С т а н о в и щ е от проф д. с н. Кръстина Петкова, секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации”Дата10.10.2018
Размер49.5 Kb.
С Т А Н О В И Щ Е

от проф. д.с.н. Кръстина Петкова,

секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации”

Институт за изследване на обществата и знанието, БАН


Относно трудовете на д-р Васил Николаев Киров, участник в конкурс за академичната длъжност „доцент”, обявен от ИИОЗ за нуждите на секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации”, Шифър 05.11.01, Социология, ДВ бр.89 /11.11.2011г.


  1. Общо описание на представените материали

Д-р Васил Киров е единствен кандидат за обявения конкурс за доцент за нуждите на секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации” на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, с шифър 05.11.01 – Социология. Научният профил на кандидата съответства на изискванията на конкурса..


Васил Киров представя 29 публикации, сред които една самостоятелна монография – „Преструктуриране и социален диалог в България по време на криза: социологически анализ”, издадена от Института за изследване на обществата и знанието, в размер на 162 стр., както и една монография на английски език в съавторство. Една съществена част - 21 от публикациите на кандидата - са на френски и английски, от които 18 са публикувани в чужбина. Две от представените публикации на кандидата са публикувани преди защитата на докторска степен в Париж, но те не са свързани с темата на дисертацията. Броят на публикациите е напълно достатъчен за да бъдат спазени изискванията на конкурса. Общото в публикациите на кандидата е, че те включват не само теоретични анализи и емпирични данни, но са обвързани с идеи отнасящи се до възникнали конкретни социални проблеми.  1. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическа дейност на кандидата

В професионално отношение д-р Васил Киров е изключително активен и перспективен млад учен.. Той успява да съчетае научна, научно-приложна и педагогическа дейности. Васил Киров участва в редица международни проекти – 32, сред които няколко финансирани от Европейската Комисия.. Преподавателската му дейност също е впечатляваща. Той преподава в учебни заведения както у на (СУ „Св. Климент Охридски), така и в чужбина (Франция, Sciences Po, CEE и ENSAM; Швеция, Гьотеборгски университет; Люксембург, CEPS). Кандидатът има активната експертна и консултантска дейност. Негови експертни оценки са били използвани от Министерството на труда и социалната политика; Националният институт за помирение и арбитраж; Европейската комисия; Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд; Международната организация на труда; Агенцията за фундаментални права на ЕС; Агенцията за развития и сътрудничество на Швейцарското правителство; Програмата за развитие на ООН.
  1. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата

Представената от .кандидата справка за приносите реално отразява основните постижения на д-р Киров.

Основната тема в трудовете на д-р Киров са процесите на посткомунистическата трансформацията в страните от Централна и Източна Европа, като той отделя специално внимание на тона, което става в България. Кандидатът демонстрира добро познаване на съвременните теоретични подходи и ги прилага адекватно. Това е ясно демонстрирано в негова ключова публикация - монографията „Преструктуриране и социален диалог в България по време на криза: социологически анализ”. Тя е посветена на дълбокото преструктуриране на дълбокото преструктуриране на икономиката в България през последните 20 години, промените в пазара на труда и свързаните с това законодателни изменения. Съществено място е отделено на ролята на социалния диалог за осъществяването на голямата трансформация както на нивото на цялото общество, така и в отделните предприятия. Авторът изтъква важността на прогнозирането на икономическите и социални кризи и анализира механизмите за предвиждане. Описани са също така и мерките за управление на преструктурирането, както и инструментите, които се използват за смекчаване на негативните последствия от него. Голямото предимство на монографията е, че целият анализ е изграден върху конкретни примери, с използване на различни методи за събиране на данни и прилагане на социологически подход. Именно благодарение на това авторът прави убедителни изводи за смисъла и ефекта от социалния диалог в периоди на драматични промени. Препоръките, които той предлага на заинтересованите страни за това как да прогнозират и управляват кризи са ясни, смислени и изключително полезни.


  1. Критични бележки по представените трудове на кандидата

Моята основна препоръка към кандидата е в един следващ етап от своята професионална кариера да се опита да обедини богатия емпиричен материал, с който разполага в обща теоретична рамка.


5 Лични впечатления от кандидата
Познавам кандидата достатъчно добре, за да мога да кажа, че той е изключително интелигентен и активен млад изследовател, с разностранни интереси.
6 Мотивирано и ясно формулирано заключение
Върху основата на изтъкнатите от мен професионални и лични качества на Васил Киров убедено препоръчвам на членовете на уважаемото жури и на Научния съвет на ИИОЗ при БАН да гласуват единодушно в подкрепа на избирането на д-р Васил Киров на академичната длъжност доцент (шифър 05.11.01 – Социология, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата) към секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации” на ИИОЗ.

26.02.2012София

Проф. Кръстина Петкова


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница