С т а н о в и щ е от проф., д-р Светослав Герасимов Цветков на представените трудове от доц., д-р Николай Борисов Спасов за участие в конкурсДата02.05.2017
Размер73.99 Kb.
С Т А Н О В И Щ Е
От проф., д-р Светослав Герасимов Цветков
на представените трудове от доц., д-р Николай Борисов Спасов за участие в конкурс за академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по научната специалност „Зоология” (шифър 01.06.02), обявен от Националния природонаучен музей при БАН в ДВ бр. 40 / 27. 05. 2011 г.,

По обявения конкурс се е явил само един кандидат – доц., д-р Николай Борисов Спасов от Националния природонаучен музей (НПМ) при БАН. Според изискванията на Закона за развитие на Академичния състав в Република България, обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., а също и на вътрешните правила за развитие на академичния състав в БАН, както и Решението на Научния съвет при НПМ (Протокол 13 / 24. 08. 2011 г., кандидатът отговаря на формалните условия и изисквания за кандидатстване за академичната длъжност „професор”.


І. Кратки биографични данни за кандидата

Ще си позволя да се спра на професионалната кариера на доц. Спасов, от времето на неговото постъпване на работа в Института по зоология на БАН, непосредствено след завръшване на висшето му образование като магистър по зоология на Биологическия ф-тет при СУ „Кл. Охридски” през 1975 г. Тогава работехме заедно в една и съща секция. Непосредствено след отделянато на НПМ като самостоятелно звено от ИЗ на БАН, той е избран за н.с. там през 1978 г., а през 2001 г. и като доцент (по сегашната класификация). За неговата последователност, освен работата му в една и съща сграда и звено, над 35 години, е характерно и това, че той се е развивал като изследовател, за цялото това време, в една и съща основна област на зоологията – фосилни и рецентни едри бозайници. Относно самата оценка за научните приноси по същество ще се спра по нататък, но от гледна точка на неговите личностни качества бих синтезирал в следните три точки:

1. Над 30 годишно професионално израстване в едно и също звено, в определена област на зоогията – „Растеж на място”, ако използвам шаблон от миналото, или „устойчиво развитие”, съгласно сегашното терминологично клише;

2. Изявени научно-организационни качества – от ръководител на структурни звена, до Директор на НПМ. Освен научно-организационната му работа, има и съществен принос в устройството и опазването на колекциите в музея, както и за създаването на филиала в Асеновград, който е следствие и продукт предимно от изследванията му в Тракия;

3. Организатор и участник в наши и международни експедиции в страната и чужбина;

4. Освен чрез основните му фундаментални изследвания, той се реализира и като изследовател по отношение на актуални научно-приложни проблеми свързани със изучаване и опазване на биоразнообразието – стратегии, мониторинг, защитени тертории и зони на европейската мрежа по Натура 2000, Червена книга на България и др.


ІІ. Характеристика на научната и научно-приложната продукция на кандидата.

Публакациите в списъка на доц. Спасов са удачно разпределени в 3 раздела с подраздели. Те са 9 свързани с неговата дисертация за образователната и научна степен „Доктор”, 70 за научното звание ст. н. с-к II ст.(доцент), а за сегашното му участие за „Професор” те са 80, на които ще направя оценка, тъй като тези от предишните два раздела са вече оценявани. Ще отбележа само, че трудовете с които участва кандидатът за професор, изцяло са в номенклатурната специалност на зоологията и са надграждане и разширяване на знанията в тази област.

Според езика на който са пуликувани се разпределят както следва: 65 на чужд език – предимно английски и 15 броя на кирилица.

Публикуваните на чужд език статии са предимно в областта на палеозоологията, а 2/3 от публикуваните на български език - са свързани с рецентни видове и третират основно проблеми на природозащитата – червена книга и опазване на видове.

Бих отбелязал два важни показателя за тяхното качество - 1/3 (35%) от публикациите на чужд език са в списания с импакт фактор, а над 80% от тях са колективни разработки – отличителна черта в съвременните изследвания.

В справката за основните научни приноси, според характера и предмета на изследване в отделните направления на работа, са систематизирани в 8 точки - първите 7 от които обхващат резултати и постижения в областта на палеонтологията, а в последната точка са обединени публикациите върху биоразнообразието на рецентната, предимно бозайна фауна. За всяко едно от направленията синтезирано са представени основните и най-важни оригинални резултати и приноси, като прегледно и коректно са посочени номерата на публикациите в които те се съдържат. Няма да се спирам върху резултатите и приносите от изследвнията на кандидата в първите 7 направления на работа, защото много по-стойностен критичен анализ и оценка ще направят рецензентите, чиято квалификация е безспорна и с много по близка изследователска работа до тази на доц. Спасов. Ще си позволя, обаче да анализирам резултатите и постиженията от изследванията на рецентните бозайници включени в т. 8 - Биоразнообразие, състояние и опазване на съвременната гръбначна (предимно бозайна) фауна и на нейните хабитати.

В това направление на работа, авторът основателно е включил 10 труда. Това са № 2, 7, 10, 44, 63 на английски и № 8, 10, 12, 13-15. – на български.

Като методичен принос бих посочил разработената и анкетна методика за на установяване на разпространението и отчитане относителната численост на бозайници, дала достатъчно добри резултати при апробирането и за: черния (Mustela putorius), пъстрия (Vormela peregusna) и степния (Mustela eversmanni) порове, бялката, добруджанския хомяк, лалугера – статия 10;Приноси с фундаментално значение:

- В резултат на много оригинални полеви данни и екологични наблюдения отразени в гореpoсочените труда са отразени по-голямата част от най-съществените, съвременни научни постижения върху българските видове хищни бозайници, в нашата зоологична литература;

- В монографичния труд (10 – от списъка на български) е синтезирана и обобщена информацията за отделните българрски хищни бозайници, в която се съдържат оригинални данни и сведения за тях;

- Извършена е съвременна ревизии на много европейски видове, основани на соматологични и краниологични признаци, в подобрените диагнози на които са включени оригинални елементи създадени от доц. Спасов.Приноси с научно-приложен характер.

- Повечето от споменатите статии представляват най-новите и подробни разработки върху българските хищни бозайници (статус, ареали на минало и сегашно разпространение, динамика на численост, екологично и природозащитно значение, заплахи за редки и консервационно значими видове за българската, балканската и европейската фауна - порове, мечка, вълк, чакал и други;

- Доколкото България съхранява едни от основните популации на изброените по-горе видове в Европа, значението на приносите съдържащи се в горните статии и монография, са основополацащи за функциналното значение в природата и за опазването им не само на национално, но и на Балканско равнище (мечка, вълк) и дори на европейско – чакал, пъстър и степен пор.

- На фона на хаотичното изграждане на Европейската мрежа по Натура 2000 в България, заслужава да се отбележат научно-обоснованите приноси, данни и сведения от разработките на доц. Спасов, за хищните бозайници, включени в отделните защитени зони, и в защитените територии в стрната.

-Както е посочено в приносите „Данните от статиите към червената книга (макар и под печат) се използват вече нашироко в природозащитната литература и нормативните документи (МОСВ), проекти (Натура 2000 и др.”).

Няколко реда за повишаване на квалификацията, международното сътрудничество, вкл. експедиционната дейност, проекти, редколегии и обществено значима работа .

Редица от посочените статии представят резултати от международно сътрудничество. По инициатива на доц. Спасов и в повечето случаи под негово ръководство са организирани проекти за опазване на едрите хищници на Балканите и създаване на Балканска мрежа за опазване на едрите хищници. Той е организатор и за проучване на дребните хищници с европейско консервационно значение - последователни проекти финансирани от REC –Будапеща и от Швейцарското правителство. Списъкът в тази насока е дълъг и датира от 1978 г. до сега (24 проекта за рецентни и 15 проекта за палеонтологични и археозоологични проекта), със силен акцент на полеви изследвания – за подробности виж раздела „Ръководство и участие в изследователски проекти” от Научната автобиграфия на кандидата. Пак там се вижда впечатляващото му участие в национални и международни форуми, съвместна изследователска работа с негови колеги от Франция, Русия (бившата СССР), Украйна, Грузия, Гърция, Македония. Унгария, Китай и САЩ. Член е на редица международни професионални и наши обществени организации и работни групи редколегии и др.

Съществен елемент за хабилитиране, според Новия закон за развитие на академичния състав в Република България, е преподавателската работа. Независимо, че доц. Спасов е предимно изследовател, един резултат от неговата работа в образователната сфера е със значим резултат и висок в научно отношение ефект. Чрез ръководени от доц. Спасов дипломанти и докторанти, реално е създадена първата научна работна група в областта на палеонтологията у нас.


III. Бележки и препоръки

Ако се проследи темпа на преминаване от едно научно звание в друго, (с 20 годишен период между н. сътр. – доцент и доцент – участие в сегашната процедура за професор), и се съпостави с качеството и количеството на научната продукция на доц. Спасов, може да се напраи следното обобщение „Пример за не само узрял, но и на презрял с научна продукция, кандидат за участие в настоящия конкурс”.

На такава институция като Националния природонаучен музай при БАН му приляга да има за директор - професор по зоология, с качествата на изследовател и организатор, които притежава доц. Спасов.

Бих препоръчал в бъдещата си работа, като Директор на НПМ, доц. Спасов да положи усилия за създаване на интегрирана мрежа на зоологичните музеи и колекции (академични, университски, ведомствени и др.), в България за по-пълноценното им използване обвързване в научно-изследователската и образователната дейност.

Ще се оцени много високо, от научната общественост, евентуалната инициатива на доц. Спасов да се създаде още една изследователска обединена работна група - за хищните бозайници в България, която да интегрира немалкото специалисти, които работят в различни университети и научни звена у нас, но се нуждаят от повишаване на методичното си равнище и консолидация на научната и образователна проблематика.

IV Заключение:

Като изхождам от изискванията на Закона за развитие на Академичния състав в Република България, и на вътрешните правила за развитие на академичния състав в БАН, както и от краткия анализ на представените материали по конкурса и постижения, намирам, че доц. Спасов за изграден висококвалифициран изследовател, организатор, ръководител и изпълнител на проекти в областта на зоологията - палеонтология, палеозоология. биология и екология на хищните бозайници), с отчетливо положително присъствие в природозащитната научна и музейна общност у нас и в чужбина.

Научнта продукция на доц. Спасов, (по обем, качество, резултати и приноси), отговаря напълно на изискванията за успешно участие в разглеждания конкурс за професор.

Затова си позволявам да предложа на почтаемото научно жури при НПМ, да гласува за,присъждане на академичната длъжност на доц., д-р Николай Спасов. „ПРОФЕСОР” по научната специалност „Зоология” - шифър 01.06.02.
София, 23. 10. 2011 г.

Подпис:


/ проф.,


Каталог: downloads -> competitions -> prof-zoology-gn-2011-05-27-40
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
prof-zoology-gn-2011-05-27-40 -> Научни трудове на д-р николай борисов спасов
competitions -> Цитирания на публикациите на Николай Симов
competitions -> Научни публикации н. Симов Публикации по дисертационния труд
competitions -> Кратка справка за приносите на кандидата таксономични номенклатурни приноси
competitions -> Конкурс за получаване на академична длъжност „Доцент" по научна специалност 01. 06. 14. „Ентомология"
competitions -> От: доц. ä-ð Стоян Владимиров Бешков, Национален природонаучен музей, ÁÀÍ
competitions -> С т а н о в и щ е за получаване на академична длъжност “доцент” по научна специалност Ентомология – 01. 06. 14 Кандидат
competitions -> Рецензия от доц д-р Алекси Попов по конкурса за старши научен сътрудник II степен по Ентомология (01. 06. 14)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница