S=a+b (int) – обяснения, библиотека iostream h, оператори cin, coutДата25.07.2016
Размер209.91 Kb.
#5099
П И И С

График на упражненията

MS Visual Studio C++ 6.0
Упр. 1. Процес на програмиране CPP –> OBJ –> EXE. Програмна среда – съдържание. Първа задача: S=a+b (int) – обяснения, библиотека iostream.h, оператори cin, cout. Вариации на задачата (изваждане, умножение, деление на a и b).
Упр. 2. Типове данни – int, float, double, char. Деклариране и инициализиране на променливи. Деклариране на константи. Библиотека math.h и функции sqrt(x), pow(x,y). Задача: Изчисляване на периметър и лице на триъгълник по зададени координати на върховете (2D). Програма с void main ()
Упр. 3. Видове операции – бинарни, унарни, тернарни; леви, десни. Приоритет

Аритметични операции. Релационни операции (резултат 0, 1). Логически операции (резултат 0, 1). Оператор за присвояване, модификации, i++, i--. Задачи – разстояние между 2 точки в 3D, водна смес (самостоятелно).


Упр. 4. Съставен оператор. Условен оператор if – проста форма, разширена форма. Библиотека math.h – всички функции. Локални и глобални променливи. Оператор goto. Задача: квадратно уравнение a x2 + b x + c = 0; тестване поне с 3 комплекта данни.
Упр. 5. Оператори switch, break. Пример: S=a+b (+ ; – ; * ; / ). Пример с дни от седмицата. Оператор за цикъл for.

Задача: ;

Масиви – определение, едномерни, двумерни, деклариране, посочване на елементи.
Упр. 6. Задача:

Едномерни масиви: ; ; xi≠0,

Средно аритметично на положителни елементи; max(x), min(x); No на максималния и минималния елемент. Всичко обединено в една голяма задача.
Упр. 7. Сортировка. Скаларно произведение. Контролно върху едномерен масив
Упр. 8. Двумерен масив – голяма задача със: сума, произведение, минимум, максимум (с индекси), главен и второстепенен диагонал. Оператори while и dowhile. Примери.
Упр. 9. Подреждане на всички отрицателни елементи в масива и извеждане на трите най-малки. Суми по редове, произведения по стълбове. Задачa с точки.

Раздаване на курсови задачи.


Упр. 10. Указатели – определение, операции. Указатели и масиви. Програми.

Указатели към символни променливи и масиви.

Структури.
Упр. 11,12. Функции, предаване на параметри. Формални и фактически параметри.
Упр. 13. Файлове
Упр. 14. Контролно. Заверка
Упр. 15. Заверка

Упражнение 1:
Процес на програмиране CPP –> OBJ –> EXE. Програмна среда – съдържание. Първа задача: S=a+b (int) – обяснения, библиотека iostream.h, оператори cin, cout. Вариации на задачата (изваждане, умножение, деление на a и b).

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o


// Първа програма на C++; MS Visual Studio C++ 6.0

#include

int a,b,S;

int main () {

cout<<"a="; cin>>a;

cout<<"b="; cin>>b;

S=a+b; // Изчисления; после промяна с –,*,/

cout<<"S="<

return 0;

}
Step 1: File > New (Project) > Win32 Console Application (Project Name, Location, An Empty Project)


Step 2: File > New (File) > C++ Source file (Filename; √ Add to project)
// Първа програма в зала 515 – Visual Studio 2010

// Компилиране: F7 Стартиране: Ctrl + F5

#include

#include


int a,b,S;

int main () {

std::cout<<"a="; std::cin>>a;

std::cout<<"b="; std::cin>>b;

S=a+b; // Изчисления; после промяна с –,*,/

std::cout<<"S="<

return 0;

} или

// Първа програма в зала 515 – Visual Studio 2010

// Компилиране: F7 Стартиране: Ctrl + F5

#include

#include

using namespace std;
int a, b, S;
int main () {

cout<<"a="; cin>>a;

cout<<"b="; cin>>b;

S=a+b; // Изчисления; после промяна с –,*,/

cout<<"S="<

return 0;

}

Упражнение 2:
Типове данни – int, float, double, char. Деклариране и инициализиране на променливи. Деклариране на константи. Библиотека math.h и функции sqrt(x), pow(x,y). Задача: Изчисляване на периметър и лице на триъгълник по зададени координати на върховете (2D). Програма с void main ()

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o


#include

#include

float X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3,a,b,c,p,P,S;
void main () {

cout<<"X1="; cin>>X1;

cout<<"Y1="; cin>>Y1;

cout<<"X2="; cin>>X2;

cout<<"Y2="; cin>>Y2;

cout<<"X3="; cin>>X3;

cout<<"Y3="; cin>>Y3;

a=sqrt(pow(X2-X1,2)+ pow(Y2-Y1,2));

b=sqrt(pow(X2-X3,2)+ pow(Y2-Y3,2));

c=sqrt(pow(X3-X1,2)+ pow(Y3-Y1,2));

P=a+b+c;

p=P/2;


S=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

cout<<"P="<

cout<<"S="<

}

Упражнение 3:


Видове операции – бинарни, унарни, тернарни; леви, десни. Приоритет.

Аритметични операции. Релационни операции (резултат 0, 1). Логически операции (резултат 0, 1). Оператор за присвояване, модификации, i++, i--. Задача – разстояние между 2 точки в 3D, водна смес (самостоятелно).

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
// Задача 1 – самостоятелно; разстояние между 2 точки в пространството

#include

#include

float X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2,d;


void main () {

cout<<"X1="; cin>>X1;

cout<<"Y1="; cin>>Y1;

cout<<"Z1="; cin>>Z1;

cout<<"X2="; cin>>X2;

cout<<"Y2="; cin>>Y2;

cout<<"Z2="; cin>>Z2;

d=sqrt(pow(X2-X1,2)+ pow(Y2-Y1,2)+ pow(Z2-Z1,2));

cout<<"d="<

}
// Задача 2 – самостоятелно; водна смес

#include

float V1,T1, V2,T2, V,T;


void main () {

cout<<"V1="; cin>>V1;

cout<<"T1="; cin>>T1;

cout<<"V2="; cin>>V2;

cout<<"T2="; cin>>T2;

V=V1+V2;


T=(V1*T1+V2*T2)/V;

cout<<"V="<

cout<<"T="<

}

Упражнение 4:


Съставен оператор. Условен оператор if – проста форма, разширена форма. Библиотека math.h – всички функции. Локални и глобални променливи. Оператор goto. Задача: квадратно уравнение a x2 + b x + c = 0; тестване поне с 3 комплекта данни.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Условие:

#include

#include

float x, a, c, y;


void main () {

cout<<"x="; cin>>x;

cout<<"a="; cin>>a;

cout<<"c="; cin>>c;

if (x>a) y=(pow(x, 2)+c) /2;

else y=(pow(x, 4)+c) /4;

cout<<”y=”<

}
// Решаване на квадратно уравнение

#include

#include


float a, b, c, d, x1, x2;
void main () {

cout<<"a="; cin>>a;

cout<<"b="; cin>>b;

cout<<"c="; cin>>c;

if (a==0) cout << “Не е квадратно уравнение.”

else {


d=b*b-4*a*c;

if (d>0) {

x1=(-b+sqrt(d)) / (2*a);

x2=(-b-sqrt(d)) / 2 / a;

cout<<"x1="<

cout<<"x2="<

}

else


if (d==0) {

x1=x2=-b / (2*a);

cout<<"x1=x2="<

}

else cout<<”Няма реални корени.”;}

}

Упражнение 5:


Оператори switch, break. Пример: S=a+b (+ ; – ; * ; / ). Пример с дни от седмицата. Оператор за цикъл for.

Задачи: ; ; ;

Масиви – определение, едномерни, двумерни, деклариране, посочване на елементи.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o


// Програма 1 – Дни от седмицата

#include

int a;
void main () {

et2: cout<<"Number: "; cin>>a; // въвежда се число

switch (a) {

case 1: cout<<”Monday”; break;

case 2: cout<<”Tuesday”; break;

case 3: cout<<”Wednesday”; break;

case 4: cout<<”Thursday”; break;

case 5: cout<<”Friday”; break;

case 6: cout<<”Saturday”; break;

case 7: cout<<”Sunday”; break;

default: cout<<"Error!\n"; goto et2; // при грешка – връщане към началото

}

if (a>=1 && a<=5) cout<<” is work day.”else cout<<” is day of rest.”

}
// Програма 2 – Малък калкулатор

#include

float a,b,x; char c;


void main () {

cout<<"a="; cin>>a; // въвеждат се числовите стойности

cout<<"b="; cin>>b;

et1: cout<<"Операция: "; cin>>c; // въвежда се операцията


switch (c) {

case '+': x=a+b; break;

case '-': x=a-b; break;

case '*': x=a*b; break;

case '/': x=a/b; break;

default: cout<<"Грешка!\n"; goto et1; // при зададен грешен символ скок към et1

}

cout<<"Резултат: "<

}
Оператор с управляваща променлива for:

for (инициализация; условие; промяна) оператор;

// Програма 3 – сума

#include

#include
int i; float S;
void main () {

S=0;


for (i=1; i<=100;i++) S=S+sqrt(i);

cout<<”S=”<

}
Maсиви:

А) едномерни

float x(100); // елементи от x[0] до x[99]
Б) двумерни
В) тримерни


Упражнение 6:

Задача:

Едномерни масиви: ; ; xi≠0,

Средно аритметично на положителни елементи; max(x), min(x); No на максималния и минималния елемент. Всичко обединено в една голяма задача.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
// Програма – факториел

#include

#include

int i,N;

int P; // float
void main () {

cout<<”N=”; cin>>N;

P=1;

for (i=1; i<=N;i++) P=P*i;cout<<”P=”<

}
Вариация на оператор for: for (i=1, P=1; i<=N; P*=i, i++);


// Задача 2: Даден е едномерен масив A(N) с максимум 100 цели елемента.

// а) Да се намери сумата от всички елементи;

// б) да се намери произведението от всички ненулеви елементи;

// в) да се изведат всички четни елементи;

// г) да се намери средното аритметично на всички отрицателни елементи;

// д) да се намери най-големият елемент в масива и неговия индекс;

// е) да се намери най-малкият елемент в масива и неговия индекс;

// ж) копирайте масива в нов масив B(N), сортирайте масива и изведете елементите във възходящ ред.

// з) намерете скаларното произведение на масивите А и B.
#include

int A[100];

int N,i;

void main () {

// въвеждане на N в интервала [2,100]

et1: cout << "Въведете брой елементи N="; cin >> N;

if (N<2 || N>100) goto et1;
// въвеждане на едномерния масив от цели елементи

for (i=0; i

cout<<"A["<> A[i];

}
// а) Да се намери сумата от всички елементи;

int S=0;

for (i=0; i

cout "Сумата на всички елементи е S=" << S << endl;
// б) да се намери произведението от всички ненулеви елементи;

int P=1;


for (i=0; iif (A[i] != 0) P *= A[i];

cout "Произведението от всички ненулеви елементи е P=" << P << endl;
// в) да се изведат всички четни елементи;

for (i=0; i

if (A[i] % 2 == 0) cout << A[i] << '\t';

cout << endl;


// г) да се намери средното аритметично на всички отрицателни елементи;

float SA;

int Sm=0, Nm=0;

for (i=0; i

if (A[i] < 0) {

Sm += A[i]; Nm++;

}

if (Nm>0) {SA= 1. * Sm / Nm; // 1. e нужно, за да се получи реален, а не цял резултат от деленето

cout << "Ср. аритметично на всички отрицателни елементи е SA=" << SA << endl;

}

else cout << " Няма отрицателни елементи в масива\n";


// д) да се намери най-големият елемент (максимумът) в масива и неговия индекс;

int Max, imax;

Max=A[0]; imax=0;

for (int i=1; i

if (A[i] > Max) {Max = A[i]; imax=i; }

cout << "Най-големият елемент в масива e Max=A[" <
// e) да се намери най-малкият елемент (минимумът) в масива и неговия индекс;

int Min, imin;

Min=A[0]; imin=0;

for (int i=1; i

if (A[i] < Min]) {Min = A[i]; imin=i; }

cout << "Най-малкият елемент в масива e Min=A[" <
// ж) копирайте масива А в нов масив B(N), сортирайте масива и изведете елементите във възходящ ред.
int j, t, B[100];

for (i=1; i < N; i++) B[i]=A[i];

for (i=1; i < N; i++)

for (j=1; j <= N - i; j++)

if (B[j-1) > B[j]) {

t=B[j-1]; B[j-1]=B[j]; B[j]=t;

}

cout << "Подреденият във възходящ ред масив е:\n";for (i=0; i

cout<<"B["<
// з) намерете скаларното произведение на масивите А и B.

int Sp=0;

for (i=0; i

cout<<"скаларното произведение на двата масива е Sp="<
}

Упражнение 7:
Сортировка, скаларно произведение. Контролно върху едномерен масив

Упражнение 8:
Двумерен масив – голяма задача със: сума, произведение, минимум, максимум (с индекси), главен и второстепенен диагонал, подреждане на всички отрицателни елементи в масива и извеждане на трите най-малки.
Оператори while и dowhile. Примери.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o


// Дадена е матрица Z(M,N) с максимум 20 реда и 20 стълба.

// а) Да се намери сумата на всички елементи на матрицата;

// б) Да се намери средното аритметично на всички елементи, принадлежащи на интервала (a,b);

// в) да се намери произведението на всички ненулеви елементи;

// г) да се намерят най-големият и най-малкият елементи в матрицата и техните индекси;

// д) ако M=N, да се намери сумата на положителните елементи под главния диагонал и максимумът над второстепенния диагонал;

// е) да се копират всички отрицателни елементи на матрицата в едномерния масив D, който да се подреди и изведе във възходящ ред;

// ж) изчислете и изведете сумите по редове на матрицата;

// з) изчислете и изведете произведенията по стълбове на матрицата.
#include
float Z[20][20];

int M,N,i,j;


void main () {

// въвеждане на брой редове M - в интервала [2,20]

do {

cout << "Въведете брой редове M="; cin >> M;}

while (М<2 || М>20);


// въвеждане на брой стълбове N - в интервала [2,20]

do {


cout << "Въведете брой стълбове N="; cin >> N;

}

while (N<2 || N>20);


// въвеждане на матрицата

for (i=0; i

for (j=0; j

cout<<"Z["<> Z[i][j];

}
// a) да се намери сумата на всички елементи;

float S=0;

for (i=0; i

for (j=0; j

S += Z[i][j];

cout << "Сумата на всички елементи е S=" << S << endl;


// б) Да се намери средното аритметично на всички елементи, принадлежащи на интервала (a,b);

float SAab, Sab=0;

int Nab=0; // брояч на елементите в интервала

// въвеждане на a и b, така че a
do {

cout << "a="; cin >> a;

cout << "b="; cin >> b;

}

while (a>=b);


for (i=0; i

for (j=0; j

if (Z[i][j] > a and Z[i][j] < b) {

Sab += Z[i][j]; Nab++;

}
if (Nab > 0) {

SAab= Sab / Nab;

cout << "Средното аритметично на елементите в интервала е SAab=" << SAab << endl;

}

else cout << " Няма елементи в интервала\n";


// в) да се намери произведението на всички ненулеви елементи;

float P=1;

for (i=0; i

for (j=0; j

if (Z[i][j] != 0) P *= Z[i][j];

cout << "Произведението на всички ненулеви елементи е P=" << P << endl;


// г) да се намерят най-големият и най-малкият елементи в матрицата и техните индекси;

float Max, Min;

int imax, jmax, imin, jmin;

Max=Z[0][0]; imax=0; jmax=0;

for (i=0; i

for (j=0; j

if (Z[i][j] > Max) { Max = Z[i][j]; imax=i; jmax=j; }

cout << "Най-големият елемент в матрицата е Max=Z["<
Min=Z[0][0]; imin=0; jmin=0;

for (i=0; i

for (j=0; j

if (Z[i][j] < Min) { Min = Z[i][j]; imin=i; jminx=j; }

cout << "Най-малкият елемент в матрицата е Min=Z["<

// д) ако M=N, да се намери сумата на положителните елементи под главния диагонал и максимумът над второстепенния диагонал;

float S1=0, Max1;
if (M==N) {

for (i=0; i

for (j=0; j

if (i>j && Z[i][j]>0) S1 += Z[i][j];

cout << "Сумата на положителните елементи под главния диагонал e S1=" << S1 << endl;
Max1=Z[0][0];

for (i=0; i

for (j=0; j

if (i+j < M-1 && Z[i][j] > Max1) Max1 = Z[i][j];

cout << "Максимумът над второстепенния диагонал e Max1=" << Max1 << endl;

}
// е) да се копират всички отрицателни елементи в едномерния масив D и да се подредят във възходящ ред.

float D[400];

int Nm=0;

for (i=0; i

for (j=0; j

if (Z[i][j] < 0) {

D[Nm] = Z[i][j]; Nm++;

}

// сортиране на елементите на D във възходящ редfloat t;

if (Nm > 0) {

for (i=1; i

for (j=1; j<=Nm-i; j++)

if (D[j-1) > D[j]) {

t=D[j-1]; D[j-1]=D[j]; D[j]=t;

}

cout << "Подреденият във възходящ ред масив D е:\n";for (i=0; i

cout<<"D["<

}

else


cout << "Няма отрицателни елементи в масива.\n";
}
Упражнение 9:

  1. Довършване на задачата от упражнение 8
  1. Разширяване на задачата с:

  • суми по редове

  • произведения по стълбове

// ж) Намерете сумите по редове на матрицата;

float SR[Nmax]; // масив за сумите по редове
for (i=0; i

SR[i]=0;

for (j=0; j

cout << "SR["<<

}
// з) Намерете произведенията по колони на матрицата;

float PC[Nmax]; // масив за произведенията по колони


for (j=0; jPC[j]=1;

for (i=0; i

cout << "PC["<<

}


  1. Задача с точки: Дадени са X и Y-координатите на N точки в равнината. Всеки 3 последователни точки образуват триъгълник. Намерете номера на триъгълника с най-голям периметър.

#include

#include
const Nmax=99; // Максимално допустим брой точки, дели се на 3
// деклариране на два масива за координати на точките

double X[Nmax], Y[Nmax];


void main () {

int N, i;

// въвеждане на N в интервала [2,100]

do {


cout << "Въведете брой точки N="; cin >> N;

}

while (N<3 || N>Nmax || N mod 3!=0); // броят на точките трябва да се дели на 3


// въвеждане на координатите на точките от клавиатурата

for (i=0; i

cout<<"X["<> X[i];

cout<<"Y["<> Y[i];

}

// изчисляване на периметрите на триъгълницитеdouble P[Nmax/3]; // периметри на триъгълниците
for (i=0; i

P[i] = sqrt(pow(X[i]-X[i+1],2) + pow(Y[i]-Y[i+1],2)) +

sqrt(pow(X[i+1]-X[i+2],2) + pow(Y[i+1]-Y[i+2],2)) +

sqrt(pow(X[i]-X[i+2],2) + pow(Y[i]-Y[i+2],2));


// търсене на триъгълника с най-голям периметър

double Pmax;

int imax;

Pmax=P[0]; imax=0;

for (i=0; i

if (Pmax
// извеждане на резултата

cout <<"Триъгълникът с най-голям периметър е с индекс imax=" <

}


  1. Раздаване на курсови задачиУпражнение 10:
Указатели – определение, операции. Указатели и масиви. Програми.

Указатели към символни променливи и масиви.

Структури.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o


// Задача 1 за указатели към масиви

#include

float x[10], *px;
int N, i;
void main() {

et1: cout<<"N="; cin>>N;

if (N<2 || N>10) goto et1;
for (i=0; i

cout<<"x["<>x[i];


px=&x[i]; *px=*px+1;

cout<<"px="<

cout<<"*px="<<*px<<'\n';

}

}// Задача 2 за указатели към числови масиви и указатели към символни масиви

#include

float a[4], *pa;
void main() {

pa=a; *pa=10;

pa++; *pa=20;

pa=&a[2]; *pa=30;

pa=a+3; *pa=40;
for (int i=0; i<4; i++)

cout<<"a["<

// работа с масив от указатели към два символни низа

char *pt[]={"Sunday", "Monday"};

cout<<"pt[0]="<< pt[0] <

cout<<"*pt[0]="<< *pt[0] <

cout<<"pt[1]="<< pt[1] <

cout<<"*pt[1]="<< *pt[1] <
}

Работа със структури

// Примерна програма за работа със структури

// Дадени са N точки в равнината, зададени с техните координати, като те образуват изпъкнал N-ъгълник.

// Да се изчисли периметъра на N-ъгълника.


#include

#include


const Nmax=100; // Максимално допустим брой точки
// структура за точка

struct point_str {

double x,y;

};

// деклариране на масив от структурни данни за точкиpoint_str P[Nmax];
double L;
void main () {

// въвеждане на N в интервала [2,100]

do {

cout << "Въведете брой точки N="; cin >> N;}

while (N<2 || N>Nmax);


// въвеждане на координатите на точките

for (i=0; i

cout<<"X["<> P[i].x;

cout<<"Y["<> P[i].y;

}
double A[Nmax]; // дължини на страните на N-ъгълника
L=0;
for (i=0; i

if (i < N-1) // i-тата страна свързва точки i и i+1

A[i]=sqrt(pow(P[i].x-P[i+1].x,2) + pow(P[i].y-P[i+1].y,2));

else // при i=N-1 (последна точка) i-тата страна свързва точки i и 0

A[i]=sqrt(pow(P[i].x-P[0].x,2) + pow(P[i].y-P[0].y,2));

L += A[i];}

cout << "Обиколката на многоъгълника е L=" << L << endl;}


Упражнение 11, 12:
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИ В C++
Функциите са основни структурни единици в езика C++. Те представляват обособени самостоятелни части от програмата, т.е. нещо като подпрограми. Най-често във функции се обособява описанието на задачи, които често се изпълняват в различни програми, например въвеждане на елементи на масив, извеждане на елементи на масив, търсене на минимум или максимум, изчисляване на разстояние между точки и т.н.
Особеното за тях е, че те могат да връщат резултат към извикващата ги част от програмата. Това става с помощта на оператора return.
Примерно описание на функция за изчисляване на разстояние между две точки е:
float dist (float x1, float y1, float z1, float x2, float y2, float z2) {

float d;

d=sqrt(pow(x2-x1,2)+pow(y2-y1,2)+pow(z2-z1,2));

return d;

}
Името на функцията е dist. Типът на резултата, връщан от нея, е float. В този пример x1, y1, z1, x2, y2, z2 са формални параметри, които се предават от извикващата част към функцията. d е локална променлива за тази функция и принадлежи само към нея. Това означава, че тя има смисъл само в тази функция и не може да бъде извиквана или използвана в друга част от програмата. С помощта на оператора return d; стойността на d се връща към извикващата част от програмата. Функциите могат да използват и т.н. глобални променливи, принадлежащи на програмата и дефинирани преди самата функция.
Функцията от горния пример може да се извика по следния начин за изчисляване на разстояние между две точки в равнината:
z[k]=dist(x[i],y[i],0,x[j],y[j],0);
Към функцията се предават фактически стойности на константи, реални променливи или на елементи от реален масив. Изчисленият от функцията резултат се присвоява на реална променлива или на елемент от масив, както е в конкретния случай.
Възможно е функцията да има параметри от различен тип, а също и да не връща резултат, а само да изпълнява определена последователност от действия. В такъв случай функцията е от тип void:
void write_element(char Name, int i, float x) {

cout <

}
Извикването на тази функция става с:
write_element('A',i,A[i]);
В този случай трябва да се внимава броят и типът на данните в извикващата част да съответства на броя и типа на параметрите, описани в самата функция. Механизмът на работа на функцията е такъв, че нормално към функцията се предават копия на стойностите на параметрите. По тази причина промяната на стойностите на параметрите вътре в самата функция не се отразява на стойностите на съответните данни в извикващата част.
Най-често извикващата част предава данни на функцията, а функцията може да върне само една стойност чрез return. В някои случаи може да се наложи функцията да върне повече от една стойности или да промени стойностите на параметрите. Това може да стане чрез използването на указатели.
Типичен пример е функция, която трябва да размени стойностите на две променливи от еднакъв тип, например реални:
void swap_float(float *pa, float *pb){ //pa и pb са имена на указатели към две реални променливи

float c;

c=*pa; *pa=*pb; *pb=c;

}
Тази функция трябва да бъде извикана по следния начин:

swap_float(&a, &b);
По този начин към функцията се предават адресите на променливите a и b, които представляват стойности на указателите pa и pb. Чрез променливата с се разменят стойностите на променливите, към които сочат указателите pa и pb. Това представлява размяна и на самите стойности на променливите a и b.
Друг начин да се изпълни същата задача е чрез псевдоними:

void swap_float2(float &a, float &b) {

float c;

c=a; a=b; b=c;

}
Тази функция трябва да бъде извикана по следния начин:

swap_float2(a, b);

Полезни функции:


1. Функция, която въвежда цяла променлива в определен диапазон:
int Input_N(char Prompt[40], int Nmin, int Nmax){ //Prompt е подсказващ текст при въвеждането

int N;

do {

cout <
>N;


}

while ((NNmax));

return N;

}
Функцията може да се извика по следния начин:

М=Input_N("Въведете брой редове М=", 1, 10);

N=Input_N("Въведете брой стълбове N=", 1, 10);

или


N=Input_N("Въведете брой точки N=", 2, 100);
2. Функция, която въвежда реален едномерен масив от клавиатурата:
const int Nmax=50;

void Input_Arr(char Name[10], int N, float X[Nmax]){

int i;

for (i=0; i<=N-1; i++) {

cout <

cin >>X[i];

}

}
Когато на функцията се предава масив, чиито стойности после искаме да бъдат върнати в извикващата част от програмата, както е в посочения пример, не е необходимо масивът да се предава с указател, защото това се реализира вътрешно от езика. В този случай стойностите, които са въвеждат в масива по време на изпълнение на функцията, на практика се записват по адресите на първоначалния масив, който се предава към функцията. Счита се, че името на масива е развнозначно на указателя към масива.
Функцията може да се извика по следния начин:

Input_Arr("X", N, X);

или


Input_Arr("Y", M, Y);
3. Функция, която извежда на екрана реален едномерен масив:
const int Nmax=50;

void Write_Arr(char Name[10], int N, float X[Nmax]){

int i;

for (i=0; i<=N-1; i++)

cout <

}
Функцията може да се извика по следния начин:

Write_Arr("X", N, X);

или


Write_Arr("Y", M, Y);

4. Функция, която въвежда реален двумерен масив от клавиатурата:
const int Nmax=50;

void Input_Matrix(char Name[10], int M, int N, float X[Nmax][Nmax]){

int i, j;

for (i=0; i<=M-1; i++)

for (j=0; j<=N-1; j++){

cout <

cin >>X[i][j];

}

}
Функцията може да се извика по следния начин:

Input_Matrix("A", M, N, A);

или


Input_Matrix("B", N, N, B);
5. Функция, която извежда на екрана реален двумерен масив:
const int Nmax=50;

void Write_Matrix(char Name[10], int M, int N, float X[Nmax][Nmax]){

int i, j;

for (i=0; i<=M-1; i++)

for (j=0; j<=N-1; j++)

cout <

}
Функцията може да се извика по следния начин:

Write_Matrix("A", M, N, A);

или


Write_Matrix("B", N, N, B);
6. Функция, която сортира във възходящ ред реален едномерен масив:
const int Nmax=50;

void Sort_Arr(int N, float X[Nmax]){

int i, j;

for (i=1; i<=N-1; i++)

for (j=0; j<=N-i-1; j++)

if (X[j] > X[j+1]) swap_float(&X[j], &X[j+1]);

}
Интересното в този случай е, че тази функция използва друга функция, описана по-горе, за размяна на две реални променливи.
Функцията може да се извика по следния начин:

Sort_Arr(N, Z);
Резултатът от извикването на тази функция е подреждането във възходящ ред на масива Z, който се предава от извикващата част на програмата към функцията и който се подрежда по време на изпълнение на тази функция.
7. Функция, която търси максимум на реален едномерен масив:
const int Nmax=50;

float Max_Arr(int N, float X[Nmax]){

int i;

float Max;

Max=X[0];

for (i=1; i<=N-1; i++)

if (Max

return Max;

}
Аналогично може да се създаде функция, която да търси минимум на масив.

Функцията може да се извика по следния начин:MaxX=Max_Arr(N, X);
8. Функция, която изчислява сумата на елементите на реален едномерен масив:
const int Nmax=50;

float Sum_Arr(int N, float X[Nmax]){

int i;

float Sum=0;

for (i=0; i<=N-1; i++) Sum += X[i];

return Sum;

}
Функцията може да се извика по следния начин:

SumX=Sum_Arr(N, X);

Упражнение 13:
Работа с файлове

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

// Дадени са N на брой точки в равнината, зададени чрез техните x и y координати, и записани във файл.

// Всеки 3 последователни точки образуват триъгълник.

// Да се изчислят лицата на триъгълниците чрез векторно произведение.
#include

#include

const Nmax=100;
// Функцията чете от файл данни за точките.

// Функцията връща на извикващата част от програмата броя точки M (чрез псевдоним)

// и координатите на точките

void Open_Points(char fname[30], int &M, float X[Nmax], float Y[Nmax]) {

ifstream fin(fname,ios::in); // отваряне на файла за четене

fin>>M; // четене на брой точки

for (int i=0; i

fin>>X[i]>>Y[i]; // четене на X и Y координати за всяка точка

fin.close(); // затваряне на файла

}
// Функцията извежда данните за точките на екрана

void Write_Points(char text[30], int M, float X[Nmax], float Y[Nmax]) {

cout<

for (int i=0; i

cout<

}
// Функцията изчислява лицето на триъгълника по зададени координати на точките

float Area_vector(float x1, float y1, float x2, float y2, float x3, float y3) {

float s=((x2-x1)*(y3-y1)-(x3-x1)*(y2-y1))/2;

return fabs(s); // fabs() - функцията връща абсолютната стойност на реален параметър

}
float X[Nmax], Y[Nmax], S[Nmax-2];

int N;


char filename[30];
void main () {

cout<<"filename="; cin>>filename; // d:\points.txt - име на файла, където са записани данните

Open_Points(filename, N, X, Y); // чете данните за точките от файла

Write_Points("Points:",N, X, Y); // извежда данните за точките на екрана

cout<<"Results:\n";

for (int i=0; i

S[i]=Area_vector(X[i],Y[i],X[i+1],Y[i+1],X[i+2],Y[i+2]); // изчислява лицето на i-тия триъгълник

cout<<"S["<

}

}


===========================================================================================

Файл с входни данни:

d:\points.txt

---------------------------------

5

1 2


3 2

3 6


0 7

1 6


---------------------------------

Съдържание на файла:

ред 1: брой точки

ред 2 и т.н.: x и y координати на всяка точкаКаталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница