С резолюция 63/209 на Общото събрание на ООН от 19 декември 2008 г., 2011 г бе обявена за Международна година на химиятаДата04.08.2018
Размер98.13 Kb.
С резолюция 63/209 на Общото събрание на ООН от 19 декември 2008 г., 2011 г. бе обявена за Международна година на химията под мотото "Химията: Нашият живот, нашето бъдеще". Това е световно събитие, което отбелязва постиженията на химията и нейния принос към подобряване живота на хората. Инициативата е на Международния съюз за обща и приложна химия и на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО).

Многобройни химически компании, асоциации и институции по цял свят участват, провеждат дискусии, състезания и други дейности по този повод . Българската камара на химическата промишленост не може да не бъде съпричастна към тази инициатива. На Международната година на химията е посветено днешното тържествено Общо събрание на камарата и в тази връзка е изготвен и този кратък обзор-анализ за състоянието на химическата промишленост в страната, за развитието на химическите фирми, техните постижения и проблеми.

Химическата индустрия е четвъртия най-голям работодател в света и се оценява на близо 3 трлн. долара (без нефтодобивните и преработвателните компании) по данни от 2008 г. Секторът е изключително капиталоемък, а затягащите се екологични стандарти затрудняват развитието му и изискват значителни инвестиции за разработването на нови чисти технологии. Това тласка повечето големи компании като BASF, Dow Chemical и други да изнасят производствените си бази в по-евтини развиващи се страни, за каквато България все още се смята.
Какво е състоянието на Химическата промишленост в Европейския съюз – данните са от доклад на СЕФИК за 2010 г.
Продажбата на химикали в света през 2009 г. възлиза на 1871 билиона Евро, в т.ч. на страните от ЕС - Е 27 – се падат 449 билиона Евро , т.е 24 % :


 • В географски разрез разпределението е следното: 25,5 % е делът на Германия, 15,1 % - на Франция и т.н.

 • В секторен разрез: през 2002 г. - 432 билиона Евро продажби общо, а през 2009 г. – 449 билиона Евро, като съотношението между отделните сектори почти се запазва - 25 % е делът на нефтохимията

Дял на вноса и износа на химически продукти през 2009 година

 • 46 % e делът на износа на химически продукти от Е 27 от световния

 • 38 % е делът на вноса на химически продукти в Е 27 от световния

Принос на химическата индустрия за европейската икономика

Брой предприятия, продажби и заети:

 • Големи предприятия – най-малко на брой – 4 %, с най-много продажби – 72 % и най-голям брой заети – 65 %

 • Микро предприятия - най-много на брой 61 %, с най-малко продажби – 2 % и най-малък брой заети – 3%Химическата промишленост в България е стуктуроопределящ сектор с приходи 2,1 % от общите за икономиката, заети 1,7 % от заетите в икономиката и фирми 0,7 % от фирмите в икономиката на страната.


Силни страни:

 • Наличие на образовани и опитни кадри

 • Добри традиции в бранша

 • Присъствие на големи международни компании – Солвей Соди напр.

 • Страната е член на ЕС – достъп до общия пазар


Слаби страни:

 • Липса на модерни и ефективни технологии и оборудване, липса на иновации

 • Изоставане в професионалното образование за нуждите на сектора

 • Липса на клъстърни структури

Настоящият кратък обзор за състоянието на химическата промишленост в България е разработен на база информация от Националния статистически институт /Статистически годишник 2010/, публикации и анализи, както и информация от компаниите. Анализът обхваща дейността на предприятията, попадащи в подсекторите „Производство на рафинирани нефтопродукти”, „Производство на химични продукти” и „Производство на изделия от пластмаси и каучук” от Сектор С „Преработваща промишленост”, съгласно КИД-2008, към които подсектори принадлежат основно фирмите - членове на Българската камара на химическата промишленост.


Дял на трите подсектора от Сектор С Преработваща промишленост през 2008 година по следните показатели:

 • Приходи от продажби – 23,5 %, като, логично, най-голям -14,7 %, е делът на производството на нефтопродукти

 • Брой предприятия -8,6 %, като най-много - 6,3 %, са предприятията при производството на изделия от пластмаси и каучук

 • ДМА – 16,9 % - почти по равно разпределени


Основни икономически показатели
Продукция на промишлените предприятия - този показател отразява цялостната дейност на предприятията

Произведените химични продукти през 2009 година представляват 4,2 % от общото производство в преработващата промишленост при 5 % през 2008 г. Същите цифри при производството на изделия от пластмаси и каучук са 10,5 % през 2009 г. и 11,4 % през 2008 г., т.е делът намалява. /За производството на кокс и рафинирани нефтопродукти НСИ не предоставя данни/.

И при трите подсектора е налице общата за индустрията тенденция на спад. Произведената продукция през 2009 г. представлява:


 • 93,7 % от производството през 2008 г. при производството на кокс и рафинирани нефтопродукти, т.е спад от 6,3 %

 • 66,6 % спрямо 2008 г. при производството на химически продукти или спад от 33,4 %

 • 70,7 % спрямо 2008 г. при производството на изделия от пластмаси и каучук – спад от 29,3 %

като този процент общо за преработващата промишленост е 82,7 % - спад от 27,3 %.Само при производството на химични продукти положението е по-лошо в сравнение с общото за преработващата промишленост.
Структура на разходите за дейността на предприятията – показателят включва направените разходи за дейността на предприятията, като разходи за материали, външни услуги, амортизация, възнаграждения, осигуровки и други разходи.

Химическата продукция е материалоемък отрасъл – разходите за материали през 2009 г. са 92,5 % от общите разходи в подсектора „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти”, 68,3 % при „Производството на химични продукти” и 52,5 % при „Производството на изделия от пластмаси и каучук”, като този показател общо за преработващата промишленост възлиза на 66,4 %.


Разходите за дейността общо на 100 лв. произведена продукция при производството на кокс и рафинирани нефтопродукти през същата година са 102,66 лв., в т.ч. 94,94 лв. разходи за материали; 92,01 лв. са при производството на химични продукти, от които. 67,65 лв. разходи за материали и 93,12 лв. при производството на изделия от пластмаси и каучук, в т.ч. 55,37 лв. разходи за материали. Този показател общо за преработващата промишленост е 96,58 лв., в т.ч. 64,07 лв. разходи за материали, т.е очевидна е високата материалоемкост на двата основни подсектора.

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи намаляват през 2009 г. спрямо 2008 г. – с 30,8% при производството на химически продукти и с 26,7% при производството на изделия от каучук и пластмаси. Преките чуждестранни инвестиции също намаляват през 2009 спрямо 2008 г. при производството на химически продукти с 10,5%, но нарастват при производството на изделия от пластмаси и каучук -с 10,9%.
Производство на основни промишлени продукти - в данните за произведените промишлени продукти в натурално изражение са включени общо произведените изделия през отчетната година, включително произведените на ишлеме, както преработените и употребени за собствени производствени нужди /вътрешен оборот/ на предприятията.

От публикуваните данни за производството на основните химически продукти, наблюдавани от НСИ / минерални торове, бои и лакове на база полимери, маслени бои и лакове, инсектициди/ за периода 2006-2009 година се откроява тенденцията на спад в производството, особено 2009 спрямо 2008 г., ситуация напълно обяснима предвид настъпилата икономическата криза.

Например при производството на минерални торове през 2007 г. и 2008 г. се наблюдава ръст спрямо предходните години съответно 104,04 % и 117,9 %, но през 2009 г. произведените минерални торове са едва 52,4 % спрямо 2008 г. Подобна е ситуацията и при производството на бои и лакове.

Намалението на производството на минерални горива за цялата 2010 г. е значително. В сравнение с 2006 г. то е с 21.1%, а спрямо 2009 г. - с 14.1%. Налице е тенденцията на намаление на предоставените количества минерални горива за вътрешния пазар. За продажба на вътрешния пазар през 2010 г. са доставени с 14.6% по-малко количества в сравнение с 2009 г. /анализ на БСК 2010г./

Противоположна е обаче тенденцията при производството на парфюмерия и козметика – в сравнение с 2008 г. през 2009 г. се увеличава производството на паста за зъби, парфюми и тоалетни води. През 2010 г. шампоаните произведени в страната са повече с 24.4% спрямо 2009 г., а произведената паста за зъби - с 16%. /анализ на БСК 2010г./
Износът на основни стокови групи от химическата промишленост през 2009 година бележи определен спад, който е най малък - 8 % при производството на пластмаси и изделия от пластмаси и чувствителен – 47,4 % при производството на органични химически продукти. На нивото от 2008 година се запазва износът на синтетични или изкуствени нишки, а износът на целулоза през 2009 година представлява едва 40 % от реализирания през предходната година. Намалял е и вносът по същите позиции през 2009 г. спрямо 2008 г.. Общо взето се наблюдава тенденция на запазване на отрицателното търговско салдо, особено при производството на минерални горива и масла и при производството на пластмаси и каучук и изделия от тях.

След големия спад на стокообмена с минерални горива през 2009 година има чувствително увеличение на внесените и изнесени количества през 2010 г. Тенденцията на увеличение на вноса на минерални горива продължава - увеличението за цялата 2010 г. е с 9.4%. Износът също нараства - за цялата 2010 г. има увеличение с 0.4% спрямо 2009 г.

Тенденцията на намаление при вноса на парфюмерийни и козметични продукти е прекъсната през 2010 г. Спрямо 2009 г. има увеличение на внесените количества с 1,3%. През 2010 г. има увеличение и на изнесените количества парфюмерийни и козметични продукти от България - спрямо 2009 г. увеличението е с 9.3%. Отрицателното салдо намалява значително - 2010 г. то спада до 49.1 млн. EUR, което е подобрение с 32.3% на годишна база.

По-голямата част от произведените в България козметичните продукти и пастата за зъби са предназначени за износ. Увеличават се продажбите на вътрешния пазар на парфюми и на пастата за зъби. През 2010 г. е налице увеличение на продажбите на шампоани с 24.4% в сравнение с 2009 г., а на пастата за зъби - с 16%.


Общият брой на заетите лица в трите подсектора през 2009 г. е 53,9 хиляди, което представлява 7,9 % от броят на заетите в преработващата промишленост, в т.ч 0,5 % е делът на заетите в производството на кокс и рафинирани нефтопродукти, 3,3 % - при производството на химични продукти и влакна и 4,1 % при производството на изделия от пластмаси и каучук.

Заетите лица и в трите подсектора намаляват през 2009 година спрямо предходната с около от 3 % при производството на кокс и рафинирани нефтопродукти до 10 % при производството на химични продукти и влакна, което е в съответствие с тенденцията общо в преработващата промишленост. Прави впечатление факта, че през 2007 г. и 2008 г., за разлика от общата тенденция на спад, при производството на изделия от каучук и пластмаси броят на заетите нараства, а при производството на химически продукти и влакна броят на заетите се запазва.
Какви са Заплахите за развитие на химическата промишленост в България:

 • Застаряване на висококвалифицираните кадри

 • Изтичане на мозъци

 • Липса на средства за инвестиции и иновации

 • Тромави процедури при усвояването на евросредствата.

От тук следва логичния извод за Възможностите за развитие пред сектора: • Развитие на иновациите и научно-изследователската дейност

 • Развитие на клъстери

 • Повишаване квалификацията на кадрите

 • Използване на средствата от еврофондовете за повишаване на конкурентоспособността

Съгласно класацията на секторите, направена от Организацията за европейско сътрудничество и развитие (OECD), химическа индустрия попада във високотехнологичните сектори, при които разходите за НИРД като процент от приходите на предприятията са в границите от 5,8% до 13,3%.

Съгласно Секторната стратегия за привличане на инвестиции на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, секторите Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти, Производство на химически продукти и Производство на изделия от пластмаси и каучук са определени като приоритетни, с потенциал за развитие.

Водещи компании
По данни от Анализа на състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони, разработен от експертен екип на Българската стопанска камара, през 2008 година водещите предприятия по отделни сектори са следните:
Сектор 20 Производство на химични продукти

Приходи от продажби Брой заети


 • Агрополихим АД 1 място 3 място

 • Солвей Соди АД 2 място 4 място

 • Неохим АД 3 място 1 място

 • Оргахим АД 5 място 2 място


Свилоцел АД е на трето място по приходи от продажби и на 4 място по брой заети сред предприятията от Сектор 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД

През 2010 г. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД е преработил 5,4 млн. тона нефт и 499 хил. тона мазут.  Направените инвестиции в комбината през същата година са в размер на 79,5 млн. долара и са въведени основни фондове за 359,1 млн. долара. В изпълнение на инвестиционната програма е завършено строителството на новите инсталации „Хидроочистка на бензин-1”, „Хидроочистка на дизелово гориво-5” и „Регенерация на метилдиетаноламини”, отговарящи на последно поколение технологии в нефтопреработващия световен отрасъл.

"Солвей Соди" - Девня

През 2010 г. компанията реализира печалба от 11,2 млн. лв. при печалба от 12,2 млн. лв. за 2009 г. Започва възстановяването на експортните пазари и в сравнение с 2009 г. обемът на продажби е увеличен с 50%. 2010 г. е забележителна предимно с финализирането на мащабната инвестиционна програма, състояща се в увеличаване капацитета на содовия завод и възлизаща на 300 млн. лв. В "Солвей Соди" са направени инвестиции за 19 млн. лв., включващи изграждането на нова варова пещ, нова колона за преработване на кондензати в "Малка дестилация", изграждане на нова карбонизационна колона, надграждане на шламоотвал "Падина" и други, а за ремонтни дейности са дадени още 13млн.лв. В ТЕЦ "Девен", филиал на "Солвей Соди", беше изграден и пуснат в експлоатация нов котел на кипящ слой. Съоръжението е с висок производствен капацитет и позволява намаляване на емисиите от азотни окиси и прах в съответствие с най-новите европейски екостандарти.«АГРОПОЛИХИМ»АД

Компанията, която е един от водещите производители на торове в Югоизточна Европа, си е поставила за цел при производството на продукцията си да прилага технологии, които опазват околната среда и здравето на хората. За последните пет години „зелените инвестиции” на компанията са за над 100 млн. лв. Изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води от фосфорното производство е най-мащабният екологичен проект от инвестиционната програма на дружеството. Той е на стойност 20 млн. лв. и е успешно реализиран в рамките на две години.Освен това, в края октомври 2008 год. АГРОПОЛИХИМ АД пусна в експлоатация линия за производство на два нови продукта – Моно и Диамониев Фосфат - проект на стойоност 14 милиона евро, през февруари 2009 год. финализира проект за изграждането на нова инсталация за разфасоване в опаковки от 500 до 1000 кг, а от април 2009 год. стартира проект за реконструкция на инсталацията за производство на Стабилизирана Амониева Селитра в такава за производство на Амониев Нитрат със съдържание на Азот - 34,4 % на стойност 14 млн.евро


СВИЛОЗА АД

МАЩАБНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПРЕЗ 2007 И 2008 на ОБЩА СТОЙНОСТ НАД 120 МЛН.ЛВ.

Разширение на целулозното производство – увеличава капацитета от 50 000 на 150 000 т/г.

Инсталация за улавяне и неутрализиране на лошомиришещите газове

Парна турбина

Пречиствателна станция за отпадни води
Каталог: language
language -> Българска камара на химическата промишленост
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 6 – 13 април 2016 Г
language -> „ Новото при reach, clp, Споделяне на добри практики, Енергийна ефективност и зелена икономика”
language -> За 15 години вестник „мляко+
language -> Решение на 17-18 септември да бъде проведена национална конференция
language -> Онлайн платформа (EN)
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 16 – 23 март 2016 Г
language -> Изложение «месомания 2016»
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 23 – 30 март 2016 Г
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 30 март – 6 април 2016 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница