Sant Bani Ashram Sanbornton, New Hampshire, usa превод Красимир Христов, 2003 Художник на корицата Димитър Трайчев Кратка биографиястраница1/17
Дата09.09.2016
Размер3.65 Mb.
#8628
ТипБиография
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
ОКЕАН OT ЛЮБОВ

Анураг Сагар на Кабир

Книгоиздателство ЗОГРАФ

______________________________________

ОКЕАН ОТ ЛЮБОВ

Анураг Сагар на Кабир

Книгоиздателство ЗОГРАФ
Океанът от Любов Анураг Сагар на Кабир

Второ, допълнено издание, 2005ISBN 954-15-0156-7

Книгоиздателство ЗОГРАФ

9000 Варна, бул. Княз Борис І №59
The Ocean of Love / The Anurag Sagar of Kabir

Published by:

Sant Bani Ashram

Sanbornton, New Hampshire, USA

© Превод - Красимир Христов, 2003

© Художник на корицата - Димитър Трайчев

© Кратка биография на Сант Аджаиб Сингх Джи - Ръсел Перкинс

Целта на издаването на „Океанът от Любов" (Анураг Сагар" на Кабир) е да се даде възможност на читателя да се запознае с тази пър-ва и основна книга в Учението на Светците или Пътят на Светците (Сант Мат). Книгата се разпространява без печалба и нейната цена

(6.67 лева) е образувана единствено от разходите по нейното от-

печатване. Работата по превода и корицата също е извършена без заплащане.
THE OCEAN OF LOVE

Translated and edited

under the direction of

Sant Ajaib Singh Ji

Anurag Sagar of Kabir

Zograph Publishing


This book is being distributed

no profit- no loss

and its price is formed

from the expenses

of its printing only.

The translation work

and the cover of the book

are also done free of charge.

5

5
Кабир и Дарам Дас

Откакто Всемогъщият Бог е започнал да идва в този свят във формата на Светци1, винаги е ставало така, че докато Светецът е жив, много малко хора се интересували от неговия живот: къде е бил роден, как е живял, какви качества е имал и защо е дошъл в този свят. Хората не се интересуват от тези неща, докато Светецът е жив. Но когато Светците напуснат този свят, тяхната невероятна сила и техните учения, които променят живота на много хора, повлияват на хората от света и само тогава - когато Светецът си е отишъл -хората от света започват да мислят за Светците и да ги следват. Ето защо историите на Светците са разказвани според разбирането на хората. Много е трудно да се намери повече за махатмите2 от миналото - за тяхното раждане, за мястото на раждане, за родителите им, за ранния период от живота им и т.н. Всичко, което е написано от хората за Великите Учители, е било написано много години след отминаването им от този свят. Затова съществуват раз-лични версии за живота на Кабир. Според повечето източници, Кабир Сахиб е бил роден през 1398 година в Бенарес и е починал през 1518 година, като живял 120 години.

Съществуват много различни истории за Кабир и за неговото въз-действие върху другите, някои от които са разказани във въведението към тази книга. Дарам Дас (последователят - гурмук3 и приемник на Кабир) бил много богат човек и обожавал идоли. Казва се, че веднъж, когато Дарам Дас извършвал своя ритуал, се появил Кабир и го попитал: „Какви са тези малки идоли? Ако големият идол е Бог, тогава какви са тези, малките?". След това Кабир изчезнал, оставяйки Дарам Дас да мисли над случилото се. По това време, разбира се, той не знаел, че появилият се е Кабир Сахиб.

За втори път Кабир се появил на Дарам Дас във формата на саду4. Дарам Дас и съпругата му седяли до огъня и Кабир казал: „Дарам Дас, ти си грешник." Жената на Дарам Дас не могла да понесе обвинението, зато-ва казала: „Как можеш да кажеш, че той е грешник! Ти си грешник!" То-гава Кабир Сахиб отвърнал: „Взри се в дървото, което изгаряш, и ще ви-диш какво в действителност правиш." Когато те погледнали, видели мно-го насекоми в дървото и Кабир Сахиб казал: „Вие изгаряте живи толкова много насекоми! Какво е това? Не извършвате ли грях?" След това той от-ново изчезнал и Дарам Дас разбрал истината за своето действие: „Аз съм голям грешник!"

Тъй като Дарам Дас бил добра душа, предана на Бог и търсел зна-нието на Бог, той си спомнил за човека, който го питал за идолите и осъз-нал, че днес е видял същия човек. Сега Дарам Дас силно се разкаял и си помислил, че ако жена му не беше изразила недоволството си към Кабир


6


6


Сахиб, той би могъл да получи знанието на Бог. Когато споделил това с жена си, тя казала: „Добре, мухите летят към захарта. Ти имаш тол-кова много пари. Ако извършваш някакъв вид яджна5 и обявиш, че ще даряваш различни неща на саду, тогава много саду ще дойдат. Възможно е този саду също да дойде и ти да можеш да говориш с него и да получиш от него знанието на Бог." И така, Дарам Дас извършил много яджна в Бенарес, но Кабир Сахиб не дошъл. Тогава Дарам Дас извършил яджна и на много други места, но Кабир Сахиб не се появил. По такъв начин той продължавал да изразходва парите си. Кабир Сахиб не се появил и по време на последната яджна на Дарам Дас, заради която Дарам Дас продал дори всичките си вещи.

И така, когато не могъл да види търсения от него саду, Дарам Дас си помислил: „Защо да се връщам у дома, след като изгубих всичко. По-добре ще бъде да сложа край на живота си." Той отишъл на брега на реката и тъкмо се канел да скочи в нея, когато се появил Кабир. И то-гава Дарам Дас докоснал нозете на Кабир и казал: „О, Боже! Ако бях Те срещнал преди, щях да Ти дам цялото богатство, което имах, вместо да го прахосвам в извършване на яджна." Кабир Сахиб отвърнал: „Това е под-ходящото време да дойдеш при мен. Ако беше дошъл при мен по-рано, когато притежаваше цялото това богатство, възможно беше да не станеш онова, което ще станеш сега."

Кабир Сахиб го посветил и - след като Кабир Сахиб напуснал тя-лото - Дарам Дас продължил да посвещава в Шабд Нам. Книгата „Анураг Сагар" представлява въпросите на Дарам Дас и отговорите на Кабир Сахиб на тези въпроси.Сант Аджаиб СингхДжи

1 Светец - с този термин Учителите на Сант Мат обозначават човек, достигнал
петата Област на Творението, Областта на Истината (Сач Канд или Сат Лок, първата
от четирите големи области от чист дух, като другите три са Алак, Агам и Анами —
Бог-Абсолют). Когато един Светец има пълномощията да свързва други души със
Звуковия Поток (наричан още Шабд или Нам), той също е и Учител или Гуру. Не е
задължително един Светец да бъде Учител. - б.пр.

2 Махатма — велика душа — б.пр.

3 Гурмук или Гурумук — най-преданият последовател на даден Светец, съвърше-
ният последовател; синоним на Светец - б.пр.

4 Саду - терминът притежава много значения, като на това място от текста е със
значение „странстващ монах, изхранващ се с милостиня". Тъй като е чужд термин, в
българския текст думата е използвана в една и съща форма — саду — и когато е в един-
ствено, и когато е в множествено число в английския текст, т.е. тя не получава окон-
чание за множествено число, както става това при българските думи — б.пр.

5 Яджна - жертвопринасяне - б.пр.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 9

1. Животът на Кабир 9

II. Анураг Сагар" 25

I. ПРОЛОГ 35

Призоваване 35

Мангалачаран: Възхвала на Милостта на Бог. 35

Белезите на един Влюбен 37

КойеМритак? 43

II. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО 56

1.ВНАЧАЛОТО 56

Въпрос относно Сътворяването 56

Какво беше в Началото 58

2. ПАДАНЕТО НА КАЛ 64

Предаността на Ниранджан и как Той придоби

Мансаровар и Празнотата 64

Как Ниранджан получи онова, от което се нуждаеше,

за да създаде Своята Вселена 67

В Мансаровар: Поглъщането на Адия от Ниранджан,

след като е привлечен от Нея: Проклятието на Сат Пуруш 76

3.СЪЗДАВАНЕТОНАПО-НИСКИТЕСВЕТОВЕ 82

Разбъркването на океана:

създаването на четиринадесетте скъпоценни камъни 85

Адия заповядва на Тримата Си Синове да създадат Вселената

Четирите видове създадени същества 89

Специално описание на сътворяването на света 114

4. ЧЕТИРИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТ 115

Как са разпределени 84-те лак 115

Разпознаване на душите от четирите видове на творението 120

5.КАЛУЛАВЯВКАПАНДЖИВА(ДУШИТЕ) 132

Кал създава един капан 132IIL ИДВАНЕТО НА КАБИР 143

1.ПРЕДИВЪПЛЪЩАВАНИЯТА 143

По Заповед на Сат Пуруш Кабир Сахиб

идва, за да пробужда душите; по пътя Той среща Ниранджан 143

2. В САТЮГА: Въплъщаването като СатСукрит 157

Историята на цар Дондал 158

Историята на Кемсари 158

3. В ТРЕТА ЮГА: Въплъщаването като Маниндер 165

Историята на Вичитра Бат в Ланка 167

Историята на Мандодари 168

Историята на Мадукар 172

4. В ДВАПАРЮГА: Въплъщаването като Карунамай 175

Идването на Карунамай през ТретатаЕпоха 175

Историята на царицата Индра Мати 177

Удивлението на Индра Мати - след като достига Сат Лок тя вижда

Карунамай и Сат Пуруш като Една и Съща Форма 193

Индра Мати моли да бъде доведен в Сат Лок

цар Чандра Виджай, нейния съпруг 195

Историята на Супах Сударшан 199

5. В КАЛИЮГА: Въплъщаването като Кабир 204

Историята за утвърждаването на храма на Джаганат. 209

Историята за утвърждаването на четирима Гуру 213

Историята на предишните раждания на Дарам Дас 215

Описанието на изпълняване на Арти 227

Описание на дванадесетте пътя 238

Дарам Дас Сахиб получава Даршан на НОТМ Същността 246

Появата (изявата) на Чудамани 248

Утвърждаване на Царството на Четиридесет и Двете Въплъщения 250IV. ИСТОРИЯТАНАБЪДЕЩЕТО 255

Началото на историята на бъдещето 255

Заповедите на Ниранджан до Неговите четирима пратеници 257

Описание на четиримата пратеници 260

Начините за предпазване от тези пратеници 270

Говорене забъдещето - различни теми 270

Възхвалата на Въплъщението на Над 275

Важността на Гуру 276

Начините на живот на Гуру и на последователя 288

ЕПИЛОГ 292

Знаците на душите, определени за Нам 292

Знанието за лотосовото тяло 293

Грехове и добродетели на ума 299

Характерът на Ниранджан 301

Знаците на Пътя, който дава Освобождение 302

Начините на Пътя 304

Качествата на отделилите се (отреклите се)отсвета 304

Качествата на семейните 306

Важността на Арти 307

Последиците от нехайството 309

Предпазливост. 310

Описание на Пармарт. 313

Край на Грант (свещеното писание) 316КРАТКА БИОГРАФИЯ НА САНТ АДЖАИБ СИНГХ ДЖИ...................... 318


9


9
Въведение І. Животът на Кабир

Както Сант Аджаиб Сингх посочва в предговора, живо-тът на Кабир се е изгубил в мъглите на легендата и е много трудно, от тази толкова отдалечена във времето точка от живо-та на Кабир, да се научат много твърдо установени факти за него. Въпреки това, съществуват определени елементи от жи-вота му, относно които преданията изглеждат единодушни и относно които можем да бъдем с основание сигурни.ВРЕМЕ И МЯСТО

Както Сант Джи1 спомена, обикновено се приема, че Ка-бир е живял от 1398 до 1518 година. Тези дати варират: в еди-ния случай се предполага, че животът на Кабир е протекъл от 1380 до 1440, а в другия - от 1440 до 1518. Обаче нито един от тези варианти не се базира на преданията, а те представляват спекулативни възстановявания на съвременни учени, които явно срещат трудност с извънредно дългия период от време на живота на Кабир. Но докато тази продължителност на живота изглежда дълга, дори що се отнася за духовни Учители, то случаят с Кабир не е единственият: винаги една малка част от святите хора на Индия са имали дълъг живот. Прочутият Трай-ланда Свами, който очевидно е живял в продължение на триста години в Бенарес в сравнително близък до нашето съвремие пе-риод, е един пример. Една от неговите последователки, Шанкари Май Джиу, родена през 1826 година, е била все още жива през 1946 година - и това е точно същата продължителност на живота

1

СантДжи - Сант Аджаиб Сингх Джи - б.пр.10 ВЪВЕДЕНИЕ

като тази на Кабир1.

Имах щастието да срещна Махариши Рагувачария, един широко известен йоги от Ришикеш, който на 90 години беше станал последовател на Сант Кирпал Сингх Джи. Срещнах Ра-гувачария два пъти - през 1965-а и през 1969-а година, когато той беше над 100 години и беше добре. Той почина през 1970 година, на 115 години, в пълен контрол на силите си; когато го срещнах година преди това, той изглеждаше във всяко едно отношение на един 65-годишен енергичен човек. Освен това, за неговия продължителен живот и рождената му дата знаеха стотици хора, тъй като беше прекарал в Ришикеш целия си живот.

Така че, няма причина да е невъзможно Кабир да е имал толкова дълъг живот; а тъй като преданията от ранни времена са се спряли на тези дати и нищо друго относно живота на Кабир не е в някаква степен по-малко необикновено, то изглежда до-пустимо те да бъдат приети.

Също има достатъчно основание да се твърди, че той е роден в Бенарес (тогава наричан Каши) и е прекарал там по-голямата част от живота си, като е починал в близкия град Магахар2.

СОЦИАЛНИ И РЕЛИГИОЗНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

He може със сигурност да се каже, че Кабир е бил мюсюл-манин по рождение и че е принадлежал към кастата джулаха. Ако трябва да бъдем точни, не се предполага мюсюлманите да са имали някаква каста; обаче за Индия тази представа почти1 Виж Автобиография на един йоги" („Autobiography of a Yogi") на
Парамаханса Йогананда, стр. 291-295, където има интересно описание на
Трайланда Свами; неговата възраст освен това е потвърждавана от много
очевидци. Докато тази книга се подготвяше за печат, „Бостън Глоуб" (9
февруари 1982 година) публикува некролога на Айк Уорд, роден в робство през
1862 година, починал от старост (без да е боледувал) на 120-годишна възраст.

2 Виж бележката на стр. 54 за Каши.

1.ЖИВОТЪТНАКАБИР 11

изчезва вследствие натиска на масовото приемане на исляма от по-нисшата каста хиндуисти, които в опитите си да избег-нат трудностите на по-нисшата каста, успяли единствено да пренесат със себе си тези трудности в исляма. Изглежда, че та-къв е бил случаят с джулаха, очевидно една шудра-каста3, която приела масово исляма между 12-и и 14-и век. Думата джулаха означава „тъкач" на персийски и членовете на кастата обикно-вено са тъкачи или фермери. Техният социален статус бил и е много нисък и приемането на исляма не ги издигнало нито в очите на хиндуистите, нито в очите на мюсюлманите.

От самото начало Кабир е бил определян като джула-ха. Всъщност, той сам се определя като такъв. Макар него-вите песни и неговата поезия да не са богати откъм автобио-графични данни („Анураг Сагар" определено разочарова в това отношение), информацията, която те съдържат е особено ценна и факт е, че Кабир от щастие, може би от радост, поз-волява на света да узнае, че той е джулаха:Аз съм от ниско потекло, моята каста е джулаха; Аз имам само едно преимущество и това е преимущест-вото наНам.4

Тъй като джулаха са били определяни като мюсюлмани и тъй като Кабир е едно ислямско име (всъщност, то е арабско и може да се намери в Корана), то не е нужно да се дискутира относно неговата религия. Относно религията на Кабир са се водили спорове, които са имали за основа факта, че неговото уче-ние е дадено изцяло в една „хиндуистка рамка" на обясняване. „Анураг Сагар " е един пример в това отношение: докато голяма част от поемата е посветена на оборване на хиндуистката тео-3 Шудра - четвъртата и най-низша каста според хиндуистката кастова система - б.пр.

4Songs of the Masters", p. 16. Тази песен е от „Granth Sahib", Gujari 2.

12 ВЪВЕДЕНИЕ

логия, то това е извършено отвътре - представите са обърнати надолу с главата, тъй да се каже, от някой, който ги познава от-вътре и който ги опровергава, като показва истината, която тези представи трябва да отразяват. В „Анураг Сагар " и общо в пое-зията на Кабир (макар много от песните да съдържат кратки загатвания за ислямските представи) има много малко ислям.

Има различни обяснения, като очевидно едно от тях е, че Кабир се е съобразявал с времето и обстоятелствата: повечето от хората в района, който обхващала неговата мисия, били хиндуисти и той искал да достигне до тях чрез собствения им религиозен език. Друго обяснение е, че нещата от „Анураг Сагар" са в сфери, където хиндуистката митология е много богата и действуващите лица и събитията от тази митология са послужили на поетическия гений на Кабир по начин, по който сравнително бедната ислямска религиозна традиция не би могла. И освен това, налице е фактът, че кастата джулаха получавала една много малка част от възможностите на ис-лямското образование: като цяло тази каста била и е негра-мотна и нейното образоване не е първостепенна задача на мюсюлманските книжовници. Както ще видим, учителят на Кабир бил хиндуист и съвременните хиндуисти обикновено смятат Кабир за хиндуистки Светец; всъщност, той се е пре-върнал в хиндуистко божество и негови идоли се намират в хиндуистките храмове - каква ирония на съдбата спрямо един Светец, който е отричал обожаването на идоли също тол-кова категорично, колкото всеки един от еврейските пророци. Неговите хиндуистки поклонници не отричат мюсюлманския му произход, но те или го игнорират, или не дават задоволително обяснение. Въпреки всичко, фактът, че един Светец - който бил не само мюсюлманин, а един необразован мюсюлманин от ниска каста - спечелил сърцата на хиндуистите и се е издигнал до такова високо положение между тях, е уникален в цялата история и красноречиво свидетелства за „невероятната сила",

1.ЖИВОТЪТНАКАБИР 13

за която споменава Сант Джи в своя предговор.

Родителите на Кабир, които присъстват в „Анураг Са-гар“, били Нима (майка му) и Ниру (баща му). Според самия Кабир, те не са били действителните му физически родители, тъй като неговото раждане било свързано с чудо; той обаче ги избрал (поради причини, които са обяснени в поемата), бил отгледан оттях като техен син, приел ограниченията на ниската им каста и научил от баща си занаята на тъкач. От писанията на Кабир става ясно, че неговата майка срещала големи трудности поради това, че бил Светец и то се подразбира, а и защото използвал в своето учение хиндуистките схващания:

Обезпокоена, майката на Кабир горчиво плачеше: „Как ще живее това дете, о, Боже? "... Кабир каза: „ Слушай, майко, Бог е единственият дарител за всички нас. " 6

[Майката на Кабир задава въпроса:]

Кой в нашето семейство се е молил някога на Рам? " 7

Когато пораснал, Кабир се оженил за Лой, която също била негова последователка, имал две деца - син на име Камал и дъщеря на име Камали - и печелил средствата си за препитание като тъкач. В „Анураг Сагар " не се споменава за Лой и Камали, но за Камал се говори в такъв контекст, че става ясно, че той е физически син на Кабир. Затова е много нелепо твърдението на някои хиндуистки поклонници на Кабир (намиращи за трудно да приемат концепцията за семеен човек - Светец), които твърдят, че Кабир не е бил женен. В Сант Мат пътя не е необикновено за един Учител да бъде семеен и тъй като Кабир е основателят на този път, то няма причина той да не е бил женен. Онези, които6 „Songs of the Masters ", „Granth Sahib ", Gujari 2.

7 Granth Sahib ", Bilaval 4.

14 ВЪВЕДЕНИЕ

поддържат горната версия (че Кабир не е бил семеен - б.пр.), смятат, че Лой и децата са били единствено последователи, но тъй като преданията ясно описват тримата в една крайно близка роднинска връзка с Кабир на основата на ежедневни домашни дейности, то е изключително неправдоподобно те да не са били неговото физическо семейство.

КАБИР И РАМАНАНДА

Анураг Сагар " твърди и СантМат традицията потвър-ждава, че Кабир е прото-Учителят или първият Светец, който се е спуснал направо от Бог четири пъти, по веднъж във всяка юга или времеви цикъл, основавайки всеки път линия на Учи-тели и неговото въплъщаване в сегашния времеви цикъл или Кали юга - т.е. животът на историческото лице Кабир - в този случай е само една част от неговата цялост. В „Анураг Сагар " Кабир дава по-големи или по-малки подробности за всяко едно от тези четири въплъщавания, както и за своята дейност преди въплъщаванията и неговото описание се приема от Сант Мат Учителите като недвусмислена и точна приблизителна картина на действия и събития, които в крайна сметка са твърде огромни по мащаб, за да влязат лесно в „рамката" на нашето езиково из-разяване и нашите умствени схващания. Описанието на Кабир на различните негови въплъщавания, подобно на многото дру ги части от поемата, е толкова истинско, колкото е възможно то да бъде, дава границите на обстановката, в която то е предадено и формира една основна и важна част от съвкупността от по-нятия и разкази, които съставляват устната традиция на Сант Max И Учителите, идвали след него, са приемали Кабир като основател на различните линии Учители.

Въпреки това, преданията твърдят и писанията на Ка-бир също посочват, че Кабир е получил посвещение от Гуру8 и че този Гуру е бил Рамананда. Това може да изглежда про-тиворечиво, но представлява един „основен камък" в Сант

1.ЖИВОТЪТНАКАБИР 15

Мат - всеки трябва „да седне в нозете на Учител" (всеки тряб-ва да има Учител - б.пр.). Както Исус е казал на Йоан Кръс-тител, когато последният с учудване го попитал защо е до-шъл при него: „По този начин подобава да изпълним съвсем онова, което е правилно."9 Ситуацията е точно аналогичната; и точно както от въпроса на Йоан се подразбира, че по-скоро той трябва да отиде при Исус, отколкото да бъде другояче, по същия начин преданията потвърждават, че накрая Кабир освободил Рамананда. Но все пак външно Кабир „седнал в нозете на Рамананда"10 и - в очите на света - му се подчинил. Сант Кирпал Сингх Джи пише:

Всички родени Светци, макар да са много малко на брой, идват в света с духовното знание още от своето раждане, но трябва заради уважение към етикета да приемат Учител. [„По този начин подобава да изпълним съвсем онова, което е пра-вилно."]. Кабир Сахиб, например, трябвало да приеме Шри Рамананда за свой Учител.11

Сант Аджаиб Сингх Джи коментира подробно връзката между Кабир и Рамананда така:

Кабир Сахиб е бил всемогъщ и дори да не беше приел никого за Гуру, това пак нямаше да има голямо значение. Но въпреки всичко той не нарушил ограниченията и традицията,8 Гуру - духовен Учител. С този термин Учителите на Сант Мат обозначават
човек, достигнал петата Област на Творението, Областта на Истината (Сач Канд
или Сат Лок). За да се разграничат от широкото и безразборно използване на
термина в света, те добавят пояснението „истински" - истински Гуру (истински
Учител).
(Истинското значение на този термин обаче не се покрива с духовния
статус на Рамананда, който е бил само един идолообожател).

Тъй като е чужд термин, в българския текст думата е използвана в една и съща форма - Гуру - и когато е в единствено, и когато е в множествено число в английския текст, т.е. тя не получава окончание за множествено число, както това става при българските думи - б.пр.9 „Евангелие според Матей", 3:15.

10 „Кабир седнал в нозете на Рамананда" означава, че Кабир приел Рамананда за
Учител — б.пр.

11 Kirpal Singh, „Godman ", p. 62

16 ВЪВЕДЕНИЕ

затова е приел Рамананда за свой Учител. Факт е обаче, че Рамананда бил освободен от Кабир Сахиб. Рамананда обо-жавал идоли и не притежавал никакво духовно знание. Хин-дуистите обаче го приемали за един много свят човек и освен това критикували Кабир Сахиб, че няма Учител или гуру, като казвали, че да се приеме мантра или посвещение от човек като него е грях. Кабир Сахиб бил един много мъдър махатма и разбрал, че ако приеме за свой Учител някой малък махатма, тогава тези хора не ще му вярват. Затова той трябвало да приеме за свой Учител някой, който е широко известен сред тези хора. Но тъй като Рамананда дори не искал да погледне мюсюлманин и защото Кабир бил роден в мюсюлманско семейство, то не можело да става и дума той да получи пос-вещение от Рамананда. Това било невъзможно за Кабир.

Всяка сутрин Рамананда отивал до реката Ганг. И така, тъй като Кабир искал да приеме Рамананда за свой Учител, той променил формата си и приел формата на малко дете. Той легнал там, откъдето Рамананда минавал на връщане. Било много тъмно и внезапно Рамананда стъпил върху детето. А Кабир, който бил това дете, започнал да плаче. Кой знае дали Рамананда наистина е стъпил върху Кабир Сахиб? Но въпреки това Кабир Сахиб искал да има някакво оправдание, за да заплаче; и така, той започнал да плаче. Рамананда бил много изплашен и казал нещо такова: „О, Божи човече, повтаряй „Бог", о, Божи човече, повтаряй „Бог". Кабир Сахиб обаче про-дължавал да плаче. И Рамананда отново казал това: „О, Божи човече, повтаряй „Бог". След товаРамананда се върнал в къщи, а Кабир Сахиб изчезнал от това място.

След това Кабир Сахиб започнал да говори на хората: „Моят Учител е Рамананда, аз получих посвещение от него." Хиндуистите били много обезпокоени от Рамананда и отишли при него, като му казали: „Имаш хиляди последователи из-между хиндуистите, но въпреки това си алчен за още. Защо

1. ЖИВОТЪТ НА КАБИР 17

направи този мюсюлманин свой последовател?" В онези дни хората много вярвали в кастовото деление. И така, Рамананда отвърнал: „Кой казва, че той е мой последовател? Не познавам никакъв Кабир и не съм давал посвещение на никакъв Кабир." Всички хиндуисти отишли при Кабир Сахиб и му казали: „Ела с нас при Рамананда. Ти казваш, че той е твой Учител, но Рамананда отрича това. Ела с нас." Кабир отишъл в дома на Рамананда. В това време Рамананда обожавал един идол на бог Вишну. Тъй като не обичал да гледа лицата на мюсюлманите, той имал една завеса и Кабир седял от другата страна на за-весата. Рамананда си играел с идола и накрая поставил коро-ната на главата на идола, но забравил да постави огърлицата на шията му. Тогава той много се притеснил какво да направи, защото ако снемел короната от главата, това означавало неува-жение, а нямало друг начин да бъде поставена огърлицата на шията. Кабир Сахиб, който бил съзнателен за всичко, казал: „Учителю, Гуру Джи, защо си така притеснен? Просто откачи огърлицата и след това отново я закачи, тогава ще можеш да я поставиш около шията." Когато Рамананда видял, че Кабир Сахиб седи от другата страна на завесата и не може дори да го вижда, той си помислил: „Как той научи за моя проблем? И той разреши моя проблем!" Той бил много изненадан. И така, той заговорил с Кабир и казал: „Кога те посветих?" Кабир Сахиб му напомнил за случката и му казал: „Ти стъпи върху мен и ми каза да повтарям това, затова аз го повтарям и ти си моят Учител."

И така, Рамананда казал: „Това беше дете, ти обаче си Кабир." Кабир казал: „Ако искаш да стана дете, аз мога да ти покажа. В този момент аз пак мога да се променя в дете и мога да ти покажа, че аз съм същото нещо." Когато Рамананда научил всичко това, той казал: „Щом си съзнателен за всичко, тогава защо е тази завеса между теб и мен? Махни завесата." И така, след това Кабир Сахиб освободил Рамананда.

18 ВЪВЕДЕНИЕ

Макар че Рамананда получил много от Кабир, той въп-реки това бил увлечен от всички онези практики, които из-вършвал- обредите, ритуалите и идолообожанието. Веднъж Рамананда изпълнявал церемония, в която сготвената от тях голямо количество хубава храна те раздавали на хората с ду-мите: „Това отива при нашите бащи и праотци, които са по-чинали и живеят в небесата (рая)." Заради тази церемония Рамананда изпратил всичките си последователи, включително и Кабир Сахиб, в селото за мляко, с което да направят оризов пудинг и други неща. И така, Кабир Сахиб също отишъл и там видял една мъртва крава. Той започнал насила да тъпче храна в устата на тази мъртва крава. Тъй като била мъртва, тя не можела сама да яде. Той обаче бутал храната в устата й, използвайки пръчка. Той започнал да я дои. Но кравата била мъртва, как било възможно тя да дава мляко? Когато видяли Кабир да прави това, другите последователи отишли при Рамананда и му го съобщили. Рамананда повикал Кабир, смъмрил го и казал: „О, човече, мъртвата крава не може да яде храна и не може дава мляко." Кабир Сахиб казал: „Гуру Джи, сигурен ли сте, че мъртвата крава не може да яде нищо или да дава нещо?" Рамананда казал: „Да, това със сигурност е така." Тогава Кабир казал: „Добре, как тогава сте сигурни, че храната, която давате на другите хора с думите „това ще отиде при вашите бащи, които живеят в небесата" наистина ще свърши работа?" Рамананда въобще не могъл да отговори. Кабир Сахиб направил това просто за да даде урок на Рама-нанда, защото бил си наумил да освободи Рамананда.12

КАБИР И НЕГОВИТЕ СЪВРЕМЕННИЦИ

Кабир оказал изключително силно влияние върху своите съвременници. Съществуват много разкази за неговата сила,12

Ajaib Singh - „Streams in the Desert" - p. 381.1.ЖИВОТЪТНАКАБИР 19

неговатапроницателностиразличнитестранинанеговатанеобик-новена личност, включително неговата честност, непресторена смиреност, пълно уповаване на Бог, състрадателност и открове-ност. Баба Саван Сингх, след като бил възхваляван от мнозина за извършването на едно чудо, разказал следната история, която акцентира върху човешката страна от характера на този най-висш от Светците, без да смалява неговото величие:

Хората приписват тази случка на моите чудотворни сили. Тя просто е същото, което се случило веднъж с Кабир Сахиб. Пандитите, псевдо-светците и добре образованите хора завиждали на Кабир Сахиб. Вследствие на това, те обявили в целия град, че на определен ден ще има бандара (религиозно събиране и угощение) у Кабир. Самият Кабир Сахиб научил за тази хитрост предишната вечер. Как би могъл Той да нахрани хиляди хора? [Той, разбира се, бил много беден.] Той напуснал мястото, където живеел вечерта и се скрил в джунглата, като останал там до следващия ден. От мястото, където се бил скрил, на следващия ден Той успял да види как хората се връщали от Неговия дом и всички те отбелязвали: „Добре направено, Кабир! Каква вкусна храна си осигурил за саду!"

Кабир Сахиб не знаел какво означава това... Той се върнал вкъщи и Неговото семейство Му казало: „Е, ти бе­me тук през цялото време и сам нахрани всички хора." Ка-бир Сахиб веднага разбрал, че всичко това било милостта и благословията на Върховния Баща. [Казва се, че Кабир въз-кликнал: „Не Кабир направи това, Кабир не би могъл да го направи, Кабир не е в състояние да го направи; Бог е Онзи, Който го е извършил и заслугата е отишла при Кабир!"]

Същото е и с тази случка. Светците винаги са във Во-лята наБог.13

13 Цитирано от Рай Сахиб Мунши Рам (Rai Sahib Munshi Ram, „With the Three Masters", Vol. 2, pp. 184-85.).

20 ВЪВЕДЕНИЕ

Сант Кирпал Сингх разказваше една чудесна история, която показва както силата на Кабир, така и неговия хумор, и неговата мъдрост. По времето на Кабир Сахиб имало един пандит, т.е. религиозен учител. Неговата история е записана в свещените писания и тя разказва как той изучил обстойно свещените и другите книги, и станал най-учения човек в район с радиус от няколко мили, заради което той нарекъл себе си Сарбаджет, което означава „човек, който е победил всички". Щом завършил своето учене, той се върнал в къщата на майка си. Тя била последовател на Кабир Сахиб и той й казал: „Майко, аз станах Сарбаджет; отсега нататък трябва да ме наричаш така." Тя отвърнала: „Ще те наричам така, ако можеш да надвиеш по знание Кабир Сахиб." Светското знание често стимулира гордостта. И като взел безгрижно книгите си, пандитът казал: „О, това е нищо". След което тръгнал към скромното жилище на Кабир Сахиб.

Кабир Сахиб казал на младия човек: „Е, Пандит Джи, какво си донесъл тук?" Гордият пандит отвърнал: „Аз съм Сарбаджет и съм дошъл да те надвия по знание." Кабир Сахиб му се усмихнал и казал: „Не искам да споря по този въпрос, затова просто запиши, че Сарбаджет е спечелил, а Кабир е загубил и аз ще се подпиша под това." Пандитът бил много доволен, че Кабир се предал толкова лесно; той бързо написал думите и дал на Кабир да го подпише. Той се върнал у тях и размахвайки победоносно листа пред майка си, казал: „Сега ще трябва да ме наричаш Сарбаджет, защото Кабир Сахиб призна това." Тя взела хартията и прочела на глас: „Сарбаджет загуби, а Кабир спечели." Не можейки да повярва, пандитът прочел текста сам и казал: „Как е възможно? Трябва да има някаква грешка. Ще се върна при Кабир Сахиб." Щом пристигнал в къщата на Светеца, той избърборил: „Махарадж, направил съм малка грешка, затова искам отново да напиша текста." Кабир на драго сърце се съгласил и подписал новия текст. Когато

1. ЖИВОТЪТ НА КАБИР 21

пандитът се върнал у тях, майка му прочела листа и казала: „Но тук все още пише: „Сарбаджет загуби, а Кабир спечели." Обладан от безсилие, пандитът изкрещял: „Пак ще отида при Кабир!" и бързо излязъл. Всички велики Учители спазват пра-вилото никога да не омаловажават или да подценяват един човек, а с любов те карат хората да разберат. Ако човек дори тогава не се вслуша, те ще разширят сферата на действие като лекар, който ще направи всичко най-добро според силите си за излекуване на един тумор, дори ако това означава прибягване до хирургическа намеса. И така, с голяма доброта Кабир Сахиб подчертал пред пандита: „Как е възможно твоят ум и моят ум да станат едно? Аз говоря онова, което съм видял, а ти казваш онова, което си прочел от написаното на хартия."14

Сант Аджаиб Сингх разказва една кратка история, коя-то е много поучителна:

По времето на Кабир Сахиб, веднъж до брега на Ганг се къпел един човек от низша каста и край него минал един пандит. Случило се така, че една водна капка от тялото на къпещия се докоснала тялото на пандита и той много се разтревожил, защото сметнал, че е омърсен. Кабир Сахиб обаче с голяма любов му казал: „О, брамин, ти също си бил роден от жена. Как можеш да бъдеш наричан брамин, когато шудра идват в света от същото място и ние с теб сме били родени по един и същи начин? Как можеш да казваш, че ти и аз сме различни? Ти имаш кръв и ние имаме същата кръв!" Така Кабир с голяма любов му обяснил, че всички хора са еднакви.15

Революционни мнения като тези са направили Кабир скъп за такива съвременни индийски мечтатели като Махатма Ганди и Рабиндранат Тагор, но са имали противоположен

14 Kirpal Singh, „The Jewel of Infinite Value", Sat Sandesh, Vol. 3, No. 10, pp. 4-5.

15 Ajaib Singh, „Streams in the Desert", p. 174.

22 ВЪВЕДЕНИЕ

ефект по негово време. И хиндуисткото общество със своето кастово съзнание, и официалната мюсюлманска религиозна система с ужас гледали самонадеяния джулаха; и Кабир бил преследван много пъти - на първо място от императора Си-кандер Лоди. Той бил давен в Ганг, окован с вериги в лодка, пълна с камъни, но бил спасен или благодарение на чудо в по-следната минута, или възвърнал живота си, след като умрял. Кабир бил горен жив, но пак оцелял; бил вързан и хвърлен пред слон, но слонът отказал да го докосне. Тези разкази са част от писанията, но, разбира се, не могат да се проверят. Все пак, учението на Кабир и неговите действия са го поставяли в конфликт с властта и вероятно, евентуално преследване е било неизбежно. Не е възможно зад оцеляването след такова преследване, благодарение или на божествената намеса, или вследствие възвръщане на живота след смърт, да не стоят реални събития. Във всеки случай, оцеляването на Кабир е засвидетелствано добре, както и неговата смърт в Магахар в една напреднала възраст.

Най-ранното писмено споменаване за Кабир извън Сант Мат литературата е в „Бакта Мала", една поема за живота на различни Светци, чийто автор е Набда Дас около 1600-та година (80 години след живота на Кабир). Ето едно много интересно и точно резюме на неговите действия, както те са изглеждали отвън:

Кабир отказвал да приеме кастовите различия или да признае авторитета на Шестте хиндуистки философски шко-ли; ...той поддържал мнението, че религия, в която няма бакти (любяща преданост къмБог) не е религия въобще и че аскетизмът, постенето и даването на милостиня нямат стойност, ако не са придружавани от баджан [медитация]. Посредством рамани, шабд и саки (различни видове песни) той давал религиозни ука-зания както на хиндуистите, така и на мохамеданите. Той нямал предпочитание нито към едната, нито към другата религия,

1. ЖИВОТЪТ НА КАБИР 23

а давал учението, което било ценено високо и посрещано с благодарност от последователите и от двете религии. Той изра-зявал своето мнение открито и безстрашно, и никога не го под-чинявал на онези, които го слушали.


Каталог: 01-Bulgarian -> 14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Биография на един йогин Парамаханса Йогананда Предговор
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга първа платон елевсинските мистерии Младостта на Платон и смъртта на Сократ
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> К. Г. Юнг Автобиография спомени, сънища, размисли Записани и издадени от Аниела Яфе Подготвената съвместно от Юнг и Аниела Яфе автобиография
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Уолдън или Живот в гората Хенрих Дейвид Торо
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Вестителите на зората барбара Марчиняк
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Живот без принцип хенри Дейвид Торо Избрани произведения
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Образи и символи Размисли върху магическо-религиозната символика
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Писма на елена рьорих 1929 – 1932 Том 2 Един уникален по съдържанието си труд
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Митът за вечното завръщане Архетипи и повторение
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга трета от библиотека „Вечност" представлява подбор от две произведения на големия френски спиритуалист и философ Жан Приор „Аурата на безсмъртното тяло"


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница