С решение 1135/02. 11. 2009 г на кмета на община Костинброд е определен изпълнител на обществена поръчка с предметДата12.03.2018
Размер77.71 Kb.
#62552О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област

гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777http://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net

ISO 9001:2000 Certificate № QS – 3999 HH


ДО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА

НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Гр. София, бул.”Витоша” №18
На Ваш изх. № 123К-999/18.11.09 г.

Относно: Жалба с вх. № 2639-И/13.11.2009 г. от “Пътстрой 92” АД, чрез управителя Иван Илиев Цеков срещу решение 1135/02.11.09 г. на кмета на община Костинброд за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на СМР за РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ОБЩИНА КОСТИНБРОД //Път SFO 1401 / ІV – ти клас 81017 /Костинброд-Петърч-Безден/,Път SFO 2404 / ІV – ти клас 81012 / ІІ-81 Драговищица – Голяновци – границата с Житен/,Път SFO 2405 / ІV – ти клас 81014 / ІІ-81 Градец – Царичина – Чибаовци/ и Път SFO 3407 / ІV – ти клас 81018 / ІІІ-8102 – с. Дреново/”

СТАНОВИЩЕ
По твърденията в жалбата на „Пътстрой – 92” АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


С решение 1135/02.11.2009 г. на кмета на община Костинброд е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на СМР за РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ОБЩИНА КОСТИНБРОД //Път SFO 1401 / ІV – ти клас 81017 /Костинброд-Петърч-Безден/,Път SFO 2404 / ІV – ти клас 81012 / ІІ-81 Драговищица – Голяновци – границата с Житен/,Път SFO 2405 / ІV – ти клас 81014 / ІІ-81 Градец – Царичина – Чибаовци/ и Път SFO 3407 / ІV – ти клас 81018 / ІІІ-8102 – с. Дреново/”

. В законоустановения срок решението е изпратено на участниците в процедурата по факс или връчено на ръка при поискване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Считам, че изложените в жалбата на „“Пътстрой 92” АД твърдения са необосновани, доводите и аргументите за нарушенията на закона не са основателни, а се базират на разсъжденията на участника.

Всички действия на Възложителя и комисията са извършени, съгласно ЗОП и в законоустановените срокове.

Относно проведената процедура по ЗОП за избор на изпълнител по изпълнение на СМР за горе цитираните обекти и работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие, изразявам следното становище:

1. Изготвената документация за открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР за РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ОБЩИНА КОСТИНБРОД //Път SFO 1401 / ІV – ти клас 81017 /Костинброд-Петърч-Безден/,Път SFO 2404 / ІV – ти клас 81012 / ІІ-81 Драговищица – Голяновци – границата с Житен/,Път SFO 2405 / ІV – ти клас 81014 / ІІ-81 Градец – Царичина – Чибаовци/ и Път SFO 3407 / ІV – ти клас 81018 / ІІІ-8102 – с. Дреново/” е преминала на предварителен контрол и одобряване от Управляващият орган на Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013г.г.”, съгласно чл.20а от ЗОП.


2. „Пътстрой 92” АД в жалбата си твърди, че комисията е допуснала съществено нарушение , като извършва едно неправилно терминологично тълкуване и отстранява от участие „Пътстрой 92” АД при наличие на всички изискуеми документи.

Назначената със Заповед №1086/09.10.2009г. комисия е изпълнила вменените и от Раздел ІІ от ЗОП задължения. В Заповедта е включен като член на комисията наблюдател от Управляващият орган на “ОПРР”, определен със Заповед № РД-02-14-1538/20.08.2009г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, което гарантира публичност и прозрачност за работата на комисията. При отварянето на офертите от комисията са присъствали и участниците в процедурата, този факт е отразен в списъка на присъствалите при отваряне на офертите участници. Този списъка е неразделна част от протокола.

Предложението за отстраняване, съгласно твърдението на участника “Пътстрой 92” АД не е формално, а е направено на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП.

Съгласно разпоредбата на чл.54, ал.1 от ЗОП участниците в процедури по възлагане на обществени поръчки, при изготвяне на своите оферти трябва да се придържат точно към предварително обявените от възложителя условия, включително и към формалните такива.

Участникът не е представил един от изискуемите документи:

Описание на техническо оборудване за осигуряване на качество и по този начин е нарушил императивна норма на ЗОП – чл.51, ал.1, т.3:

описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване;” – в тази разпоредба ясно са разграничени двата типа оборудване и не може да се приеме твърдението на Жалбоподателя, че е въпрос на терминологично тълкуване и тези думи са синоними. Следва да се има предвид, че Възложителят изрично в т.ІІІ 2.3. „ Технически възможности” от Обявлението за откриване на обществена поръчка като изискуем документ е посочил – описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството, каквото не е представено.

Жалбоподателят прилага в офертата си Списък на налични ТСИИ, които е част от Сертификата за акредитация на ПИЛ - документ с който се доказва както правилно отбелязва в жалба качеството на влаганите материали при изпълнение на поръчката, но това е единият етап от контрола на качеството, другият етап при изпълнение на поръчката е качествената им подготовка и полагане на материалите, което също е част от оборудването необходимо за качествено изпълнение на поръчката. Това са нивелири, теодолити, тотални станции, лати, калибровани ролетки по еталон и др.

Съгласно Условия по изпълние на договор №BG161РО001/2.1-02./2007/017 по Оперативна програма „Регионално развитие”, към договора с избрания изпълнител се прилага цялата документация на участника спечелил процедурата. Липса на изискуемия документ може да доведе в последствие до прекратяване с Управляващия орган и загуба на финансиране на общината. При не спазване на стриктни правила заложени от Управляващия орган и Мониторинга, а също и от Европейска комисия може да доведе до прекратяване на договора и спиране на финансирането на всеки един от етапите по осъществяване на договора.В тази връзка всички необходими уреди и оборудване за изпитване и изследване както и оборудване за осигуряване на качеството е необходимо да бъдат показани от участниците. При работата на комисията при преглед на офертата на жалбоподателя същата не откри писмени доказателства за наличие на оборудване за осигуряване на качество. Участникът е приложил списък на технически средства за изпитване и изследване с които доказва качество на влаганите материали, но това не е достатъчно за да се докаже качество на изпълнението на обекта. Относима към случая е разпоредбата на чл.51, ал.1, т.3 от ЗОП. Тази правна норма е императивна и визира представянето на документи доказващи техническо оборудване за осигуряване на качеството и оборудване за изпитване и изследване, представените към офертата списък на наличните ТСИИ не съдържат такова оборудване Доказване на техническите възможности като част от офертата на всеки кандидат е преценка за допустимостта й, която се извършва от комисията във фазата преди оценяването. Комисията е извършила преценка на представените документи във офертата въз основа на предварително одобрената документация, съобразно заложените в нея изисквания и ЗОП. В оперативната самостоятелност на комисията е да прецени коя от подадените оферти в най-голяма степен отговаря на изискванията на документацията и ЗОП. Не представянето на някои от документите изискващите се в документацията е основание за отстраняване от участие в процедурата.

В законоустановеният срок от участника не е постъпвало запитване за разяснения по документацията в тази му част.

Твърдението на жалбоподателят, че Възложителят не е направил никъде тълкуване или разяснение какво се съдържа в термина техническо оборудване за осигуряване на качеството е неоснователно, тъй като участникът не се е възползвал от правото си и не е отправил запитване. В случай на съмнение участникът е имал възможност да поиска разяснение по документацията с оглед уточняването на начина на попълване бланката на офертата. Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОП до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на оферти всеки участник може да поиска от Възложителя разяснения по документацията за участие, а това не е направено от участника в процедурата. След като не е направено това, то правилата на процедурата, в това число и прилагането на изискуемите документи, са им били ясни.

По повод изложените по-горе мотиви, Ви моля, да оставите без уважение ЖАЛБАТА на „Пътстрой 92” АД като неоснователна подадена от управителя инж.Иван Илиев Цеков против Решение №1135/02.11.2009год. на Кмета на община Костинброд за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР за РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ОБЩИНА КОСТИНБРОД //Път SFO 1401 / ІV – ти клас 81017 /Костинброд-Петърч-Безден/,Път SFO 2404 / ІV – ти клас 81012 / ІІ-81 Драговищица – Голяновци – границата с Житен/,Път SFO 2405 / ІV – ти клас 81014 / ІІ-81 Градец – Царичина – Чибаовци/ и Път SFO 3407 / ІV – ти клас 81018 / ІІІ-8102 – с. Дреново/” и да потвърдите законосъобразността на обжалваното решение поради това, че нито едно от визираните в жалбата фактически действия на комисията не съставлява процедурни нарушения от правна и фактическа страна, което да налага извода за не законосъобразност на процедурата и да доведе до постановяване на решение за отмяна на обжалвания акт.

Процедурата по възлагане на обществена поръчка е проведена въз основа на закона и при спазване на установените от него правила. Спазени са основните принципи, залегнали в чл.2 от ЗОП и по никакъв начин не са засегнати законни права и интереси на участниците в процедурата.Приложение:

1.Решение за откриване на обществена поръчка

2.Обявление за обществена поръчка

3.Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

4.Заповед за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите

5.Протоколи от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите

6.Решение №1135/02.11.2009г. на кмета на община Костинброд за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обжалваната обществена поръчка

7. Копия на отговорите от изпратените факсове

7.Всички други актове на възложителя и уведомленията му до страната по посочената процедура. /заверени копия/

8.Разяснения по документацията във връзка с чл.29 от ЗОП на възложителя до участниците в процедурата. /заверени копия/

9. Офертите на „Пътстрой – 92” АД гр.София и „СК – 13 Пътстрой” АД;

10.Списък с посочен актуален адрес, телефон и факс за контакти на участниците в процедурата.

25.11.2009г. Кмет на Община Костинброд:

гр. Костинброд

/Красимир Кунчев/

NB!!!


Това е прецизната измервателна техника за осигуряване на качеството на строителния процес: нивелири, теодолити, тотални станции, калибровани ролетки по еталон, с които се постига качественото и точно отлагане и следене на параметрите на проекта, нивелети, надлъжни и напречни наклони. В проекта има строително-монтажни работи, в които няма влагане на материали. Тяхното качествено изпълнение зависи само и единствено от тази прецизната измервателна техника. Като пример един от тези видове работи са отводнителните съоръжения в частност канавки – тяхното некачествено изпълнение би довело до пълно компроментиране на пътната настилка.

В подкрепа на своята работа комисията дава следното становище – в офертата на „Пътстрой 92” представя копие от инвинтарната книга за дълготрайни материални активи, в който комисията не откри наличие на такава прецизната измервателна техника за осигуряване на качество на строителния процес.За акредитацията на лабораторията не се изисква наличие такава прецизната измервателна техника.

Каталог: dobrev k.mbox
dobrev k.mbox -> Кафене новини в памет на закъснялата паметливост срещу злопаметния Първанов
dobrev k.mbox -> Българската комунистическа партия
dobrev k.mbox -> На Дарин Вълев Мирчев София 1784, ж к."Младост-1", Полигона
dobrev k.mbox -> В обединението могат да участват всички социалисти до 35 г. То е отворено и към всички членове на съществуващите и сега младежки организации в бсп, които могат да станат част и от обединението
dobrev k.mbox -> Климент охридски” исторически факултет
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Въпроси към Кирил Добрев
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Сценарий Мл. Отговорник 1 Благоевград
dobrev k.mbox -> Регионална телевизия “канал рила”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница