Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, противопожарно водоснабдяване и за всички другиДата09.04.2018
Размер25.03 Kb.
#64763

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски районОБЯВЯВА: инициатива на ”Бенковски Хилс” ЕООД

за водовземане на подземни води от ТК „Бенковски хилс - Бенковски”, предвиден за изграждане в с. Бенковски, общ. Аврен1. Цел на заявеното използване на водите:

Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, противопожарно водоснабдяване и за всички други цели

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтBG2G000000N019

Неогенски водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения
ЕКАТТЕ

Ново водовземно съоръжение – сондаж ТК „Бенковски Хилс - Бенковски” в имоти УПИ № IV- 11, землище на с. Бенковски, общ. Аврен

ЕКАТТЕ: 03811

4. Място на използване на водите, населено място


Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на в имоти УПИ № IV- кв. 11, с.Бенковски и за всички други цели (поливане на тревни площи, противопожарно водоснабдяване, захранване на басейн)

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво


Средноденонощен дебит: 1,56 л/с
Максимално водно количество: 2л/с

Максимално експлоатационно понижение: 1,93м

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.инж. СТЕФКА ГЕОРГИЕВА

За Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

съгл. Заповед №РД-626 от 13.08.2013г. на Министъра на околната среда и водите
Директор „ПР”: /инж. Д. Консулова/
Н-к отдел ”Р”: /инж. М. Петров/ Изготвил: /инж. Р. Несторова, гл. експерт ”Р”/. Ст. Балъкова, гл. експерт отдел „Р”

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница