С п и с ъ к на научно-изследователските трудове на проф д-р Ради Радичев по научната специалност 01. 07. 20 Методи и техника на геоложките изследванияДата25.10.2018
Размер94.5 Kb.

С П И С Ъ К
на научно-изследователските трудове на проф. д-р Ради Радичев по научната специалност 01.07.20 Методи и техника на геоложките изследвания (Гравитационни и магнитни методи в приложната геофизика) и 01.04.05 Приложна геофизикаI. НАУЧНИ ТРУДОВЕ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ
1. Радичев, Р. 1988. Интерпретация гравитационный аномалий с использованием метода регуляризации. Автореферат диссертации на соискани ученой степени кандидата физических наук. МГУ, Москва,15 с.
2. Радичев, Р., П. Ставрев. 1988. Изследване възможностите за интерпретация на гравитационни аномалии с модела на двойна пресечена пирамида. – Год. На ВМГИ, София,XXXV,св.III, 39-50 стр.
3. Ставрев, П., Р. Радичев. 1988. Върху определянето на ефективната плътност или намагнитеност на смущаващите тела при интерпретацията на гравитационни и магнитни аномалии.-Год.ВМГИ,София,т.XXXIV, св. III,77-88 стр.
4. Иванова, В., С. Пищалов, Т. Добрев, Р. Радичев, Р. Горанова, К. Виков 1981. Някои структурни особености на източната периферия на Североизточнородопското понижение и прилежащите земи по геофизични данни. –Сб. Докл. “20 години научноизследователски сектор при ВМГИ”,26.10.1981.Варна, 241-253 стр.
5. Иванова, В., В. Марченко, Т. Добрев, В. Яковлев, Л. Гугов, Е. Немировски, Ст. Пищалов, Р. Радичев 1984. Условия за прилагане и някои резултати от използуването на автоматизираната информационно-прогнозираща система “РЕГИОН” за металогенно райониране на Централните Родопи. Год. ВМГИ,т.XXX,св.IV,София, 34-58 стр.
6. Иванова, В., Т. Добрев, Ст. Пищалов, Р. Радичев, Л. Гугов 1984. Вычислительная схема для металогенного прогнозирования по комплексу геолого-геофизических данных МПКД-1. “29-ти Международен геофизичен симпозиум”, 5-8 IX 1984, Варна, 572 – 581 стр.
7. Радичев, Р., Ч.Добрев 1985. Изследване на физичните свойства на скалите и геофизичните полета на западните склонове на Родопите (Дъбраш). Год. ВМГИ,т.XXXI,св,IV, 41-59 стр.
8. Ставрев, П., Т. Добрев, Р. Радичев 1988. Методика на интерпретация на дребномащабни гравитационни и магнитни аномалии от криптомагмени тела. – Год. ВМГИ, София, т. XXXIV, св. III, 13-29 стр.
9. Стефанов, П., Р.Радичев 1989. Комплексиране на магнитната и електричната микроснимка при изучаване на състоянието на скалния масив.-Год. ВМГИ, София,т.XXXV,св. III, стр. 19-25.
10. Ставрев, П.,Р.Радичев 1989. Алгоритми и програми за интерпретация на магнитни и гравитационни аномалии с 2 ½-мерни модели. -Год. ВМГИ, София, XXXV, св. III, 27-37 стр.
11. Добрев, Т., П. Ставрев, Д. Йосифов, Р. Радичев 1989. Распространение магматических криптотел на территирии Болгарии(по геофизическим данным).-Сб. Докл. XIV конгресс КБГА, София, 967-970 стр.
12. Ставрев, П.,Р.Радичев 1990. Върху построяването и оптимизацията на двумерни гравитационни модели със звездно многоъгълно сечение.-Год. ВМГИ, София, т. XXXVI, св. III, 21- 32 стр.
13. Ставрев, П., Р. Радичев 1990. Система моделей и программ для интерпретации магнитных и гравитационных аномалий.-“36-ий Международный геофизический симпозиум”, Варна 2-5 X, 1990. Св. III, 569 -577 стр.

14. Добрев, Т. П. Ставрев, Д. Йосифов, Р. Радичев, К. Виков 1990. Пространственое распределение и морфологические особености магматических криптотел в Болгарии по геофизическим данным. Geologica Balkanica, 20.2. София, април, 59-70 стр.
15. Ставрев, П., В. Недев, Р. Радичев. 1991. Програмная система для моделирования гравиметрических аномальных полей, ”36-Международный геофизический симпозиум”, 23-28, IX,1991, Киев,93-102 стр.
16. Ставрев, П., Р. Радичев.1991. Върху ефективността на численото решаване на пълната обратна гравитационна задача за пластови тела. –Год. ВМГИ, т.XXXVII, св.III, 7-19 стр.
17. Cinciara, B., H. Marcak, R. Raditchev,P.Stavrev.1992. Interpretacja wynicow pomiarow geofizycznych z relonu gornego slaska dla rozpoznania glebokigo podloza.- ZESZYTY NAUKOWE, AKADEMII GORNICZNO-HUTNICZEJ IM. STANISLAWA STASZICA, Krakow, 157-170.
18. Пищалов, Ст., Р.Радичев. 1992. Микромагнитно и микроелектрично картиране при археоложки изследвания в Родопите.-Год. На ВМГИ, София,т.XXXVIII, св.III, 21-34.
19. Радичев, Р., 1993. Интерпретации на гравитационни аномалии по метода на регуляризирания подбор в Странджанската интрузивна зона.-Год. На ВМГИ, София,т.XXXIX, св. III,109-113.
20. Попов, П., В.Ковачев, Стр.Страшимиров, В.Желев, Р.Арнаудова, Б.Банушев, П.Ставрев, Р.Радичев 1993. Геология и металогения на Бургаския руден район. Трудове на МГУ No 1, София,1993,93 стр. (монография), 27-37.
21. Ставрев П., Р. Радичев 1995. Оптимизация на модели при интерпретацията на гравитационни аномалии в Източни Родопи. – “I-ва национална конференция по геофизика”, София, -10, ноември,1995, Сборник с Резюмета,12-14стр.
22. Радичев, Р. 1996. Изследвания върху геоложкия строеж на Смолянската депресия по геофизични данни. –Год. на МГУ, София,т. XXXXII,св. III, 135-144 стр.
23. Иванова, В., Р. Радичев 1996. Геолого-геофизичен модел на пониженията в Родопския масив и характеристиката им по гравимагнитни данни. –Год. на МГУ, София,т.XXXXII, св. III, 145-159 стр.
24. Иванова, В., Ст. Пищалов, Т. Добрев, Р. Радичев, Л. Гугов, Р. Горанова. 1988. Информативност на геофизичните, геоложките и геохимичните признаци за прогнозиране на оловно-цинкови орудявания в Източни Родопи.- Осма научна сесия на БГД,21-24 IX, 1988, Сборник с Резюмета, 45-47.
25. Stavrev, P., R. Raditchev 1990. Models and computer programs for ore type gravity and magnetic nonlinear inversions. – International Symposium on Inverse Problems for Potential Fields Applications to Geophysics., Abstracts, october 8-13, 1990, Sofia, Bulgaria,Summary, 2 p.

26. Stavrev P., R. Raditchev. 1996. Optimization of magnetic models in the Strandja intruziv zone. First Congress of the Balkan Geophisical Society. September 23-27, 1996. Athens, Greece. 274 - 275 p.
27.а. Stavrev P., R. Raditchev 1998. Depth characteristics of plutonic bodies in the Strandzha intrusive zone according to magnetic data. Bulgarian Geophysical Jurnal. 1988, vol. XXIV,No 3 - No 4, Sofia p. 100-110.
27.б. Stavrev P., R. Raditchev 1998. Depth characteristics of plutonic bodies in the Strandja intruzive zone according to magnetic data. Second National Geophysical Conference with international participation., 21-23 October 1988,Book of Abstracts, Sofia,SP-1, 149 p.
28. Ivanova V., V. Gergeltchev, R.Raditchev, St.Dimovski 1998. Geophysical and other indication for the presence of a West Black sea – Middle Danube rift zone., Second National Geophysical Conference with international participation., SP-2, Sofia 21-23, October, p.140.

29. Raditchev R., St. Dimovski 1999. About the influence of the vertical gradient of the anomalous masses upon the values of the gravity field, reduced towrds a plane. Second Balkan Geophysical Congress and Exhibition. Istambul, July 5-9, 1999.,Book of Abstracts,266-267 p.
30. Raditchev R.,St.Dimovski. 1999. Various density models of rift zones. EAGE 61st Conference and Technical Exhibition, Helsinki, Finland,7-11 June, p. 113-116, 4 pp.
31. Иванова В., Р.Радичев, Ст. Димовски. 1999. Характеристика на Струмската разломна зона по комплексни геофизични данни. III Национален симпозиум (с международно участие) Металогения на България, 23 – 24 ноември, Сборник – Резюмета, 50-54 стр.
32. Ставрев П., Р. Радичев. 1999. Дълбочинни характеристики на Оманския плутон по геофизични данни. Годишник на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”- София, свитък I: Геология, 127-131 стр.
33.а. Raditchev R., St.Dimovski, M.Tokmakchieva 2000. Modeling of gravity and magnetic anomalies for the conditions of the Panagyurishte ore region. Bulgarian Geophysical Jurnal. 1999., v.25,1-4,135-149 p.
33.б.Raditchev R., St. Dimovski, M. Tokmakchieva 2000. Modeling of gravity and magnetic anomalies for the conditions of the Panagyurishte ore region. ABCD-GEODE 2000, Bulgaria, Sofia, may 2000.,Abstracts,71 p.
34.a. Dimovski St., R. Raditchev 2001. Prognostication of Natural and Technogeneous Risks by the Application of Geophysical surveying. Proceedings of International Scientific Session “Management of Natural and Thnogenic Risks”,4-8 june 2001, Sofia, Bulgaria,144-150 p.
34.б. Димовски Ст., Р. Радичев 2001. Прилагане на геофизични методи за прогнозиране на природни и техногенни рискове. Сб. Доклади от Международна научна сесия “Управление на природни и техногенни рискове”,4-8 юни 2001 г. Доклад 27,153 – 160 стр.
34.в. Dimovski St., R. Raditchev 2002. Prognostication of Natural and Technogeneous Risks by the Application of Geophysical surveying. Environmental Management and Health, vol.13, No3,2002,Bradford,WestYorkshire,England BD8 9BY, 249-262 p.
35.a. Popov P., R.Raditchev, St. Dimovski 2001. Geology and Evolution of the Elatsite-Chelopech Porphyry Copper-Massive Sulphide Ore Field. Annual of the University of Mining and Geology,vol.43-44, part I,Geology, Sofia, 1999-2000/2001, 31-43 p.
35.b. П. Попов, Р. Радичев, Ст. Димовски 2001. Геология и еволюция на Елашко-Челопешкото меднопорфирно-масивносулфидно рудно поле. Год. на МГУ, т.43-44,св.И, Геология, София, 1999-2000/2001 г.,31-44 стр.
36.а. Raditchev R.,St.Dimovski 2000. Geophysical and Geological Interpretation of the Popovo Magnetic Anomaly. 3rt National Geophysial Conference – Geophysics into the New Sentury., 11-13 Oktober 2000,Book of Abstracts, Sofia, 98-99 11p.

36.б. Радичев Р., Ст.Димовски 2001. Геофизична и геоложка интерпретация на Поповската магнитна аномалия. Сп. Геология и минерални ресурси, бр.10,2001 г.,24-30 стр.
37. St. Dimovski, R.Raditchev 2002. Magnetic characteristics of the rhyolitrs in the Rhodope massif. 3rt Balkan Geophysical Congress and Exhibition, 24-28 Jun 2002,Sofia,Bulgaria, 2 p.
38. R. Raditchev, St. Dimovski. 2002. Interpretation of the horizontal gravity gradient in the Central Rhodope region. 3rt Balkan Geophysical Congress and Exhibition, 24-28 Jun 2002, Sofia, Bulgaria, 2 p.
39. Радичев Р., Ст. Димовски, М. Токмакчиева 2002 Моделиране на гравитационни и магнитни аномалии за медните находища в Централно Средногорие. Сп. Минно дело и геология, 3-4, 2002, стр.55-61.
40. Радичев Р, Ст.Димовски 2003. Принципи и методология на комплексиране на геофизичните изследвания в рудната геофизика. Сб. докл. т IV национален сомпозиум 07-09 май 2003 г. 177- 180 стр.
41. Т. Добрев, В. Иванова, Р. Радичев 2003. Място на рудната геофизика в комплексната дейност на катедра "Приложна геофизика" към МГУ "Св. Иван Рилски". Сб. Доклади от IV Национален симпозиум (с международно участие) МЕТАЛОГЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ. 07-09 май 2003 г. София. 100- 103 стр.

42. Димовски Ст., Р. Радичев 2003. Моделиране разпределението на електропроводността в скалния масив около минните изработки. Сборник доклади от Международна конференция по геомеханика., 09-13 юни 2003 г., Несебър.


43. Радичев Р., Ст. Димовски, Ст. Приставова 2003. Геофизични изследвания на античния скален град Перперикон. Сборник доклади от Международна конференция по геомеханика., 09-13 юни 2003 г., Несебър.44.а. Стефан Димовски, Ради Радичев, 2003. Магнитни свойства на риолитите в Родопския масив. 50 години Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, Годишник, том 46, св. I, Геология и геофизика, София, 2003, стр. 367-374.
44.б. Stefan Dimovski, Radi Radichev 2003. Magnetic characteristics of the rhyolites in the Rhodope massif. Annual, vol.46,Part I, Geology and Geophysics, Sofia, 2003, pp. 337 – 344.
45.a. Ради Радичев, Стефан Димовски 2003. Количествена интерпретация на хоризонталния градиент на гравитационното поле за прагови структури по данни от статистически анализ. 50 години Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, Годишник, том 46, св. I, Геология и геофизика, София, 2003, стр. 409-414.
45.б. Radi Radichev, Stefan Dimovski 2003. Quantative interpretation of the horizontal gravity gradient for semi-infinite horizontal slab structures according to data from statistical analysis, vol.46,Part I, Geology and Geophysics, Sofia, 2003, pp. 391 – 396.
46.a. Р. Радичев, Ст. Димовски, 2003. Плътност и коефициент на поляризуемост на риолитите в Родопския масив. 50 години Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, Годишник, том 46, св. I, Геология и геофизика, София, 2003, стр. 415-421.
46.б. Radi Radichev, Stefan Dimovski 2003. Density and polarizability coefficient of the rhyolites in the Ruodope massif., vol.46,Part I, Geology and Geophysics, Sofia, 2003, pp. 385 – 390.
47. Radi Raditchev, Stefan Dimovski 2004. Evaluation the background effect of burial mounds form during application of electrical resistivity surveying in archaeology. 4th National Geopehysical Conference, 4-5 October,2004, Sofia, 172-175 p.
48. Cvetan Cenov, Stefan Dimovski, Radi Raditchev. 2004. Analysis of gamma radiation in the retaining dam area of a uranium processing plant. 4th National Geopehysical Conference, 4-5 October,2004, Sofia, 120--123 p.
49. Ст. Димовски, Р. Радичев 2004. Плътностна характеристика на основните видове скали от участък “Цар Асен” – Панагюрски руден район. Геология и минерални ресурси. 2004, бр. 7-8, стр. 5-9.
50. Р. Радичев, С. Димовски, 2005. Изследване на локални трансформанти на гравитационното поле. Годишник на минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, том 47,Св. I, Геология и геофизика, 2004. 1стр. 291-296.
51.а. Christoskov, P. Stavrev, N. Miloshev, R. Raditchev, S. Dimovski, I. Stoilova, k. Ganev. 2004. Geophyics of the environment. 4th National Geopehysical Conference, 4-5 October,2004, Sofia, 15--24 p.
51.б. Л. Христосков, П. Ставрев, Н. Милошев, Р. Радичев, Ст. Димовски, И. Стоилова, К. Ганев, 2005. Приложение на геофизиката при изследването на околната среда. Минно дело и геология, бр.1., стр. 30-35.
52. Р. Радичев, С. Димовски 2005. Коефициент на поляризуемост на основните видове скали от участък Цар Асен – Панагюрски руден район. Годишник на минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, том 48,Св. I, Геология и геофизика, 2005. 189-194 стр.
53. Radi Raditchev, Stefan Dimovski 2006. Characteristics of The geological and Geophysical structure of the Panaggyurishte ore region according to geomagnetic data. Annual of the University of Minning and geology “St. Ivan Rilski”,Vol.49,Part I, Geology and Geophysics, 2006, 197-202 p.
54. Р. Радичев, Ст. Димовски 2006. Прилагане на геофизичните изследвания за целите на геоложкото картиране. Сп. БГД, год.67, кн. 1-3, 2006, с. 72-80.

55. Radi Raditchev, Stefan Dimovski. 2006. Characteristics of The geological and Geophysical structure of the Panaggyurishte ore region according to gravitational data. Annual of the University of Minning and geology “St. Ivan Rilski”,Vol. 49, Part I, Geology and Geophysics, 2006,203-208 p.
56. Р. Радичев, Ст. Димовски, М. Тънгалова 2006. Разпределение на магнитната възприемчивост в нееднородни среди. Сб. Разширени резюмета от национална конференция ГЕОНАУКИ 2006. с. 384-387.
57. Ст. Димовски, Р. Радичев, Г. Зашев 2006. Площна корелация между разломната тектоника и данните от аерогамаспектрометрията за района на Асарел – Централно средногорие. Сб. Разширени резюмета от национална конференция ГЕОНАУКИ 2006. с. 414-417.
58. Радичев, Р., С. Димовски. 2007. Изследвания върху спецификата в разпределението на коефициента на корелация при съпоставяне на геофизичните полета. Год. МГУ “Св. Иван Рилски”, Св. I. Геология и геофизика. 171-177 стр.
59. Кръстев, Н., П. Ставрев, Р. Радичев, В. Станчев, В. Гурев. 2007. Първи гравиметрични изследвания в района на Българската Антарктическа База на о-в Ливингстон. . Год. МГУ “Св. Иван Рилски”, Св. I. Геология и геофизика. 165-171 стр.

60. Димовски, Ст., Р. Радичев, Ч. Гюров. 2008. Електротомографски изследвания при изучаване на площадка, предназначена за изграждане на депо за битови отпадъци. Минно дело и геология, 2008, кн.2. 6 стр.
61. Димовски, Ст., Р. Радичев, Ч. Гюров 2008. Подход и методика за прилагане на електротомографията при изучаване на приповърхностния геоложки разрез (на примера на площадка “Брестова падина”). Сп. Геология и минерални ресурси, бр.3.,2008 г.,

62. Radi Radichev, Strashimir Strashimirov, Stefka Pristavova, Stefan Dimovski, Nikoleta Tzankova 2009.A complex scientific-educational center for geology and geophyscs at the university of mining and geology "St. Ivan Rilski". Sp. ADVANCES in BULGARIAN SCIENCE. 3/2009,27-34.  
63. N. Krastev, P. Stavrev, Raditchev, V. Stanchev, G. Schwamborn. 2009.

Integrated geophysical investigations in the area of Bulgarian Antarctic Base at the Livingston Island. 5th Congress of Balkan Geophysical Society, Belgrade, 2009.1-6


64. Radi Radichev, Stefan Dimovski, Efrosima Zaneva-Dobranova.2009. MODELLING THE AMOMALOUS GRAVITY EFECT IN THE RANGE OF THE MIROVO SALT DIAPIR AND THE SURROUNDING AREA. . 5th Congress of Balkan Geophysical Society, Belgrade, 2009. 1-6.

65. Емил Михайлов, Ради Радичев. 2010. Мониторинг на гравиметричните измервания на Софийския полигон и базите към него. Год. на МГУ „Св. Иван Рилски”, Св. Геология и геофизика, том 53, 149-153.
66. Християн Цанков, Ради Радичев. 2010. Алгоритми и програми за интерпретация на двумерни гравитационни аномалиив МАТЛАБ среда. Год. на МГУ „Св. Иван Рилски”, Св. Геология и геофизика, том 53, 174-181.
67. Християн Цанков, Ради Радичев. 2010. Интерпретация на аномалното магнитно поле в перспективна в площ „Ракитна”, с цел определяне мощността на наслагите и дълбочината до подложката. Год. на МГУ „Св. Иван Рилски”, Св. Геология и геофизика, том 53, 182-193.

II. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧНИ ПОМАГАЛА
1. Ставрев, П. Р.Радичев. 1984. Методическо ръководство за упражнения по магнитни методи в геофизиката. Печатна база на МНП.,София, 137 стр.
2. Радичев, Р. 1987. Инструкции за провеждане на упражнения по дисциплината Магнитни методи в геофизиката. Фонд на катедра “Приложна геофизика” при МГУ, София 110 стр.
3. Ставрев, П. Р. Радичев. 1989. Инструкции за работа с програмите от Автоматизираната система за интерпретация на магнитни и гравитационни данни MAGRAV. Фонд на катедра “Приложна геофизика” при МГУ, София 150 стр.
4. Радичев, Р. 1990. Методическо ръководство за учебна практика по дисциплината Магнитни методи в геофизиката. Фоднд на катедра “Приложна геофизика” при МГУ, София, 21 стр.

5. Радичев, Р. 1987. Инструкции за провеждане на упражнения по дисциплината Гравитационни методи в геофизиката.Фонд на катедра “Приложна геофизика” при МГУ, София 100 стр.

6. Радичев Р. 2008. Методическо ръководство за обработка и анализ на данните за плътността и магнитните свойства на скалите (на примера на Панагюрски руден район). София, Печатна къща “Св Иван Рилски” МГУ, 110 стр.Каталог: word files


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница