С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р владислав поповДата17.09.2016
Размер217.5 Kb.

С П И С Ъ К

на научните трудове на ДОЦ Д-Р владислав попов

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

13

11

2

0

0

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

1

1

6

0

0

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

10

6

3

3I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст


 1. Вълчева Е., Попова Р., Попов В., 2007. Екологично състояние на почвите в района на с. Тополово граничещи със защитената местност “Чинар дере”. Аграрен Университет Пловдив, Научни трудове, т. LII, 2007. Осма научно-практическа конференция с международно участие “Агроеко” Май, 2007, стр. 167-170.

 2. Вълчева Е., Попов В., 2007. Проблеми свързани със замърсяване на река Тополовска преминаваща през ЗМ “Чинар дере Научни трудове, т. LII, 2007. Осма научно-практическа конференция с международно участие “Агроеко” Май, 2007, стр. 161-166.

 3. Вълчева Е., Попов В., 2008. Мониторинг на замърсяването на река Тополовска преминаваща през Защитена Местност “Чинар дере”, село Тополово. Доклад на Седма Национална Научно-практическа Конференция с Международно Участие “Екология и здраве”, Април, 2008 г., РСНТС-Пловдив.

 4. Велчева И., Попов В., Идрисова С., 2008. Влияние на тежките метали върху състоянието на мезобионтната фауна в района на гр. Куклен. Доклад на Седма Национална Научно-практическа Конференция с Международно Участие “Екология и здраве”, Април, 2008 г., РСНТС-Пловдив.

 5. Попов В., Костадинова П., Велчева И., Ставрева П., 2008 Проучване влиянието на хербицидите Стомп и Нирвана върху почвената фауна. Доклад на Седма Национална Научно-практическа Конференция с Международно Участие “Екология и здраве”, Април, 2008 г., РСНТС-Пловдив.

 6. Попов В., Костадинова П., Томова А., 2008. Проучване влиянието на антропогенни въздействия върху биоразнообразието на горска екосистема в района на с. Найден Герово. Доклад на Седма Национална Научно-практическа Конференция с Международно Участие “Екология и здраве”, Април, 2008 г., РСНТС-Пловдив.

 7. Чолаков Т.Л., Ботева Хр.М., Попов В.Х., 2011. Продуктивность раннего картофеля при различньх способах удобрении и схемах посадки. Материальи XIV международной научно-практической конференции. Часть 1. Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казакстана и Болгарии.

 8. Попов В., Костадинова. 2007. Възможности за използване на препарати и торове от несинтетичен произход в екологичното растениевъдство. Сборник на Докладите от II-ия Международен Симпозиум 'Екологични подходи при производството на безопасни храни', Октомври 2007 г., Сдружение Регионални НТС-Пловдив, стр. 47.

 9. Попов В., А. Карова, Б. Иванова, 2010. Предимства и недостатъци при биологично отглеждане на лозя. Сборник на Докладите на Осма Национална Научно-Техническа Конференция с Международно Участие “Екология и здраве”, Май 2010 г., РСНТС-Пловдив. ISSN 1314-1880.

 10. Карова А., В.Попов, И.Желязков, 2010. Използване на покровни култури в биологичното овощарство. Сборник на Докладите на Осма Национална Научно-Техническа Конференция с Международно Участие “Екология и здраве”, Май 2010 г., РСНТС-Пловдив. ISSN 1314-1880.

 11. В. Попов., 2010. Възможности за партньорство между биоземеделие, биоразнообразие и бизнес. Сборник на Докладите на Осма Национална Научно-Техническа Конференция с Международно Участие “Екология и здраве”, Май 2010 г., РСНТС-Пловдив. ISSN 1314-1880.

 12. Вълчева Е., Попов В., 2010. Влияние на антропогенната дейност върху защитената местност “Чинар дере”. Сборник на Докладите на Осма Национална Научно-Техническа Конференция с Международно Участие “Екология и здраве”, Май 2010 г., РСНТС-Пловдив. ISSN 1314-1880.

 13. Popov V., 2011. Partnership of nature conservation, sustainable tourism and organic farming – pilot project ‘New Thracian Gold’ in Bulgaria. Bulgarian Journal of Ariculturl Science, (draft submitted for printing).


II. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


 1. Angelova R., Ivanova M., Popov V.H., 2007. Training on European Standards for ecological agricultural production – “EcoJob-AP”. Modules for on-line training course. Pilot Project N: BG/06/B/F/PP-166012. Implemented by Higher School “Agricultural College”; http://www.ecojob-ap.org

 2. Angelova R., Ivanova M., Popov V.H., 2007. Handbook to acquire key competences for the professional qualification “EcoJob-AP” on European Standards. Pilot Project N: BG/06/B/F/PP-166012. Implemented by Higher School “Agricultural College”; http://www.ecojob-ap.org

 3. Popov, V.H., Kostadinova, P., 2007. The Role of Organic Agriculture Education for Sustainable Rural Development in Bulgaria. Paper submitted to 16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, June 16-20, 2008. Archived at http://orgprints.org/view/projects/conference.html .

 4. Ангелова Р., Иванова М., Попов В. 2007. Обучение на фермери по Европейски стандарти за производство на безопасна земеделска продукция. Сборник на Докладите от II-ия Международен Симпозиум 'Екологични подходи при производството на безопасни храни', Октомври 2007 г., Сдружение Регионални НТС-Пловдив, с. 37.

 5. Василев В., Ангелова Р., Иванова М., Попов Вл., Йонкова Г., Николова М., Хаджиева В., Николова Г., Благоева Ел., Халачева Кр., Тодорова Ст. 2009. Наръчник на земеделския производител. Община Кърджали, Сдружение “Академия БГ”-Кърджали.

 6. Джувинов В., Куманов К., Божкова В., Лечева И., Попов В., 2008. Интегрирано производство на семкови плодове (ябълки и круши). Основни Принципи и Правила. Възможности за приложение в България. Ръководство. Издател: Институт по Овощарство – Пловдив, по Проект ECOTRA-BULGARIA - Екологично производство на плодове, AGRIV - CONSULT V.Z.W., Фландрия, Белгия.

 7. Попов В., Костадинова П., Карова А., Влахова В., 2010. Екология и опазване на Агроекосистемите. Ръководство. Академично Издателство на Аграрен Университет-Пловдив. ISBN:978-954-517-082-9.

 8. Попов В., Карова А. 2011. Биологично Земеделие. Академично Издателство на Аграрен Университет-Пловдив. ISBN: 978-954-517-120-8.


III. ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕСИ И МЕЖДУНАРОДНИ СИМПОЗИУМИ

А. Устни доклади

 1. Popov V., 2010. Agriculture, biodiversity and policy: the case of Bulgaria. AVALON network meeting 2010: How to design and influence rural development policy Plenary discussion: what did we learn today?, Monday, November 15, 2010. Четвърта Конференция на Фондация Авалон на тема: „How can we green the EU Common Agricultural Policy?”, Блед, Словения, Ноември 2010 г. Изнесен доклад.

 2. Осма Национална Научно-Техническа Конференция с Международно Участие “Екология и здраве”, Май 2010 г., РСНТС-Пловдив. Изнесен доклад и постер.

 3. Научно-практическа конференция в Деня на Биоземеделието в рамките на Международна селскостопанска изложба АГРА-Пловдив, Февруари 2011 г. Доклад конференция в Деня на Биоземеделието в рамките на Международна селскостопанска изложба АГРА-Пловдив, Февруари 2011 г. Изнесен Доклад.

 4. Интерфууд и Дринк Експо, София Окт. 2011 и специализирана Био Зона - Конференция на тема :”Балканите като част от европейския био пазар”. Изнесен доклад на тема ‘Граничните зони като обединяващ фактор на Балканския био пазар’.

 5. Втора Конференция ‘Green Innovation Forum’ – София, Ноември 2011 г. , Храна, Вода, Суровини – Иновации за устойчиво бъдеще. Изнесен доклад.


IV. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

А. Устни доклади

1. Попов В., Костадинова. 2007. Възможности за използване на препарати и торове от несинтетичен произход в екологичното растениевъдство. Сборник на Докладите от II-ия Международен Симпозиум 'Екологични подходи при производството на безопасни храни', Октомври 2007 г., Сдружение Регионални НТС-Пловдив, стр. 47.2. Попов В., 2010. Биоземеделие, биоразнообразие и бизнес. Доклад на Ден на Биоземеделието в рамките на Международна селскостопанска изложба АГРА 23 - 27 февруари 2010 г. Сборник Доклади. Издание на Висше Училище Земеделски Колеж-Пловдив.

3. Попов В., 2011. Партньорство на биоземеделие, екотуризъм и дива природа – проект ‘Новото Тракийско Злато’. Доклад конференция в Деня на Биоземеделието в рамките на Международна селскостопанска изложба АГРА-Пловдив, Февруари 2011 г. Сборник Доклади. Издание на Висше Училище Земеделски Колеж-Пловдив.

П И С Ъ К

на забелязаните цитати на доц. д-р владислав попов

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

73

13

44

4
На работата

1.

Velcheva I, P. Kostadinova, V. Popov, 2001. The Heavy Metals impact on Soil Mezobiota. Journal of Environmental Protection and Ecology 2, № 3, 637 -641, 2001.
(1)

Велчева И., Попов В., Идрисова С. 2008. Влияние на тежките метали върху състоянието на мезобионтната фауна в района на гр. Куклен.-Доклад на Седма Национална Научно-практическа Конференция с Международно Участие “Екология и здраве”, Април 2008 г., РСНТС-Пловдив.
На работата

2.

Велчева, И., П.Костадинова, В. Попов, 1997. Проучване на някои екологичните свойства на почвени мезобионти от участъци третирани и нетретирани с пестициди. Висш селскостопански институт- Пловдив, Научни трудове, т. XLII, кн. 3, част 2, 53-60.
(1)

Попов В., Костадинова П., Велчева И., Ставрева П. Проучване влиянието на хербицидите Стомп и Нирвана върху почвената фауна.-Доклад на Седма Национална Научно-практическа Конференция с Международно Участие “Екология и здраве”, Април, 2008 г., РСНТС-Пловдив

На работата

3.

Popov V., Cornish P.S., Sultana K., and Morris E.C., 2005. Atrazine degradation in soils: the role of microbial communities, atrazine application history and soil carbon. Australian Journal of Soil Research 43 (7) pp.861-871.
(1)

Lariviere, Beth (Lead Auhor), Emily Monosson (Contributing Author), Sidney Draggan (Topic Editor). Atrazine in the environment. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Content source). In: Encyclopedia of Earth. Eds. Cutler J. Cleveland (Washington, D.C.: Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment). (Published in the Encyclopedia of Earth April 10, 2008); Retrieved July 21, 2008). http://www.eoearth.org/article/Atrazine_in_the_environent
(2)

(3)

(4)

(5)(6)

(7)


(8)

(9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)
EPA (Environmental Protection Agency, USA). -SYNGENTA RESPONSE TO EPA’s “Risks of Atrazine Use to Eight Federally Listed Endangered Freshwater Mussels: Pink Mucket Pearly (Lampsilis abrupta), Rough Pigtoe (Pleurobema plenum), Shiny Pigtoe Pearly (Fusconaia edgariana), Fine-rayed Pigtoe (Fusconaia cuneolus), Heavy Pigtoe (Pleurobema taitianum), Ovate Clubshell (Pleurobema perovatum), Southern Clubshell (Pleurobema decisum), and Stirrup Shell (Quadrula stapes) Pesticide Effects Determination”. USE OF BEST AVAILABLE DATA AND APPROPRIATE PROCEDURES FOR ANALYSIS AND THEIR IMPACT ON EPA’S CONCLUSIONS. -Available on-line from the web-page of the USA Environmental Protection Agency, March 14, (2007). -Цитиране на стр.17

Rattray DJ, Standley J, Silburn DM, Freebairn DM, Spann KP-Atrazine degradation and transport in runoff on a Black Vertosol. 2007. Australian Journal of Soil Research 45, 598–606., (2007), doi:10.1071/SR07028-Цитиране под номер 17:Sagratini, G., Ametisti, M., Canella, M., Cristalli, G., Francoletti, E., Giardiná, D., Luminari, M.C., Paparelli, G., Picó, Y., Volpini, R., Vittori, S. -Well water in central Italy: Analysis of herbicide residues as potential pollutants of untreated crops. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 16, Issue 8, 2007, Pages 973-979.-Цитиране под номер 24:

Shaner D. L., Henry W. B., Krutz L. J., and Hanson B., 2007. Rapid Assay for Detecting Enhanced Atrazine Degradation in Soil. Weed Science, 55: p. 528–535. (2007)

Shaner D. L. and Henry W. B.. -Field History and Dissipation of Atrazine and Metolachlor in Colorado. Journal of Environmental Quality, VOL. 36, JAN–FEB 2007.

Glisic I. P., T. M. Milosevic, I. S. Glisic, N. T. Milosevic-The effect of natural zeolites and organic fertilisers on the characteristics of degraded soils and yield of crops grown in Western Serbia. Land Degradation & Development, vol.20, No 1, p.33-40, 2009.

Kay Paul, Anthony C. Edwards and Miles Foulger-A review of the efficacy of contemporary agricultural stewardship measures for ameliorating water pollution problems of key concern to the UK water industry. Agricultural Systems, Volume 99, Issues 2-3, February 2009, Pages 67-75

Bridges Melissa, Henry, W. Brien Shaner, Dale L. Khosla, R., Westra, Phil Reich, Robin-Spatial Variability of Atrazine and Metolachlor Dissipation on Dryland No-tillage Crop Fields in Colorado. 2008. Journal of Environmental Quality. Vol. 37, no. 6, pp. 2212-2220.

PRZYBULEWSKA Krystyna and Joanna TABORSKA. 2008. AN ATTEMPT TO DETERMINE THE RESISTANCE OF MICROORGANISMS FROM TRIAZINE-CONTAMINATED SOILS TO DIFFERENT HERBICIDE GROUPS. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S. Vol. 15, No. 3 .

Krutz L Jason, Dale L Shaner, Mark A Weaver, Richard MT Webb, Robert M Zablotowicz, Krishna N Reddy, Yanbo Huang, Steven J Thomson. 2010. Agronomic and environmental implications of enhanced s-triazine degradation. Pest Management Science, Volume 66, Issue 5, pages 461–481.

PRZYBULEWSKA Krystyna and Katarzyna SIENICKA. 2008 DECOMPOSITION OF ATRAZINE BY MICROORGANISMS ISOLATED FROM LONG-TERM HERBICIDE EXPERIMENT SOIL-ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S., Vol. 15, No. 4 . Department of Microbiology and Biotechno-logy of Environment, Agricul-tural University of Szczecin, ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, email:kprzybulewska@agro.ar.szczecin.pl.

Volz David C., Ph.D. , JiSu Bang, Ph.D., Steven B. Wall, Ph.D.-Syngenta Response to EPA’s Effect Determinations for Atrazine Relative to Three Federally Listed Endangered Freshwater Mussels [Catspaw (Epioblasma obliquata obliquata), Fat pocketbook (Potamilus capax), Northern riffleshell (Epioblasma torulosa rangiana)] and Two Federally Listed Endangered Freshwater Fish [Pallid sturgeon (Scaphirhynchus albus), Topeka shiner (Notropis topeka)]. October 31, 2003 Amended Interim Registration Eligibility Decision for Atrazine Generic and Product-Specific Data Call-In for Atrazine. Report Number: T008135-07.

Martinazzo Rosane, Nicolai D. Jablonowski, Georg Hamacher, Deborah P. Dick, and Peter Burauel. 2010. Accelerated Degradation of 14C-Atrazine in Brazilian Soils from Different Regions-Journal of Agricultural and Food Chemistry. 58 (13), 7864-7870.

Lewis Stephen, Aaron Davis, Jon Brodie, Zoë Bainbridge, Vivian McConnell,

Mirjam Maughan-Pesticides in the lower Burdekin and Don River catchments

(Edition 1). ACTFR REPORT NUMBER 07/05. Australian Centre for Tropical Freshwater Research, James Cook University, QLD 4811.EGBAI ORUK O., Uquatan, Ibor U., EWA, EWA E., NDIK, ERIC J., OKEKE, O. FRANCIS, 2011. Infiltration Rate Assessment of Coastal Plain (Ultisols) Soils for Sustainable Crop Production in the Frontiers of Calabar-Nigeria. Journal of Sustainable Development, Vol 4, No 4 (2011)

Ebrahim Izadi1, Mohammad Hassan Rashed Mohassel1, Eskandar Zand2, Mehdi Nassiri mohalati1, Amir Lakzian, Evaluation of Soil Texture and Organic Matter on Atrazine Degradation. ENVIRONMENTAL SCIENCES Vol.5, No.4 , Summer 2008.На работата

4.

Paraskevov, P P, V H Popov and T N Nouneva (2000); Biodiversity protection related to organic farming in Bulgaria, in Alföldi et al .
(1)

Stolton S. and Geier B. 2010. The Relationship between Biodiversity and Organic Agriculture. Defining Appropriate Policies and Approaches for Sustainable Agriculture. 2010 г. Интернет – източник: http://www.equilibriumresearch.com/upload/document/

relationshipbetweenbiodiversityandorganicagriculture.pdfНа работата

5.

Каров Ст., Пл. Параскевов и Вл.Попов (1997). Биологично земеделие – основни принципи и перспективи за развитието му в България”, Екофарм, Пловдив.
(1)

(2)


Чолаков Т., Ст. Машева, М.Михов, Хр. Ботева, В. Янкова, И. Тринговска, Ц. Динчева, Б.Арнаудов. -Екологосъобразни технологични елементи при производството на зеленчуци.-Институт по Зеленчукови Култури “Марица”-Пловдив. Сборник Доклади от I-ви Международен Симпозиум “Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 19-20 Окт., 2006.

Вахид Аскари. 2005. Мониторинг на струпясването и брашнестата мана по ябълката при условията на биологичнои интергрирано произвоосдство. Аграрен Университет. Факултет РЗА.На работата

6.

Popov V., D. Penkov, P. Paraskevov (1999) The need for introduction and basic principles of ecological animal husbandry. ВСИ-Пловдив, Научни трудове, т.XLIV, кн.3, Четвърта научно-практическа конференция с между-народно участие “Екологични проблеми на земеделието” Агроеко 99, 257-263. of Environmental Protection and Ecology 2, № 3, 637 -641, 2001.
(1)

Янчева Х., Манолов И. (Обща Редакция). 2003. Основи на органичното земеделие. Част XI. Животно-въдство-Издателство ЕТ “Васил Петров” – гр. Пловдив, ISBN-954-980646-4., Цитиране на стр. 386.

На работата

7.

Karov S., Paraskevov P., and Popov V. 1997. Biological Agriculture – Main Principles and Perspectives for its Development in Bulgaria. Standards and Certification Program for Biological (Organic) Farming. Computer Centre of Agr. Univ., Plovdiv.
(1)

(2)


Arnaudov V., R. Andreev. 2002. A study on Carpophagus Hymenoptera and Lepidoptera of Plums in the Plovdiv Fruit-Growing Region-Proceedings of 7-th IS on Plum & Prune Genetics. Eds V. Djouvinov et.al., Acta Hort. 577, ISHS 2002.-Цитиране на стр. 250:

Vlahova V., Boteva H., Cholakov T. 2010. Influence of biofertilizers on pepper yield (Capsicum annuum L.) cultivated under the conditions of organic agriculture. Journal of International Scientific publications: Ecology and Safety, Volume 5, Part 2, ISSN 1313-2563, www.science-journals.euНа работата

8.

Veltcheva I., P.Kostadinova, V.Popov, 1997. Research on some ecological properties of soil mezobiota in treated and untread with pesticides plots. Publ. Agric. Univ. Publ. Ser., Nauchni Trudove, XLII (3), part 2, 53 (1997).
(1)

Veltcheva I., P.Kostadinova, V.Popov. 2001. The heavy metals impact on soil mezobiota. Journal of Environmental Protection and Ecology 2, No 3, 637-641 (2001)-Цитиране на стр. 641.

На работата

9.

Джувинов В., Куманов К., Божкова В., Лечева И., Попов В., 2008. Интегрирано производство на семкови плодове (ябълки и круши). Основни Принципи и Правила. Възможности за приложение в България. Ръководство. Издател: Институт по Овощарство – Пловдив, по Проект ECOTRA-BULGARIA - Екологично производство на плодове, AGRIV - CONSULT V.Z.W., Фландрия, Белгия.
(1)

Василев В., Ангелова Р., Иванова М., Попов Вл., Йонкова Г., Николова М., Хаджиева В., Николова Г., Благоева Ел., Халачева Кр., Тодорова Ст. -Наръчник на земеделския производител.-Община Кърджали, Сдружение “Академия БГ”-Кърджали, 2009.

На работата

10.

Karova A., Popov V., Jeliazkov I., 2010. Using cover crops in organic fruit production. Collection of reports from the 8th National Scientific and Technical Conference with International participants “Ecology and Health”.
(1)

Vlahova V., Zlatev Z., Boteva H.-Study on impact of biofertilizers on the leaf gas-exchange of pepper (Capsicum annuum L.) cultivate under the conditions of organic ulture. Journal of International Scientific publications: Ecology and Safety, Volume 5, Part 2, ISSN 1313-2563, www.science-journals.eu.

На работата

11.

Костадинова П., Лечева И., Бенчева Н., Ангелова Р., Попов В., 2003. Агроекология и Управление на Екосистемите (Учебник за дистанционно обучение). Издателство ‘Пъблиш СайСет-Еко’,София,ISNB: 954-749-027-3.
(1)

Ботева Хр., Чолаков Т. 2011. Технологични елементи при биологично производство на пипер. Сборник с доклади от Международната Конференция 100 години Почвена Наука в България, 16-20 Май 2011 г. София.

На работата

12.

Popov V, 2009. Biofilter-green alternative for clean water. Plant Protection Journal, June, 2009.
(1)

Valcheva E. 2010 Biofilter Vegetative Protection of Waters against Pollution-BALWOIS 2010 - Ohrid, Republic of Macedonia - 25, 29 May 2010.

На работата

13.

Cornish P.S., Sun H. and Popov V.H. 2004. An integrated landscape approach to biofiltration of agricultural pollutants. In Proceedings: American Water Resources Association Summer Specialty Conference on Riparian Ecosystems and Buffers: Multi-Scale Structure, Function, and Management, Olympic Valley CA, USA 2004.
(1)

Valcheva E. 2010. Biofilter Vegetative Protection of Waters against Pollution-BALWOIS 2010 - Ohrid, Republic of Macedonia - 25, 29 May 2010.

На работата

14.

Popov, Vladislav H., A catchment approach to managing agricultural pesticides in the environment: a case study with the herbicide atrazine (2005). http://handle.uws.edu.au:8081/1959.7/22967.
(1)

Garey A. Fox, Emily M. Matlock, Jorge A. Guzman, Debabrata Sahoo and Kevin B. Stunkel. 2010. Escherichia coli Load Reduction from Runoff by Vegetative Filter Strips: A Laboratory-Scale Study. Journal of Environmental Quality, 2010, doi: 10.2134/jeq2010.0391Vol. 40 No. 3, p. 980-988.

На работата

15.

Велчева, И., П.Костадинова, В. Попов, 1997. Проучване на някои екологичните свойства на почвени мезобионти от участъци третирани и нетретирани с пестициди. Висш селскостопански институт- Пловдив, Научни трудове, т. XLII, кн. 3, част 2, 53-60.
(1)

Попов В., Костадинова П., Велчева И., Ставрева П. 2008Проучване влиянието на хербицидите Стомп и Нирвана върху почвената фауна.-Доклад на Седма Национална Научно-практическа Конференция с Международно Участие “Екология и здраве”, Април, 2008 г., РСНТС-Пловдив.

На работата

16.

Popov, V.H., Cornish, P.S., Sun, H., 2006. Vegetated biofilters: the relative importance of infiltration and adsorption in reducing loads of water-soluble herbicides in agricul-tural runoff. Agric. Ecosyst. Environ. 114, 351–359.
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)(8)

(9)


10)

11)

12)

13)


14)

15)


16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)


23)

24)


25)

26)


27)


Chen, Y., Lin, L.-S., Viadero, R.C., Gang, D. 2007. Nonpoint source pollution. Water Environment Research 79 (10), pp. 2032-2048, (2007). Цитиране 79.

Holvoet, K.M.A. , Seuntjens, P., Vanrolleghem, P.A. Monitoring and modeling pesticide fate in surface waters at the catchment scale. An International Journal of Ecological Modelling and Systems Ecology. Volume 209, Issue 1, 24 November 2007, Pages 53-64-Цитиране на стр. 56 и 63.

Hunt J., Anderson B., Phillips B., Tjeerdema R., Largay B., Beretti M., Bern A.-Use of toxicity identification evaluations to determine the pesticide mitigation effectiveness of on-farm vegetated treatment systems-Environmental Pollution 2008, doi:10.1016/j.envpol.2008.02.004-Цитиране на стр. 1 и 10.

Otto, S., Vianello, M., Infantino, A., Zanin, G., Di Guardo, A. Effect of a full-grown vegetative filter strip on herbicide runoff: Maintaining of filter capacity over time. Chemosphere. Volume 71, Issue 1, March 2008, Pages 74-82. Цитиране под номер 28.

Radford J., Williams J. аnd Park G. Effective Landscape Restoration for Native Biodiversity in Northern Victoria. Publication of “The Norman Wettenhall Foundation”-Australia: Интернет източник: http://www.nwf.org.au/publications/papers.htm-Цитиране на стр. 37.Reichenberger, S. , Bach, M. , Skitschak, A. 2007. Mitigation strategies to reduce pesticide inputs into ground- and surface water and their effectiveness; A review - Science of the Total Environment, Цитирания на стр. 3, 8, 12.

Reichenberger S., Bach M., Skitschak A. & Frede H.-G. 2006. State-of-the-art review on mitigation strategies and their effectiveness. Report DL 7 of the FP6 EU-funded FOOTPINT project {www.eu-footprint.org},76 p. Цитиране на стр. 56.

Reichenberger S., Martin Bach, Adrian Skitschak, Hans-Georg Frede. 2007. Mitigation strategies to reduce pesticide inputs into ground- and surface water and their effectiveness; A review. Science of The Total Environment Volume 384, Issues 1–3, 1 October 2007, Pages 1–35.

de Roffignac, Laure; Cattan, Philippe; Mailloux, Julie; Herzog, David; Le Bellec, Fabrice-Efficiency of a bagasse substrate in a biological bed system for the degradation of glyphosate, malathion and lambda-cyhalothrin under tropical climate conditions. Source: Pest Management Science, Volume 64, Number 12, December 2008 , pp. 1303-1313(11)Publisher: John Wiley & Sons, Ltd.

Arora Kapil, Steven K. Mickelson, Matthew J. Helmers, James L. Baker. 2010. Review of Pesticide Retention Processes Occurring in Buffer Strips Receiving Agricultural Runoff. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, Volume 46, Issue 3, pages 618–647, June 2010, Article first published online: 9 APR 2010, DOI: 10.1111/j.1752-1688.2010.00438.x

Heeren Derek M., Ron B. Miller, Garey A. Fox, Daniel E. Storm, Chad J. Penn, Todd Halihan,-Preferential Flow Path Effects on Subsurface Contaminant Transport in Alluvial Floodplains. Transactions of the ASABE 53 (1), pp. 127-136, 2010.

Sabbagh, G.J., G.A. Fox, A. Kamanzi, B. Roepke, and J.Z. Tang, 2009. Effectiveness of vegetative filter strips in reducing pesticide loading: Quantifying pesticide trapping efficiency. J. Environ. Qual. 38(2): 762-771.

Borin M, Passoni M., Thiene M., Tampesta T.-Multiple functions of buffer strips in farming areas. 2010. European Journal of Agronomy. Volume 32, Issue 1, January 2010, Pages 103-111.


Stuarta Diana, 2010. Coastal Ecosystems and Agricultural Land Use: New Challenges on California's Central Coast  -Coastal Management, Volume 38 Issue 1 2010, The Official Journal of The Coastal Society, ISSN: 1521-0421 (electronic).


Heeren Derek M., Ron B. Miller, Garey A. Fox, Daniel E. Storm, Todd Halihan, Chad J. Penn, ,-Preferential Flow Path Effects on Subsurface Contaminant Transport in Alluvial Floodplains. American Society of Agricultural and Biological Engineers Annual International Meeting 2009 4, pp. 2167-2176 Department of Biosystems and Agricultural Engineering, Oklahoma State University, 209 Agricultural Hall, Stillwater, OK 74078-6016, derek.heeren@okstate.edu.

Collins, A.L., Hughes, G., Zhang, Y., Whitehead, J-Mitigating diffuse water pollution from agriculture: Riparian buffer strip performance with width -2009-CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources 4 (6)

Dunn, A.M., Julien, G., Ernst, W.R., Cook, A., Doe, K.G., Jackman, P.M. 2011. Evaluation of buffer zone effectiveness in mitigating the risks associated with agricultural runoff in Prince Edward Island. Science of the Total Environment 409 (5), pp. 868-882.

Heeren, D.M., Miller, R.B., Fox, G.A., Storm, D.E., Mittelstet, A.R., Penn, C.J.-Impact of preferential flow paths on alluvial groundwater flow patterns and phosphorus transport. 2010. American Society of Agricultural and Biological Engineers Annual International Meeting 2010 3, pp. 1882-1897.

Brodie Jon, Jane Waterhouse, Stephen Lewis, Amy Basnett, Aaron Davis, Frances Alexander and Melany Ginders-Comparative effectiveness of community drainage schemes and EVTAs in trapping PSII Herbicides from sugarcane farms Stage 1 Report. ACTFR REPORT NUMBER 10/14-Australian Centre for Tropical Freshwater Research, James Cook University, Townsville, 4811. Report version 22 August 2011.

Nicolai D Jablonowski, Georg Hamacher, Rosane Martinazzo, Ulrike Langen, Stephan Köppchen, Diana Hofmann, Peter Burauel-Metabolism and persistence of atrazine in several field soils with different atrazine application histories-Journal of Agricultural and Food Chemistry (impact factor: 2.47). 12/2010; 58(24):12869-77. DOI: 10.1021/jf103577j.

Syed Azfar Hussain and Shiv O. Prasher. 2011. Understanding the Sorption of Ionophoric Pharmaceuticals in a Treatment Wetland. Wetlands Volume 31, Number 3, 563-571, DOI: 10.1007/s13157-011-0171-x.

Mary K Thelen, W B Faulkner, J D Wanjura, B W Shaw, C B Parnell. 2009 Comparison of Measured Concentrations from Collocated TSP, PM10, and PM2.5 Samplers in the Presence of Agricultural Particulate Matter. Published by the American Society of Agricultural and Biological Engineers, St. Joseph, Michigan www.asabe.org, Reno, Nevada, June 21-24, 2009  095564.

Daniele Del Buono* and Gerardina Ioli, 2011. Glutathione S-Transferases of Italian Ryegrass (Lolium multiflorum): Activity toward Some Chemicals, Safener Modulation and Persistence of Atrazine and Fluorodifen in the Shoots. J. Agric. Food Chem., 2011, 59 (4), pp 1324–1329. DOI: 10.1021/jf1043713. Publication Date (Web): February 2, 2011, Copyright © 2011 American Chemical Society.

Aaron R. Mittelstet, , Derek M. Heeren, ,Garey A. Fox,, Daniel E. Storm,,

Michael J. White,, Ronald B. Miller. 2011. Comparison of subsurface and surface runoff phosphorus transport rates in alluvial floodplains. Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 141, Issues 3–4, May 2011, Pages 417–425.

Rosemarie Hösl,, Peter Strauss, Thomas Glade. 2012. Man-made linear flow paths at catchment scale: Identification, factors and consequences for the efficiency of vegetated filter strip. Landscape and Urban Planning Volume 104, Issue 2, February 2012, Pages 245–252.

Tang X Y, Zhu B, Katou H, 2012. Rapid transport of pesticides from sloping farmland to surface waters: Processes and mitigation strategies. Journal of Environmental Sciences, Vol. 24. DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60753-5.

Del Buono D, Ioli G, Scarponi L. 2011. Glutathione peroxidases in Lolium multiflorum and Festuca arundinacea: Activity, susceptibility to herbicides and characteristics. J Environ Sci Health B. 2011 Nov-Dec;46(8):715-22.

HÖSL Rosemariе. 2009. Analyse von linearen Abflusswegen und ihr Einfluss auf die Effektivität von Gewässerrandstreifen. Diplomarbeit, Wien, im September 2009. Theoretische und Angewandte Geographie Betreuer: Univ.-Prof. Dipl.-Geogr. Dr. Thomas Glade.

Bentrup Gary. 2008. Conservation Buffers: Design Guidelines for Buffers, Corridors, and Greenways, U.S. Forest Service Southern Research Station


General Technical Report SRS-109, September 2008.

На работата

17.

Popov V. and Cornish P.S., 2006. Atrazine tolerance of grass species with potential for use in vegetated filters in Australia. Journal of Plant and Soil. 280 (1-2), pp. 115-126, ISSN: 0032-079X.
(1)

(2)


(3)

(4)


(5)

(6)
(7)EPA (Environmental Protection Agency, USA). SYNGENTA RESPONSE TO EPA’s “Risks of Atrazine Use to Eight Federally Listed Endangered Freshwater Mussels: Pink Mucket Pearly (Lampsilis abrupta), Rough Pigtoe (Pleurobema plenum), Shiny Pigtoe Pearly (Fusconaia edgariana), Fine-rayed Pigtoe (Fusconaia cuneolus), Heavy Pigtoe (Pleurobema taitianum), Ovate Clubshell (Pleurobema perovatum), Southern Clubshell (Pleurobema decisum), and Stirrup Shell (Quadrula stapes) Pesticide Effects Determination”. USE OF BEST AVAILABLE DATA AND APPROPRIATE PROCEDURES FOR ANALYSIS AND THEIR IMPACT ON EPA’S CONCLUSIONS. 2007 Available on-line from the web-page of the USA Environmental Protection Agency. Цитиране на стр.17.

Redondo-Gómez S., Cox L.,  Cornejo J., Figueroa E., 2007. Combined effect of diuron and simazine on photosystem II photochemistry in a sandy soil and soil amended with solid olive-mill waste. Journal of Environmental Science and Health, Part B, Volume 42, Issue 3 March 2007, pages 249– 254. Цитиране под номер 29.

Watanabe H., Watermeier N.L., Steichen J.M., Barnes P. and Phong T.K.,.-Impacts of tillage and application methods on atrazine and alachlor losses from upland fields. Weed Biology and Management 7, 44–54 (2007)

Wang Jun, Zhu Lu-sheng, Song Yan, Sun Rui-lian, Zhang Fu-dao-Degrdation dinamics of POPs Atrazine in soils under long-term located fertilization conditions. Chinese Journal of Environmental Science, 28-12, (2007)

Merini Luciano J., Cecilia Bobillo, Virginia Cuadrado, Daniel Corach and Ana M. Giulietti, Phytoremediation potential of the novel atrazine tolerant Lolium multiflorum and studies on the mechanisms involved.

References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.Environmental Pollution


Volume 157, Issue 11, November 2009, Pages 3059-3063.

Brodie Jon, Jane Waterhouse, Stephen Lewis, Amy Basnett, Aaron Davis, Frances Alexander and Melany Ginders-Comparative effectiveness of community drainage schemes and EVTAs in trapping PSII Herbicides from sugarcane farms Stage 1 Report. ACTFR REPORT NUMBER 10/14-Australian Centre for Tropical Freshwater Research, James Cook University, Townsville, 4811. Report version 22 August 2011.

Prosen Helena. 2010. Fate and Determination of Triazine Herbicides in Soil.

In: “Herbicides - Properties, Synthesis and Control of Weeds”. University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Ljubljana, Slovenia.На работата

18.

Каров Ст., Попов Вл. Парараскевов П., 1997. Въведение в биологичното земеделие и възможности за неговото развитие в България. Агроекологичен Център при Висш Селскостопански Институт - Пловдив.
(1)

Вахид Аскари. 2005. Мониторинг на струпясването и брашнестата мана по ябълката при условията на биологичнои интергрирано произвоосдство. Аграрен Университет. Факултет РЗА.

Каталог: cntnr -> NID -> Registyr NID -> RZA -> kat Agroekologia
RZA -> С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р татяна билева
RZA -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Иванка лечева
RZA -> С п и с ъ к на научните трудове на доц дсн Хари Самалиев
RZA -> С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р инж марин нейков маринов
kat Agroekologia -> С п и с ъ к на научните трудове на Гл ас. Веселка неделчева влахова
kat Agroekologia -> С п и с ъ к на научните трудове нА
kat Agroekologia -> Списък на преподавателите от катедра „Агроекология и защита на агроекосистемите и населението


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница