Safety every dayДата24.07.2016
Размер269.66 Kb.
#4593SAFETY EVERY DAY

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


* София,1606,бул.”Пенчо Славейков” №15A,

( +359 (0) 2 915 98 20,

+359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD

BULGARIAN FOOD SAFETY AGENCY
* Sofia, 1606, “Pencho Slaveikov” blvd. 15A

( +359 (0) 2 915 98 20,

+359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bgЧаст I : Данни за пратката /Part I : Details of consignment / Pjesa I :Detajet e dorezimit

I.1. Изпращач

Consignor/erguesi

I.2. Референтен номер на сертификата /Certificate reference number

Numri i references se ÇertifikatesI.2a.

Име/Name Emri
I.3. Централен компетентен орган /Central Competent Authority Autoriteti Kompetent Qendror

Адрес/Addrss Adresa
Тел.№/Tel. No

Nr. Tel.


I.4. Местен компетентен орган /Local Competent Authority Autoriteti Kompetent Lokal

I.5. Получател Consignee Marresi1.6


Име/

Name Emri
Адрес Address Adresa
Пощенски код/

Postal code

Kodi postar


Тел.№/

Tel. No

Nr. Tel.1.7. Държава на произход

Country of origin

Shteti i origjines
ISO код

ISO code /kodi


I.8. Регион на произход Код Region of origin, Code Rajoni i origjines, Kodi

I.9. Държава на местоназначение/Country of destination Shteti i destinacionit


ISO код

ISO code ISO kodi


I.10. Регион на местоназначение Region of destination Rajoni i destinacionit


Код/Code Kodi


I.11. Място на произход/ Place of origin/ Vendi I origjines

I.12.

Име


Name

Emri
АдресAddress

AdresaНомер на одобрениеApproval number

Numri i AprovimitИме

Name

Emri
АдресAddress

AdresaНомер на одобрение

Approval number

Numri i AprovimitИме

Name

Emri
Адрес/Address/Adresa
Номер на одобрение

Approval number

Numri i Aprovimit
Място на товарене

Place of loading

Vendi i ngarkeses


Адрес

Address Номер на одобрение

Аdresa Approval number

Numri i Aprovimit


I.14. Дата на заминаване Време на заминаване /

Date of departure time of departure

Data e nisjes koha e nisjesI.15. Транспортно средство/Means of transport/Mjeti i transportit

Самолет/Aeroplane Aeroplan frame1 Кораб/Ship/Anije frame2

ЖП вагон/Railway wagon/ Hekurudhe frame3

Пътно МПС/Road vehicle/ Automjet frame4 Други/Otherframe5

Tjeter
Идентификация/Identification :

Identifikimi


Документална референция/Documentary reference: Dokumenti i referimit

I.16. Входен пункт в Албания

Entry BIP in Albania PKK e hyrjes ne Shqiperi
I.17.

I.18. Описание на стоката/ Description of commodity

Pershkrimi i mallit/artikullitI.19. Код на стоката (HS код)

Commodity code (HS code)

Kodi i mallit/artikullit (kodi HS)

I.20. Количество /Quantity Sasia
I.21.

I.22. Брой на опаковките/ Number of packages/ Numri i pakove
I.23. Идентификация на контейнера / номер на пломбата

Identification of container/Seal number Identifikimi i kontenierit /numri i vules

I.24.
I.25. Стоката е одобрена за:/Commodity certified as : Mall i çertifikuar si:За развъждане/Breeding frame6

Per mbarshtimЗа угояване/Fattening frame7

Majmeri
I.26.

I.27. За внос или допускане в Албания /For import or admission into Albania

per import apo dergim ne Shqiperi frame8

I.28 Идентификация на стоката/Identification of the commodity/Identifikimi I mallit
Вид (научно име) Порода Идентификационна система Идентификационен номер Възраст Пол

Species (scientific name) Breed Identification system Identification number Age Sex

Speciet (emri shkencor) Raca Sistemi i identifikimit Numri identifikimit Mosha Seksi


Част II Атестация/Part II : Certification / Pjesa II :ÇertifikataII. Здравна информация/ Health information

Informacion shendetsorII.a. Референтен номер на сертификата

Certificate reference number

Çertifikate me numer referenceII.b.


II.1. Атестация за общественото здраве /Public Health attestation/Vertetim per shendetin publik
Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, с настоящото удостоверявам, че животните, описани в настоящия сертификат:

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in this certificate:

Une i nenshkruari Veterineri Zyrtar, çertifikoj qe kafshet e pershkruara ne kete çertifikate:


II.1.1 идват от стопанства, които са били свободни от каквато и да било официална забрана от здравен характер, за последните 42 дни в случай на бруцелоза, за последните 30 дни в случай на антракс и за последните шест месеца в случай на бяс, и не са били в контакт с животни от стопанства, които не отговарят на тези условия; /come from holdings which have been free from any official prohibition on health grounds, for the past 42 days in the case of brucellosis, for the past 30 days in the case of anthrax and for the past six months in the case of rabies, and, have not been in contact with animals from holdings which did not satisfy these conditions;

Vijne nga ferma qe ka qene jashte çdo bllokimi zyrtar per motive shendetesore ne 42 ditet e fundit per brucelozen, ne 30 ditet e fundit per plasjen dhe 6 muajt e fundit per terbimin, dhe, nuk kane qene ne kontakt me kafshe te fermave te tjera qe nuk kane po te njejtat kushte


II.1.2. Не са приемали: /have not received:

Nuk kane marre:
 • Каквито и да е стилбенови или тиреостатични вещества,/any stilbene or thyrostatic substances,

Ndonje stilbene apo substanca tireostatike,


 • естрогенни, андрогенни, гестагенни вещества или β- агонисти за цели, различни от терапевтични или зоо-техническо лечение (както е дефинирано в Директива 96/22/ЕО на Съвета);/oestrogenic, androgenic, gestagenic or β- agonist substances for purposes other than therapeutic or zoo-technic treatment (as defined in Council Directive 96/22/EC);/Estrogjene, androgjene, gestagjene ose substanca β-agoniste per qellime te ndryshme nga ato terapeutike apo trajtime zooteknike (percaktuar ne Direktiven e Keshillit 96/22/EC)


II.1.3. по отношение на спонгиформна енцефалопатия по говедата (BSE):

with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE):

Persa i perket encephalopatise spongiforme te gjedhit (BSE):


(1)(2)или/either [(a) животните са идентифицирани с постоянен идентификационен метод, позволяващ да се проследят назад до майката и стадото на произход и не са били в контакт с животни от рода на едрия рогат добитък, както е описано в глава C, част I, точка 4), б) iv) на приложение II от Регламент (ЕK) № 999/2001/the animals are identified by a permanent identification system enabling them to be traced back to the dam and herd of origin and are not exposed bovine animals as described in Chapter C, part I, point 4)(b)(iv) of Annex II of Regulation (EC) No 999/2001

ose jane identifikuar me nje sistem identifikimi permanent qe lejon te gjurmohen ne femrat dhe tufen e origjines, dhe nuk janë ekspozuar me kafshë të llojit gjedh, siç përshkruhet në Kapitullin C, pjesa I, pika 4) (b) (iv) të Aneksit II të Rregullores (KE) Nr 999/2001;


(b) ако е имало местни случаи на СЕГ в съответната страна, животните са родени след датата, от която е влязла в сила ефективно забраната за хранене на преживни животни с месокостно брашно и пръжки с произход от преживни животни или след датата на поява на последните местни случаи на СЕГ, ако са родени след датата на фуражната забрана ]if there have been BSE indigenous cases in the country concerned, the animals were born after the date from which the ban on the feeding of ruminants with meat-an-bone meal and greaves derived from ruminants had been effectively enforced or after the date of birth of the last BSE indigenous cases if born after the date of the feed ban. ]/qoftë se ka pasur raste indigjene me BSE  ne vendin e interesuar, kafshët kanë lindur pas datës nga e cila ndalimi i  të ushqyerit të ruminanteve me miell mishi-kockash dhe yndyrna qe rrjedhin nga ruminantet eshte aplikuar efektivisht, ose pas datës së lindjes nga rastet e fundit indigjene me BSE ne rastet kur ato kane lindur pas dates se ndalimit te te ushqyerit.]
(1)(3) или/or [(a) животните са идентифицирани с постоянен идентификационен метод, позволяващ да се проследят назад до майката и стадото на произход и не са били в контакт с животни от рода на едрия рогат добитък, както е описано в глава C, част II, точка 4), б) iv) на приложение II от Регламент (ЕK) № 999/2001/the animals are identified by a permanent identification system enabling them to be traced back to the dam and herd of origin and are not exposed bovine animals as described in Chapter C, part II, point 4)(b)(iv) of Annex II of Regulation (EC) No 999/2001

ose jane identifikuar me nje sistem identifikimi permanent qe lejon te gjurmohen ne femrat dhe tufen e origjines, dhe nuk janë ekspozuar me kafshë të llojit gjedh, siç përshkruhet në Kapitullin C, pjesa II, pika 4) (b) (iv) të Aneksit II të Rregullores (KE) Nr 999/2001;


(b) животните са родени след датата, от която забраната за хранене на преживни животни с месокостно брашно и пръжки с произход от преживни животни е била влязла в сила ефективно или след датата на поява на последните местни случаи на СЕГ, ако са родени след датата на фуражната забрана. ]/the animals were born after the date from which the ban on the feeding of ruminants with meat-an-bone meal and greaves derived from ruminants had been effectively enforced or after the date of birth of the last BSE indigenous cases if born after the date of the feed ban. ]

kafshët kanë lindur pas datës nga e cila ndalimi i  të ushqyerit të ruminanteve me miell mishi-kockash dhe yndyrna qe rrjedhin nga ruminantet eshte aplikuar efektivisht, ose pas datës së lindjes nga rastet e fundit indigjene me BSE ne rastet kur ato kane lindur pas dates se ndalimit te te ushqyerit.]


(1)(4) или/or [(a) животните са идентифицирани с постоянен идентификационен метод, позволяващ да се проследят назад до майката и стадото на произход и не са били в контакт с животни от рода на едрия рогат добитък, както е описано в глава C, част II, точка 4), б) iv) на приложение II от Регламент (ЕK) № 999/2001 the animals are identified by a permanent identification system enabling them to be traced back to the dam and herd of origin and are not exposed bovine animals as described in Chapter C, part II, point 4)(b)(iv) of Annex II of Regulation (EC) No 999/2001

ose jane identifikuar me nje sistem identifikimi permanent qe i lejon ato te gjurmohen ne femrat dhe tufen e origjines, dhe nuk janë ekspozuar me kafshë të llojit gjedh, siç përshkruhet në Kapitullin C, pjesa II, pika 4) (b) (iv) të Aneksit II të Rregullores (KE) Nr 999/2001;


(b) животните са родени най-малко две години след датата, от която забраната за хранене на преживни животни с месокостно брашно и пръжки с произход от преживни животни е била влязла в сила ефективно или след датата на поява на последните местни случаи на СЕГ, ако са родени след датата на фуражната забрана. ]/the animals were born at least two years after the date from which the ban on the feeding of ruminants with meat-an-bone meal and greaves derived from ruminants had been effectively enforced or after the date of birth of the last BSE indigenous cases if born after the date of the feed ban. ]

kafshët kanë lindur ne dy vitet e fundit pas datës nga e cila ndalimi i  të ushqyerit të ruminanteve me miell mishi-kockash dhe yndyrna qe rrjedhin nga ruminantet eshte aplikuar efektivisht, ose pas datës së lindjes nga rastet e fundit indigjene me BSE ne rastet kur ato kane lindur pas dates se ndalimit te te ushqyerit.]II.2. Ветеринарно-здравна атестация/ Animal Health attestation:

Vertetim per shendetin e kafsheve


Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам с настоящото, че животните описани по-горе, отговарят на следните изисквания:/ I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described above meet the following requirements:

Une i nenshkruari Veterineri Zyrtar, çertifikoj qe kafshet e pershkruara plotesojne kerkesat e meposhtme:


II.2.1. идват от територията с код: ....................................................... (5), която към датата на издаване на този сертификат:

they come from the territory with code: ....................................................... (5) which, at the date of issuing this certificate : vijne nga territore me kodin : ................................................................(5) qe, ne daten e leshimit te kesaj çertifikate:
(1) или/either [(a) е била свободна в продължение на 24 месеца от шап, в продължение на 12 месеца от чума по говедата, син език, треска от долината Рифт, заразна плевропневмония по говедата, lumpy skin disease и епизоотична хеморагична болест, и в продължение на 6 месеца от везикулозен стоматит, и] has been free for 24 months from foot-and-mouth disease, for 12 months from rinderpest, bluetongue, Rift valley fever, contagious bovine pleuropneumonia, lumpy skin disease and epizootic haemorrhagic disease, and for 6 months from vesicular stomatitis, and]

ose ka qene e lire per 24 muaj nga afta epizotike,per 12 muaj nga murtaja e gjedhit, gjuha blu, ethja lugines Rift, pleuropnemonia infektive e gjedhit, lia e gjedhit dhe semundja hemorragjise epizotike, dhe per 6 muaj nga stomatiti vezikular, dhe]


(1)(3) или/or [(a)(i) е била свободна в продължение на 12 месеца от чума по говедата, син език, треска от долината Рифт, заразна плевропневмония по говедата, lumpy skin disease и епизоотична хеморагична болест, и в продължение на 6 месеца от vesicular stomatitis, и] /been free for 12 months from rinderpest, bluetongue, Rift valley fever, contagious bovine pleuropneumonia, lumpy skin disease and epizootic haemorrhagic disease, and for 6 months from vesicular stomatitis, and

ose ka qene e lire per 12 muaj nga murtaja e gjedhit, gjuha blu, ethja lugines Rift, pleuropnemonia infektive e gjedhit, lia e gjedhit dhe semundja hemorragjise epizotike, dhe per 6 muaj nga stomatiti vezikular, dhe


(ii) се счита за свободна от болестта шап, от .................................. (дд / мм / гггг), без да е имало случаи / огнища след тази дата, и е разрешен износа на тези животни с Регламент (ЕС) № ...../ ........., на .. ......................... (дд / мм / гггг), и/ has been considered free from foot-and-mouth disease since .................................. (dd/mm/yyyy), without having had cases/outbreaks after that date, and authorised to export these animals by Commission Regulation (EU) No ...../ ........., of............... (dd/mm/yyyy), and/eshte konsideruar e lire nga semundja e aftes epizotike qe nga ............................... (dd/mm/vvvv), dhe nuk ka pasur raste/vatra pas kesaj date, dhe eshte autorizuar per eksportin e ketyre kafsheve nga Rrregullorja e Komisionit (EU) Nr ..../........, dt............................ (dd/mm/vvvv),dhe
(b) където през последните 12 месеца, не е извършена ваксинация срещу тези заболявания и вносът на домашни двукопитни животни, ваксинирани срещу тези заболявания не е разрешен.]/ where during the last 12 months, no vaccination against these diseases has been carried out and imports of domestic cloven-hoofed animals vaccinated against these diseases are not permitted.]

ku gjate 12 muajve te fundit, nuk jane kryer vaksinime kunder ketyre semundjeve dhe importi i kafsheve dythundrake te vaksinuar kunder ketyre semundjeve nuk eshte lejuar.]


II.2.2. те са били на територията, описана в точка II.2.1. от раждането си, или най-малко през последните шест месеца преди да бъдат изпратени в Албания и не са имали контакт с внесени двукопитни животни, за последните 30 дни/they have remained in the territory described under point II.2.1. since birth, or for at least the last six months before dispatch to Albania and without contact with imported cloven-hoofed animals for the last 30 days;/ato kane qendruar ne territorin e pershkruar sipas pikes II.2.1. qe nga lindja, ose te pakten per 6 muajt e fundit perpara dergimit drejt Shqiperise dhe pa pasur kontakt me dy-thundrake te importuar te tjere per 30 ditet e fundit

II.2.3. са останали от раждането си или най-малко 40 дни преди изпращане в стопанството (ата) на произход, описан/и в поле с номер I.11:/ they have remained since birth or at least 40 days before dispatch in the holding(s) of origin described under point I.11:

ato kane qendruar qe nga lindja ose te pakten per 40 ditet e fundit perpara dergimit ne fermat e origjines pershkruar sipas pikes I.11: 1. в и около които, в район с радиус от 150 км, не е имало случай / огнище на болестта син език и епизоотична хеморагична болест през предходните 60 дни, и / in and around which, in an area with a 150 km radius, there has been no case/outbreak of bluetongue and epizootic haemorrhagic disease during the previous 60 days, and/brenda dhe rreth saj, ne nje zone me rreze 150 km. nuk ka patur asnje rast / vater te gjuhes blu dhe te hemorragjise infektive epizotike gjate 60 diteve te fundit, dhe

 2. в и около които, в район с радиус от 10 км, не е имало случай / огнище на други болести, посочени в точка II.2.1. през предходните 40 дни; /in and around which, in an area with a 10 km radius, there has been no case/outbreak of the other diseases mentioned under point II.2.1. during the previous 40 days;/brenda dhe rreth saj, ne nje zone me rreze 10 km. nuk ka patur asnje rast / vater te semundjeve sipas pikes II.2.1, gjate 40 diteve te fundit


II.2.4. не са животни, които трябва да бъдат убити в рамките на национална програма за ликвидиране на болести, нито са ваксинирани срещу заболяванията, посочени в точка II.2.1/they are not animals to be killed under a national programme for the eradication of diseases, nor have they been vaccinated against the diseases mentioned under point II.2.1;/ato nuk jane kafshe te eleminuara sipas nje programi nacional te çrrenjosjen e nje semundjeje, dhe nuk jane vaksinuar per semundje permendur sipas pikes II.2.1;
II.2.5. идват от стада:/they come from herds /ato vijne nga tufa :

 1. включени в официална система за контрол на ензоотична левкоза по говедата и в които не е имало доказателства, клинични или като резултат от лабораторно изследване за това заболяване през последните две години, и/included in an official system for the control of enzootic bovine leukosis and in which there has been no evidence either clinical or as a result of a laboratory test of this disease during the past two years, and/ te perfshira ne nje sistem zyrtar per kontrollin e leukozes enzotike te gjedhit dhe nuk ka patur asnje evidentim klinik apo rezultate laboratorike pozitive per kete semundje ne dy vitet e fundit, dhe

които не са обект на ограничение съгласно националното законодателство, по отношение на ликвидиране на туберкулоза и бруцелоза и /that are not resticted under the national legislation regarding eradication of tuberculosis and brucellosis, and

qe nuk jane nen masa shternguese nga legjislacion kombetar ne lidhje me ç’rrenjosjen e tuberkulozit dhe brucelozes, dhe


 1. признати като официално свободни от туберкулоза и бруцелоза (6);

recognised as officially tuberculosis and brucellosis free (6); te njohura zyrtarisht si te pastra nga bruceloza dhe nga tuberkulozi (6)
II.2.6. те/they:/Ato

(1)(7) или/either [идват от регион, който е признат като официално свободен от туберкулоза;]

[come from a region which is recognized as officially tuberculosis free;] (6)

ose [vijne nga rajone te njohura zyrtarisht si te pastra nga tuberkulozi ;] (6)
 1. или [са били подложени на интрадермален туберкулинов тест с отрицателен резултат през последните 30 дни;] (8)

or [have been subjected to an intradermal tuberculin test within the past 30 days with negative results;] (8)

ose [i jane nenshtruar nje testi tuberkuline intradermale ne 30 ditet e fundit dhe kane rezultuar negative;] (8)


(1) or [са на по-малко от шест седмици]

[are less than six weeks old;]

ose [jane me te vegjel se 6 javesh ne moshe;]


II.2.7. те не са били ваксинирани срещу бруцелоза и те:

they have not been vaccinated against brucellosis and they:

nuk jane vaksinuar kunder brucelozes dhe ato(1)(7) или [идват от регион, който е признат като официално свободен от бруцелоза;] (6)

either [come from a region which is recognized as officially brucellosis free;] (6)

ose [vijne nga rajone te njohura zyrtarisht si te pastra nga bruceloza;] (6)
 1. или [са били подложени на серум-аглутинационен тест, който показа .бруцела бактерии по-малко от 30 IU аглутинация на милилитър, в рамките на последните 30 дни;] (8)

or [have been subjected to a serum agglutination test which showed a brucella count of less than 30 IU of agglutination per ml, within the past 30 days;] (8)

ose [i jane nenshtruar nje testi seroaglutinacioni dhe ka rezultuar me nje numer brucelash me i vogel se 30 UI te aglutinimit per ml, ne 30 ditet e fundit;] (8)
 1. или [са на по-малко от 12 месеца;]

or [are less than 12 months old;]

ose [jane me te vogla se 12 muaj ne moshe; ]

 1. или [са кастрирани от мъжки пол на всякаква възраст;]

or [are castrated males of any age;] ose [jane meshkuj te kastruar te çdo moshe;]
II.2.8. Те/ They:/Ato:
(1)(7) или [идват от стада, които са признати като официално свободни от ензоотична левкоза по говедата;] (6)

either [come from herds which are recognized as officially enzootic-bovine-leukosis-free ;] (6)

ose [vijne nga tufa te njohura zyrtarisht si te pastra nga leukoza enzotike te gjedhit;] (6)
 1. или [идват от региона, който е признат като официално свободен от ензоотична левкоза по говедата;] (6)

or [come from a region which is recognised as officially enzootic-bovine-leukosis-free;] (6)

ose [vijne nga rajone te njohura zyrtarisht si te pastra nga leukoza enzotike te gjedhit;] (6)
 1. или [са били подложени, в рамките на последните 30 дни на индивидуален тест за ензоотична левкоза по говедата, с отрицателен резултат;] (6)

or [have been subjected, within the past 30 days to an individual test for enzootic bovine leukosis with negative result;] (6)

ose [i jane nenshtruar ne 30 ditet e fundit nje testi individual per leukozen enzotike te gjedhit me rezultate negative ;] (6)


(1) или [са на по-малко от 12 месеца]

or [less than 12 months old;]

ose [jane me te vogla se 12 muaj ne moshe;]


(1) или [не са на възраст повече от 30 месеца и индивидуално маркирани на най-малко две места на задните им крайници, показвайки, че те са предназначени изключително за угояване за производство на месо;] (9)/ or [are not more than 30 months of age and individually marked on at least two places on their hindquarters as to show that they are exclusively intended for fattening for meat production;] (9)

ose [nuk jane me shume se 30 muajshe dhe jane markuar individualisht ne te pakten dy pika ne çereket e pasem per te treguar qe ato jane destinuar ekskluzivisht per majmeri dhe prodhim mishi;] (9)


(1)(10) II.2.8. B те са реагирали отрицателно на серологичен тест за откриване на антитела за болестта син език и епизоотична-хеморагична болест, извършени на два пъти върху кръвни проби, взети в началото на изолацията / карантинния период и най-малко 28 дни по-късно, на.................................. (дд / мм / гггг) и на .................................. (дд / мм / гггг), втората от които трябва да е взета в рамките на 10 дни от износа;]/they have reacted negatively to a serological test for the detection of antibody for bluetongue and epizootic-haemorrhagic-disease, carried out on two occasions on samples of blood taken at the beginning of the isolation/quarantine period and at least 28 days later, on .................................. (dd/mm/yyyy) and on .................................. (dd/mm/yyyy), the second of which must have been taken within 10 days of export;]/ato kane reaguar negativisht ndaj nje prove serologjike per identifikimin e antitrupave per gjuhen blu dhe per hemorragjine infektive epizotike, e kryer ne dy kampione te gjakut te rastesishme te marra ne fillim te periudhes se izolimit/karantines te pakten per 28 dite me vone, me ............................... (dd/mm/vvvv) dhe me ............................... (dd/mm/vvvv), se dyti duhet te jene marre ne 10 ditet perpara eksportimit ;]
II.2.9. те са / били (1), изпратени от животновъдния/те обект (и) на произход, без да преминават през какъвто и да било пазар:

they are / were (1) dispatched from their holding(s) of origin, without passing through any market:

ato jane/kane qene (1) derguar nga ferma e origjines , pa kaluar nepermjet nje tregu:


(1) или [директно за Албания]

either [directly to Albania, ]

ose [direkt ne Shqiperi, ]
 1. или [до официално одобрен събирателен център, описан в точка I.13, разположен в рамките на територията, описана в точка II.2.1,]

or [to the officially authorised assembly centre described under point I.13 situated within the territory described under point II.2.1, ]

ose [ne qendra grumbullimi te autorizuara zyrtarisht te pershkruara ne piken I.13 te vendosura ne territore te pershkruar si ne piken II.2.1,]


и до изпращането им в Албания:

and, until dispatched to Albania:

dhe, deri ne dergimin drejt Shqiperise:
 1. не са влизали в контакт с други двукопитни животни, които не отговарят на здравните изисквания, както е описано в този сертификат, и/they did not come in contact with other cloven-hoofed animals not complying with the health requirements as described in this certificate, and/ato nuk kane qene ne kontakt me dythundrak te tjere me gjendje sanitare te ndryshme nga ç`eshte pershkruar ne kete çertifikate, dhe 1. не са били на място, в или около което в радиус от 10 км през предходните 30 дни е имало случай / огнище на някоя от болестите, посочени в точка II.2.1;/they were not at any place where, or around which, within a 10 km radius, during the previous 30 days there has been a case/outbreak of any of the diseases refered in to point II.2.1;

ato nuk kane qene ne ndonje vend ne te cilin, ose perreth tij ne nje rreze 10 km, gjate 30 diteve te fundit nuk ka patur rast / vater te ndonje prej semundjeve sipas pikes II.2.1;
II.2.10. всички транспортни средства или контейнерите, в които са били натоварени са били почистени и дезинфекцирани преди товаренето с официално одобрен дезинфектант;/any transport vehicles or containers in which they were loaded were cleaned and disinfected before loading with an officially authorized disinfectant/;te gjithe automjetet e ngarkeses apo kontenieret ne te cilin jane ngarkuar kafshet jane pastruar dhe dezinfektuar perpara ngarkimit me nje dezinfektant te autorizuar zyrtarisht;
II.2.11. Те са прегледани от официален ветеринарен лекар в рамките на 24 часа преди натоварването и не са показали клинични признаци на заболяване;/they were examined by an official veterinarian within 24 hours of loading and showed no clinical sign of disease;/ato jane egzaminuar nga nje veteriner zyrtar ne 24 oret e ngarkimit dhe nuk kane shfaqur asnje shenje klinike te semundjeve;
II.2.12. те са натоварени за изпращане към Албания на .................................. (дд / мм / гггг) (11) в транспортните средства, описани в Поле с референтен номер I.15 по-горе, че са били почистени и дезинфекцирани преди товаренето с официално одобрен дезинфектант и конструирани така, че изпражнения, урина, отпадъци или фураж не могат да потекат или изпаднат от превозното средство или контейнера по време на транспортиране./they have been loaded for dispatch to Albania on .................................. (dd/mm/yyyy)(11) in the means of transport described under box reference I.15 above that were cleaned and disinfected before loading with an officially authorised disinfectant and so constructed that faeces, urine, litter or fodder could not flow or fall out of the vehicle or container during transportation./ato jane ngarkuar per dergim drejt Shqiperise ne ............................... (dd/mm/vvvv)(11) dhe mjetet e transportit te pershkruara ne kutine e references I.15 qe jane pastruar dhe dezinfektuar perpara ngarkimit me nje dezinfektant te autorizuar zyrtarisht dhe jane te ndertuar ne menyre te tille qe feçet, urina ,mbeturinat ose ushqimet te mos mund te bien nga mjeti apo kontaineri gjate transportit .
II.3. Атестация за транспортирането на животните

Animal transport attestation

Vertetim i transportit te kafsheve


Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че животните описани по-горе, са третирани преди и по време на товарене в съответствие със съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1 / 2005, по-специално по отношение на поене и хранене, и са годни за предвиденото транспортиране./I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described above have been treated before and at the time of loading in accordance with the relevant provisions of Regulation (EC) No 1/2005, in particular as regards watering and feeding, and they are fit for the intended transport./Une i nenshkruari Veterineri Zyrtar, çertifikoj qe kafshet e pershkruara ne kete çertifikate jane trajtuar para dhe gjate ngarkimit konform dispozitave ne fuqi te Rregullores (KE) Nr. 1/2005, dhe ne veçanti persa i perket dhenies se ujit dhe te ushqyerit ato jane te afta per kete lloj transporti
(1)(12) II.4. Специфични изисквания

Specific requirements

Kerkesa specifike


II.4.1. Според официалната информация, няма клинично или патологично доказателство за инфекциозен ринотрахеит по говедата (IBR), установен в стопанството на произход, посочено в Поле с референтен номер I.11 за последните дванайсет месеца;/According to official information, no clinical or pathological evidence of infectious bovine rhinotracheitis (IBR) has been recorded in the holding(s) of origin referred to in box reference I.11, for the last 12months; /Sipas informacionit zyrtar, asnje evidentim klinik apo patologjik i rinotrakeitit infektiv te gjedhit (IBR) nuk eshte regjistruar ne fermen e origjines referuar kutine e references I.11, per12 muajt e fundit,
II.4.2. животните, посочени в Поле с референтен номер I.28: /the animals referred to in box reference I.28:/kafshet e referuara ne kutine e references I.28


 1. са били изолирани в помещения, одобрени от компетентния орган за последните 30 дни непосредствено преди изпращането за износ, и

have been isolated in accommodation approved by the competent authority for the last 30 days immediately prior to dispatch for export, and kane qene izoluar ne ambjente te miratuara nga Autoriteti Kompetent, per 30 ditet e fundit menjehere para dergimit per eksportim, dhe


 1. са били подложени на серологичен тест за IBR върху серуми, взети най-малко 21 дни след влизането в изолация, с отрицателни резултати, и всички животни в изолация също са дали отрицателни резултати на този тест, и

have been subjected to a serological test for IBR on sera taken at least 21 days after entry into isolation, with negative results, and all animals in isolation have also given negative results to this test, and/I jane nenshtruar nje analize serologjike per IBR ne serum te marre te pakten 21 dite pas hyrjes ne izolim, me rezultate negative dhe te tera kafshet e izoluara kane rezultuar negative per kete test, dhe


 1. [не са ваксинирани срещу IBR]

[have not been vaccinated against IBR.]

[nuk jane vaksinuar per IBR.]
Бележки

Notes

Shenime
Този сертификат е предназначен за живи говеда (включително видовете Bubalus, Bison и техните кръстоски), предназначени за развъждане или производство/This certificate is meant for live bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breeds) intended for breeding or production. /Kjo certifikate do te perdoret per kafshet gjedhe te gjalle (perfshire speciet Bubalus dhe Bison dhe kryqezime te tyre ) te destinuara per mbarshtim ose prodhim.


След вноса, животните трябва да бъдат изпратени без забавяне на стопанството по местоназначение, където остават за минимален период от 30 дни преди по-нататъшно придвижване извън стопанството, освен в случай на изпращане до кланица./After importation the animals must be conveyed without delay to the holding of destination where they shall remain for a minimum period of 30 days before further movement outside the holding, except in the case of a dispatch to a slaughterhouse./Pas importimit te kafsheve duhet te transportohen pa vonese ne fermat e destinacionit ku ato do te qendrojne te pakten 30 dite perpara levizjeve te metejshme jashte fermes, perjashtuar rastet kur ato dergohen ne thertore.
ЧастI:/Part I:/Pjesa I:
Поле 1.8/Box reference 1.8: Посочва се кода на територията, както е дадено в част I на приложение I, на Регламент (ЕО) № 206/2010./provide the code of territory as appearing in Part I of Annex I of Regulation (EC) No 206/2010./Te vihet kodi i te territorit siç percaktohet ne Pjesen I te Aneksit I te Rregullores (KE) Nr. 206/2010.


 • Поле 1.13/Box reference 1.13: събирателният център, ако има такъв, трябва да отговаря на условията за одобрение, както е предвидено в част 5 от Приложение I на Регламент (ЕО) № 206/2010/the assembly centre, if any, must fulfill the conditions for it approval, as laid down in Part 5 of Annex I of Regulation (EC) No 206/2010/qendra e grumbullimit, nëse ka, duhet të plotësojnë kushtet për miratim, siç përcaktohet në Pjesën 5 të Aneksit I të Rregullores (KE) Nr 206/2010
 • Поле 1.15/Box reference 1.15: регистрационен номер (жп вагони или контейнери и камиони), номера на полетите (самолет) или име (кораб) трябва да бъдат предоставени. В случай на разтоварване и повторно товарене, изпращачът трябва да информира на ГИП на влизане в Албания/registration number (railway wagons or container and lorries), flight numbers (aircraft) or name (ship) is to be provided. In the case of unloading and reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the Albania/Numri i regjistrimit (vagone hekurudhor ose kontenier dhe kamion), numri i fluturimit (avion) ose emri (anije). Ne rast te shkarkimit dhe ringarkimit, importuesi duhet te lajmeroje PKK hyrese ne Shqiperi • Поле I.23/Box reference I.23: за контейнери или кутии, номерът на контейнера и номерът на пломбата (ако е приложимо) трябва да бъде включен /for containers or boxes, the container number and the seal number ( if applicable ) should be incluted./per konteinere ose kuti, numri i konteniereve dhe numri vulave (nese aplikohet) duhet te perfshihet.
 • Поле I.28/Box reference I.28: Идентификационна система: идентификация, която животното трябва да носи/Identification system: The animal must bear/Sistemi Identifikimit: Kafshet duhet te kene
 • индивидуален номер, който позволява проследяване на помещенията на произход. Посочва се начина за идентификация (марка, татуировки, жигосване, чип, транспондер)/an individual number which permits tracing of their premises of origin. Specify the identification system (such as tag, tattoos, brand, chip, transponder)/nje numer identifikimi personal, qe lejon te gjurmohet vend-origjina e tyre. Specifiko sistemin e identifikimit (te tille si etikete, tatuazh, markim, çip, transponder)

 • Ушна марка, която включва ISO код на страната износител. Индивидуалният номер трябва да позволява проследяване до помещенията на произход./an ear tag that includes the ISO code of the exporting country. The individual number must permit tracing of their premises of origin./ Nje etikete ne vesh qe perfshin kodin ISO te vendit eksportues. Numri i individit duhet të lejojnë gjetjen e lokaleve të tyre të origjinës. • Поле I.28/Box reference I.28: Видове, изберете от: " Bos ", "Bison" и "Bubalus", според случая.

Species, Select amongst "Bos", "Bison" and "Bubalus" as appropriate.

Speciet, Zgjidh ndermjet "Bos", "Bison" dhe "Buall" sipas perkatesise. • Поле I.28/Box reference I.28: Възраст: Дата на раждане (дата/месец/година)

Age: Date of birth ( dd/mm/yy )

Mosha: Data e lindjes (date/muaj/vit)


 • Поле I.28/Box reference I.28: Пол: ( М= мъжки, F= женски, C= кастриран)

Sex: ( M = male, F = female, C = castrated)

Seksi: ( M= mashkull, F= femer, C= kastruar)
Поле I.28/Box reference I.28:Порода:посочва се- чистопородни или кръстоска /Breed: Select purebred, crossbreed

Rraca: zgjidh rrace e paster, kryqezim
ЧастII:

Part II:

Pjesa II:(1) Излишното се зачертава/Keep as appropriate./Mbajini si duhet

(2) Само, ако животните са родени и непрекъснато отглеждани в страната или регион, категоризирани в съответствие с член 5 (2) от Регламент (ЕО) № 999/2001 като страна или регион с пренебрежим риск от СЕГ и са посочени като такива в Решение 2007/ 453/EC/Only if the animals were born and continuosly reared in a country or region categorised in accordance with Article 5(2) of Regulation (EC) No 999/2001 as a country or region posing a neglible BSE risk and listed as such in Decision 2007/453/EC/Vetëm nëse kafshët janë lindur dhe rriten në vazhdimësi në një vend apo rajon kategorizuar në perputhje me Nenin 5 (2) te Rregullores (EC)No 999/2001  si territor ose rajon qe paraqet një rrezik të papërfillshem te  BSE dhe eshte listuar si i tille  në Vendimin 2007/453/EC

(3) Само ако страната или региона на произход са категоризирани в съответствие с член 5 (2) от Регламент (ЕО) № 999/2001 като страна или регион с контролиран риск от СЕГ и са изброени като такива в Решение 2007/453/ЕC/Only if the country or region of origin is categorised in accordance with Article 5(2) of Regulation (EC) No 999/2001 as a country or region posing a controlled BSE risk and listed as such in Decision 2007/453/EC/Vetëm nëse vendi apo rajon i origjines eshte kategorizuar në perputhje me Nenin 5 (2) te Rregullores (EC)No 999/2001  si territor ose rajon qe paraqet një rrezik të kontrollueshem te  BSE dhe eshte listuar si i tille në Vendimin 2007/453/EC

(4) Само ако страната или региона на произход са категоризирани в съответствие с член 5 (2) от Регламент (ЕО) № 999/2001 като страна или регион с неопределен риск от СЕГ и са посочени като такива в Решение 2007/453/Е/Only if the country or region of origin is categorised in accordance with Article 5(2) of Regulation (EC) No 999/2001 as a country or region with undetermined BSE risk and listed as such in Decision 2007/453/EC/Vetëm nëse vendi apo rajon i origjines eshte kategorizuar në perputhje me Nenin 5 (2) te Rregullores (EC)No 999/2001  si territor ose rajon qe paraqet një rrezik të pamercaktuar te  BSE dhe eshte listuar si i tille në Vendimin 2007/453/EC

(5) Държава и код на територията, както е посочено в част 1 от приложение I към Регламент (ЕC) № 206/2010.Country and code of the territory as appearing in Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 206/2010. /Vendi dhe kodi i territorit te siç paraqiten ne Pjesen I te Aneksit I te Rregullores (KE) Nr 206/2010

(6) Официално свободни от туберкулоза / бруцелоза райони и стада, както е предвидено в приложение А към Директива 64/432/ЕЕC на Съвета и региони свободни от ензоотична левкоза по говедата и стада, както е предвидено в глава I на приложение D към Директива 64/432/EEC./Officially tuberculosis/brucellosis free regions and herds as laid down in Annex A to Council Directive 64/432/EEC; and enzootic-bovine-leukosis free regions and herds as laid down in Chapter I of Annex D to Directive 64/432/EEC./Zyrtarisht rajone dhe tufa te lira per Tuberkuloz/Bruceloze dhene ne Aneksin A te Direktives se Keshillit 64/432/EEC;dhe rajone dhe tufa te lira per Leukozen Enzotike te Gjedhit dhene ne Kapitullin I te Aneksit D te Direktives se Keshillit 64/432/EEC

(7) Само за територия, която, съгласно в колона 6 от Част I от Анекс I на Регламент (EC) No 206/2010 е с въвеждане II по отношение на туберкулоза, III за бруцелоза и/или Iva или IV b за ензоотична левкоза по говедата/Only for a territory that, in column 6 of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 206/2010, appears with the entry " II ", as regards tuberculosis, " III ", as regards brucellosis, and/or " IVa" or " IVb" as regards enzootic-bovine-leukosis./Vetem per nje territor qe, ne Kollonen 6 te pjeses I te Aneksit te I te Rregullores (KE) Nr 206/2010 , sic paraqitet ne hyrjen “II”, per sa i perket Tuberkulozin, “III” , per Brucelozen , dhe/ose “ IVa” ose “ IVb” per sa i perket leukozes enzotike te gjedhit.

(8) Изследванията са в съответствие с изискванията, които за съответното заболяване, са описани в Част 6 от Анекс I на Регламент (EC) No 206/2010 /Tests carried out in accordance with the protocols that, for the disease concerned, are described in Part 6 of the Annex I to Regulation (EC) No 206/2010 /Analizat e kryera sipas protokollit, qe per semundjet ne fjale, pershkruhen ne Pjesen 6 te Aneksit I te Rregullores (KE) Nr 206/2010(9) Тази маркировка трябва да е с формата на "L", дълга 13 см от ляво и 7 см в долната страна с 1 см дебелина на двете линии. Прилага се, като се използва техника, известна като "freeze-branding"./ This mark shall take the form of" L "having 13 cm in the left side and 7 cm in the bottom side with 1 cm of strength in both lines. It shall be applied using the technique known as 'freeze-branding'./Kjo shenje do te marre formen e “L” duke patur 13 cm ne anen e majte dhe 7 cm ne pjesen e poshtme me 1 cm ndermjet dy linjave. Kjo do te aplikohet nepermjet perdorimit te teknikes se njohur si 'freeze-branding'

(10) Допълнителни гаранции се дават, когато се изискват в колона 5"SG" от Част I на Анекс I на Регламент (EC) No 206/2010 с въвеждането „А”/ Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 206/2010, with the entry "A"/Garancite suplementare qe duhet te ofrohen ne Kollonen 5 ”SG” te Pjeses 1 te Aneksit I te Rregullores (KE) Nr 206/2010, ne hyrjen “A”.

Изследванията за син език и за епизоотична хеморагична болест са в съответствие с Част 6 н Анекс I от Регламент (EC) No 206/2010/Tests for Bluetongue and for Epizootic-haemorrhagic-disease in accordance with Part 6 of Annex I to Regulation (EC) No 206/2010./Testet per gjuhen blu dhe Hemoragjine Epizotike ne perputhje me Pjesen 6 te Aneksit I Rregullores (KE) Nr 206/2010.

(11) Дата на товарене. Вносът на тези животни не се допуска, когато животните са натоварени или преди датата на разрешението за износ на територията на Албания, посочено в клетки I.7 и I.8, или по време на период, в който са били приети ограничителни мерки от Албания срещу вноса на тези животни от тази територия./Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals were loaded either prior to the date of authorization for exportation to the Albania of the territory refered in Box I.7 and I.8,, or during a period where restrictive measures have been adopted by the Albania against imports of these animals from this territory./Data e ngarkimit. Importimi i ketyre kafsheve nuk lejohet kur kafshet ngarkohen ose para dates se autorizimit per eksportim te Shqiperise per territoret e referuar ne Kutine I.7 dhe Kutine I.8, ose gjate nje periudhe kur masat kufizuese jane pershtatur nga Shqiperia kunder importit te ketyre kafsheve nga ky territor.
Официален ветеринарен лекар:Official veterinarian

Veterineri zyrtar


Име (с главни букви)Name (in Capital letters):

Emri (me germa kapitale)Дата/Date: Data

Печат/Stamp Vula


Квалификация и длъжност/Qualification and title: Kualifikimi dhe titulli
Подпис/Signature: Firma :
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница