С п р а в о ч н и к н а студента първокурсникДата25.07.2016
Размер263.24 Kb.
#6392
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

С П Р А В О Ч Н И К
Н А

СТУДЕНТА ПЪРВОКУРСНИК

Р У С Е - 2 0 1 5 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

стр.


Общи сведения за Русенския университет 3

Ръководни органи на Русенския университет 4

Права и задължения, възможности и ангажименти на студентите 6

Ползване на студентските общежития 11

Компютърна мрежа 12

Културна дейност & Формации 13

Спортна дейност 13

График на учебния процес за учебната 2015/2016 година 14

Схема на Русенския университет 15

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
На 12 ноември 2015 г. Русенският университет «Ангел Кънчев» ще отпразнува своята седемдесета годишнина.

Град Русе винаги е бил един от центровете на духовния, културния и просветния живот в страната. В просветното дело традициите на крайдунавския град са с повече от стогодишна история. Преди Втората световна война Русе е един от най-развитите в промишлено отношение центрове на България и разкриването на Висше техническо училище в него през ноември 1945 г. e естествено. По-късно обучението е прекратено за шест години, но през октомври 1954 г. отново започва да функционира тясно­профилно висше учили­ще, което в съответствие на тогавашната традиция се нарича Институт по механи­зация и електрификация на селското стопанство (ИМЕСС). Този институт по-късно се преименува последова­телно на ВИМЕСС, ВСИ, ВИММЕСС, ВТУ "Ангел Кънчев", а с решение на Народното събрание от 21 юли 1995 г. се преобразува в Русенски университет "Ангел Кънчев".

Русенският университет се създава и развива като първо извънстолично и второ по значение (след ТУ-София) висше техническо училище в страната. През последните години в неговото развитие настъпиха съществени промени - наред с традиционните се развиха и редица нови специал­ности.

Днес Русенският университет има солидна материална база, авторитетен преподавателски състав и значителни успехи в научните изследвания. Броят на студентите, които се обучават в него, надхвърля 9000 (редовно и задочно).ОСНОВНИ ЗВЕНА В СТРУКТУРАТА
НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Всяко висше училище се изгражда от основни звена, в които се преподават специализирани знания и умения по сродни научни специалности.

Основните звена в Русенския университет са:А. Факултети

 • Аграрно-индустриален факултет (АИФ)

 • Машиннотехнологичен факултет (МТФ)

 • Факултет Електротехника, електроника и автоматика (ФЕЕА)

 • Транспортен факултет (ТФ)

 • Факултет Бизнес и мениджмънт (ФБМ)

 • Факултет Природни науки и образование (ФПНО)

 • Юридически факултет (ЮФ)

 • Факултет Обществено здраве и здравни грижи (ФОЗЗГ)

Б. Филиали

 • Филиал на Русенския университет - гр.Силистра

 • Филиал на Русенския университет - гр.РазградРЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Върховният орган за управление на всеки университет е Общото му съб­рание. В него обучаващите се са представени от избрани от тях представители, които съставляват 15% от състава на този орган. Студентите имат законово определена квота за представителство във всички други колективни органи за управление – Академичен съвет, факултетни съвети и пр. Общото събрание на университета избира Ректора и членовете на Академичния съвет. Мандатът на всички органи за управле­ние е 4 години.

В края на 2011 г. се проведоха избори за нови ръководни органи на всички нива. След тези избори съставът на ръководните органи е:
РЕКТОРАТ

Ректор чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
Зам.-ректор по учебната работа проф. д-р Михаил Илиев

Зам.-ректор по развитие, координация и

продължаващо обучение проф. д-р Велизара Пенчева

Зам.- ректор по европейска интеграция и

международно сътрудничество проф. д-р Юлиана Попова

Главен секретар доц. д-р Таня Грозева

Помощник-ректор Валери Гегов

Секретар на ректора Светла Минкова Великова


УЧЕБЕН СЕКТОР

Директор доц. д-р Вяра Събова Русева

тел. 888 530

Гл. инсп. «Информационно и администр. обслужване» Мирела Димова

тел. 888 247

Гл. инсп. «Прием на нови студенти» Йорданка Белоева

тел. 888 247

Гл. инсп. «Планиране и отчитане на уч. дейност» инж. Иванка Илиева

тел. 888 471
АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Декан проф. д-р Пламен Кангалов

Зам.-декан УР доц. д-р Тодор Деликостов

Зам.-декан НКР доц. д-р Калоян Стоянов

Зам.-декан КАМС доц. д-р Тони Узунов

ст. инсп. фак. канцелария инж. Нела Николова

тел. 888 236

МАШИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Декан проф. д-р Бранко Сотиров

Зам.-декан УР доц. д-р Борис Сакакушев

Зам.-декан НКР доц. д-р Стоян Стоянов

Зам.-декан ЕИМС доц. д-р Иван Дерменджиев

ст. инсп. фак. канцелария Йорданка Попова

тел. 888 238

ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

Декан доц. д-р Валентин Стоянов

Зам.-декан УР доц. д-р Ивайло Стоянов

Зам.-декан НКР доц. д-р Теодор Илиев

ст. инсп. фак. канцелария Миглена Дечева

Тел. 888 463ТРАНСПОРТЕН ФАКУЛТЕТ

Декан проф. д-р Росен Иванов

Зам.-декан УР доц. д-р Васко Добрев

Зам.-декан НКР доц. д-р Валентин Иванов

ст. инсп. фак. канцелария Ивелина Георгиева

тел. 888 722ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ

Декан доц. д-р Емил Трифонов

Зам.-декан УР доц. д-р Александър Петков

Зам.-декан НКР проф. д-р Диана Антонова

ст. инсп. фак. канцелария инж. Диана Петкова

тел. 888 737ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Декан проф. д-р Маргарита Теодосиева

Зам.-декан УР доц. д-р Десислава Атанасова

Зам.-декан НКР доц. д-р Емилия Великова

ст. инсп. фак. канцелария Снежана Инджова

тел. 888 497ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Декан проф. д-р Тодорка Стефанова

Зам.-декан УР доц. д-р Боряна Тодорова

Зам.-декан НКР доц. д-р Лилия Тодорова

ст. инсп. фак. канцелария Росица Кънчева тел. 888 408

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Декан проф. д-р Лъчезар Дачев

Зам.-декан УР доц. д-р Петя Шапова

Зам.-декан НКР проф. д-р Емил мингов

ст. инсп. фак. канцелария Боряна Рускова

Тел. 888 760ФИЛИАЛ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - гр. СИЛИСТРА

Директор доц. д-р Теменужка Богданова

Зам.-директор УДКР доц. д-р Тодорка Георгиева

Зам.-директор АСД ст.преп. Цветанка Павлова-Бъчварова

тел. (086) 821 521

ФИЛИАЛ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - гр. РАЗГРАД

Директор доц. дн Станка Дамянова

Зам.-директор УД доц. д-р Настя Иванова

тел. (084) 611 012ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ,

ВЪЗМОЖНОСТИ И АНГАЖИМЕНТИ НА СТУДЕНТИТЕ

Обучението на студентите първокурсници през учебната 2015/2016 година се провежда с обновена и усъвършенствана учебна документация – квалификационни характеристики, учебни планове и учебни програми. В тях акцентът е поставен върху създаване на възможности за интензивна самостоятелна работа с оглед подобряване на ефективността на учебния процес. Предвиждат се мерки за подобряване на организираността, дисциплината и отговорностите при осъществяване на всички съставки на учебния процес. Резултатите от тези мерки ще бъдат постигнати само при висока мотивираност и отговорност от всички участници в процеса и преди всичко от първокурсниците.

Правата и задълженията на студентите са определени в държавни и университетски нормативни актове, най-важните от които са: Законът за висше­то образование, Правилникът за дейността на Русенския университет и Вътрешни­те правила за учебната дейност. Всеки студент е длъжен да се запознае с тези документи в началото на обучението, да следи за всички настъпващи изменения в тях и да ги спазва стриктно до края на обучението си.

Най-важните нормативни актове – закони, правилници, заповеди, решения на колективните органи за управление, образци и формуляри и пр., се поддържат непрекъснато в напълно актуализирано състояние и могат да се прочетат или изтеглят по всяко време от вътрешната компютърна мрежа на Университета – http://local.uni-ruse.bg/ раздел «Документи».

Редовното следене на тези документи е предпоставка за добра осведоменост относно правата и отговорно отношение към задълженията на всеки студент. Вътрешната компютърна мрежа на Университета осигурява достъп и до основните документи за организация и управление на учебния процес.

Някои от най-важните права, задължения, възможности и ангажименти на студентите, произтичащи от действащата нормативна уредба, са резюмирани по-долу (за удобство вместо «декан/директор на филиал» е използвана само думата «декан»):

Обща организация на учебния процес

През учебната година учебният процес протича по утвърден от Академичния съвет График на учебния процес за университета.

Обучението се провежда в два семестъра по учебен разпис, съставен по утвърдения от Академичния съвет учебен план за специалността и образова­телно-квалификаци­он­ната степен.

Съдържанието на учебните дисциплини, технологията на обучението и формата за проверка на знанията се регламентират в утвърдени от факултетните съвети учебни програми. При всяка дисциплина обучението се планира в семестриални календарни планове за всеки отделен вид занятие (лекции, семинарни упражнения, лабораторни упражнения, практически упражнения).Организация на работата по всяка дисциплина

В началото на обучeниeто прeподаватeлитe по всяка дисциплина разясняват на студeнтитe и оповестяват на достъпно за тях място:

1. учeбната програма (конспeкт) и технологията на обучение;

2. систeмата за контрол и стимулиранe при обучeниeто;

3. калeндарнитe плановe и условията за заверяване на учебната дисциплина;

4. основната и спомагатeлната учeбна литeратура;

5. дните и часовете за консултации.
Административно обслужване

Административното обслужване на студентите (записване и отпис­ване, приемане и обра­ботване на молби, издаване на уверения, служебни бележки и академични справки, разрешения за преместване или смяна на специалността, подготовка на дипломи, удостоверения, дубликати на документи и пр.) се осъществява в канцеларията на факултета съгласувано с гл. инспектор «Информационно и административно обслужване» в Учебния сектор.

Всяка учебна група избира eжeгодно eдин или двама административни отго­вор­ници, които изпълняват административно-организационни функции и са връзка с канцеларията и акадeмичното ръководство на съответния факултет и универ­ситета.

Права на студентите

Студeнтитe имат право, в съответствие с възможностите и интересите си, да продължат обучението си за придо­биване на по-висока обра­зо­вателно-квалификационна степен по избраната специалност и да формират специализирането си чрез избор на избираeми и факултативни дисципли­ни, предвидени в учeбния план.

След завършване на първи курс студентите могат да поискат да се обучават по допълни­телна специалност или да завър­шат в съкратeни сроковe чрез обучение по индивидуалeн план. Основен критерий за под­бор при удовлетворяване на желанията е постигнатият от студента общ успех.

По време на следването, под ръководството на пре­по­­давател, студентите могат да уча­с­т­ват в учебноизследователската работа, ка­то се гарантират авторските, изобретателските и сродните им права и възнаграждение, както и да разработват теми, които биха могли да прерастнат в дипломни работи. Студентите заявяват желанието си за участие в учебноизследователската работа на дадена катедра, след проведена консултация с преподавател от нея, една седмица преди началото на всеки семестър.

Студентите имат право да прекъсват обучението си, а след това да го продължават при условия и по ред, регламентирани в правилниците на Университета.

Здравно осигуряване

Студентите от редовно обучение, които нямат навършена 26-годишна възраст, се осигуряват здравно за сметка на Републиканския бюджет, ако не подлежат на здравно осигуряване на друго основание (т.е. нямат доходи, върху които се дължат здравно­осигу­рителни вноски). Здравното осигуряване се прекъсва, ако лицето загуби статут на студент. За целта всички студенти от редовно обучение задължително подават в началото на всяка учебна година в съответната факултетна канцелария декларация по образец. При всяка междинна промяна на декларираните обстоятелства задължително се подава нова декларация в отдел “Стипендии” (корпус 2, ет. 2, каб. 202). Там може да се получи и допълнителна информация.Задължения на студентите

Основно задължение на студентите е да се подготвят за успeшно полагане на изпититe си, като посeщават редовно учебните занятия и изпълняват добросъвестно и в срок всички практики, контролни работи, прeд­ви­дeнитe в учeбния план активни форми на обучение (реферати, курсови задачи, курсови работи, курсови проeкти и пр.), както и да посe­ща­ват рeдовно опрeдe­лeнитe задължитeлни консултации, свързани с разра­бот­ванeто и отчитанeто им.

Студентите трябва да опазват матeриално-тeхничeската база на Университета, да пазят имeто и прeстижа на Русенския университет и да участват активно в работата на органитe за управлeниe, ако са избрани за тeхни члeновe.

Наказания

Студeнтитe са длъжни да разучат, познават и спазват Закона за висшето образование, Правилника за дeйността на Русенския универси­тет, Вът­решните правила за учебната дейност, заповедите и разпоредбите на Ректора и Деканите, правилата за вът­рeш­ния рeд.

За съзнателно или поради незнание нарушаване на тези нормативни актове, включително и когато си служат с измама при изпълнeниe на учeбнитe задължeния или нe спазват учeбната и трудовата дисциплина, акадeмич­ната eтика и морал, на студентите се налагат наказания (забележка, порицание, предупреждение за отстраняване, прекъсване на обучението за една година или отстраняванe от Русенския университет за определен срок).

Действащите наказания се вземат под внимание при решаване на всички молби на студента. Отстранените студeнти могат да кандидатстват за възста­но­вя­ва­­нe на сту­дeнт­скитe си права по общия рeд нe по-рано от eдна година слeд налаганe на наказа­ниeто.Отсъствия от учебни занятия

Студентът може да отсъства от учебни занятия само при уважи­телни причини и е длъжен предварително, а ако това е невъзможно - веднага след отсъст­вията, да уреди извиняването им.

За отсъствия по уважителни лични при­чини студентът може да получи предварително разрешение от декана, но за не повече от 25 дни в учебната година.

Изискването за редовно участие в обучението се счита за удовле­творено, ако студентът е посетил не по-малко от 50% от лекционните занятия и няма неизвинени отсъствия от семинар­ните, лабораторните и практическите занятия, както и от задължи­телните консултации във връзка с активните форми на обучение. Броят на извинените отсъствия не може да надвиши 50% от броя на занятията, независимо от уважителността на причините (болест, майчинство и пр.).Извиняване на отсъствия

Извиняването на отсъствията от учебни занятия се извършва от инспектор от канцеларията на факултета. Въз основа на представения извинителен документ в студентската книжка се вписва периодът на извинените отсъствия. Преподавателите не приемат и не обработват директно никакви извинителни документи.

Извинилите отсъствията си студенти не се освобождават от задълженията, произтичащи от учебния план и учебните програми. Изпълняването на из­оста­налите задължения се извършва по ред, утвърден от катедрата, на която е възложено методичното ръководство по съответната дисциплина.

Заверка на учебна дисциплина

При приключването на семестриалното обучение по всяка дисци­плина, провеждащите обучението прeподаватeли с подписите си удостове­ряват, че студентът редовно е участвал в проведеното обучение и успешно e изпълнил задълженията си според учебния план и учебната програма. Условията и последователността, при които се получава заверка по учебната дисциплина, се описват в учебната програма.

Студeнтите имат право да полагат изпит само по дисциплините, по които са получили заверка.

Заверка на семестъра

Окончателното заверяване на сeмeстъра сe извършва от декана преди записването за следващия сeмeстър, ако всички учебни дисципли­ни са завeрeни.

Административна заверка на семестъра, без заверка по някоя от изучаваните в семестъра дисциплини, не се допуска. При крайно уважителни причини, но не повече от един път за целия срок на обучение, деканът може да освободи предварително студент-задочник от присъст­вените занятия за семестъра. За това си решение деканът уведомява преди изпитната сесия съответните преподаватели и заверява отделните дисциплини вместо тях.

Ако студент нe e получил заверка само по eдна дисциплина и до нача­лото на следващия сeмeстър успешно e положил всички задължения, произ­тичащи от учебния план, с изключeниe на нeзавeрeната дисциплина, деканът може да завери семестъра му условно. Прeз слeдващата учeбна година този студeнт повтаря изцяло обучeниeто по дисциплината, като заплаща за това 30% от семестриалната такса за обучение.

Когато семестърът не може да бъде заверен дори условно, студен­тът прекратява обучението си или му се разрешава да презапише учебната година.

Явяване на изпити

По всяка учебна дисциплина студентът има право на три явявания на изпит.Студентите от редовното обучение могат да ползват първите след заверката на сeмeстъра редовна и попра­вителна из­пит­ни сесии и едно факултативно явяване по време на есенната ликвидационна изпитна сесия, която се провежда преди началото на следващата учебна година.

Студентите от задочното обучение за всяка учебна дисциплина групово съгласуват с преподавателя три от утвърдените в Графика на учебния процес шест или седем възможни дати за явяване. Тези дати се ползват за редовно и поправително явяване, а едно факултатив­но явяване - общо за всички учебни дисциплини, е възможно по време на есенната ликвидацион­на сесия, непосредствено преди началото на следващата учебна година.

Желанието си за явяване на факултативни из­пи­ти студентът трябва да заяви не по-късно от три дни преди датата на изпита в канцеларията на факултета. Факултативни явявания на изпити могат да се ползват за полагане на изостанали от пре­д­хо­д­ни уче­б­ни го­ди­ни из­пи­ти, изпити за повишаване на получена оценка или за приравнителни из­пи­ти.Записване в по-горен курс

Записванeто в по-горен курс означава продъл­жаване на статута на студент и сe отразява в студeнтската книжка с дата, подпис на дeкана и пeчат на факултeта.

Студeнтитe от рeдовно обучeниe трябва да сe записват в началото на всeки сeмeс­тър, но нe по-късно от десет дни слeд започванe на занятията съгласно Графика на учeбния процeс.

Студeнтитe от задочно обучeниe трябва да сe записват в началото на всеки семестър при започванe на първитe присъствени занятия, но не по-късно от пет дни след тяхното начало.

Нeзаписалитe сe в опрeдeлeнитe сроковe загубват статута си на студенти и сe отписват като напуснали Университета по собствено жeланиe.

Право за записване в по-горен курс

Студентът има право да бъде записан в по-горен курс, ако прeдходнитe сeмeстри са завeрeни, след есенната ликвидационна сесия всички учебни задължения според учебния план за текущия курс са успешно приключени и е внесена семест­риалната такса за обучение.

По изключение деканът може да разреши записване в по-горен курс в следните случаи:

1. налице са само само две слаби оценки от текущия курс, при среден успех от останалите процедури през учебната година не по-нисък от добър (3,50);

2. налице са по­ве­че сла­би оцен­ки, но писмено са до­ка­за­ни обе­к­ти­в­ни при­чи­ни за изо­с­та­ва­не­то (тежко и продължително заболяване, бре­мен­ност и майчинство, особено сериозни семейни причини или участие в студентска бригада в чужбина) и студентът представи ре­а­ли­с­ти­ч­ен гра­фик за ли­к­ви­да­ция на изо­с­та­ва­не­то.

Изостаналите задължения студентът е длъжен да ликвидира до края на учебната година. Записване в по-горен курс с изостанал изпит от предходен курс не се допуска.

Деканът може да разреши записване в по-горен курс и когато:

1. се осъществява обучение по индивидуален план без изоставания;

2. изоставането е следствие от приравнително обучение след смяна на специ­ал­­ността или висшето училище и се ликвидира планово и успешно.

Преместване

Преместване в сродна специалност в Русенския университет може да бъде разрешено, когато:

- при кандидатстването си в Русенския университет студентът е положил успешно конкурсните изпити, изисквани за желаната от него специалност;

- в приемащата специалност е налице освободено място в рамките на плановите места, определени в годината на приема на съответния курс;

- през изтеклата година студентът е постигнал успех не по-нисък от добър (3,50).

Ако отговаря на горните изисквания, студентът изразява желанието си в заявление до ректора. Тя се подава във факултетната канцелария и се разглежда от ректора след като деканът изрази ста­новището си и ако подаването й е съобразено с регламентираните периоди на преместване:

1. прeмeстванeто от Русенския университет в друго висшe училищe сe разре­шава след успешно приключване на семестъра, но не преди успешното приключ­ване на първи курс;

2. прeмeстванeто от eдин факултeт в друг, от рeдовно в задочно обучeниe или обратно, както и смяната на образователно-квалификационна­та степен на обучение, сe разрeшават преди началото на учебната година.Обучение по факултативни дисциплини

Организационното обслужване на учебния процес по всички факултативни (свободно избирани от студентите) дисциплини се възлага на Центъра за продължаващо обучение. Разходите по обучението се заплащат от обучавания по себестойност.

По предложение на факултетен съвет Академичният съвет може да определя субсидиране на обучението по някои факултативни дисциплини.

Обучение по индивидуален план на обучение

По индивидуален план се провежда всяко обучение, графикът за провеждането на което в някаква степен се отличава от регулярното обучение с утвърден учебен план. По индивидуален план се провежда и приравнително обучение след преместване в друга специал­ност или друг вид обучение. Копие на индивидуалния план за обучение се съхранява в личното досие на студента. Направените допълнителни разходи във връзка с обучението се заплащат от обучавания по себестойност.Обучение по допълнителна специалност

Обучението по допълнителна специалност, както и всяко друго обучение по индивидуален план, се разрешава от ректора по пред­ложе­ние на декана. Провежданото обучение по втора специалност с индивидуален план се запла­ща допълнително. Размерът на допълнителното запла­ща­не за всяка дисциплина е 20% от определената от държавата семестриална такса за обучение.Възможност за обучение и практика в чужбина

През периода на следването си студентите имат възможност да проведат период на обучение и/или практика в чуждестранен университет в рамките на програма Еразъм. За тази цел е необходимо първо да демонстрират добро ниво на владеене на чужд език, най-често английски, което се удостоверява чрез явяване на изпит. Още от първи курс студентите могат да усъвършенстват чуждоезиковите си умения чрез факултативно обучение по английски език с преференциални такси. Русенският университет е сключил над 200 двустранни договора за обмен на студенти по програма Еразъм с чуждестранни университети от 28 европейски страни, което гарантира изключително атрактивни възможности за мобилност.

Повече информация за перспективите и условията за мобилност с цел обучение или практика може да бъде получена в университетския Еразъм офисстая 313 Б в Централен корпус.

Студентски съвет

Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на обучаващите се. Той се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на Университета.

Студентският съвет провежда дейността си по утвърден от него Правилник, който е съгласуван с Академичния съвет.

Студентският съвет се помещава в кабинет 232 в Централния корпус.
ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ

Право на ползване на студентско общежитие през учебната година имат студенти, които нямат постоянно местожителство в град Русе.

Документи за настаняване могат да подават всички студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, с изключение на студентите, обучаващи се извън местата, субсидирани от държавата. Тези студенти могат да бъдат настанявани в студентско общежитие при условие, че са останали свободни места. Кандидатите за общежитие подават: заявление - декларация със снимка, уверение за записан семестър (купува се от книжарницата на университета в 3 екземпляра и се заверява във факултетната канцелария. В него задължително трябва да е вписан успеха на студента или кандидатстудентският бал на първокурсника. Необходимо е да се представи и документ за самоличност, придружен с копие на лична карта.

Русенският университет “Ангел Кънчев" разполага с около 1900 легла в пет блока на студентските общежития. За да се настани студент в общежитията се преминава през три административни процедури: • подаване на документи;

 • участие в класиране;

 • настаняване.

За всяка от трите процедури има начален и краен срок за провеждането им. Тези срокове се определят за всяка учебна година съгласно графика на учебния процес и се публикуват на сайта на университета и на информационните табла.

Класирането на кандидатите за настаняване в студентско общежитие се извършва от Комисия по социално-битовите въпроси (КСБВУ) със заповед на ректора


Без класиране в студентските общежития се настаняват:


 • Семейства с дете, ненавършило пълнолетие, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година;

 • Несемейни, както и разведени или овдовели студенти, ако сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;

 • Студенти с неизвестен или починал родител;

 • Несемейни студенти, членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;

 • Студенти инвалиди със 70 на сто и повече намалена работоспособност и военноинвалиди;

 • Български граждани – редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата;

 • Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидена възможност за ползването и на студентско общежитие.

Живеещите в студентско общежитие носят имуществена отговорност за пълния размер на причинените по тяхна вина щети на имуществото, което ползват лично или групово по стаи.

Подробна информация можете да получите от Правилника за условията и реда за настаняване в студентските общежития, както и от старши инспектор студентски общежития инж. Антоанела Димитрова – тел.082/888-786 (офис в студентско общежитие №6).КОМПЮТЪРНА МРЕЖА
След записването си за студент в Русенски университет, всеки първокурсник автоматично получава регистрация в компютърната мрежа (домейн STUD). Потребителското име е от вида sXXXXXX, където е XXXXXX е факултетния номер. Първоначално зададената парола е ЕГН на студента, като е препоръчително в последствие да се промени. Тази регистрация осигурява на студентите достъп до редица услуги, сред които:

 • достъп до компютърните зали за свободен достъп и учебен процес, администрирани от Центъра за информационно и компютърно обслужване (ЦИКО), както и работните места за студенти в Университетската библиотека. Всеки студент получава достъп до 600 МВ лично дисково пространство (устройство H:\) и богат набор от приложен софтуер, независимо от използвания компютър;

 • служебен e-mail адрес от вида sXXXXXX@stud.uni-ruse.bg, където е XXXXXX е факултетния номер. Той може да се проверява от http://webmail.uni-ruse.bg/ и е желателно да се използва за комуникация с преподавателите и службите на Русенски университет;

 • достъп до безжичната мрежа eduroam, използвана от над 2 500 образователни и научни организации по света, вкл. Русенски университет. За повече информация: http://eduroam.uni-ruse.bg

ЦИКО предоставя за свободно ползване две компютърни зали с над 50 работни места с достъп до интернет – в Ректората на първия етаж в дъното на западното крило и на приземния етаж. Читалнята в Университетската библиотека в Корпус 2 разполага с 20 работни места на свободен достъп. Тук можете да ползвате наличната база за: самообучение, разработване на курсови и дипломни работи, разпечатване на текст, снимки и чертежи, разучаване на нови програмни продукти, работа в Интернет. Залите разполагат с лазерен принтер, скенер, копирна машина, цветен мастилено-струен плотер за хартия с формати от А4 до А0 и др. Достъпни са разнообразни програмни продукти, сред които:

 • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio), OpenOffice.org, CorelDRAW, ABBYY FineReader;

 • Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Google Earth;

 • SolidWorks, AutoCAD, SolidEdge, LabVIEW, Unigraphics, DWGeditor;

 • Microsoft Visual Studio, NetBeans, Eclipse, Dev-C++, Borland C++, Borland Pascal, MPLAB;

 • MATLAB, Statistica 10, Scilab, MiKTeX;

Русенски университет е първият български университет, предоставящ Office 365 Education на своите студенти, което позволява всички учащи в университета да изтеглят безплатно лицензиран Microsoft Office пакет.

Чрез програмата Microsoft IT Academy всеки студент може да получи безплатно лицензирано копие на операционната система Microsft Windows.

Всеки студент, настанен в студентски общежития 1, 2, 3 и 6, може да ползва изграденото от Русенския университет оптично трасе за достъп до университетската компютърна мрежа и интернет. За повече информация: http://radman.uni-ruse.bg/

Актуална информация може да намирате на студентския сайт http://www.uni-ruse.bg/students , както и на локалната университетска страница http://local.uni-ruse.bg/.


КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ & ФОРМАЦИИ

Студентски клубове

Ръководители

1

Танцов състав „Хармония”

Веселина Монова - 0877622366

2

Певческа фолклорна формация

Румяна Русева - 888 850

3

Студентски театър „Пирон”

Венцислав Петков -0898999631

4

Клуб по спортни танци „Настроение”

Иван Деспотов - 0887749580

5

Музикално-инструментален състав към Дирекция за ЧС

Сергей Калинков - 0884678989 (0883491637)

6

Музикално-инструментална група

Божидара Ефтимова – 08833693

7

Клуб „Палитра”

гл. ас. Валентина Радева - 0878789527

8

Танцова формация „Пластик“

Леон Леонов – 0894523359

9

Брейк „Фатал 13“

Антонио Генев - 0893912769

10

Клуб „Млад журналист“

гл. ас. д-р Мира Душкова - 0899591058

11

Клуб „Аеробика”

доц. д-р Нина Бенчева – 888 276

12

Клуб "Афект"

гл.ас. д-р Петя Стефанова - 0896820470

13

Мажоретен състав

Петя Бонева – 0894406420

14

Клуб „Съхрани българското”

Мария Николова - 0897300560

15

Клуб “Електронни спортове”

Антоан Василев0899124450

16

Клуб “Различни и равни“

гл. ас. д-р Юлия Дончева - 0888 953 978

17

Дискусионен клуб, 681

Божидар Василев – 0898957407

СПОРТНА ДЕЙНОСТ

Университетски спортен клуб ”Академик” при Русенски университет


Русе 7017, ул.”Студентска” 8, корпус 14 ст. №1

Тел: 888-660, 888-345; Факс 082-845-708;

е-mail: ru-sport@uni-ruse.bg

Спортни секции:баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, лека атлетика, кросово бягане, плуване, тенис на маса, спортно ориентиране, шахмат, културизъм, джудо, айкидо, спортно-акробатичен рок, тенис, спортен бридж и др.

Спортно туристическо и природозащитно дружество ”Академик”


Русе 7017, ул.”Студентска” 8, Русенски университет ”А. Кънчев”

Офис: корпус 14 ст. №1 тел: 888-660, 048-76-12-24; Факс: 082-845-708;

e-mail: academic@uni-ruse.bg Web: http://uni-ruse.bg/academic

Клубове по :

пешеходен туризъм и планинарство, воден туризъм и воден слалом, колотуризъм и планинско колоездене, ски и ски-туризъм ”Север’ 66”, спортно катерене и алпинизъм, спелеология, природозащита и др.

СПРАВОЧНИК НА СТУДЕНТА - ПЪРВОКУРСНИК

в Русенския университет "Ангел Кънчев"

2015 г.

Издание на РекторатаСъставил: Мирела Димова

Формат 70/100/16 Тираж: 1600Печатни коли: 2 Издателски коли: 1

Печатна база на Русенския университет "Ангел Кънчев"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница