Сатирический модус человека и мира (на материале творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина)Дата22.07.2017
Размер66.37 Kb.
ТипАвтореферат
Дисертации:
Сатирический модус человека и мира (на материале творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина).

 1. Автореферат диссертации, 1992 г. МГУ – Москва (Россия). – 21.


Мистиката в творби на българския символизъм.

 1. Автореферат на дисертацията за присъждане на научна степен „Доктор на философските науки”. С., 2006. – 71.Монографии:
 1. Българска митологична проза. Монография. София, 1999. – 188.


 2. Текст и памет. Изд. „Фабер”, В. Търново, 2003. – 224.

 3. Евангелието в литературата на българския модернизъм. Изд. „Фабер”, В. Търново, 2005. – 326.

 4. Йордан Радичков: между нагледа и мита. Академич. изд. „Марин Дринов”, С., 2006. – 250.

 5. Unio mystica и българският символизъм. Монография. Издат. „За буквите – О писменехь”, София, 2008. – 438.

 6. Емануил Попдимитров. Поезия и философия. Изд. „Ан-Ди”. С., 2010. – 238.

Студии и статии (в страната):
 1. Поетика на орнамента в стила на Йордан Радичков. – В: Епископ-Константинови четения 1. Изд. „Константин Преславски”, Шумен, 1994, 209–220.

 2. За библейския дискурс в поезията на Яворов. – В: Епископ-Константинови четения 2. Изд. „Константин Преславски”, Шумен, 1995, 121–127.

 3. Диалогичност между два утопични модела. – В: Никола Вапцаров. Нови изследвания. Сборник от доклади. Изд. ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 1995, 194–201.

 4. Светослав Минков. „Голем”-изацията като сатиричен похват. – Литературна мисъл, 1995–1996 / № 1, 140–147.

 5. Кадаврите (cadavres exquis) в поезията на Константин Павлов. – В: Епископ-Константинови четения 3. Шумен, 1996, 308–315.

 6. Лирическият цикъл – начин на концептиране. – В: Кирил Христов. Нови изследвания. Шумен, 1997, 86–92.

 7. За пародията-демитологизация в „Преди да се родя. И след това” на Ивайло Петров. – В: Сборник научни трудове. Част I, ВВУАПВО „П. Волов”. Шумен, 1998, 228–235.

 8. Геометричната фигура в българския модернизъм. – В: Западноевропейският модернизъм и славянските литератури (краят на ХIХ – началото на ХХ век и 20-те години). Унив. изд., В. Търново, 1999, 581­–590.

 9. „Хитър Петър” на Георги Марковски: интертекстуалност и аксиология. – В: Юбилейна научна конференция „25 години Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 30. Х – 1. ХІ. 1996. Доклади. Шумен, 2000, 153–160.

 10. Идентификацията на „родното” („Родината”) в поезията на бесарабските българи. – В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том седми. В. Търново, 2000, 531–540.

 11. Екзистенциален избор – чужденец („Старецът и вълците” и „Обладаване” на Юлия Кръстева). В съавт. с доктор. Валентина Цветкова. – В: Епископ-Константинови четения 6–7. Шумен, 2002, 177–189.

 12. Българските „хумористични истории”. – В: Воля за облик. Юбилеен сборник в чест на проф. Симеон Янев. С., 2002, 288–304.

 13. Историографски митове и литература (Романът на Антон Дончев „Време разделно”). – В: История. Истории. Наративи” (Българската историческа проза от втората половина на ХХ век). Изд. „Фабер”, Велико Търново, 2002, 128–135.

 14. „Женската” тишина и маскулинизмът. В два романа на българския постмодернизъм. – В: Българската литература: история и съвременност. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, 202–212.

 15. Читателят в стратегията на разказване. Новелата „Дърворезачка” на Йордан Радичков. – Любословие, Т. 4. Шумен, 2003, 71–80.

 16. Документът фетиш. – В: Извор. Текст. Документ. Епископ-Константинови четения 8. Шумен, 2003, 172–179.

 17. Диалози на другостта: българската литература от 90-те години на ХХ век. – Любословие, Т. 5. Шумен, 2004, 3–18.

 18. Религиозно-философски мотиви от учението на Л. Н. Толстой в творбите на Йордан Ковачев и Петко Топалов. – В: Светът на руската литература и култура, Шумен, 2005, 135–146.

 19. „Песен на песните” на Теодор Траянов в екзистенциално-религиозен диалог с философията на Сьорен Киркегор. – Философски алтернативи, 5 / 2006, 110–117.

 20. Книга на Иова и две творби на българския модернизъм. – Любословие, Т. 7. Шумен, 2006, 67–82.

 21. „Лазар и Исус” на Емилиян Станев: семантика на оптичното. – В: Писател български. 100 години от рождението на Емилиян Станев. ЛИК, София, 2007, 177–187.

 22. Мотиви на окултната и християнската мистика в ранната лирика на Емануил Попдимитров. – В: Годишник на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Фил. фак., Т. 5 / 2007, 27–34.

 23. „Лазар и Исус” от 70-те (холизъм или прагматизъм). – В: Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Изследвания. Архив. Спомени. Изд. на ВТУ, В. Търново, 2008, 259–267.

 24. Мистичният „Аз” – Иисус Христос в поемата на Емануил Попдимитров „Преображение”. – В: Емануил Попдимитров – критически прочити. Сборник по случай 120 години от рождението на твореца. Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, С., 2007, 74–84.

 25. „Златни ниви и бойни полета” на Емануил Попдимитров: притчата и документът. – В: Войната и литературата. Изд. на ШУ, Шумен. – Под печат.

 26. Диалогът „свое” – „чуждо” в прозата на Димитър Димов. – В: Кирилицата в духовността на европейската информационна цивилизация. Изд. „За буквите – О’ писменехь”, София, 2008, 192–200.

 27. Поезията на Константин Павлов: Азът в ситуацията на екзистенциална фрустрация. – В: Антитоталитарната литература. Изд. център «Боян Пенев», София, 2009, 237–246.

 28. За „блоковото писане” (по литературно-критически материал върху романите на Димитър Димов). – Конф., окт., 2009. – Под печат.

 29. Болестното и мотивът за «вгражадането» в бригадирската социалистическа поезия. – В: Соцреализмът. Топоси и утопии. Изд. на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Филол. фак, окт., 2009. – Под печат.

 30. Концепцията за изкуството на Иван Грозев от страниците на сп. «Хиперион». – В: Критическото наследство на българския модернизъм. – Под печат.

 31. Тартуско-Московската школа и пробивът в българското марксическо литературознание. – Под печат

 32. Метафори на желанието в поезията на Христо Фотев. – В: Изящная словесность как высшая форма проявления свободы. Варна. – под печат

 33. „Libertas docendi et libertas disputandi” или Свободата на Университета означава свобода на диспута – Семинар в Кюстендил, 2 – 4 юни, 2010. – Под печат.

 34. Строителят. – В: Български концепти. В. Търново, 2010. – Под печат.

Студии и статии (в чужбина):На български език

 1. Проблемите на екзистенцията – поетика на състоянията (по материал от бесарабската лирика). – В: Науковий вiсник Iзмаiльського держ. пед. iнституту. Вип. 7. Iзмаiл (Украiна), 1999, 37–46.

 2. Притчата за Сеяча у класика на българския разказ Йордан Йовков. – В: Духовно-нравственная культура России и Болгарии: православное наследие. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. VІІІ Славянский научный Собор „Урал. Православие. Культура”. Вып. ІІ, Ч. 1. / Челяб. Гос. акад. культуры и исусств. Челябинск, 2010, 137–146.


На руски език

37. Фигура мастера в современной болгарской прозе. – Мировое древо. The world tree (В честь 80-тилетию Е. М. Мелетинского). Москва, 1998, 258–266. 1. Музыкальная тема в литературе болгарского авангарда. – Studia Litteraria Polono-Slavica, 5. SOW, Warszawa, 2000, 219–228.

 2. Литературные архетипы в болгарской мифологической прозе (Поиски архетипических ситуаций в фольклоре и создание „новых мифов”). – Славяноведение, № 6. РАН, Москва, 2000, 37–45.

 3. Мотив болезни и мотив «вмурования» в бригадирской социалистической поэзии. – Studia Litteraria Polono-Slavica, 6: Morbus, medikamentum et sanus. Choroba, lek i zdrowie. Болезнь, лекарство и здоровье. І S PAN, SOW, Warszawa 2001, 365–397.

 4. Создание библиографии публикаций по истории Болгарии периода Первой мировой войны. – В: Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности. Москва, „Наука”, 2008, 99–102.

 5. Путевые заметки Йордана Радичкова о Сибири, „Неосвященные дворы”. –http://www.newruslit.ru/culture/obraz-rossii-v-bolgarii.-obraz-bolgarii-v-rossii.-sbornik-statei.-spb.-sofiya-2010.-internet-versiya.


На руски, полски и английски език:

 1. Внутренний – Внешний, Wewnetrzny – Zewnetrzny, Internal – External – Идеи в России / Ideas in Russia / Idee w Rosji. Tom 4. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod redakcja Andrzeja de Lazari. Lodz (PL), 2001, 66–72.

 2. Смех / Smiech / Laughter. – В: Идеи в России / Ideas in Russia / Idee w Rosji. Tom 4. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod redakcja Justyny Kurczak. Lodz PL, 2007, 288–294.


На хърватски език:

 1. Feministicki projekt u bugarskoj postmodernistickoj knjizevnosti. – Knjizevna smotra: Knjizevnost u tranziciji. Broj 124–125 (2–3). Zagreb, 2002, 119–126.

 2. „Voda” u aranzmanu secesijske lirike bugarskog simbolista Emanuila Popdimitrova. – Knjizevna smotra, Voda: nacrt za jednu enciklopediju. Broj 145 (3), Zagreb, XXXІX / 2007, 57–61.

На чешки език:

 1. Bulharska literatura 90. rokov minuleho storocia v osvojovani si postmoderneho priestoru. – Opera Slavica, XVІ, 1. Presov (Slovakija), 2006, 27–36.

Учебна литература:

48. Примерни въпроси за тестове за приемни изпити по български език и българска литература... (в съавторство с П. Парижков, А. Тодорова, С. Коларов). – В: Примерни въпроси за кандидатстудентски тестове. Изд. на СВУБИТ, С., 2007, 7–165.

Преводи:


49. Мелетински, Елеазар. Поетика на мита. Превод от руски Цветанка Георгиева. Издателска къща „Христо Ботев”. София, 1995. – 550.

 1. Вайнщейн О. Дерида и Платон: деконструкция на логоса. Превод от руски Цветана Георгиева. – Литературата, бр. 16. С., 2002, 26–69.

Рецензии: 1. „Мировое древо” („The World Tree”) – Международен журнал по теория и история на световната култура. Рецензия. – Литературата, кн. 2 / 1995, София, 253–356.

 2. Времето, пътят и смъртта, предпочитани от шуменските поети (Рецензия за сборника „Златоструй”). – В-к „Шуменска заря”, бр. 138, 19.07.2001 (Литературно приложение „Тича”), с. 16.

Портрети:

 1. Доц. Николай Димков на 60 години. – Българистика и българисти, 1997 / № 3. София, 34–35.

 2. Виталност и диалогичност с поколенията (Проф. Розалия Ликова на 75 години). – Любословие, Т.2. Шумен, 1997, 162–164.

 3. Елеазар М. Мелетински: „Имах изключителна съдба...”. Интервю. – Страница, 1999 / № 2, Пловдив, 64–67.

 4. Уроци при Мелетински (Аудитория на векa). – Литературата, С., 1999, кн. 2, 175-186.

 5. Да поздравим юбиляра! Професор Симеон Янев навърши 60 години. – Любословие, Т. 4. Шумен, 2003, 147–149.

Разни:


 1. Сътрудничеството ще продължи. – в. „Придунайские вести” (г. Измаил – Украина), бр. 2 / 05.01.1999, с. 3.
 2. Българските мисловни модели за време. (От рубриката „Краевековие”, на приложение „Тича”. – „Шуменска заря”, бр. 92, 11.05.2000.Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница