма за Българското родопско говедо, 2011, АБРГД, Академично издателство – АУ Пловдив, 64 с

70.

(2)

Селекционна програма за породата Абердин Ангус в България, София, 2011, Развъдна асоциация за месодайни породи говеда в България, 63 с

На работата
Nikolov, V., S. M. Alragubi, 2009. Reproduction Ability on Autochthonous Cattle Breed, Bred in Different Production Systems. Agricultural Sc. and Technology, V 1 (1) : 23 – 26

71.

(1)

Развъдна програма за съхранение на Родопското късорого говедо. В кн. Развъдни програми, сборник. Асоциация за развъждане на местните породи говеда

На работата
Николов, В., Хр. Христев, Д. Пенков, Р. Иванова, П. Бацалов, Хр. Янчева, В. Копривленски, С. Алрагуби. 2012. Технология на говедовъдството, под общ. ред. на доц. д-р В. Николов, Пловдив, Аграрен университет – Пловдив, 336 с.

72.

(1)

Селекционна програма за породата Абердин Ангус в България, София, 2011, Развъдна асоциация за месодайни породи говеда в България, 63 с

Каталог: cntnr -> NID -> Registyr NID -> POL -> kat Jivotnovydstvo
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р П. Бацалов
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на ас д-р Красмира любенова аврамова
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Дияна светлева
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р васко тодоров герзилов
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Матина Н. Димитрова
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Христо христев
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн димо стефанов пенков
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р Ивелина Запрянова-боева
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Алекси Стойков


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница