С т а н о в и щ е от доц д-р Владимир Блъсков -ионх- б а нДата08.05.2018
Размер37.87 Kb.
#69050
С Т А Н О В И Щ Е
от доц.д-р Владимир Блъсков -ИОНХ- Б А Н

относно


кандидатурата на гл. ас. д-р Георги Йорданов

за доцент


Предложените за участие в конкурса за доцент гл. ас. д-р Георги Йорданов публикации са посветени предимно на получаването и изследването на наночастички.Характерно за тези изследвания е, че оригинално се съчетават неорганична химия, колоидна химия и органична химия.

Някои по-важни оригинални резултати, получени от гл. ас.д-р Георги Йорданов:  1. Получаване на наночастички от вида: CdSe, CdS, CdTe и т.н. както и на такива от вида ядро/обвивка като CdSe/CdS. При синтезирането им е приложен оригиналният метод на горещата матрица – като разтворител е използван нетоксичният и с висока температура на кипене течен парафин,който спомага и за по-добрата възпроизводимост на резултатите както и за по-доброто разпределение по размер на нанокристалите (по-добра монодисперсност),а оттам и до стесняване на емисионните пикове – както е при нанокристалите от CdTe . Синтезираните наночастички са с много малки размери (само няколко нанометра), като демонстрират стабилна и значителна флуоресценция –това ги прави добри (перспективни) кандидати за оптични приложения. Определен интерес предизвиква получаването на водоразтворими квантови точки, които могат да се използват като маркери в биологични и биохимични проучвания. Така при синтеза на квантовите точки CdSe/CdS успешно е използвано нейоногенно повърхносттно активното съединение, което спомага квантовите точки да се разтварят във водна среда.

  2. Синтез на хибридни нанокомпозитни материали съдържащи наночастици вградени в полимерни матрици.Характерно за тези образци е че притежават стабилна флуоресценция,разтворими са във водни среди, биосъвместими са и могат да се използват като маркери при изследване на биологични обекти. За разтварянието им във водна среда спомага прибавянето на Plurоnic –кополимер на основата на полиетилен гликол и полипропилен гликол. Много интересен е установеният ефект на активиране на флуоресценцията при облъчване с UV светлина при квантовите точки CdSe/CdS вградени в матрица от полибутилметакрилат. Полученият материал притежава оптична памет, която е използвана за оптичен запис на информация.

  3. Синтез на ефективни фотокатализатори на основата на широкозонните полупроводници ZnO и TiO2 за разграждане на замърсители на водите и въздуха.Определено оригинално е получавaнето на тънки слоеве от TiO2 дотирани с наночастици от ZnS, като сулфида е синтезиран по оригинална технология.Трябва да се подчертае, че синтезираните тънки слоеве са по-активни фотокатализатори от недотираните образци от TiO2 както във водна среда, така и на въздух.Висока каталитична активност показват тънките слеве и прахообразните фототализатори от ZnO получени по оригинална технология.Те успешно разграждат токсично багрило във водна среда.За високата каталитична активност на тънките слоеве от ZnO допринася и развитата ганглиево подобна повърхностна структура.

4. Получаването на хибридни наночастици от ZnO /полимер с възможности за биологични и фермацевтични приложения.

5. Изследванията върху получаването на водоразтворими наночастици от ZnS. За определяне на размера на наночастиците в процеса на техния синтез с успех е

използвана UV-VIS спектроскопия.
6. Използването на активен въглен с много висока повърхност и мезопореста структура за ефективното очистване на води замърсени със сребърни наночастици.В това изследване прави впечатление полученият синергичен ефект за отстраняване на сребърните наночастици като тяхната коагулация, предизвикана чрез добавяне на подходящи електролити, е съчетана с адсорбцията на активния въглен.

7. Интересни научни резултати са получени чрез използване на наносекундната флуорсцентна микроскопия при изследване на нанокомпозита CdSe/CdS/полимер. Установено е протичането на бърза и бавна екситонна рекомбинация в квантовите точки .

Съвместно с покойния доцент д-р Цецо Душкин е написан много интересен обзор (обхващаш голям брой публикации ) за приложението на квантовите точки като маркери при биологични и биохимични изследвания. Определено много благоприятно влияние за развитието на гл. ас.д-р Георги Йорданов като учен е оказал доцент Душкин.

Гл. ас.д-р Георги Йорданов е написал глава от книга в която се разглеждат опасностите от използването на наноматериалите за околната среда.

Показателен за високото ниво на изследванията му е и фактът, че негови работи са публикувани в международни списания с висок импакт фактор като са забелязани около 200 цитата за по-малко от 6 години от излизането на първата му международна публикация. Гл. ас. д-р Георги Йорданов е участвал като поканен лектор на 6 международни и наши научни форуми. Изнесъл е серия от доклади на международни и национални конференции – в конкурса са включени 8 такива доклади.

Много активна е преподавателската му дейност - чете лекции по 4 дисциплини и води упражнения по 2 дисциплини. Участва активно и в международни и наши проекти, а в момента ръководи проект.Заключение

Гл. ас.д-р Георги Йорданов се е изградил като перспективен млад учен интензивно работещ в областта на получаване и изследване на наноматериалите и нанотехнологиите. Научните му изследвания се отличават с оригиналност и зедълбоченост. Научните и научно приложните разработки, публикационната му дейност, както и наукометричните показатели определено надвишават изискванията за доцент. Учебната му дейност също надхвърля тези изисквания.Убеден съм че гл. ас.д-р Георги Йорданов заслужава званието доцент.


1.07.2014г.Гр. София

Доц.д-р В.Блъсков
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница