Сборник закони по административен процес. Последна актуализация дв, бр. 39 от 20 май 2011 г. София : Нова звезда, 2011Дата11.05.2017
Размер45.19 Kb.
#21070
2011 г.
Административен процес. Сборник закони по административен процес. Последна актуализация ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г. – София : Нова звезда, 2011


Бучкова, Памела. Административният договор. Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти. - София : Фенея, 2011. – 208 с.
342.9/Б90


Видолов, Иван. Тактика на освидетелстване в досъдебното производство. – София : Фенея, 2011. – 180 с.

343.1/В57Вълканова, Мария. Договор за застраховка "Живот" в случай на смърт в полза на трето лице. – София : Авалон Пъблишинг, 2011

Голева, Поля . Деликтно право. 2 прераб. и доп. изд. – София : Фенея, 2011. – 270 с.

347.5/Г633Големинов, Чудомир. Неоснователно обогатяване. Гражданскоправни аспекти. 3 прераб. и доп. изд. – София : Фенея, 2011. - 210 с.

347.5(497.2)/Г634Градинаров, Борислав. Юридическа етика. – София : Издателство "Фабер", 2011. - 295 с.

340.13/Г75
Граждански процесуален кодекс. Последна актуализация ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 г. – София : Нова звезда, 2011Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2010. – София : Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2011. – 712 с.

347.97/.99/Р57
Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България. Материали от Научната конференция Велико Търново, 3 юни 2011 г. /състав. Златимир Орсов – София : СОФИ – Р, 2011. - 400 с. Калайджиев, Ангел. Търговско право. Обща част. 2 прераб. и доп. изд. – София : ИК Труд и право, 2011. – 344 с.

347.7/К16Зиновиева, Дарина. Маловажен случай в административното наказване. – София: Фенея, 2011. – 396 с.

342.9/Зин65Изпълнителното производство. Производството по новия ГПК. (въвед. и състав.: Мариана Обретенова и Диана Митева. 3 прераб. и доп. изд. – София : Сиела, 2011. – 456 с.

347(497.2)И45Кодекс на труда. Последна актуализация ДВ бр. 82 от 21.10.2011 г. – София : Нова звезда, 2011

Кодекс за социално осигуряване. Последна актуализация ДВ бр. 100 от 21.12.2011 г., в сила от 01.01.2011 г. - София : Нова звезда, 2011
Лазаров, Кино. Административно право. 2 прераб. и доп. изд. – София : Фенея, 2011. – 248 с.

342.9/Л143Латинско-български речник на юридически термини и сентенции. (състав. Георги Хр. Георгиев – София : Фенея, 2011. – 176 с.

34(03)/Л27Лозев, Емил. Авторски и изпълнителски права в музиката. – София : Фенея, 2011. – 396 с.

347.78/Л79Маринов, Кремен. Вещни правоотношения с международен елемент. – София : ИК "Унискорп", 2011. – 488 с.

347.2/М31Мермерска, Людмила и др. Данъчно облагане и счетоводно приключване 2011. – София : ИК Труд и право, 2011. – 604 с.

347.73/М498Милев, Стефан. Бързото производство по НПК. – София : Сиела, 2011. - 100 с.

343.1(497.2)/М57Митрева, Христина и др. Социално осигуряване 2011 година. – София : ИК Труд и право, 2011. – 975 с.

349.3 / С546Найденов, Георги. Спортно право. – Пловдив : ЕВРОПРЕС, 2011. – 288 с.

341.16/Н17Наказателен процес. Сборник нормативни актове. (състав. проф. д-р Маргарита Чинова – София : Сиела, 2011. – 416 с.

343.1(497.2)/Н18Нова Съдебна практика по Наказателен кодекс 2004 - 2007. Т. 5. – София : АСКОНИ-ИЗДАТ Паралакс, 2010. – 268 с.

343(497.2)/С96Правна клиника. Практическо ръководство. – София : АВА/СЕЕLI и Институт "Отворено общество", 2006. – 322 с.

340/П84


Попова, Жасмин. Право на Европейския съюз. 2 прераб. и доп. изд. – София : Сиела, 2011. – 660 с.

341.17/П761Разваляне на двустранните договори поради неизпълнение. Съдебна и арбитражна практика. Коментарни бележки. – София : Нова звезда, 2011. – 428 с.

347.44/Р20Саракинов, Георги. Многоезичен справочник на основните термини, свързани със закрилата на интелектуалната собственост. Авторско право; Патенти за изобретения; Търговски марки. – София : ИК Труд и право, 2011. – 120 с.

С347.77/78(03)С20Семов, Атанас. Система на източниците на правото на Европейския съюз. – София : УИ "Св. Кл. Охридски", 2009. – 343 с.

341.17 341.17/С32Стоянов, Иван Г. Механизъм за управление на публичните финанси . – София : Фенея, 2011. – 316 с.

347.73 347.73/С833

( Сто) 100 години от рождението на проф. Михаил Арнаудов. Сборник статии. – София : УИ "Св. Кл. Охридски", 2011. – 590 с.

340/С77


Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс (в сила от 29 април 2006 г.) и Наказателен кодекс 2009 г. Т. 1. – София : АСКОНИ-ИЗДАТ Паралакс, 2011. – 412 с.

343(497.2)/С96Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс (в сила от 29 април 2006 г.) и Наказателен кодекс 2009 г. Т. 2. – София : АСКОНИ-ИЗДАТ Паралакс, 2011. – 460 с.

343(497.2)/С96Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс (в сила от 29 април 2006 г.) и Наказателен кодекс 2009 г. Т. 3. – София : АСКОНИ-ИЗДАТ Паралакс, 2011. – 454 с.

343(497.2)/С96Таджер, Витали и др. Капиталови търговски дружества. Осн. прераб. и доп. изд. – София : ИК Труд и право, 2011. – 336 с.

347.72/Т18Търговски закон. Закон за търговския регистър. Последна актуализация ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г. – София : Нова звезда, 2011

Чешмеджиева, Маргарита. Административно право в схеми и определения. Обща част. – София : Фенея, 2011. - 96 с.

342.9 / Ч 789


2012 г.

Алтъпармаков, Андрей. Служебен защитник. DVD диск. – София : Висш адв. съвет, 2012.

Бакалова, Валентина и Игор Янкулов. Актуални въпроси на устройството на територията и кадастъра. – София : ИК Труд и право, 2011

351.82/Б16Бейли, Франсис Лий. Съдебният адвокат. С финансовата помощ на Фондация "Америка за България". – София : Сиби, 2012. – 334 с.

342.9/Б32

Висш адвокатски съвет. Юбилеен алманах. – София: Сиби, 2012

Георгиев, Людмил. Казуси по криминалистика и по съдебни експертизи. - София: Фенея, 2012. – 236 с.

343.98/Г37Георгиева, Анета, Цветана Янкова и др. Новото данъчно законодателство 2012 г. – София : ИК Труд и право, 2012

347.73/Г371Голева, Поля . Търговски сделки. 4 прераб. и допълн. изд. – София : Фенея, 2012. 384 с.

347.7(497.2)/Г633

"Да бъдем равни с другите европейски народи". Четвърта национална правно-историческа научна сесия. София, 22 октомври 2010 г. - София : СЮБ, Фенея, 2012

Карагьозова, Мария. Наказанията доживотен затвор и доживотен затвор без замяна в българското наказателно и наказателно-изпълнително право. – София : Фенея, 2012. – 136 с.

343.8/К30Кодекс на труда 2011 г. – София : ИК Труд и право, 2012

349.2/К80Костов, Атанас. Интелектуалната собственост в интернет. – София : Фенея, 2012. -168 с.

347.77/78/К86Матеева, Екатерина. Германското наследствено право. Като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България. – София : Фенея, 2012

347.6(430)/М39Минев, Петко. Освобождаване от наказателна отговорност. По чл. 78А от Наказателния кодекс. Практически аспекти. – София : Фенея, 2012. – 152 с.

343.2(497.2)/М64
Минев, Петко. Оспорване на наказателните постановления. Електронен фиш. – София : Фенея, 2012. – 208 с.

343.1(497.2)/М64Наумова, Стефка. Социология на правото. Исторически традиции и перспективи на развитие. – София : БАН, Институт за държавата и правото, 2012. – 562 с.

34 / Н322Николов, Николай. Конфликтът на интереси. – София : Фенея, 2012 . – 284 с.

342.9(497.2)/Н74Пенчев, Георги. Екологично право. Специална част. Учебно ръководство. – София : Фенея, 2012. – 330 с.

349.6/П36
Ранчев, Иван. Сексуални престъпления срещу деца. – София : Фенея, 2012. – 200 с.

343.3/.7/Р36Славов, Нейко. Предварителният договор по българското право. – София : Фенея, 2012. – 416 с.

347.4(497.2)/С43Сталев, Живко, Анелия Мингова и др. Българско гражданско процесуално право. (9 прераб. и доп. изд. Първо по действащия ГПК. – София : Сиела, 2012. – 1320 с.

347.91/95/С633


Стоянов, Венцислав, Стойка Куртева и Юлия Стойкова. Правен режим на земеделските гори и горските територии. – София : ИК Труд и право, 2011, 384 с.

347.2/С83Стоянов, Иван Г. Данъчно право и данъчен процес. – София : Фенея, 2012. – 300 с.

347.73/С833Славов, Нейко. Предварителният договор по българското право. – София : Фенея, 2012. – 416 с.

347.4(497.2)/С43Чешмеджиева, Маргарита. Административен процес в схеми и определения, тестове и казуси. – София : Фенея, 2012. – 152 с.

342.9 / Ч 789

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница