С п и с ъ к на научните трудове наДата27.08.2016
Размер75.9 Kb.
#7451

С П И С Ъ К

на научните трудове на

гл. ас. д-р Мария николова лачева

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

24

20

4

-

-

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

-

-

-

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

-

17

-

1


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст
1. Petrova, A., Alipieva, K., Kostadinova, E., Antonova, D., Lacheva, M., Gyosheva, M., Popov, S.

& Bankova, V. 2007. GC–MS studies of the chemical composition of two inedible mushrooms of the genus Agaricus. – Chemistry Central Journal, 1: 33-37.

2. Lacheva, M. 2008. New records of Agaricus (Agaricaceae) for Bulgaria. – Mycologia

Balcanica, 5(3): 123-128.

3. Лачева, М. 2008. Сезонна динамика в плодообразуването на видовете от род Agaricus

(Agaricales) в България. – VII Международен симпозиум „Екология – устойчиво развитие”, Сб. Науч. труд. СУБ, Враца, с. 165-168.

4. Лачева, М. 2008. Разпределение на видовете от род Agaricus (Agaricales) по растителни

съобщества в Тракийската низина. – VII Международен симпозиум „Екология – устойчиво развитие”, Сб. Науч. труд. СУБ, Враца, с. 160-164.

5. Лачева, М.Н. 2008. Вертикално разпределение и трофична характеристика на видовете от

род Agaricus (Agaricales) в България. – Юбилейна Научна конференция по Екология, 1 ноември, 2008, Пловдив, Сб. доклади, с. 29-35.

6. Лачева, М.Н. 2008. Фенологични наблюдения върху плодообразуването на видовете от

род Agaricus (Agaricales) в Тракийската низина. – Юбилейна Научна конференция по Екология, 1 ноември, 2008, Пловдив, Сб. доклади, с. 21-27.

7. Лачева, М. 2008. Разпределение на таксоните от род Agaricus според петрографския

състав и почвата в Тракийската низина. – Юбилейна Научна сесия, СУБ – Пловдив, Сб. Науч. труд. СУБ, Пловдив, 12: 298-301.

8. Лачева, М. 2009. Род Agaricus (Agaricales) в Тракийската низина. – ІІІ Национална

научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, 25.04.2009, Пловдив, Сб. доклади, с. 49-53.

9. Lacheva, M. N. 2009. A study of macromycetes in “Maglenishki Rid” Eastern Rhodopes Mts. I.

- Biotechnology & Biotechnological Equipment, Special Edition, XI Anniversary scientific conference, 120 Years of academic education in biology, 45 Years faculty of biology, may 27-29, 2009, Sofia, 23 (2): 100-103.

10. Лачева, M. 2010. Дърворазрушаващи макромицети в парковете на град Пловдив. - Осма

национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве”, 19 май 2010, Пловдив, Сб. доклади, с. 471-479.

11. Lacheva, M. & Stoichev, G. 2011. Genus Inonotus P. Karst. (Hymenochaetaceae) in Bulgariа.

– Международной научно-практической конференции „Природа и сельскохозяйственная деятельность человека”, 2011, Иркутск, 2011, Сб. статей, Изд. ИрГСХА, 2011, с. 65-71.

12. Лачева, М. 2011. Нoви и редки таксони от семейство Agaricaceae в България. – IV

Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, 30.04.2011, Пловдив. (под печат)

13. Лачева, М. 2011. Гастеромицетите от Agaricaceae (Agaricales) в Тракийската низина. –

VII Национална конференция по Ботаника, 29-30 септември 2011, София, с. 245-250.

14. Лачева, М. 2011. Rhizopogon и Scleroderma (Boletales) в България. I. – VII Национална

конференция по Ботаника, 29-30 септември 2011, София, с. 251-259.

15. Лачева, М. 2011. Редки и застрашени таксони от Agaricus в България. – Юбилейна

Национална конференция с международно участие “Човекът и Вселената”, 6-8 октомври 2011, Смолян, Сборник доклади, с. 625-632.

16. Лачева, М. 2011. Нови данни за Hymenogaster (Agaricales) и Melanogaster (Boletales) в

България. – Юбилейна Национална конференция с международно участие “Човекът и Вселената”, 6-8 октомври 2011, Смолян, Сборник доклади, с. 633-638.

17. Лачева, М. 2012. A study of macromycetes in “Maglenishki Rid” Eastern Rhodopes Mts. II. –

Научна конференция с международно участие „Oбща селскостопанска политика на Европейския съюз 2020 и развитие на аграрното производство в България”, 10-11 май 2012, Стара Загора. (под печат)

18. Лачева, М. 2012. New data for some rare macromycetes in Bulgaria. – Научна конференция с

международно участие „Oбща селскостопанска политика на Европейския съюз 2020 и развитие на аграрното производство в България”, 10-11 май 2012, Стара Загора. (под печат)

19. Lacheva, M. 2012. New data of some rare larger fungi of Agaricaceae (Agaricales) in Bulgaria.

– XXII Международна Научна конференция, 7-8 юни 2012, Стара Загора. (под печат)

20. Lacheva, M. 2012. New records for hypogeous ascomycetes in Bulgaria. – XXII

Международна Научна конференция, 7-8 юни 2012, Стара Загора. (под печат)

21. Lacheva, M. & Stoikov, D. 2012. Two sabulicolous species of the genus Agaricus new to

Bulgaria. – Comptes rendus de L Academie bulgare des Sciences. (In press.)

22. Lacheva, M. 2012. Genus Leucoagaricus (Agaricaceae, Agaricales) in Bulgaria. – Trakia

Journal of Sciences. (In press.)

23. Lacheva, M. 2012. Agaricus annae (Basidiomycetes, Agaricaceae) the first finds in the

Bulgaria. – Mycologia Balcanica. (In press)

24. Лачева, М. 2012. Macromycetes in Thracian Lowland. – Phytologia Balcanica. (In press)
II. ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕСИ И МЕЖДУНАРОДНИ СИМПОЗИУМИ

A. Постерни доклади

1. Международной научно-практической конференции „Природа и сельскохозяйственная деятельность человека”, 2011, Иркутск, 2011, Сб. статей, Изд. ИрГСХА, 2011, с. 65-71.


III. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

A. Постерни доклади

1. Юбилейна научна конференция “Акад. П. Попов и постиженията на растениевъдната наука в България”, 22 ноември 2002, гр. Пловдив.

2. Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”, 10eme session scientifique, 20–21 November, Sofia ’03.

3. Седми Международен симпозиум „Екология – устойчиво развитие”, 23–25 октомври 2008, гр. Враца.

4. Юбилейна Научна конференция по Екология, 1 ноември 2008, гр. Пловдив.

5. Юбилейна Научна сесия на СУБ. 04 ноември 2008, гр. Пловдив.

6.XI Anniversary scientific conference with international attendance. – 120 years of academic education in biology, 45 years faculty of biology “Biology – traditions and challenges”, 2009.

7. VIII Национална Научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве”, 19 май 2010, гр. Пловдив.

8. IV Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, 30 април 2011, гр. Пловдив.

9. VII Национална конференция по Ботаника, 29-30 септември 2011, гр. София.

10. Юбилейна Национална конференция с международно участие “Човекът и Вселената”, 06-08 октомври 2011, гр. Смолян.

11. Научна конференция с международно участие „Oбща селскостопанска политика на Европейския съюз 2020 и развитие на аграрното производство в България”, 10-11 май 2012, Стара Загора.12. XXII Международна Научна конференция, 7-8 юни 2012, Стара Загора (под печат).

С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на

гл. ас. д-р Мария николова лачева

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

7

3

4

-
На работата
Стойчев, Г.Т. & Лачева, М.Н. 2002. Нови таксони и хорологични данни за гъбите от сем. Agaricaceae в България. – Юбилейна научна конференция “100 години от рождението на акад. П. Попов”, Научни трудове, 47 (1): 247–252.

1.

(1)

Червена книга на България. Растения и гъби. 2006. Том I.

На работата
Petrova, A., Alipieva, K., Kostadinova, E., Antonova, D., Lacheva, M., Gyosheva, M., Popov, S. & Bankova, V. 2007. GC–MS studies of the chemical composition of two inedible mushrooms of the genus Agaricus. – Chemistry Central Journal, 1: 33-37.

2.

(1)

Alipieva, K., Kostadinova, E., Popov, S., Gjosheva, M. & Bankova, V. 2008. Non-Volatile Constituents of Wild-growing Edible Mushrooms Agaricus arvensis and Agaricus campestris. Preliminary Study, p.1413

На работата
Lacheva, M & Stoichev, G. 2004. New species of the genus Agaricus (Agaricaceae) for Bulgaria. – Мусоlogia Balcanica, 1(1): 35–40.

3.

(1)

Denchev, С., Gyosheva, М., Bakalova, G., Fakirova, V., Petrova, R., Dimitrova, Е., Sameva, Е., Stoykov, D., Assyov, В. & Nikolova, S. 2006. Fungal diversity of the Rhodopes (Bulgaria). – In: Beron, Р. & Ророv, А. [eds]. Biodiversity of Bulgaria. 4. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia.

На работата
Lacheva, M.N. 2009. A study of macromycetes in “Maglenishki Rid”, Eastern Rhodopes Mts. I. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 23:100-103.

4.

(1)

Assyov, А, Stoykov, D.Y. & Nikolova, S.O. 2011. Strobilomyces strobilaceus (Scop. : Fr.) Berk. in Bulgaria. - Trakia Journal of Sciences, 9 (1): 1-4.

На работата
Lacheva, M. 2008. New records of Agaricus (Agaricaceae) for Bulgaria. – Mycologia Balcanica, 5(3): 123-128.

5.

(1)

Denchev, C.M. & Assyov, B. 2010. Checklist of the larger basidiomycetes in Bulgaria. - Mycotaxon, 111, 279-282.

На работата
Lacheva, M. 2008. New species of the genus Agaricus (Agaricaceae) for Bulgaria. III. – Mycologia Balcanica, 1(1): 35–40.

6.

(1)

Denchev, C.M. & Assyov, B. 2010. Checklist of the larger basidiomycetes in Bulgaria. - Mycotaxon, 111, 279-282.

На работата
Lacheva M.N. 2006. Genus Agaricus L.: Fr. emend. P. Karst. (mushroom) in Bulgaria – taxonomy, ecol­ogy, chorology and economical importance. Ph. D. thesis. Agrar. Univ. Plovdiv [http://botanica.hit.bg/doc/AgaricusPhDthesis.pdf].

7.

(1)

Luszczynski, J. 2008. Three species of the genus Agaricus new to Poland. – Acta Mycologica, 43(2): 161-165.

Каталог: cntnr -> NID -> Registyr NID -> POL -> kat Botanika
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Кунка Кожухарова
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Христо Анастасов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на ас д-р Красмира любенова аврамова
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р В. Николов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Дияна светлева
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р васко тодоров герзилов
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на гл. Ас. Д-р кирил стоянов
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на гл. Ас. Иванка семерджиева
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница