S. W. O. T. и L. O. E. D. анализиДата18.06.2017
Размер84.11 Kb.
#23845
  1. S.W.O.T. и L.O.E.D. анализи

Прилагането на този аналитичен инструмент позволява: • пределно синтезирано представяне на една комплексна картина на общината;

 • изграждане на предварителна представа за решимостта на разкритите проблеми;

 • насочване към приоритетните сфери на развитие;

 • насочване към приоритетните проблеми за решаване;

S.W.O.T.

L.O.E.D.

Силни страни


 1. Стратегическо географско положение до транспортни коридори 4 и 9

 2. Близост до столицата на България

 3. Свободна квалифицирана нескъпоструваща работна ръка

 4. Достъп до транспортни мрежи

 5. Приятелски настроена към бизнеса местна власт

 6. Добре развита професионална образователна система

 7. Екологично чист район

 8. Съществуваща материално техническа база за лека и тежка промишленост

 9. Ниска престъпност

 10. Ниски наеми и ниски цени на имотите

 11. Развита телекомуникационна мрежа

 12. Наличие на обективни предпоставки за отопление и промишлени нужди на гр. Монтана с природен газ;

Надграждане


 1. Популяризиране на географското положение

 2. Реализиране на инфраструктурните проекти по коридор 4

 3. Повишаване на квалификацията за приоритетните индустрии

 4. Подобряване състоянието на пътищата

 5. Привличане на структура на български или чуждестранен университет

 6. Подобряване на материално техническата база на училищата и разкриване на специалности, свързани с приоритетите

 7. Разширяване на парковото пространство и поддържане на спортно техническата база.

 8. Недопускане на производства, замърсяващи околната среда

 9. Програми за работа с непълнолетни и малолетни

 10. Преференциални условия за инвеститорите

 11. Изграждане на цифрова централа

Слаби страни


 1. Остър недостиг на финансов ресурс за поддържане на съществуващата и за из­граждане на нова техническа инфраст­руктура;

 2. Единна централизирана данъчна система

 3. Недостатъчно развити бизнес-услуги

 4. Амортизирани производствени зони, непривлекателни за нови инвестиции; липса на устроени нови зони за инвес­тиции; неизползвани възможности на селските територии за изнасяне на про­изводства;

 5. Остаряло оборудване и технологии, ниска конкурентноспособност, ограни­чени местни пазари.

Преодоляване


 1. Осъществяване на общинските програми за подобряване на инфраструктурата

 2. Лобиране за законодателни промени за стимулиране на инвестиционните процеси

 3. Осъществяване на проекти за развитие на бизнес-информационен център, бизнес-инкубатор, индустриален парк

Възможности


 1. Достъп до пазарите в Западна Европа, Русия и Близкия Изток

 2. Близост до международно летище София

 3. Достъп до голямо пристанище на р. Дунав

 4. Общината отговаря на много от условията на новите приоритети на структурните фондове за участие в бъдещи проекти;

 5. Предприети активни действия към привличане на нови инвестиции плюс наличието на специалисти са отлична възможност при намиране на стабилен инвеститор за развитие на иновации;

Използване


 1. Бърза и ефективна реализация на продукцията

 2. Организиране на търговски изложения

 3. Евтин транспорт

 4. Отдих и туризъм

 5. Производство на ел. енергия


Заплахи


 1. Липса на финансови средства

 2. Слаба популярност

 3. Продължаващо увеличение на вътрешно – общинските различия, особено между общинския център и малките населени места;

Защита


 1. Кандидатстване по проекти. Намиране на спонсори. Създаване на фонд за развитие на общината

 2. Агресивна рекламна кампания

 3. Балансирани и аргументирани инициативи за преодоляване на различията


Силни страни (S.W.O.T.) и как да подсилим техния ефект (L.O.E.D.)

Стратегическо географско положение. С много условност приемаме това като силна страна, поради следните факти: (1) международно летище на 100 км разстояние, (2) пристанище на р. Дунав на 49 км, осигуряващо най-евтиния транспорт, както до централна Европа, така и до Украйна и Черноморския басейн, (3) Монтана е разположена на магистрален път Е-79 и на европейски коридор No 4, (4) близост на гранични пунктове към Румъния (70 км) и Югославия (55 км). Разбира се, презумираме, че Монтана печели от стратегическото географско положение на България като цяло, поради близостта и традиционните връзки с три пазара: западноевропейски, пост-съветски и близкоизточен.
Близост до столицата на България. Акцентираме върху този поделемент на географското положение, поради специфичните предимства, които дава близостта до столицата, посолства, консулски и търговски служби, както и възможността за достъп до повече услуги.

Начините да подсилим ефекта от тези две силни страни са два: популяризиране на географското положение чрез агресивна рекламна кампания и лобиране пред централната власт за приоритетно осъществяване на инфраструктурните проекти по коридор 4 и тунел под Петрохан.


Свободна квалифицирана нескъпоструваща работна ръка. Наличието на тази работна сила е една от силните страни, която носи най-мощните стратегически предимства на Монтана. То създава възможност за ниска себестойност на продукцията и оттам – повишаване на конкурентно-способността.

Работните заплати в общината са по-ниски от средните за страната за различните длъжности и професии. Те варират от 0,31 евро на час до 0,90 евро на час. Минимумът за страната е 0,25 евро на час (2000г.).

Безработните, регистрирани към декември 2003 са около 17%, което по-високо от средното за страната, но значително по-ниско от това за Северозападния регион (2003г.) – 23%.

Свободната работна сила в общината е сравнително добре квалифицирана, особено в някои отрасли, поради добре развитата професионална образователна система – (1) средни технически училища и (2) програми за преквалификация, които гъвкаво посрещат нуждите на местния бизнес.

Начинът да подсилим тази силна страна е чрез повишаване квалификацията на специалистите за приоритетните отрасли, както и чрез постоянно проучване на нуждите на пазара на работна сила в Монтана. Сериозен тласък за развитие в тази насока би било привличането на структура на български или чуждестранен университет.
Достъп до транспортни мрежи. Най-краткият път от Западна Европа към Гърция, Турция и Близкия изток минава през Монтана, която е разположена на Европейски коридор No 4 и на главен път Е79. Общината е част от добре развита пътна и железопътна система, осигуряваща достъп до международно летище София – 100 км по шосе и 179 км ж.п. линии, както и до второто по големина българско пристанище на река Дунав – Лом 49 км по шосе и 59 км по ж.п. линии.

Подобряването на състоянието на пътищата е начинът за подсилване въздействието на тази силна страна.


Приятелски настроена към бизнеса местна власт. Това е основно предимство на община Монтана. Общинска администрация ясно разбират ролята на инвеститорите и нуждата да им съдействат, за да ги привлекат да се установят в общината. Възможностите за развиване на тази силна страна са многобройни и разнообразни: (1) създаден е специален отдел за икономическо развитие, чиято основна функция е да работи със съществуващия в общината бизнес и с потенциални инвеститори, като им съдейства максимално при разрешаване на проблеми и установяване на бизнеса; (2) създаване на гише на предприемача, където по технологията на one-stop-shop, да му се осигурява достъп до всички съгласувателни институции от едно място; (3) създаване на структура в общинската администрация, която да подпомага потенциалния инвеститор от момента на заявения интерес до момента на реалната инвестиция; (4) легализиране на отношенията между местната власт и бизнеса, чрез създаване на съвместни структури; (5) организиране на регулярни срещи с представителите на местния бизнес, с цел идентифициране на нужди и проблеми; (6) подпомагане на бизнес сдруженията и агенциите за икономическо развитие.
Добре развита професионална образователна система. На територията на общината има 25 училища, включително езикова гимназия, математическа гимназия, техникуми и др. Над 8000 ученици са обхванати в тази система, обучавани от 816 квалифицирани учители. Съотношението учители/ученици е 1/11. Специалностите в техникумите до голяма степен отговарят на нуждите на местния бизнес. Петте техникума обучават над 2000 ученици, като им предоставят професионална квалификация. Освен това, съществуват разнообразни курсове и програми за обучение на местната работна сила и техният учебен план е съобразен с нуждите на бизнеса.

Начин да се подсили тази силна страна е подобряването и осъвременяването на материално-техническата база на училищата и разкриване на специалности, свързани с приоритетните отрасли.


Екологично чист район. В общината, а и в целия регион, няма замърсяващи производства. Допълнително преимущество е непосредствената близост на Национален парк „Северо-западен Балкан”.

Това, което може да се направи, е да се разшири парковото пространство, да се поддържа и развива спортната база и да не се допускат производства, замърсяващи околната среда.


Ниска престъпност. Равнището на престъпността е едно от най-ниските в страната, като намаляването на престъпността през 2004 г. в сравнение с 2003 г. е 10,03%. Това е предпоставка за спокойствие и сигурност на гражданите и посетителите на общината. Това, което допълнително може да се направи е осъществяване на програми за работа с криминално проявени непълнолетни и малолетни лица.
Ниски наеми и ниски цени на имотите. Пазарната цена на земята в община Монтана варира между 17 и 40 евро на кв.м. , което е около 8 пъти по-ниско от средното за Европейския съюз. Цената за закупуване на магазинна площ е между 150 и 400 евро на кв.м., а цената на офис-пространството е между 180 и 350 евро на кв.м., което отново е десетки пъти по-ниско от страните от Европейския съюз, и 3-4 пъти по-ниско от страните от Централна Европа (Унгария, Чехия, Полша). Цената на недвижимите имоти (10 до 45 евро на кв.м.), както и цената на наемите (0,50 до 5 евро на кв.м.) е изключително ниска в сравнение с Европейския съюз и САЩ.

Ефектът от тази сериозна разлика в цените и наемите може да бъде подсилен допълнително от общински програми, даващи още по-изгодни условия за потенциалните инвеститори в две насоки: (1) цена и (2) качество, т.е. достъп до пълен пакет utilities (комунални услуги). Общината е необходимо да създаде индустриален парк върху общинска земя на удобно място, като се прокарат всички видове utilities – електричество (вкл. с производствена мощност), газификация, телефонни услуги, водоснабдяване и канализация, пътна мрежа. Така изграденият терен ще се парцелира според нуждите на потенциалните инвеститори, а земята ще се продава на подходящи цени на компании, за които се прецени, че ще развият сериозно производство в приоритетен отрасъл.


Представената синтезирана картина на общината съдържа мозайка от позитивни и негативни фактори, позволяваща формулирането на следните изводи:


 • Ресурсните предпоставки, обективните процеси и изявените намерения за развитие доминират;

 • Повечето проблемни аспекти са идентифицирани отдавна; някои са овладяват и към тях постоянно се насочват мерки (техническа инфраструктура, екология, социална инфраструктура);

 • Развитието на стопанския сектор съдържа огромни предизвикателства - привличане на инвестиции, технологично обновяване, постигане на конкурентноспособност;

Накрая трябва да се отбележи и фактът, че общината е притежател на Сертификат “Община готова за бизнес”. Това е признат международен стандарт, означаващ че общината е конкурентна, извършва планирани и насочени инициативи в областта на местното икономическо развитие, подкрепя запазването и развитието на местния бизнес, реализира ефективно дейности за привличане на нов бизнес, познава добре своите ресурси и потенциал и осъществява успешно техния маркетинг, може професионално да обслужва инвеститорски интерес, както чуждестранен така и от страната.

Основният извод е:Община Монтана има достатъчно основания да приложи “АГРЕСИВНА СТРАТЕГИЯ” на развитие.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница