С п и с ъ к на научните трудове на доц. Иван маноловДата25.07.2016
Размер68.34 Kb.
#6249

С П И С Ъ К

на научните трудове на доц. Иван манолов

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

11

2

6

-

3

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

1

-

5

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

-

-

3

-


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст


 1. Томов Т., Г. Рачовски, И. Манолов. 2007. Трайният полски опит на Aграрния университет – възможности за наука и обучение, Изследвания върху полските култури, том IV, кн 1, 113 – 121.

 2. Bachev H., I. Manolov. 2008. Inclusion of small scale dairy farms in the supply chain in Bulgaria: A case study from the Plovdiv region, In: Restructuring market relations in food and agriculture in Central and Eastern Europe: Impacts upon small farmers, Csaki C., C. Forgacs, D. Milczarek-Andrzejewska, J. Wilkin (Eds) 165-199.

Available at: http://www.regoverningmarkets.org/en/filemanager/active?fid=812 and http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=989805

 1. Томов Т., И. Манолов, М. Томова. 2008. Ефект на системата на торене върху продуктивността и износа на азот, фосфор и калий от церевичния хибрид „Микадо”, Научни трудове на Аграрен университет, т. LIII, 119-124.

 2. Bosshard C., E. Frossard, D. Dubois, P. Mäder, I. Manolov, A. Oberson. 2008. Incorporation of different 15N-labeled fertilizers into physically separated soil organic matter fractions, Soil Science Society of America Journal, Vol. 72: No 4, July–August 949-959.

 3. Penov I., I. Manolov, A. Alexiev, Y. Kavardziev. 2011. Salinisation in Bulgaria: Institutional settings for soil conservation (a case study of Belozem village, Land degradation & development, 22 (1), pp. 134-143.

 4. Рачовски Г., С. Костадинова, И. Манолов, Н. Йорданова. 2010. Петдесет години траен торов опит в Аграрния Университет – Пловдив. Юбилейна научна конференция с международно участие „65 години Аграрен Университет”, Научни трудове, т. LV, кн. 1, 93-104.

 5. Manolova V., S. Kostadinova, I. Manolov. 2012. Economic efficiency of fertilization and its residual-effect during conversion period to organic field crop production, Agricultura, (accepted).

 6. Chalova V., I. Manolov, M. Nikolova, L. Koleva. 2012. Effect of Fertilization on Phytase and Acid Phosphatase Activities in Wheat and Barley Cultivated in Bulgaria, Agric. Food Anal. Bacteriol. (accepted).

 7. Penov I., I. Manolov, A. Alexiev and Y. Kavardziev. 2008. Salinisation in the case of Belozem valley, Bulgaria. Matching technical and Policy measures. Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Sustainable Farming Systems (ECOMIT) November 5−7, 2008 in Piešťany, Slovakia, 161-166. Available at: http://edepot.wur.nl/14641

 8. Bosshard C., E. Frossard, D. Dubois, P. Mäder, I. Manolov, A. Oberson. 2009. Incorporation of 15N-labeled amendments into physically separated soil organic matter fractions, Proceedings of the 16th Nitrogen Workshop, June, 28th-July, 1st 2009, Turin pp 9-10.

 9. Manolova V., S. Kostadinova, I. Manolov. 2012. Economic efficiency of fertilization and its residual-effect during conversion period to organic field crop production, Agricultura, (accepted). Статията е докладвана на „14 th International Bio Symposium (Alpe Adria)” 15. - 19.11.2011, University of Maribor (UM), Faculty of Agriculture and Life Sciences (FKBV), Aula Magnum, Pivola 10, 2312 Hoče /Maribor.


II. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


 1. Манолов И., 2007. Системи за оползотворяване на органични остатъци и компостиране. В: Устойчиво управление на земите. Издателство Minerva, София 110-159.

 2. Николова Св., И. Янакиева, И. Манолов, С. Петрова, А. Ралев, И. Иванов, Р. Андреев. 2008. В полза на земеделските производители и околната среда, Практическо ръководство, София, 64 стр.

 3. Манолов И., В. Манолова. 2009. Биологичното земеделие добра перспектива за дребния фермер, Издателство Мидион ООД, 66 стр.
 4. Тодоров М., Т. Чолаков, М. Попова, Г. Йонкова, Л. Машева, Д. Дяков, Р. Иванова, Ив. Манолов, Д. Димова, З. Попова, Й. Тодоров, Е. Начева, Л. Василева, Т. Василева, Г. Антонова, В. Тодорова, Хр. Ботева, Д. Ганева, С. Калъпчиева, Г. Арнаудов, Св. Тенова, П. Тончева, Е. Арнаудова, Д. Барбутска. 2009. Земеделски календар, Пловдив, Български научен селекционерско – техниески съюз, 196 стр.

 5. Stefan Krustev & Ivan Manolov. 2011. Взимането на решение важен инструмент за микро-предприятията, InnolocalSupp – специфични ресурси за микро предприятия
  Статията е написана от Stefan Krustev & Ivan Manolov, Agraren Universitet (Plovdiv, Bulgaria). Agraren Universitet е член на проектния консорциум InnolocalSupp. Налична на български:
  http://www.innosupport.net/index.php?id=6038&L=3&tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[tid]=4030

И налична на английски: http://www.innosupport.net/index.php?id=6038&tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[tid]=3968&tx_mmforum_pi1[page]=1&tx_mmforum_pi1[sword]=decision#pid3968

 1. Manolov I., C. Yancheva. 2012. Production of Forage Crops Suitable For Feeding Organically Raised Meat Animals. In: Organic Meat Production and Processing, First Edition. Edited by Steven C. Ricke, Ellen J. Van Loo, Michael G. Johnson, and Corliss A. O’Bryan. John Wiley & Sons, Inc. Published 2012 by Blackwell Publishing Ltd. Wiley-Blackwell, John Wiley & Sons. 177-197.III. ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕСИ И МЕЖДУНАРОДНИ СИМПОЗИУМИ

А. Устни доклади

 1. Penov I., I. Manolov, A. Alexiev and Y. Kavardziev. 2008. Salinisation in the case of Belozem valley, Bulgaria. Matching technical and Policy measures. Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Sustainable Farming Systems (ECOMIT) November 5−7, 2008 in Piešťany, Slovakia, 161-166. Available at: http://edepot.wur.nl/14641

 2. Bosshard C., E. Frossard, D. Dubois, P. Mäder, I. Manolov, A. Oberson. 2009. Incorporation of 15N-labeled amendments into physically separated soil organic matter fractions, Proceedings of the 16th Nitrogen Workshop, June, 28th-July, 1st 2009, Turin pp 9-10.

 3. Manolova V., S. Kostadinova, I. Manolov. 2012. Economic efficiency of fertilization and its residual-effect during conversion period to organic field crop production, Agricultura, (accepted). Статията е докладвана на „14 th International Bio Symposium (Alpe Adria)” 15. - 19.11.2011, University of Maribor (UM), Faculty of Agriculture and Life Sciences (FKBV), Aula Magnum, Pivola 10, 2312 Hoče /Maribor.

С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на доц. Иван манолов

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

16

-

-

-На работата
Manolov I., M. Ikeda and T. Yamakawa. 2003. Effect of the Methods of Nitrogen Application on the Nitrogen Recovery of Rice (Oryza Sativa L.), Journal of Faculty of Agriculture of Kyushu University, 48 (1-2) 1-11.


1.

(1)

Sukristiyonubowo, du Laing, G., Verloo, M.G. 2010. Nutrient balances of Wetland rice fields for the semarang district (Indonesia). Journal of Sustainable Agriculture. 34 (8) , pp. 850-861.

На работата
Manolov I., Antonov D., Stoiliv G., Tsareva I., Baev M. 2005. Jordanian zeolite tuff as a raw material for the preparation of substrates used for plant growth. Journal Central European of Agriculture, 6 (4): 485–494.


2.

(1)

Al-Ajmi, A., Al-Karaki, G. and Othman, Y. 2009. Effect of different substrates on fruit yield and quality of cherry tomato grown in a closed soilless system. Acta Hort. (ISHS) 807:491-494.


3.

(2)

Jankauskiene J., A. Brazaityte. 2008. The influence of various substratums on the quality of cucumber seedlings and photosynthesis parameters. Scientific works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of agriculture. Sodininkyste ir daržininkyste 27 (2) 285-294.


На работата
Bachev H., I. Manolov. 2008. Inclusion of small scale dairy farms in the supply chain in Bulgaria: A case study from the Plovdiv region, In: Restructuring market relations in food and agriculture in Central and Eastern Europe: Impacts upon small farmers, Csaki C., C. Forgacs, D. Milczarek-Andrzejewska, J. Wilkin (Eds) 165-199.

Available at: http://www.regoverningmarkets.org/en/filemanager/active?fid=812 and http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=989805
4.

(1)

Башев Х. 2009. Оценка на въздействието на ОСП на ЕС върху устойчивостта на животновъдните стопанства. Икономика и управление на селското стопанство, 54, 1/2009, с. 14.

5.


(2)

Bachev, H. 2008. A case of integration of organic dairy sheep farm in value chains in Bulgaria. Munich Personal RePEc Archive. Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/30385/ MPRA Paper No. 30385, posted 19. April 2011 / 21:16.


6.

(3)

Bachev, H. 2008. Risk governance in agriculture. Munich Personal RePEc Archive. Online at http: //mpra.ub.uni-muenchen.de/7770/ MPRA Paper No. 7770, posted 14. March 2008 / 20:53.


На работата
Bosshard C., E. Frossard, D. Dubois, P. Mäder, I. Manolov, A. Oberson. 2008. Incorporation of different 15N-labeled fertilizers into physically separated soil organic matter fractions, Soil Science Society of America Journal, Vol. 72: No 4, July–August 949-959.


7.

(1)

Sabine Douxchamps, Emmanuel Frossard, Stefano M. Bernasconi, Rein van der Hoek, Axel Schmidt, Idupulapati M. Rao, Astrid Oberson. 2011. Nitrogen recoveries from organic amendments in crop and soil assessed by isotope techniques under tropical field conditions. Plant Soil (2011) 341:179–192.

8.

(2)

C. Bosshard, A. Oberson, P. Leinweber, G. Jandl, H. Knicker, H.-R. Wettstein, M. Kreuzer, E. Frossard. 2011. Characterization of fecal nitrogen forms produced by a sheep fed with 15N labeled ryegrass. Nutr Cycl Agroecosyst 90:355–368.

9.

(3)

Nyiraneza, J., Chantigny, M.H., N'Dayegamiye, A., Laverdière, M.R. 2010. Long-term manure application and forages reduce nitrogen fertilizer requirements of silage corn-cereal cropping systems. Agronomy Journal vol 102, (4) 1244-1251.

10.


(4)

Leifeld, J., Reiser, R., Oberholzer, H.R. 2009. Consequences of conventional versus organic farming on soil carbon: Results from a 27-year field experiment. Agronomy Journal 101 (5), pp. 1204-1218.

11.

(5)

Bosshard, C., Sørensen, P., Frossard, E., Dubois, D., Mäder, P., Nanzer, S., Oberson, A. 2009. Nitrogen use efficiency of 15N-labelled sheep manure and mineral fertiliser applied to microplots in long-term organic and conventional cropping systems. Nutrient Cycling in Agroecosystems 83 (3), pp. 271-287.

На работата
Penov I., I. Manolov, A. Alexiev, Y. Kavardziev, 2011. Salinisation in Bulgaria: Institutional settings for soil conservation (a case study of Belozem village, Land degradation & development, 22 (1), pp. 134-143.

12.(1)

Prager K., J. Prazan, I. Penov. 2011. Soil conservation in transition countries – the role of institutions. Environmental Policy and Governance Article first published online: 2 NOV 2011 | DOI: 10.1002/eet.592

13.(2)

Prager K., K. Helming, K. Hagedorm. 2011. The challenge of developing effective soil conservation policies. Land Degradation & Development Vol 22, (1) 1–4.


14.(3)

Prager K., H. Posthumus. 2010. Socio-economic factors influencing farmers’adoption of soil conservation practices in Europe. In: Human Dimensions of Soil and Water Conservation, Editor: Ted L. Napier, chapter 12, pp 388.

15.(4)

Prager K., H. Posthumus. 2010. Adopting sustainable soil management – the role of socio-economic factors. Paper for the 16th Annual International Sustainable Development Research Conference 30 May – 1 June, 2010, Hong Kong, Track “Sustainable Agriculture”.

16.

(5)

Prager K., H. Posthumus. 2010. Socio-economic factors influencing farmers’ adoption of soil conservation practices in Europe. In: Napier T (ed) Human Dimensions of Soil and Water Conservation A Global Perspective.: Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, NY, USA, pp. 203-223.

Каталог: cntnr -> NID -> Registyr NID -> POL -> kat Agrohimia
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на проф. Д-р тоньо тонев
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р м димитрова
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р П. Бацалов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Кунка Кожухарова
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Христо Анастасов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на ас д-р Красмира любенова аврамова
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р В. Николов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Дияна светлева
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р васко тодоров герзилов
kat Agrohimia -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Светла Косатдинова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница