С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев СтанчевДата01.02.2018
Размер42.99 Kb.
#52615


С Т А Н О В И Щ Еот подп. доц. д-р инж. Станчо Георгиев Станчев,

началник на катедра „Артилерия”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

на Националния военен университет „Васил Левски”

гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” №1

на дисертационен труд на Владимир Димитров Недялков

на тема „Възможности за използване на безпилотни летателни системи за осигуряване на информационни операции”

представен за присъждане на образователна и научна степен

доктор“

Област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“

Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“

Докторска програма: „Военнополитически проблеми на сигурността“

София

2018


1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

Съвременната среда за сигурност и нейните основни характеристики - изключително трудната предсказуемост и предвидимост, наложиха утвърждаването на процеса на трансформация на Системата за национална сигурност на Република България, като най-адекватен отговор на необходимостта от непрекъсната адаптация и усъвършенстване на способностите. Постигането на националните интереси и поетите ангажименти като съюзник в НАТО и партньор в ЕС изискват нарастване на способностите на националите структури за сигурност.

В този смисъл изискванията на новите условия, към структурите за сигурност за придобиване на нови способности, в това число и способности базирани на безпилотни летателни системи (БЛС), пораждат големи предизвикателства към системата за национална сигурност.

Актуалността на разработвания от Владимир Димитров Недялков в дисертационния труд проблем в научноприложно отношение произтича от променящите се параметри на БЛС даващи възможности за осигуряване на информационен поток, необходим за вземане на правилни решения, които определят нови по характер и съдържание изисквания към структурите за сигурност.

Изследвания на национално ниво, по използване на БЛС за водене на информационни операции не са провеждани и проблема не е разгледан в приетата „Концепция за въздушно наблюдение и разузнаване с безпилотни летателни системи от въоръжените сили на Република България”. Изразения стремеж за развръщане на структура и състав на национално формирование БЛС, което да бъде използвано при осигуряване на планирането и провеждането на информационни операции, извежда необходимостта от цялостно изследване и разработване на национални стандарти и правила за прилагането им.

Казаното до тук свидетелства за недостатъчната степен на разработеност на реално съществуващ научен проблем и извежда на преден план актуалността на целта и конкретните научноизследователски задачи, развити в дисертацията.

Темата на дисертационния труд, разработен от Владимир Димитров Недялков е в съответствие с основното съдържание на разработката.

Задачите на научното изследване позволяват постигането на желаните научни резултати, към които се стремят автора, неговия научен ръководител и обучаващото го звено.

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд

Извършеният ретроспективен анализ на използваните безпилотни летателни системи е позволило на автора да периодизира развитието им. Това му е дало основание да предложи национална адаптирана система за класификация на безпилотните летателни системи, съобразена със спецификите на геостратегическото положение на Република България.

В резултат на разработването на дисертационния труд е предложена структура и задачи на Национално формирование БЛС, както и метод подпомагащ определянето на потенциала на национална БЛС, в процеса на подготовката и провеждането на информационни операции.

Научно-приложните изследователски резултати в дисертационния труд са постигнати в резултат на задълбочено познаване и творческо адаптиране на съвременни научни теории и изследвания, положителни и отрицателни практики на съществени нови актуални страни на съществуващи научни проблеми и теории. Резултатите от извършените в дисертационния труд изследвания представляват лично дело на дисертанта и очертават значимостта на постигнатите приноси за теорията и практиката.

По тематиката на дисертационния труд докторанта е представил три публикации, на които е автор. Същите имат характер на научни доклади, пряко кореспондират с темата на дисертацията и са анонсирани на научни международни форуми. Публикациите са свързани с темата на настоящия труд и разкриват компетентността на докторанта в научната област, в която е разработена дисертацията.

3. Критични бележки

Като недостатък на дисертационния труд могат да се посочат характерните за докторантите неточности, повторения, редакционни, правописни и технически грешки, които не намаляват научната му стойност.

4. Заключение

Дисертацията е задълбочен и завършен научен труд от изследването на актуален проблем с постигнати значими научни и приложни приноси, доказващи способността на докторанта самостоятелно да разработва важни въпроси за теорията и практиката.

5. Оценка на дисертационния труд

От анализа на разработката се налага извода, че дисертационния труд притежава научни и научно-приложни приноси и отговаря на Закона за развитие на академичния състав в Република България и правилника за неговото прилагане и предлагам на научното жури да присъди на Владимир Димитров Недялков ОНС „доктор“ в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, докторска програма: „Военнополитически проблеми на сигурността”, за разработения труд на тема „Възможности за използване на безпилотни летателни системи за осигуряване на информационни операции”.

17.01.2018 г. Член на научното жури:


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"
2018 -> Великден в рим – вечният град директен полет от София


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница