С т а н о в и щ е за получаване на академична длъжност “доцент” по научна специалност Ентомология – 01. 06. 14 КандидатДата27.05.2017
Размер36.54 Kb.


С Т А Н О В И Щ Е
за получаване на академична длъжност “ДОЦЕНТ” по научна специалност Ентомология – 01.06.14

Кандидат: Станислав Пенчев Абаджиев, д-р, Национален природонаучен музей, БАН, бул. “Цар Освободител”, № 1, 1000 София

Становище: Здравко Кирилов Хубенов, д-р, доц., Национален природонаучен музей, БАН, бул. “Цар Освободител”, № 1, 1000 София

Конкурсът за доцент по ентомология (шифър 01.06.14) е за нуждите на Националния природонаучен музей. Той е обявен в “Държавен вестник”, бр. 35/11.05.2010 г. На конкурса се е явил един кандидат – д-р Станислав Пенчев Абаджиев, служител в музея.

В настоящия конкурс С. Абаджиев участва общо с 46 статии в областта на ентомологията и 6 монографии. След хабилитирането си като ст.н.с. II ст. в Института по зоология (през 2002 г.) той е представил 11 статии (1 в България и 10 в чужбина) и 3 монографии (2 в България и 1 в чужбина). От всичките 54 публикации, представени за разглеждане в настоящия конкурс, в чужбина са отпечатани 42, а в България – 12. От тях 13 са с импакт фактор или са приравнени към статии с импакт фактор. Публикувал е в 4 български издания и в 11 чуждестранни списания и поредици. От статиите в български списания и сборници в съавторство са 5, а от статиите в чужбина - 14. Ясно определена част от научните приноси, отразени в колективните статии, са дело на д-р С. Абаджиев. Най-често съавторите са участвали в събирането на материал или в съвместни проекти и не са специалисти по групата, с която работи д-р С. Абаджиев.

В чуждестранни монографии 31 пъти са цитирани публикации на д-р С. Абаджиев. А от чуждестранни списания, поредици и сборници той е получил 85 цитации. В българската литература негови публикации са цитирани 26 пъти. В приложените публикации с цитирания на трудове на д-р. С. Абаджиев (12 на брой) няма такива с критично съдържание.

Научно-изследователската работа на д-р. С. Абаджиев е в областта на ентомологията - предимно таксономия, фаунистика, зоогеография, екология и опазване на пеперудите Hesperoidea и Papilionoidea. Значителни са неговите приноси върху консервационната стойност на пеперудите и консервационно значимите територии. Главното, което характеризира д-р. С. Абаджиев, е активната му изследователска работа както в теренните изследвания за събиране на материал и в музейните колекции (на София, Лондон, Париж и Вашингтон) така и при обработката и интерпретацията на получените данни.

Основните приноси от изложените в публикациите изследвания на д-р. С. Абаджиев са в няколко направления.Фаунистични приноси. Установени са нови данни за страните от Централна и Южна Америка, Албания, България, Гърция, Македония, Русия и Турция. Съществен принос е установяването на нови видове за Балканския полуостров и балканските страни, съставянето на фаунистични обзори и обобщаване на данните за разпространението на основата на UTM-карти за всички видове на Hesperoidea и Papilionoidea в България.

Таксономични приноси. Те включват описание на 2 нови таксона и 15 нови синонима, нов хомоним, локализация на типусни находища, означаване на лектотипи при 145 таксона и съставяне на таблици за определяне на таксоните от 3 семейства. Изготвени са каталози на типусните екземпляри на неотропичните Pieridae и балканските Hesperoidea и Papilionoidea в колекциите на природонаучните музей в Лондон и Париж, Института по зоология в София и Смитсъновия институт във Вашингтон.

Зоогеографски приноси. Те се отнасят до ареалографско групиране на видовете в България, корекции на изготвени вече районирания (неправилно отделяне на Черноморски и Странджански регион и липса на подчертан медитерански произход в Южната зоогеографска подобласт), определяне на ксеротермофилията като фактор за южен тип на разпространение и ново оригинално райониране на територията на страната по отношение на дневните пеперуди..

Екологични и морфологични приноси. За пръв път се съобщават данни за трофичните връзки при 2 вида и е описана яйчната морфология със сканираща техника при един вид.

приноси с консервационно значение. Съществени приноси са съставянето на “Червен лист” на дневните пеперуди в България и определянето на консервационно значими територии за пеперудите – важен елемент при формирането на системата от защитени природни територии и европейската мрежа NATURA 2000.
Заключение. Д-р С. Абаджиев има научна продукция, която удовлетворява изискванията на бившата Биологична комисия на ВАК по отношение на публикациите и тяхното цитиране. Броят на публикациите му в списания с импакт фактор и тези, приравнени към тях, надхвърля препоръчания минимум. Подобно е и положението с цитиранията. Не трябва да се забравя, че още през 2002 г. той вече е бил утвърден като ст. н. с. II ст. в Института по зоология на БАН.

Въз основа на неговите научни постижения и международен авторитет считам, че д-р Станислав Пенчев Абаджиев отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав за доцент по ентомология и предлагам на Научния съвет да го избере за доцент към Националния природонаучен музей.

Изготвил становището:

12.XII.2010 ã.Ñîôèÿ (доц. ä-ð Ç. Õóáåíîâ)


Каталог: downloads -> competitions -> assoc-prof-entomology-gn-2010-05-11-35
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
competitions -> Научни публикации н. Симов Публикации по дисертационния труд
competitions -> Кратка справка за приносите на кандидата таксономични номенклатурни приноси
competitions -> С т а н о в и щ е от проф., д-р Светослав Герасимов Цветков на представените трудове от доц., д-р Николай Борисов Спасов за участие в конкурс
assoc-prof-entomology-gn-2010-05-11-35 -> Конкурс за получаване на академична длъжност „Доцент" по научна специалност 01. 06. 14. „Ентомология"
assoc-prof-entomology-gn-2010-05-11-35 -> От: доц. ä-ð Стоян Владимиров Бешков, Национален природонаучен музей, ÁÀÍ
assoc-prof-entomology-gn-2010-05-11-35 -> Рецензия от доц д-р Алекси Попов по конкурса за старши научен сътрудник II степен по Ентомология (01. 06. 14)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница