С п и с ъ к на научните трудове на проф. Д-р тоньо тоневДата29.08.2016
Размер236.59 Kb.
#7827

С П И С Ъ К

на научните трудове на ПРОФ. Д-Р ТОНЬО ТОНЕВ

за периода 2007-2012 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

21

18

-

-

3

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

3

-

-

2

2

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

3

9

1

2


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст

1. TONYO TONEV, MIROSLAV TYTYANOV. II-ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM “ECOLOGICAL APPROACHES TOWARDS THE PRODUCTION OF SAFETY FOOD”, 2007 Тоньо Тонев, Мирослав Титянов. Проучване разпространението на дивия овес (Avena spp. L.) в Ямболска област. Втори международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, стр. 85-94, Пловдив, 2007

2. TONYO TONEV, MIROSLAV TYTYANOV. STUDYING THE DISTRIBUTION OF GALIUM SP.L. IN YAMBOL REGION. II-ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM “ECOLOGICAL APPROACHES TOWARDS THE PRODUCTION OF SAFETY FOOD”, 2007 Тоньо Тонев, Мирослав Титянов. Проучване разпространението на лепката (Galium spp. L.) в Ямболска област. Втори международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, стр. 95-101, Пловдив, 2007.

3. TONYO TONEV, MIROSLAV TYTYANOV. STUDYING THE DISTRIBUTION OF ALOPECURUS MYOSUROIDES L. IN YAMBOL REGION. II-ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM “ECOLOGICAL APPROACHES TOWARDS THE PRODUCTION OF SAFETY FOOD”, 2007

Тоньо Тонев, Мирослав Титянов. Проучване разпространението на лисичата опашка (Alopecurus myosuroides L.) в Ямболска област. Втори международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, стр. 101-106, Пловдив, 20074. TONYO TONEV, SNEJANA MITOVA. THE TIMELY CULTIVATIONS CONTRIBUTE TO EFFECTIVE AND ECOLOGICALLY SAFE CONTROL OF XANTHIUM STRUMARIUM L. II-ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM “ECOLOGICAL APPROACHES TOWARDS THE PRODUCTION OF SAFETY FOOD”, 2007

Тоньо Тонев, Снежана Митова. Навременните обработки допринасят за ефективен и екологически безопасен контрол над свиницата (Xanthium strumarium L.). Втори международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, стр. 107-112, Пловдив, 20075. TONYO TONEV, SNEJANA MITOVA.ECOLOGICAL POSSIBILITIES FOR LIMITING THE DISTRIBUTION OF XANTHIUM STRUMARIUM L. AND THE DAMAGES, CAUSED BY IT. II-ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM “ECOLOGICAL APPROACHES TOWARDS THE PRODUCTION OF SAFETY FOOD”, 2007 Тоньо Тонев, Снежана Митова. Екологични възможности за ограничаване разпространението и вредите от свиницата (Xanthium strumarium L.). Втори международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, стр. 113-116, Пловдив, 2007

6. VANIA DELIBALTOVA, ILIAN ZHELJAZKOV, TONYO TONEV. EFFECT OF SOME HERBICIDES ON THE WEEDS AND PRODUCTIVITY OF THE TRITICUM AESTIVUM L. WINTER WHEAT. AGRICULTURAL SCIENCES, VOLUME 1 ISSUE 2, PLOVDIV, 2009

Ваня Делибалтова, Илиян Желязков, Тоньо Тонев. Влияние на някои хербициди върху заплевелеността и продуктивността на обикновената пшеница (Triticum aestivum L.). Сп. Аграрни науки, бр. 2, стр. 19-25, Пловдив, 20097. VANIA DELIBALTOVA, TONYO TONEV, ILIAN ZHELJAZKOV. EFFECT OF SOWING DENSITY ON THE PRODUCTIVITY OF MAIZE HYBRIDS CULTIVATED FOR GRAIN UNDER IRRIGATION IN PLOVDIV REGION. PLANT SCIENCE 46, 412–416, SOFIA, 2009

Ваня Делибалтова, Тоньо Тонев, Илиян Желязков. Влияние на гъстотата на посева върху продуктивността на хибриди царевица за зърно, отглеждани при поливни условия в района на Пловдив. Сп. Растениевъдни науки, бр. 5, стр. 412-416, София, 20098. TONYO TONEV, ANYO MITKOV, MIROSLAV TITYANOV. POSSIBILITIES FOR AN EFFICIENT CHEMICAL WEED CONTROL IN SWEET CORN. THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ”ECOLOGICAL APPROACHES TOWARDS THE PRODUCTION OF SAFETY FOOD”, 2009

Тоньо Тонев, Аньо Митков, Мирослав Титянов. Възможности за ефективен контрол на плевелите при сладка царевица. Трети международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, стр. 229-236, Пловдив, 20099. MIROSLAV TITYANOV, TONYO TONEV, ANYO MITKOV. ADVANCES IN CHEMICAL WEED CONTROL IN RAPE. THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ”ECOLOGICAL APPROACHES TOWARDS THE PRODUCTION OF SAFETY FOOD”, 2009

Мирослав Титянов, Тоньо Тонев, Аньо Митков. Новости в химическия контрол срещу плевелите при рапицата. Трети международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, стр. 237-244, Пловдив, 200910. ANYO MITKOV, MIROSLAV TITYANOV, TONYO TONEV. SELECTIVITY OF THE HERBICIDE CHEMICAL WEEDMASTER TO GRAIN CROPS. THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ”ECOLOGICAL APPROACHES TOWARDS THE PRODUCTION OF SAFETY FOOD”, 2009

Аньо Митков, Мирослав Титянов, Тоньо Тонев. Селективност на хербицидния препарат Уидмастер към зърнено-житните култури. Трети международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, стр. 245-252, Пловдив, 200911. ANYO MITKOV, TONYO TONEV, MIROSLAV TITYANOV. SPREADING OF THE MAJOR WEEDS IN WHEAT IN DIFFERENT AGROECOLOGICAL REGIONS OF SOUTH BULGARIA. AGRICULTURAL ACADEMY – BULGARIA, PLANT SCIENCE, VOL. XLVI N:2, SOFIA, 2009

Аньо Митков, Тоньо Тонев, Мирослав Титянов. Разпространение на основни плевели при пшеницата в различни агроекологични райони на Южна България. Сп. Растениевъдни науки, бр. 2, стр. 148-153, София, 200912. MIROSLAV TITYANOV, TONYO TONEV, ANYO MITKOV. NEW OPPORTUNITIES FOR EFFICIENT CHEMICAL CONTROL OF WEEDS IN WHEAT. AGRICULTURAL ACADEMY – BULGARIA, PLANT SCIENCE, SOFIA 2009, VOL. XLVI N:2

Мирослав Титянов, Тоньо Тонев, Аньо Митков. Нови възможности за ефективен химически контрол на плевелите при пшеницата. Сп. Растениевъдни науки, бр. 46, стр. 154-160, София, 200913. TONYO TONEV, ANYO MITKOV, CHAVDAR DOCHEV, MIROSLAV TITYANOV. POSSIBILITIES OF SU-TECHNOLOGY FOR AN EFFICIENT WEED CONTROL IN SUNFLOWER. AGRICULTURAL ACADEMY – BULGARIA, PLANT SCIENCE, , VOL. XLVI N:2, SOFIA, 2009

Тоньо Тонев, Аньо Митков, Чавдар Дочев, Мирослав Титянов. Възможности на SU-технологията за безопасна борба с плевелите при слънчогледа. Сп. Растениевъдни науки, бр. 46, стр. 161-166, София, 200914. ANYO MITKOV, MIROSLAV TITYANOV, ANDON VASILEV, TONYO TONEV. PHYSIOLOGICAL STATUS AND PRODUCTIVITY OF WHEAT PLANTS AT DIFFERENT DENSITY OF MAJOR WEEDS AND AFTER HERBICIDE TREATMENT.

Аньо Митков, Мирослав Титянов, Андон Василев, Тоньо Тонев. Физиологично състояние и продуктивност на пшенични растения при различна плътност на основни плевели и след третиране с хербициди. Юбилейна научна конференция с международно участие – „65 години Аграрен университет-Пловдив”, 14-17 октомври 2010, Научни трудове - том. LV, кн.2, стр.113-119, 201015. TONYO TONEV, MIROSLAV TITYANOV, ANYO MITKOV. INTEGRATED WEED CONTROL IN SUNFLOWER. SCIENTIFIC WORKS JUBILEE SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION. TRADIONS AND CHALLENGERS OF AGRICILTURAL EDUCATION, SCIENCE AND BUSINESS, BOOK 2, PLOVDIV, 2010

Тоньо Тонев, Мирослав Титянов, Аньо Митков. Интегрирана борба с плевелите при слънчогледа. Юбилейна научна конференция с международно участие – „65 години Аграрен университет-Пловдив”, 14-17 октомври 2010, Научни трудове - том. LV, кн.2, стр.127-133, 201016. TONYO TONEV, MIROSLAV TITYANOV, ANYO MITKOV. INTEGRATED WEED CONTROL DURING MAIZE VEGETATION. SCIENTIFIC WORKS JUBILEE SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION. TRADIONS AND CHALLENGERS OF AGRICILTURAL EDUCATION, SCIENCE AND BUSINESS, BOOK 2, PLOVDIV, 2010

Тоньо Тонев, Мирослав Титянов, Аньо Митков. Интегрирана борба с плевелите през вегетацията на царевицата. Юбилейна научна конференция с международно участие – „65 години Аграрен университет-Пловдив”, 14-17 октомври 2010, Научни трудове - том. LV, кн.2, стр.133-138, 201017. MIROSLAV TITYANOV, TONYO TONEV, ANYO MITKOV. CHEMICAL CONTROL OF FIELD BROME (BROMUS ARVENSIS L.) IN WHEAT FIELDS. SCIENTIFIC WORKS JUBILEE SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION. TRADIONS AND CHALLENGERS OF AGRICILTURAL EDUCATION, SCIENCE AND BUSINESS, BOOK 2, PLOVDIV, 2010

Мирослав Титянов, Тоньо Тонев, Аньо Митков. Химически контрол върху полската овсига (Bromus arvensis L.) в посеви от пшеница. Юбилейна научна конференция с международно участие – „65 години Аграрен университет-Пловдив”, 14-17 октомври 2010, Научни трудове - том. LV, кн.2, стр.139-142, 201018. RANKOVA Z., M. TITYANOV, T. TONEV (ПОД ПЕЧАТ). AGROTECHNICAL APPROACHES FOR MAINTENANCE OF THE SOIL SURFACE IN ORCHARDS IN A GOOD AGROTECHNICAL AND ECOLOGICAL CONDITION. EWRS. PROCEEDINGS OF 9-TH WORKSHOP OF THE EWRS WORKING GROUP: PHYSICAL AND CULTURAL WEED CONTROL, SAMSUN, TURKEY 28 – 30 MARCH, 2011

Заря Ранкова, Мирослав Титянов, Тоньо Тонев,. Агротехнически подходи за поддръжка на повърхността на почвата в овощни градини в добро агротехнически и екологично състояние. Доклад на 9-та работна среща на Европейската асоциация за проучване на плевелите (EWRS). Работна група: Физични и механични средства за контрол на плевелите. Самсун,Турция, 28-30 март, 201119. MIROSLAV TITYANOV, ANDON VASILEV, TONYO TONEV, Influence of the fertilizer lactofol B on photosynthetic performance of imazamox-treated sunflower plants aGRICUture sciense, 3, 7, 2011

Титянов М., А. Василев Т. Тонев Влияние на суспензионния тор Лактофол Б върху фотосинтетичната активност на слънчогледови растения третирани с имазамокс. Аграрни науки – година 3, брой 7, 201120. TONYO TONEV, MIROSLAV TITYANOV, ANYO MITKOV CОNTROL OF THE ROBUST BLEND WEEDING ON MAIZE (под печат) FOURTEENTH SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION ON "ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE MOUNTAIN FARMING " 05/27/2011, INSTITUTE OF MOUNTAIN AGRICULTURE AND LIVESTOCK TROYAN AGRICULTURAL ACADEMY. JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS

Tонев T,, M. Tитянов, A. Mитков. Kонтрол върху силното смесено заплевеляване на царевицата. Четиринадесета научна конференция с международно участие на тема: "Екологични проблеми на планинското земеделие" 26.05. - 27.05.2011 г., ИПЖЗ - гр. Троян (под печат)21. T. TONEV.,PROBLEMS AND CHALLENGES OF WEED CONTROL IN BULGARIA” SYMPOSIUM ON WEED SCIENCE IN EASTERN EUROPE FEBRUARY 4 AND 5, 2008 IN BUCHAREST, ROMANIA

Т. Тонев., Доклад на тема „Проблеми и предизвикателства при борбата срещу плевелите в България”. Изнесен на „Симпозиум по Хербология в Източна Европа”, състоял се на 04 и 05 февруари 2008 г. в Букурещ, Румъния, със съдействието на фирма Монсанто.


II. ПАТЕНТИ

1. ХЕРБИЦИДНА МОТИКА - Сертификат от Агенция за закрила на интелектуалната собственост Номер ИС N:278 от 22 12 2010, за Авторски продукт
2. ХЕРБИЦИДНА УРЕДБА - Сертификат от Агенция за закрила на интелектуалната собственост Номер ИС N:278 от 22 12 2010, за Авторски продукт
III. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

1. ТОНЕВ Т., М. ДИМИТРОВА, ИВ. ЖАЛНОВ, Щ. КАЛИНОВА, СПАСОВ В., ХЕРБОЛОГИЯ - УЧЕБНИК. АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО НА АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ, 2007

2. TONYO TONEV, MIROSLAV TITYANOV, ANDON VASILEV. GUIDE TO INTEGRATED WEED MANAGEMENT AND PROFICIENCY IN AGRICULTURE 2011 ТОНЕВ Т., М. ТИТЯНОВ, А. ВАСИЛЕВ НА АНГЛИИЙСКИ ЕЗИК. КНИЖЕН И ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ БИБЛИОТЕКА „ЗЕМЕДЕЛСКО ОБРАЗОВАНИЕ”, 2011

3. ТИТЯНОВ М., Т. ТОНЕВ. ПРАКТИКУМ ПО ХЕРБОЛОГИЯ. БИБЛИОТЕКА „ЗЕМЕДЕЛСКО ОБРАЗОВАНИЕ”, 2011
С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на проф. д-р Тоньо тонев

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

42

37

3

21. На работата:

1. Алексиев А., Т. Тонев, М. Титянов. Икономически анализ на резул-татите от химическата борба с плевелите при пшеницата. Сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, бр. 6, 2003

2. Алексиев А., Т. Тонев, Ст. Димитров. Икономически оценка на резултатите от използването на генетично модифицирани растения. Сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, бр. 4, 2003

3. Титянов М., Т. Тонев. Силно смесено заплевеляване – реална заплаха при производството на пшеница. Сп. ”Растителна защита”, бр. 3, 2006

4. Тонев Т. Възможности за химически контрол над плевелите през вегетацията на слънчогледа. Сп. “Агрокомпас”, бр. 4, 2006

5. Тонев, Т. Интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие. Аграрен университет – Пловдив, Библиотека “Земеделско образование”, кн. 2, 2000

6. Тонев Т. Комбинирана употреба на листни торове Лактофол с вегетационни хербициди. Сп. “Растителна защита”, бр. 2, 2007

7. Тонев Т. Нови отлични алтернативи в борбата с плевелите при царевицата, Сп. “Растителна защита”, бр. 4, 2006

8. Тонев Т. Слънчоглед без плевели. Сп. “Растителна защита”, бр. 2, с. 10-12, 2006

9. Тонев Т. Чисти от плевели посеви. Сп. “Растителна защита”, бр. 2, 2007

10. Тонев Т., А. Николов, Г. Сенгалевич. Ръководство за приложение на химически средства в растителната защита. Аграрен университет – Пловдив, Библиотека “Земеделско образование”, кн. 1, 1999

11. Тонев Т, Ив. Янчев. Влияние на хербицидите хлортолурон и изопро-турон върху репродуктивните прояви на някои сортове ечемик. Научни трудове на Аграрния университет, том ХLVI, кн. 1, 2001

12. Тонев Т., М. Титянов. Сортова чувствителност на пшеницата към хербицидите Дерби супер 175 СК и Логран екстра 62 ВГ. Научни трудове на Аграрния университет, том ХLVI, кн. 1, 2001

13. Тонев Т., Ст. Димитров. Организация на борбата с плевелите при царевицата чрез технологията Раундъп реди, Научни трудове на Аграрния университет – Пловдив, том ХLVII, кн. 1, 2002

Цитиран в: Терзиев Ж., Б. Янков, Хр. Янчева, И. Янчев, Т. Георгиева, Р. Иванова, И. Димитров, Т. Колев. Растениевъдство, Академично издателство на АУ - Пловдив, 2007
2. На работата:

1.Спасов, В. , Т.Тонев и колектив (1999) Инструкция за приложение на хербицидите. Пловдив

2.Спасов, В., Т.Тонев, Ив. Жалнов (1994) Ръководство за упражнения по земеделие. Пловдив

3.Тонев, Т., и колектив. (1999) Сборник от задачи за интегрирана борба с плевелите. Пловдив.

4.Тонев,Т. (1986) Проучване върху химическата борба с плевелите при напояваната царевица за зърно в зависимост от равнището на минералното торене. Четвърта младежка НТ- конференция, Чирпан

5.Тонев,Т. (1989) Ефективност на интегрираната борба с плевелите при напояваната царевица за зърно, в зависимост от равнището на минералното торене. Автореферат на дисертация. Пловдив

6. Тонев,Т. (2000) Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие. Пловдив

7.Тонев,Т., Р.Вълева (1990). Научна конференция ИПС, ДобруджаЦитиран в: Илиян Желязков. Интегриране на нови и класически методи срещу силното заплевеляване на някои полски култури. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”- АУ_Пловдив, 2007
3. На работата:

1. Димитрова М. и кол. Методика за отчитане и картотекиране на заплевеляването при основни полски култури. МЗГ, НСРЗ, София , 2004

2. Жалнов И. и кол. Ръководство за упражнения по общо земеделие. 2001

3. Тонев Т., Р. Вълева. Биоекологични и технологически аспекти на употребата на някои нови хербициди при слънчогледа. Научни трудове, т. XXXIV, кн. 2, 1989

4. Тонев Т. Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделието. Цветен атлас на 100-те икономически най-важни плевели в България, кн. 2, ВСИ, Пловдив. 2000

5. Тонев Т., и кол. Ръководство за упражнения по Хербология. Акад. изд. на АУ, Пловдив, 2002

6. Тонев Т. Оптимизация на борбата с плевелите при царевицата чрез технологията Раундъп реди. Научни трудове, т. XLVII, кн. 1, 2002.

7. Тонев Т. Как да постигнем по-чисти от плевелите слънчогледови посеви. Растителна защита, кн. 2, 2006

8. Тонев Т. и кол. Хербология. Акад. изд. на АУ, Пловдив, 2007

9. Тонев Т. и кол. Резистентност на обикновения щир (Amaranthus retroflexus L.) към триазиновите хербициди и възможност за преодоляването й. ВСИ, научни трудове, т. XXXV, кн.2, 65-70, 1990

Цитиран в: Цвета Момчилова Москова. Биоекологични основи и разпространение на видовете от род Amaranthus.Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”- АУ- Пловдив, 2011
4. На работата:

1. Димитрова М. и кол. Ръководство за упражнение по земеделие. Академично издателство на Аграрен университет, Пловдив. 2006

2. Спасов В., И. Жалнов, Т. Тонев, М. Димитрова, Щ. Калинова. Инструкция за приложение на хербицидите. ВСИ, Пловдив, 1999

3. Титянов М., Т. Тонев. Силното смесено заплевеляване – заплаха при производството на пшеница. Сп. „Растителна защита”, кн. 5. 2006

4. Тонев Т. Автореферат на дисертация, Пловдив, 1989

5. Тонев Т. Сп. „Растителна защита”, кн. 2, 1999

6. Тонев Т. Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделието. ВСИ, Пловдив. кн. 2, 2000

7. Тонев Т. Цветен атлас на плевелите. Библиотека „Земеделско образование”. кн. 3, 2000

8. Тонев Т. Как да постигнем по-чисти от плевели слънчогледови посеви. Сп. „Растителна защита”, кн. 2. 2006

9. Тонев Т. Новото поколение хербициди на Байер – отлична алтернатива в борбата с плевелите при царевицата. Сп. „Растителна защита”, кн.1. 2006

10. Тонев Т. Чисти от плевели посеви. Сп. „Растителна защита”, кн.1. 2007

11. Тонев Т., А. Николов, Г. Сенгалевич. Ръководство за приложение на химически средства в растителната защита. Библиотека „Земеделско образование”, кн. 1, ВСИ , Пловдив, 1999

Цитиран в: Тонев Т., М. Димитрова, Щ. Калинова, И. Жалнов, В. Спасов. Хербология. Академично издателство на Аграрен университет, Пловдив, 2007
5. На работата:

1. Спасов В., Т. Тонев, И. Жалнов. Ръководство за упражнение по земеделие. Пловдив, 1994

2. Спасов В., И. Жалнов, Т. Тонев, М. Димитрова, Щ. Калинова. Инструкция за приложение на хербицидите. ВСИ, Пловдив, 1999

3. Тонев Т. Доклад на научно-практическа конференция. Чирпан, 1988

4. Тонев Т. Автореферат на кандидатска дисертация, Пловдив, 1989

5. Тонев Т., Д. Андонов, Р. Вълева. Доклад на ІІІ-та научна конференция. ВСИ, Пловдив, 1989

6. Тонев Т., Р. Вълева. Научна конференция. ИПС, Добруджа, 1990

7. Тонев Т. Доклад на Юбилейна сесия, ВСИ, Пловдив 1995

8. Тонев Т. Доклад на симпозиум, ИГИ, Костинброд. 1997

9. Тонев Т., А. Николов, Г. Сенгалевич. Ръководство за приложение на химически средства в растителната защита. ВСИ, Пловдив, 1999

10. Тонев Т. Сп. „Растителна защита” кн. 2, 1999

11. Тонев Т. Лична колекция от снимки и диапозитиви на плевели

Цитиран в: Tonev T., M. Tityanov, A. Vasilev. Guide to integrated weed management and proficiency in agriculture. Publisher “Biblioteka zemedelsko obrazovanie”, 2011
6. На работата:

1. Тонев Т. Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделието. ВСИ, Пловдив., 2000

2. Тонев Т. и кол. Хербология – учебник, Пловдив, 2007

3. Тонев Т. и кол. Ръководство за упражнения по хербология. АУ, Пловдив, 2002

4. Тонев Т., М. Титянов. Проучване разпространението на лепката (Galium spp. L.) в Ямболска област. Втория Международен Симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, Пловдив, 2007

5. Тонев Т., М. Титянов. Проучване разпространението на дивия овеса (Avena spp. L.) в Ямболска област. Втория Международен Симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, Пловдив, 2007

6. Тонев Т., М. Титянов. Проучване разпространението лисичата опашка (Alopecurus myosuroides L.) в Ямболска област. Втория Международен Симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, Пловдив, 2007

Цитиран в: Титянов М., Т. Тонев. Практикум по Хербология. Библиотека „Земеделско образование”, 2011.
7. На работата:

1. Тонев Т. Нови отлични алтернативи в борбата с плевелите при царевицата. Сп. Растителна защита, бр. 4, 2006

2. Тонев Т. Слънчоглед без плевели. Сп. Растителна защита, бр. 2, с. 10-12, 2006

3. Тонев Т. Интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие, ВСИ, Пловдив, 2000

Цитиран в: Тонев Т, М. Титянов. Проучване разпространението на дивия овес (Avena spp. L.) в Ямболска област.Сборник на докладите от Втория международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 18-19.10.2007
8. На работата:

1. Тонев Т. Нови отлични алтернативи в борбата с плевелите при царевицата. Сп. Растителна защита, бр. 4, 2006

2. Тонев Т. Слънчоглед без плевели. Сп. Растителна защита, бр. 2, с. 10-12, 2006

3. Тонев Т. Интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие, ВСИ, Пловдив, 2000

Цитиран в: Тонев Т., М. Титянов. Проучване разпространението на лепката (Galium spp. L.) в Ямболска област. Сборник на докладите от Втория международен симпозиум. „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 18-19.10.2007
9. На работата:

1. Тонев Т. Нови отлични алтернативи в борбата с плевелите при царевицата. Сп. Растителна защита, бр. 4, 2006

2. Тонев Т. Слънчоглед без плевели. Сп. Растителна защита, бр. 2, с. 10-12, 2006

3. Тонев Т. Интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие, ВСИ, Пловдив., 2000

Цитиран в: Тонев Т., М. Титянов. Проучване разпространението на лисичата опашка (Alopecurus myosuroides L.) в Ямболска област. Сборник на докладите от Втория международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 18-19.10.2007
10. На работата:

1. Тонев Т. Нови отлични алтернативи в борбата с плевелите при царевицата. Сп. Растителна защита, бр. 4, 2006

2. Тонев Т. Слънчоглед без плевели. Сп. Растителна защита, бр. 2, с. 10-12, 2006

3. Тонев Т. Интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие, ВСИ, Пловдив, 2000.

Цитиран в: Тонев Т., С. Митова. Навременните обработки допринасят за ефективен и екологически безопасен контрол над свиницата (Xanthium strumarium). Сборник на докладите от Втория международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 18-19.10.2007
11. На работата:

1. Тонев Т. Чувствителност към хербициди на пшеница сорт Плиска – в сб. „85 години институт по семезнание и семепроизводство Образцов чифлик”, Русе, т. 3, 58-64, 1990.

2. Тонев Т., И. Желязков, Щ. Калинова, М. Димитрова, И. Жалнов. Ръководство за упражнения по Хербология, Академично издателство на АУ, Пловдив, 2002

Цитиран в: Тонев Т., С. Митова. Екологични възможности за ограничаване разпространението и вредите от свиницата (Xanthium strumarium). Сборник на докладите от Втория международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 18-19.10.2007
12. На работата:

1. Тонев Т. Чувствителност към хербициди на пшеница сорт Плиска – в сб. „85 години институт по семезнание и семепроизводство Образцов чифлик”, Русе, т. 3, 58-64,1990

2. Тонев Т., И. Желязков, Щ. Калинова, М. Димитрова, И. Жалнов. Ръководство за упражнения по Хербология, Академично издателство на АУ, Пловдив, 2002

Цитиран в: Делибалтова В., Ил. Желязков, Т. Тонев. Влияние на някои хербициди върху заплевелеността и продуктивността на обикновената пшеница (Triticum aestivum L.). Аграрни науки, Академично издателство на АУ, Пловдив, година І, брой 2, 2009
13. На работата:

1. Тонев Т., и кол. Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие. АУ, Пловдив, 2000

Цитиран в: Титянов М., Т. Тонев, А. Митков. Новости в химическия контрол срещу плевелите при рапицата. Сборник на докладите от Третия международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 15-16.10.2009
14. На работата:

1. Тонев Т., и кол. Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие. АУ, Пловдив, 2000

Цитиран в: Митков А., М. Титянов, Т. Тонев. Селективност на хербицидния препарат Уидмастер към зърнено-житни култури. Сборник на докладите от Трития международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 15-16.10.2009
15. На работата:

1. Димитрова М., и кол. Методика за отчитане и картотекиране на заплевеляването при основни полски култури. Издание на НСРЗ, София, 2004

2. Тонев Т. Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие. Библиотека „Земеделско образование”, кн. 2, ВСИ, Пловдив, 2000

3. Тонев Т., и кол. Хербология. Издание 1, АУ, Пловдив, 2007.

4. Тонев Т., М. Титянов. Проучване разпространението на дивия овес, лепката и лисичата опашка в Ямболска област. Сдружение РНТС с ДНТ Пловдив. Втори международен симпозиум „Екологични подходи при производство на безопасни храни”, 85-106, 2007

Цитиран в: Митков А., Т. Тонев, М. Титянов. Разпространение на основни плевели при пшеницата в различни агроекологични райони на Южна България. Растениевъдни науки, год. XLVI, 2, София, 2009
16. На работата:

1. Тонев Т. Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие. Библиотека „Земеделско образование”, кн. 2, ВСИ, Пловдив, 2000

Цитиран в: Титянов М., Т. Тонев, А. Митков. Нови възможности за ефективен химически контрол на плевелите при пшеницата Растениевъдни науки, год. XLVI, 2, София, 2009
17. На работата:

1. Тонев Т. Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие. Библиотека „Земеделско образование”, кн. 2, ВСИ, Пловдив, 2000

2. Тонев Т., и кол. Хербология. Издание 1, АУ, Пловдив, 2007

3. Тонев Т. Слънчоглед без плевели. Сп. Растителна защита, бр. 2, стр. 10-12, 2006

4. Тонев Т. Чисти от плевели посеви. Сп. Растителна защита, бр. 2, стр. 15-20, 2007

Цитиран в: Тонев Т., А. Митков, Ч. Дочев, М. Титянов. Възможности на SU-технологията за ефикасна борба с плевелите при слънчогледа. Растениевъдни науки, год. XLVI, 2, София, 2009
18. На работата:

1. Титянов М. и кол. Нови възможности за ефективен химически контрол на плевелите при пшеницата. Растениевъдни науки, № 2, 46, 154-160,2009

2. Титянов М., Т. Тонев. Силно смесено заплевеляване – реална заплаха при производството на пшеница, Растителна защита, бр. 3, стр. 35-40, 2006

3. Тонев Т. Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие. Библиотека „Земеделско образование”, кн. 2, ВСИ, Пловдив, 2000

Цитиран в: Митков А., М. Титянов, А. Василев, Т. Тонев. Физиологично състояние и продуктивност на пшенични растения при различна плътност на основни плевели и след третиране с хербициди. „65 години Аграрен университет – Пловдив”. Научни трудове т. LV, кн. 2, 2010 г., Юбилейна научна конференция с международно участие, Пловдив, 14-17.10.2010
19. На работата:

1. Тонев Т. Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие. ВСИ, Пловдив, 2000

2. Тонев Т., Ч. Дочев, М. Титянов, А. Митков. Възможности на SU-технологията за ефикасна борба с плевелите при слънчогледа. Сп. Растениевъдни науки, бр. 2, 2009

3. Тонев Т. Възможности за химически контрол над плевелите през вегетацията на слънчогледа. Сп. Агрокомпас, бр. 4, 2006.

4. Тонев Т. Слънчоглед без плевели. Сп. Растителна защита, бр. 2, с. 10-12, 2006

Цитиран в: Тонев Т., М. Титянов, А. Митков. Интегрирана борба с плевелите при слънчогледа. „65 години Аграрен университет – Пловдив”. Научни трудове т. LV, кн. 2, 2010, Юбилейна научна конференция с международно участие, 14-17.10.2010 , Пловдив
20. На работата:

1. Тонев Т. Интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие. ВСИ, Пловдив, 2000

2. Тонев Т., М. Димитрова, И. Жалнов, Щ. Калинова, В. Спасов. Хербология – учебник. Академично издателство на АУ, Пловдив, 2007

3. Тонев Т. Нови отлични алтернативи в борбата с плевелите при царевицата. Сп. Растителна защита, бр. 4, 2006

Цитиран в: Тонев Т., М. Титянов, А. Митков. Интегрирана борба с плевелите през вегетацията на царевицата. „65 години Аграрен университет – Пловдив”. Научни трудове т. LV, кн. 2, 2010, Юбилейна научна конференция с международно участие, 14-17.10. 2010, Пловдив
21. На работата:

1. Тонев Т. Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие. ВСИ, Пловдив, 2000.

Цитиран в: Титянов М., Т. Тонев, А. Митков. Химически контрол върху полската овсига (Bromus arvensis L.) в посеви от пшеница. „65 години Аграрен университет – Пловдив”. Научни трудове т. LV, кн. 2, 2010 г., Юбилейна научна конференция с международно участие, 14-17.10. 2010, Пловдив
22. На работата:

1. Tonev T. et al. Herbology. Academic publisher of the Agricultural University – Plovdiv, 2007.

2. Tonev T. Handbook of integrated weed control and farming culture, Higher Institute of Agriculture – Plovdiv, book 2, 2000

Цитиран в: Z. Rankova, M. Tityanov, T. Tonev. 2011. Agrotechnical approaches for maintaining the soil surface in the fruit plantation in a good agrotechnical and ecological condition EWRS 9TH WORKSHOP PHYSICAL AND CULTURAL WEED CONTROL, European weed research society, 28-30 March 2011, Samsun, Turkey
23. На работата:

1. Тонев Т. Нови алтернативи в борбата с плевелите при слънчогледа. Юбилейна научна конференция „100 години от рождението на Павел Попов”, том XLVII , кн. 2, стр. 467-472, 2002

2. Тонев Т., А. Митков, Ч. Дочев, М. Титянов. Възможности на SU-технологията за безопасна борба с плевелите при слънчогледа. Сп. Растениевъдни науки, бр. 46, стр. 161-166, 2009

3. Тонев Т. Ефективен контрол на плевелите при слънчогледа. Сп. Земеделие плюс, бр. 3, стр. 39-40, 2010

Цитиран в: Титянов М., А. Василев, Т. Тонев. Влияние на суспензионния тор Лактофол В върху фотосинтетичната активност на слънчогледови растения, третирани с имазамокс. Сп. Аграрни науки бр. 7, 2011, Аграрен университет – Пловдив.
24. На работата:

1. Тонев Т. Интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие. ВСИ, Пловдив, 2000.

2. Тонев Т., М. Димитрова, И. Жалнов, Щ. Калинова, В. Спасов. Хербология – учебник. Академично издателство на АУ, Пловдив, 2007

3. Тонев Т. Нови отлични алтернативи в борбата с плевелите при царевицата. Сп. Растителна защита, бр. 4, 2006

Цитиран в: Тонев Т., М. Титянов, А. Митков, 2011. Контрол върху силно смесено заплевеляване на царевицата “Journal of Mountain Agriculture on the Balkans”, кн. 5, 2011
25. На работата:

Тонев Т. Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие, 2000

Цитиран в: Ранкова З., К. Куманов. Влияние на почвения хербицид дихлобенил (Касорон 6,7 Г) върху растежа и развитието на малини от сорта „Самодива”, отглеждани в условия на капково напояване, Journal of mountain agriculture on the Balkans,10,2, 372-381, 2007
26. На работата:

Тонев Т. Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие, 2000

Цитиран в: Ранкова З. Влияние на някои почвени хербициди върху вегетативните прояви на орехови семеначета (JUGLANS REGIA L.) в условия на пясъчна култура, Растениевъдни науки, 4, 368-370, 2007
27. На работата:

Спасов В., И. Жалнов, Т. Тонев. Инструкция за приложението на хербицидите. ВСИ – Пловдив, 1993

Цитиран в: Ранкова З. Контрол на плевелната растителност при производството на сертифициран овощен посадъчен материал. Сборник на докладите от Втория международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни„, 2007, 257-262, 2007
28. На работата:

Тонев Т., Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие, 2000.

Цитиран в: Ранкова З. Контрол на плевелната растителност при производството на сертифициран овощен посадъчен материал. Сборник на докладите от Втория международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 257-262,2007, 2007
29. На работата:

Спасов В., И. Жалнов, Т. Тонев. Инструкция за приложението на хербицидите. ВСИ – Пловдив, 1993

Цитиран в: Ранкова З., В. Божкова. Екологосъобразни подходи за контрол на плевелите в млади насаждения от кайсии. Сборник на докладите от седмата научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве 2008”, 243-248, 2008
30. На работата:

Тонев Т. Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие, 2000

Цитиран в: Ранкова З., В. Божкова. Екологосъобразни подходи за контрол на плевелите в млади насаждения от кайсии. Сборник на докладите от седмата научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве 2008”, 243-248, 2008

31. На работата:

Тонев Т. Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие, 2000

Цитиран в: Ранкова З., К. Колев. Контрол на заплевеляване в млади черешови насаждения от интензивен тип, Journal of mountain agriculture on the Balkans, 2, 321-331, 2008
32. На работата:

Тонев, Т., И. Янчев, М. Титянов. Чувствителност на ечемик сорт Обзор към хербицидни препарати. Научни трудове – ВСИ, т. XLVI, кн 2, 97-102, 2001

Цитиран в: Атанасова Д. Влияние на третирането с листни хербициди върху продуктивността на пивоварен ечемик (Hordeum vulgare L.). Растениевъдни науки, 45, 236-242. ISSN 0568-465X, 2008
33. На работата:

Спасов В., И. Жалнов и кол. Инструкция за приложението на хербицидите. ВСИ-Пловдив, 1999
Цитиран в: Иванова Ир., З. Ранкова. Математически анализ на поведението на семеначета от орех ( Juglans Regia L.) под влияние на някои почвени хербициди. Растениевъдни науки, 1 ,78-80, 2009
34. На работата:

Спасов В., И. Жалнов, Т. Тонев. Инструкция за приложението на хербицидите. ВСИ – Пловдив, 1993

Цитиран в: Ранкова З., В. Божкова, М. Титянов. Влияние на химичния контрол на заплевеляване върху вегетативните прояви на млади насаждения от праскови. Растениевъдни науки,1, 38-41, 2009
35. На работата:

Тонев Т. Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие, 2000

Цитиран в: Иванова Ир., З. Ранкова. Математически анализ на поведението на семеначета от орех (Juglans Regia L.) под влияние на някои почвени хербициди. Растениевъдни науки, 1,78-80, 2009
36. На работата:

Тонев Т. Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие, 2000

Цитиран в: Ранкова З., В. Божкова, М. Титянов. Влияние на химичния контрол на заплевеляване върху вегетативните прояви на млади насаждения от праскови. Растениевъдни науки,1, 38-41, 2009
37. На работата:

Делибалтова, В, Т. Тонев, И. Желязков. /2009/. Влияние на гъстотата на посева върху продуктивността на хибриди царевица за зърно, отглеждани при поливни условия в района на Пловдив. Растениевъдни науки. 46:5, 412-416.

Цитиран в: Kirchev, H., /2010/. Productive potential of grain maize hybrids with different vegetation period in the conditions of Dobroudja and Thrace, Bulgaria. International Conference – Irkutsk, Russia, 30-35.
38. На работата:

Делибалтова, В, Т. Тонев, И. Желязков. /2009/. Влияние на гъстотата на посева върху продуктивността на хибриди царевица за зърно, отглеждани при поливни условия в района на Пловдив. Растениевъдни науки. 46:5, 412-416.

Цитиран в: Delibaltova, V., H. Kirchev, A. Sevov, A. Matev, N. Yordanova /2010/. Genotypic response of maize hybrids to different nitrogen applications under climatic conditions of Plovdiv region. International Conference“ On water observation and information system for decision support “ BALWOIS, 25-29 May, Ohrid, Republic of Macedonia.
39. На работата:

Делибалтова, В,, И. Желязков Т. Тонев, /2009/. Влияние на някои хербициди върху заплевелеността и продуктивността на обикновенна пшеница (Triticum aestivum). Аграрни науки. Година I. Брой 2. 19-24.

Цитиран в: Джугалов, Х., /2010/. Влияние на минералното торене и сеитбената норма върху продуктивността на твърдата пшеница сорт Деяна. Растениевъдни науки.47, 133-135.40. На работата:

V. Delibaltova and Н. Kirchev, /2010/. Grain yield and quality of bread wheat varieties under the agroecological conditions of Dobroudja region. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16, (N1), 17-21.

Цитиран в: Делибалтова, В,, И. Желязков Т. Тонев, /2009/. Влияние на някои хербициди върху заплевелеността и продуктивността на обикновенна пшеница (Triticum aestivum). Аграрни науки. Година I. Брой 2. 19-24.
41. На работата: Тонев Т. Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие, 2000

Цитиран в: Жалнов и., С. Филипов, Р. Меранзова. Възможности за контрол на вторичното заплевеляване чрез хербигация при средно ранен полски пипер. Аграрни науки , бр.1, 2009.
42. На работата: Тонев Т. , М. Димитрова и др. Хербология – учебник 2006.

Цитиран в: Димитрова М.,Цв. Москова, Д. Димова, Пл. Иванов. Влияние на различни хербициди върху някои биологични и стопански качества на слънчогледа. Растениевъдни науки, 46, 247 – 250. 2009.
Каталог: cntnr -> NID -> Registyr NID -> POL -> kat Zemedelie
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на
kat Zemedelie -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р м димитрова
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р П. Бацалов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Кунка Кожухарова
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Христо Анастасов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на ас д-р Красмира любенова аврамова
POL -> -
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Дияна светлева
POL -> -


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница