С т а н о в и щ е от полковник доцент доктор Георги Петров георгиевДата22.10.2018
Размер71 Kb.
#92567

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”С Т А Н О В И Щ Е
от полковник доцент доктор Георги Петров ГЕОРГИЕВ,

доцент в катедра “Мениджмънт на извънредните ситуации” при факултет “Командно-щабен” на Военна академия “Г. С. Раковски”


на дисертационния труд на майор Данаил Тодоров Петев


на тема: „Повишаване на ефективността на формированията от въоръжените сили за противодействие на импровизирани взривни устройства и невзривени бойни припаси”
представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

по научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили”, в професионално направление 9.2 „Военно дело”, от областта на висшето образование 9. ”Сигурност и отбрана”
1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем.

В световен мащаб нараства броя на регионалните конфликти, както и заплахата от трансграничен тероризъм. Тези предизвикателства очертават рамката на взаимодействие между субектите на международната сцена.

Невзривените бойни припаси и изоставените взривни бойни припаси са известни под общото наименование взривни военни остатъци и оказват изключително вредно въздействие върху околната среда, човешката дейност и хората с десетики години след разставянето им на местността или след военен конфликт.

Международният тероризъм в съвременни условия постави световната общност пред сложна и трайна заплаха от използването на значителни количества импровизирани взривни устройства, която изисква своевременна реакция с участието на всички страни-членки на НАТО и цялата демократична общност.

Съществена част от общите усилия е свързана с извършването на превантивна дейност в мирно време и последваща дейност във време на военен конфликт и/или в пост-конфликтна ситуация по неутрализиране на потенциалното вредно въздействие от използвани и невзривени бойни припаси, неизползвани и в последствие изоставени взривни бойни припаси, импровизирани взривни устройства, включително мини-капани и други саморъчно изработени взривни устройства.

В съответствие с международните договорености, по които Република България е страна, вътрешното ни законодателство, задълженията ни, произтичащи от членството ни в ООН, НАТО, ОССЕ и пълноправното ни членство в ЕС, участието ни в коалиционни операции по поддържане на мира е необходимо и в Българската армия да бъдат създадени система, органи и формирования за управление и изпълнение дейностите за решаване на посоченият проблем.Актуалността на темата произтича от това, че дейностите по неутрализиране на импровизираните взривни устройства са съставна част на операциите по неутрализиране на взривни бойни припаси, свързани в основната си част с неутрализиране на взривни военни остатъци – невзривени и изоставени бойни припаси. Всички те са потенциален ресурс за използване като импровизирани взривни устройства, което прави противодействието на импровизирани взривни устройства и невзривени бойни припаси една от основните задачи на военноинженерното осигуряване.

Необходимостта от дейностите по неутрализиране на невзривени бойни припаси и импровизирани взривни устройства се обосновава и от влиянието на използването им, което оказва влияние върху формирането на оперативната среда за сигурност. На дневен ред е изграждане на системата за управление на EOD дейности във Въоръжените сили и изпълнение на дейности за развитие и реализиране на национална способност за противодействие на невзривените бойни припаси и импровизирани взривни устройства.

Ето защо всяко изследване, което е насочено за решаване на проблемите и за повишаването на ефективността на формированията от въоръжените сили за противодействие на импровизирани взривни устройства и невзривени бойни припаси, има важно актуално и познавателно значение. В този смисъл представения дисертационен труд, е посветен на актуален проблем, който има важно обществено значение и практико-приложен аспект.

По представения от автора дисертационен труд не съм запознат да има подобни разработки. В информационните масиви на НАЦИД към момента не бяха открити данни за разработване на подобна по съдържание и по насоченост тема в близките години назад. Темата на дисертационен труд съответства на основното съдържание на разработката и считам, че авторът с помощта на факти, анализи и изводи развива актуална тема, която се явява оригинална разработка, синтезираща знание за повишаването на ефективността на формированията от въоръжените сили за противодействие на импровизирани взривни устройства и невзривени бойни припаси.

За разкриване на темата на дисертационния труд, авторът е използвал ефективността, която се явява показател за измерване на резултата, който се формира от способностите на формированията за противодействие на ИВУ и невзривени бойни припаси.

Разкрити са основните фактори обуславящи необходимостта от повишаването на ефективността на формированията от въоръжените сили за противодействие на импровизирани взривни устройства и невзривени бойни припаси. Достатъчно точно се обосновава необходимостта от повишаване на ефективността на тези формирования и са разкрити направленията за развитие на техните способности.

Дисертационния труд съдържа ново знание. Положителните страни в него са свързани с представените факти, извършените анализи, критичните изводи и направените препоръки.
2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд.

На базата на извършените анализи и изследвания в дисертационния труд, майор Данаил Тодоров Петев претендира за пет научно-приложни резултата с оригинален принос:

1. Доразвита е и е приведена към съвременните изисквания теорията за ефективността на формированията от въоръжените сили за противодействие на ИВУ и невзривени бойни припаси.

2. Предложена е нова класификация за импровизираните взривни устройства и невзривените бойни припаси.

3. Създадена е методика и са предложени критериите за оценка на ефективността на формированията от ВС за противодействие на импровизирани взривни устройства и невзривени бойни припаси.

4. Разработени са алгоритми за действие на формированията от въоръжените сили за противодействие на импровизирани взривни устройства и невзривени бойни припаси с цел повишаване на ефективността и уеднаквяване на дейността им.

5. Представени са направления за усъвършенстване на способностите и възможностите на формированията от въоръжените сили за противодействие на импровизирани взривни устройства и невзривени бойни припаси.

По своята същност, получените резултати следва да бъдат характеризирани като обогатяване на съществуващите знания и могат да намерят приложение в практиката за подобряване на дейността на EOD и IEDD органите за повишаване на ефективността на формированията от ВС за противодействие на ИВУ и НБП. Всички те са лично дело на автора и са доведени до широката научна общественост, чрез публикуваните доклади от научни форуми.

Приемам претенциите на автора за научно-приложните резултати така както са дефинирани.

Ефектът от получените научно-приложни резултати в дисертационния труд на майор Данаил Тодоров Петев е както за теорията, така и за практиката.

Теоретичните могат да бъдат отнесени към обогатяване на съществуващи знания за детайлизация на понятия, систематизиране на съществуващо научно познание и класификации.

Практически характер имат резултатите от проведеното изследване сред специалисти и ръководители от различните нива на управление и изпълнение на EOD и IEDD дейностите във ВС на Република България по метода на експертните оценки, както и създадената анкета за определяне на ефективността на формированията от ВС за противодействие на ИВУ и НБП.


3. Критични бележки.

Наред с посочените добри страни на разработения труд, считам, че прекалено обстоятелствено са представени общоизвестните факти за проведените операции на територията на Република България и проблемните въпроси, свързани с подобряване на способностите и на възможностите на формированията от ВС за противодействие на ИВУ и НБП, при положение, че последващата оценка на отделните направления за изграждане на тези способности, акцентира върху слабостите и трудностите. Оценявайки дисертационния труда, стигам до извода, че авторът майор Данаил Тодоров Петев е отделил значително място в него за критичен анализ на състоянието на проблема и по-малко за теоретичните изследвания и практическото му решаване.

По отношение на съдържанието смятам, че авторът би могъл да обърне по-голямо внимание на планирането, управлението и координирането на дейностите между различните нива на управление във ВС, министерствата и ведомствата за подобряване на дейността на EOD и IEDD органите и за повишаване на ефективността на формированията от ВС за противодействие на ИВУ и НБП.

Към предложения за становище и за защита дисертационен труд, могат да бъдат предявени множество както общи, така и конкретни критични бележки, особено в стила на изложението, но воден от принципа, че е право на автора сам да избира изразните си средства, няма да акцентирам върху отделните елементи. Убеден съм, че в бъдеще, с натрупването на изследователски опит, докторанта ще усъвършенства уменията си да оформя научните си разработки.

В дисертационния труд има допуснати и известни слабости, най-вече редакционни и от технически характер.

Посочените критични бележки не намаляват достойнствата на разработения дисертационния труд и стойността на получените научно-приложни резултати, а бележките имат препоръчителен характер. Те само могат да бъдат полезни при по-нататъшната научна дейност на майор Данаил Тодоров Петев.


4. Заключение.

Считам, че докторанта майор Данаил Тодоров Петев е придобил необходимите знания и опит самостоятелно да формулира, изследва, оценява и анализира научни и научно-приложни проблеми и да предлага обосновани решения. На основание изискванията на чл. 6 ал. 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България и чл. 27 от Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България, представеният ми за становище дисертационен труд с автор майор Данаил Тодоров Петев представлява задълбочено и самостоятелно научно изследване с научно-приложни резултати и отговаря на изискванията за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили”, в професионално направление 9.2 „Военно дело”, от областта на висшето образование 9. ”Сигурност и отбрана”.


5. Оценка на дисертационния труд.

Като имам предвид качествата на дисертационния труд, постигнатите научно-приложни резултати, посоченото в рецензията и съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗРАСРБ, давам напълно убеден, положителна оценка на дисертационния труд на тема „Повишаване на ефективността на формированията от въоръжените сили за противодействие на импровизирани взривни устройства и невзривени бойни припаси” и предлагам на научното жури да присъди образователната и научна степен „доктор” по научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили”, в професионално направление 9.2 „Военно дело”, от областта на висшето образование 9. ”Сигурност и отбрана” на майор Данаил Тодоров Петев.


18.07.2017 г. ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ:гр. София полк. доц. д-р Георги ГЕОРГИЕВ
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница