С п о р а з у м е н и е за двустранно сътрудничествоДата27.10.2018
Размер43.93 Kb.
С П О Р А З У М Е Н И Е
За двустранно сътрудничество
Между
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Република България
И
Федерален комисариат за архивите на Държавна сигурност на бившата Германска демократична република

Федерална република Германия

Днес, 04.12.2009 г., в гр. София се подписа настоящото споразумение между :
  1. Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /КРДОПБГДСРСБНА/ със седалище: Република България, гр. София, ул. „Врабча” № 1, ет. 2, представлявана от Евтим Костадинов Костадинов - председател,

И


  1. Федералният комисар за архивите на Държавна сигурност на бившата Германска демократична република / BstU/ със седалище : Федерална република Германия, гр. Берлин, 10178 ул. „Карл-Либкнехт”, 31/33, представляван от Ханс Алтендорф - директор


ПРЕАМБЮЛ
Страните, ръководени от необходимостта за взаимодействие при изпълнение на възложените им правомощия от националните им закони, в дух на приятелство, желаят да засилят и укрепят сътрудничеството си в областта на съхраняването, разкриването и използването на архивните документи, съхранявани от страните съгласно съответното национално законодателство. Страните са убедени, че подобно сътрудничество ще способства за проучване и прилагане на добрите практики и опита при работата с архивите, съхранявани от тях в интерес на гражданите и обществото.

Изразявайки желанието си за дългосрочно взаимоизгодно сътрудничество, основано на взаимното уважение и зачитане на интересите, страните се споразумяха за следното:


Член 1
Да сключат и изпълняват това споразумение въз основа на равноправието и взаимната изгода.

Всяка от страните ще прилага това споразумение в съответствие със своето национално законодателство.

Формите на сътрудничество, произтичащи от това споразумение, не могат да противоречат на националното законодателство на двете страни, на международните им задължения, както и принципите на националната и международната политика.

Това споразумение не засяга въпроси, извън компетентността на страните по него.


Член 2
Да осъществяват двустранно сътрудничество в следните области:
- организацията на дейността на страните при достъп, разкриване и използване на документите, съхранявани от тях;

- организацията на дейността по съхраняването на архивите, включително тяхната дигитализация и систематизиране;

- организацията на дейността при осигуряване на достъп на физически и юридически лица до информация, съдържаща се в съхраняваните архивни документи

- подготовка на кадри;

- връзки между страните и обществеността;
Специфични аспекти на това споразумение могат да бъдат конкретизирани чрез съответните протоколи, които ще станат неразделна негова част.

Член 3
Да осъществяват сътрудничество чрез следните форми:
- официални посещения на ръководството на страните;

- работни срещи на ръководствата на страните и други представители от администрацията им;

- изготвяне на програми за осъществяване на съвместни дейности по организацията и провеждане на изложби, публични изяви, издателска дейност и др.;

- обмяна на опит и информация в областта на организацията на дейността на страните при събиране, съхраняване, достъп, разкриване и използване на архивните документи;

- консултации, обмяна на опит във връзка с изпълнението на правомощията им, произтичащи от съответното национално законодателство;

- взаимни покани за участие в конференции, съвещания и семинари;

- размяна на документи в съответствие с процедурите и ограниченията, предвидени в техните национални законодателства;

- други взаимно съгласувани форми.


Член 4
Дейностите по осъществяване на формите на сътрудничество ще бъдат организирани и координирани в оперативен порядък от експерти на страните, определени от съответния ръководител.
Член 5
Това споразумение се подписва за срок от 3 години.

Това споразумение влиза в сила от 04.12.2009г., датата на подписването му от представителите на двете страни.


Член 6
Всяка от страните може едностранно да прекрати това споразумение след изтичане на 3 месеца от датата, на която другата страна е получила писмено предизвестие за това намерение.

Отговорностите и задълженията, поети в рамките на това споразумение ще останат в сила съобразно условията, определени в него, до прекратяването на действието му.


Член 7
Изменения и допълнения на това споразумение могат да бъдат извършени по взаимно съгласие на страните.


Член 8
Кореспонденцията между страните, свързана с прилагането на настоящото споразумение, се води на английски език.
Член 9
Споразумението се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните на български, немски и английски езици, като и трите текста имат еднаква сила.

В случай на различия при тълкуването меродавен ще е английският текст.ЗА ЗА

КРДОПБГДСРСБНА: BstU:
ЕВТИМ КОСТАДИНОВ ХАНС АЛТЕНДОРФ

Подписано на 4 декември 2009 г. в София


Каталог: media -> Споразумения
media -> Curriculum vitae Georgi Merdzhanov
media -> Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на иа "нфц" за 2010 г
media -> Организират четвърта Национална експертна среща
media -> До районен прокурор гр. Казанлък м о л б а
media -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
media -> Музеят за история на София открива изложбата "Среща с египетски жрец" в новата си сграда
Споразумения -> С п о р а з у м е н и е за двустранно сътрудничество
Споразумения -> Страните се споразумяха за следното


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница