Сбалбб перник” еоод гр. Перник 2307, обл. Перник, местност «Голо Бърдо»Дата28.10.2018
Размер178.5 Kb.
СБАЛББ ПЕРНИК” ЕООД

гр. Перник 2307, обл. Перник, местност «Голо Бърдо» тел.: 0884 999636;

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ НА «СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ПЕРНИК» ЕООД ”

УТВЪРДИЛ:

/ д-р Александър Александров /

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Публична покана

2. Приложение към Публичната покана

3. Приложение № 1 – Основни данни за кандидата

4.Приложение № 2 – Ценова оферта

5. Приложение № 3

а - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП

б - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП

в - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

6. Приложение № 4 - Списък на подизпълнителите

7. Приложение № 5 - Декларация от за съгласие за участие като подизпълнител

8. Приложение № 6- Срок на изпълнение

9. Приложение № 7 – Декларация от участниците, че са запознати с всички условия на поръчката и се задължават да ги спазват

10. Приложение №8 – Декларация за собствени и/или наети специализирани транспортни средства

11. Приложение №9 - Проекто-договор за възлагане на обществена поръчка.Приложение към Публична покана

„Описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението”I. Предмет на обществената поръчка:

Доставка на готова храна за пациентите на «Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Перник» ЕООД“


ІІ. Наименование и адрес на възложителя:

«Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Перник» ЕООД, гр. Перник 2307, местност “Голо Бърдо” .


ІІI. Описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението: Доставка на готова храна за пациентите на «СБАЛББ Перник»ЕООД. Цените трябва да бъдат посочвани с ДДС. Предлаганата цена е за един храноден, в която се включват всички разходи по доставката /транспортни и надценка/ до лечебното заведение. Цената на хляба трябва да е включена също в цената на храната за целия срок на договора. Храната трябва да се доставя ежедневно / два пъти на ден/ - обед и вечеря. Порциите трябва да са съобразени с дневните норми на прием на хранене и специфичните потребности на хранещите се. Едното от ястията задължително е месно /пилешко, телешко, свинско или др./, а другото – постно. Храната трябва да се приготвя в деня на доставката. Тя трябва да бъде доставена непосредствено преди сервирането и. Обедът започва да се сервира в 11:45 , а вечерята в 17:15 часа.

В края на всеки месец, Изпълнителя на поръчката е длъжен да представи меню за следващия месец, за утвърждаване. Конкретния брой болни за всяка ежедневна доставка ще се заявява предварително. Изпълнителят следва да съхранява и предоставя при необходимост документи за произход на вложените в храната продукти, както и контролна порция за срок от 36 часа. Изпълнителят се задължава да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни, да гарантира подмяна на приготвената храна при констатирани отклонения от качеството.


IV. Срокове за изпълнение:

С избраният Изпълнител ще се сключи договор за срок от 1 /една/ година.


V. Срок за плащане:

Срока за плащане е разсрочен, съгласно сключеният договор, след представяне на фактура от изпълнителя. При определяне на срока на плащане, същият трябва да е съобразен с чл.303а от ТЗ, но не по-кратък от 30 дни.


. Критерий за оценка:

Критерият за възлагане на обществената поръчка е „най-ниска предложена цена“ с включено ДДС,

като на І-во място се класира предложението с най-ниска цена за един храноден, с включено ДДС, а на следващите места по низходящ ред се класират останалите ценови предложения с включено ДДС.


VІІ. Срок за валидност на офертите: минимум 90 дни от датата на изтичане срока за получаване на офертите.
VIІІ. Изисквания за участие:

 1. Подаване на оферта в посочения от възложителя срок.

 2. Офертите се представят като писмено предложение, изготвено в отговор на поканата на Възложителя.

 3. Офертите трябва да съдържат следната информация:

3.1. Данни за лицето, което прави предложението, включително координати за връзка, телефон, факс, адрес, представляващ и координатор за изпълнението; Приложение №1

3.2. Ценова оферта - Приложение №2;

3.3. Декларация, че участникът приема условията на проекта на договора; Парафиран проект на договора Приложение №9;

3.4. Декларации по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП – Приложение №3-а,б,в;

3.5. Декларация за наличие/липса на подизпълнител. При наличие на

подизпълнители списък на подизпълнителите Приложение №4 и

Декларация от за съгласие за участие като подизпълнител Приложение № 5

3.6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние: Заверено копие на последния Финансов отчет, заверен от експерт-счетоводител, в случаите предвидени в ЗСч. При новорегистрирани дружества, такива документи не се изискват.

3.7. Доказателства за технически възможности:


 • декларация за собствени и/или наети специализирани транспортни средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти /доказано с Удостоверение за вписване в регистъра от РЗИ или Областна Дирекция „Безопасност на храните“ /; (Приложение № 8);

Задължително изискване:

Да притежава минимум едно собствено и/или наето специализирано транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти /доказано с Удостоверение за вписване в регистъра от РЗИ или Областна Дирекция „Безопасност на храните“ /;

 • регистрация съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните- доказва се с нотариално заверено копие на Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните, BG номер и други разрешителни от РЗИ или Областна Дирекция „Безопасност на храните“ в случай, че такива се изискват;

 • Списък на основни договори

 • Референции - минимум 3 броя;
  1. Срок на изпълнение – Приложение №6;

  2. Декларация от участниците, че са запознати с всички условия на поръчката и се задължават да ги спазват Приложение №7;

4. При сключване на договор за изпълнение, трябва да се представи гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойноста на сключения договор.

5. Ценовото предложение на участника следва да бъде съобразено с посочената максимално допустима стойност на поръчката. Оферти, които съдържат ценово предложение, надвишаващо максимално допустимата стойност, не се разглеждат.

Максимално допустимата стойност на поръчката е в размер на 57 000лв. (Петдесет и седем хиляди лева) с ДДС.

ІХ. Окомплектоване и подаване на офертите.


 • Офертите ще се приемат до 15:30 ч. на 20.03.2014 г. в Деловодството на „СБАЛББ Перник“ ЕООД

 • Офертата се подава в запечатан плик, на който е отбелязано: наименованието на обществената поръчка – «Доставка на готова храна за пациентите на „СБАЛББ Перник“ ЕООД», наименованието на Участника, както и неговия адрес за кореспонденция и телефон за връзка, което да позволи завеждането му в деловодството на «СБАЛББ Перник» и поставяне на входящ номер. Офертата следва да постъпи в деловодството на «СБАЛББ Перник» ЕООД до изтичане на посочения в поканата и настоящите указания срок. Офертата се представя на адрес: гр.Перник, м-т «Голо Бърдо», Деловодство или чрез куриер с обратна разписка.

 • Участника е длъжен да осигури получаването на офертата на указаното място и в определения срок. Възложителя връща незабавно на участниците офертите, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или нарушена цялост плик. Всички разходи по участие в процедурата са за сметка на участника.

 • При приемането на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часа на получаването на офертата. Тези данни се записват във входящ регистър. На приносителя се издава документ.

Х. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката.

 1. Офертите ще се отварят от 10:00 ч. на 21.03.2014 г.
 1. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от Комисия, назначена от възложителя. Пликовете се отварят по реда на тяхното постъпване и се проверява дали съдържат всички необходими документи. Разглеждат се само оферти, които изцяло отговарят на изискванията, поставени от Възложителя в документацията за участие.
 1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия. Участниците биват класирани по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя критерии.
 1. Протоколът на комисията се представя на Възложителя за утвърждаване и вземане на Решение за избор на Изпълнител.


ХІ. Сключване на договор:

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят ще сключи договор с период на изпълнение 12 месеца.

Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността на договора. Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на Възложителя в Интернешънъл Асет Банк кл. Перник, IBAN: BG04IABG7478 10 004584 00, BIC: IABGBGSF, или банкова гаранция;

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП;

3. Данни за банковата сметка на Изпълнителя;

4. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.

X. Лицe за контакт във връзка с поръчката: Йорданка Парлапанска – Гл.Счетоводител, тел. 0884 999 626.

Приложение № 1
ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КАНДИДАТА

1.Име на фирмата …………………………………………………………………………………….......………………………………………………………………………….......................................................

2.Адрес на регистрация

……………………………………………………………………………................................... 3. Адрес за кореспонденция .........................................................................................…………………………......................

Телефон ……………….. Факс ………………… Телекс ...........еmail….................................

4.Име на Управителя / Изп. директор & Съдружници

………………………………………………………………………………………….................................................................................................. ………………………...............................

5. Форма на дружеството /ЕТ, ЕООД, ООД, АД, Консорциум, др/

………………………………………………………………………………...............................

6. Описание на фирмата /напр. Конструктор, Промишлено и жилищно строителство/

………………………………………………………………………………………….................................……………………………………………………………………….........................

7. Брой години като изпълнител

-в България ………………………………

-в чужбина ………………………………..

8. Данни за регистрацията и юридически сведения

……………………………………………………………………………………………...........

9. Участие във фирмата, Дялове /%/

………………………………………………………………………………………………..................................……………………………………………………………………....................

Подпис: …………………………………………

/ упълномощен представител на кандидата/

Дата: ……………………………..


Приложение № 2
О Б Р А З Е Ц Н А Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

От .....................................................................................................................................

Адрес /седалище и адрес на управление .....................................................................

......................................................................, ЕИК ..........................................................

представлявано от .........................................................................................................

ЕГН .................................................................................................................................


За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на готова храна за пациентите на «СБАЛББ Перник» ЕООД
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
1. Предлагана цена за един храноден в лева, представляваща сума включваща всички разходи по доставката с включен ДДС.
Цифром: ...................................................................
Словом:.......................................................................
2. Предлаганият от нас срок на отложено плащане е: ...................дни
3. Задължаваме се, ако офертата ни бъде приета, да изпълняваме договора за възлагане на обещствената поръчка в рамките на една календарна година от подписване на договора.
4. Приемаме изцяло предложения проект на договор.
Дата ............................... . Подпис............................

Приложение № 3- а

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 47, ал. 1 от ЗОП

Подписаният/та/ ..…......................……………………………………...............................................................

с адрес ………………………………………………………...................................................

ЕГН …………………………………………., притежаващ л.к. № ......................................

издадена от ……………………………………………….. на ……….. г.,

представляващ …………………………………………………...........................................

/ управляващ търговското дружество – посочва се фирмата /

ЕИК............................., с адрес............................................................
Д Е К Л А Р И Р А М:
1.Не съм осъден /а/ с влязла в сила присъда (освен ако не е реабилитиран) за:

-престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от НК;

-за подкуп по чл. 301-307 от НК;

-участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

-престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК;

-престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК;

- престъпление по чл.108а от НК – при възлагане на поръчки по чл.3, ал.2.

2. Не съм обявен в несъстоятелност.

3. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна пороцедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
Дата ………………..

Декларатор:…………………

/ подпис и печат /
* Декларация се подписва от:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон

4. при акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника.

В случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България
Приложение № 3-б
ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 47, ал. 2 от ЗОП

Подписаният/та/ ..…......................……………………………………...............................................................

с адрес ………………………………………………………...................................................

ЕГН …………………………………………., притежаващ л.к. № ......................................

издадена от ……………………………………………….. на ……….. г.,

представляващ …………………………………………………...........................................

/ управляващ търговското дружество – посочва се фирмата /

ЕИК............................., с адрес............................................................
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм в открито производство по несъстоятелност, или съм сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от ТЗ;

2. Не съм лишен /а/ от правото да осъществявам определена професия или дейност.

3. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договори за ОП, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл.3, ал.2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

4. Фирмата, която представлявам, няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчния осигурително -процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

5. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години;

6. Фирмата, която представлявам, не е осъдена с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от НК, във връзка с провеждане на процедури за възлагане на ОП;


Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата ………………..

Декларатор:…………………

/ подпис и печат /


Приложение № 3-в

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Подписаният/та/ ..…......................……………………………………...............................................................

с адрес ………………………………………………………...................................................

ЕГН …………………………………………., притежаващ л.к. № ......................................

издадена от ……………………………………………….. на ……….. г.,

представляващ …………………………………………………...........................................

/ управляващ търговското дружество – посочва се фирмата /

ЕИК............................., с адрес............................................................
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм свързано лице, по смисъла на § 1 от ЗДСл, с възложителя или служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Нямам сключени договори с лица по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
Дата ………………..

Декларатор:…………………

/ подпис и печат /

УТОЧНЕНИЯ
Съгласно чл.47, ал.5 от ЗОП всички членове на управителните и контролни органи на участника, в това число и лицата, които временно изпълняват тези длъжности следва да представят декларация, че не са свързани лица с възложителя или лица, заемащи ръководни длъжности в организацията на възложителя.
Свързани лица” съгласно § 1 от ДР на Закона за държавния служител са:

1. съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително;

2. лицата, едното от които участва в управлението на дружество, в което другото лице притежава акции или дялове;

3. съдружниците;

4. дружество и лице, което участва в управлението на дружеството или притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;

5. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
Ръководните длъжности в администрацията са посочен в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел "А”.
Приложение № 4
......................................................................................................................................... ..........

/наименование на юридическото лице/


А. СПИСЪК НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА:

1......................................................................................................... -дялово участие

.........................................................................................................................................

/наименование, седалище, телефон/

2......................................................................................................... -дялово участие

.........................................................................................................................................

/наименование, седалище, телефон/

3......................................................................................................... -дялово участие

.........................................................................................................................................

/наименование, седалище, телефон/

Подизпълнителят/те е/са запознат/и и съгласен/ни да участва/т в изпълнението на поръчката като подизпълнител/и. Делът на участието на подизпълнителя/ите при изпълнението на поръчката ще бъде ........... % от общата стойност на договора и същият/те ще осъществяват следните видове работи:

............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................

.........................................................................................................

Б. НЯМА ДА ПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.


ЗАБЕЛЕЖКА: Попълва се при наличие на подизпълнители. При липса на такива се подчертава Б.

Дата ………………..

гр. /с./ ……… / подпис и печат /

Приложение № 5Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ ........................................................................с лична карта № .............................., издадена на ................................... от ........................, в качеството ми на ................................................................................ (посочете длъжността) на

..............................................................................................(посочете фирмата на подизпълнителя), регистриран по фирмено дело № .................................. по описа за ..........................г. на ..............................................................окръжен съд, със седалище и адрес на управление ....................................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният (ото) от мен ..........................................................................................(посочете фирмата, която представлявате)

е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника............................................. .............................................................................................................. при изпълнение на

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

обществената поръчка с предмет:


Доставка на готова храна за пациентите на „СБАЛББ Перник”,

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.


................................г. Декларатор: ­........................

(дата на подписване)

Приложение № 6

.......................................................................................................................................................

/наименование на юридическото лице/
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

А. Срок на изпълнение на поръчката


....................................................12 м. От датата на подписване на договора.................... .................................................................................................................................................
Б. Срок на валидност на офертата /не по-кратък от 90 д./:...................календарни дни.
Дата ………………..

гр. /с./ ……………………………. ……………………………

/ подпис и печат /

Приложение № 7


ДЕКЛАРАЦИЯ

от ........................................................................................................................, ЕГН .........................

с адрес гр/с. ................................................., общ. .................................., обл. ...................................

ул. ............................................. № ........ , л.к. № ......................................, издадена на ....................

от МВР .................................., предсатвляващ кандидата .......................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:
1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка, а именно „Доставка на готова храна за пациентите на «СБАЛББ Перник» ЕООД

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и по никакъв предлог данните за поръчката.

Дата: .............................. Декларатор: ...................................

Приложение № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ


от ......................................................................................................, ЕГН ................................

с адрес гр/с. ......................................, общ. .................................., обл. ...................................

ул. ............................................. № ........ , л.к. № ..........................., издадена на ....................

от МВР .................................., предсатвляващ кандидата .......................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ ПРИТЕЖАВАМ СЛЕДНОТО :

ОБОРУДВАНЕ

Оборудване, предвидено и налично за изпълнението на договора


ОПИСАНИЕ

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
Вид/ Марка/ Модел


Бр.

Години

Собствено или наето,

% собственост
Дата: .............................. Декларатор: ...................................

ПРИЛОЖЕНИЕ ОБРАЗЕЦ № 9
Проект

Д О Г О В О Р

Днес, …………. 2014 г., в гр. Перник между:СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ ПЕРНИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Перник, местност “Голо Бърдо” , ЕИК 113513064, представлявано от д-р Александър Петров Александров - Управител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ
И

Фирма “ ................................ ”, със седалище и адрес на управление: гр. .........., ул. “ ..... ”, №....., ф.д. № ...... /...........г.., по описа на ..... ...... съд, БУЛСТАТ ..............., представлявано от ................, ЕГН ..............., с л.к. № ........... издадена на .................. от МВР-гр. ............. в качеството му на управител на търговското дружество, от друга страна, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

се сключи настоящият договор за следното:
 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл. 1. (1) Изпълнителят приема да доставя готова храна в “Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Перник” в м-т "Голо Бърдо" - гр. Перник.

(2) Готовата храна се доставя два пъти на ден по предварителна заявка.

(3) Заявката за броя на пациентите, които ще се хранят, се подава до 12,00 часа на предишния ден от представител на Възложителя.
 1. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от двете страни. 1. Срокът на действие на договора е до 12 (дванадесет) месеца

Чл. 3. Място на изпълнение на поръчката – “Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Перник” в м-т "Голо Бърдо" - гр. Перник.


 1. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 4. (1) Единичната цена за един храноден на човек по договора за доставка с ДДС е . . . . . . лв.

(2) Плащането на заявените количества готова храна се извършва ежемесечно, в рамките на ................ работни дни след представена оригинална фактура за отчетния период и двустранно подписани приемо-предавателни протоколи подписани от двете страни, за ежедневните доставки.

(3) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:


ТБ “ .......................... ” АД

IBAN сметка № ...............................

BIC код ..........................


 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 5. (1) Изпълнителят се задължава да прехвърли на Възложителя собствеността на готовата храна с приемо-предавателен протокол.

(2) Изпълнителят носи пълна отговорност за качеството на храната и ежедневното и осигуряване независимо от метеорологични условия.

Чл. 6. Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението.

Чл. 7. Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя седмичното меню за хранене не по-късно от 17.00 часа в четвъртък на предходната седмица.

Чл. 8. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

Чл. 9. Изпълнителят има право да иска приемане на доставката чрез определено от Възложителя лице.

Чл. 10. Изпълнителят има право да получи от Възложителя цената на извършената доставка, съгласно чл. 4 от настоящия договор.

Чл. 11. При констатиране на храна, която не отговаря на изискванията, изпълнителят се задължава да достави суха храна, отговаряща по химичен състав и калорииност на готовата храна.


 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 12. Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

Чл. 13. Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя доставените количества готова храна, чрез подписване на приемо-предавателен протокол.

Чл. 14. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответната цена на изпълнената доставка, съгласно чл. 4 от настоящия договор.

Чл. 15. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката в срок и без отклонения.

Чл. 16. Възложителят има право, когато Изпълнителят се е отклонил от изискванията за доставката по чл. 1 от настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество готова храна, както и да откаже да заплати съответната цена.
 1. ПРИЕМАНЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 17. (1) Приемането на доставените количества готова храна се извършва в момента на разтоварването им на посочения в договора адрес.

(2) Предаването се удостоверява с приемо-предавателен протокол,
подписан в 2 (два) екземпляра от упълномощени от Възложителя и
Изпълнителя лица.

(3) От доставеното количество готова храна се заделят контролни


проби, които се запечатват и съхраняват 48 часа при хладилни условия
при Възложителя.

(4) При съмнение в качеството на готовия продукт, в присъствие на страните по договора се предоставят контролни проби за изследване от независима оторизирана лаборатория.

(5) Възложителят има право да проверява периодично качеството и количеството на готовата храна чрез измерване и органолептика.

Чл. 18. (1)Рекламации по качеството и количеството на доставената готова храна могат да се правят в момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните.

(2)Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените нередности в 10 /Десет/ дневен срок от констатирането им.

(4) В 5/пет/дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

Чл. 19. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.


VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 20. (1) Настоящият договор се прекратява:

а) с изтичане на срока на договора;

б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на
договора.

(2) Възложителят има право едностранно да развали договора без


предизвестие, когато Изпълнителят системно забавя изпълнението на поръчката
с повече от 2 (два) часа, или при липса на обективна невъзможност за изпълнение на
договора от Изпълнителя.

Чл. 21. При забавено, лошо или частично изпълнение на Изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на неизпълненото за всяко забавяне, лошо или частично изпълнение. Сумата се удържа от Възложителя при изплащането на задълженията по договора или от гаранцията за изпълнение.

Чл. 22. При забава в плащането, Възложителят дължи лихва в размер на 0,5% върху стойността на неплатеното за всеки просрочен ден но не повече от 5%.

Чл. 23. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от неустойките по реда на този раздел.
 1. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 24. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ……………….. / ………/ лева.

(2) Изпълнителят предоставя банкова гаранция /парична сума/ за изпълнение на договора, при подписването му.

(3) Гаранцията за изпълнение обезпечава изпълнението на задълженията на Изпълнителя за срока на действие на настоящия договор.

Чл.25. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви в 20 /двадесет/ дневен срок след извършване на доставката по чл. 1 от договора и точно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор.

Чл.26.(1) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните до неговото решаване по споразумение или чрез влязло в сила решение.

(2) Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор.

(3) Възложителят има право да удържи от стойността на гаранцията размера на начислената неустойка по чл.21 от настоящия договор поради неточно изпълнение на задълженията от Изпълнителя.

(4) Когато Изпълнителят е представил банкова гаранция, нейният срок на валидност е до крайния срок на изтичане срока на договора плюс 20 дни, Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея при условията на предходните алинеи.

VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 27 Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало като пряко вследствие от действието на непреодолима сила, като например: земетресение, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, блокади, ембарго и други обстоятелства с форс-мажорен характер. Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне на двустранен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора.

Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в тридневен срок от настъпването на форсмажорното обстоятелство писмено да уведоми насрещната страна. При неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 28 При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е била в забава, не може да се позовава на форсмажорните обстоятелства.
IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 29 Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения.

Чл. 30 Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 31 За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.


Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
................................................ .................................................

/........................................./ / ............................ /

* Настоящия договор е примерен и подлежи на корекция в съответствие с офертата на определения за изпълнител

Каталог: pdf
pdf -> Взаимодействие Подписан е втори договор за сътрудничество
pdf -> Програма за развитие на детската ясла за 3 години
pdf -> Програма "Регионално развитие"2007-2013" Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитиеr и от
pdf -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
pdf -> Книги ангелов, Б. Паисий Хилиндарски. С., 1984. Ангелов
pdf -> Седмичник ипи
pdf -> Седмичник ипи
pdf -> Седмичник ипи


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница