Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г


Ръководител: Халдун Сагбилстраница4/5
Дата25.07.2016
Размер422.6 Kb.
1   2   3   4   5

Ръководител: Халдун СагбилСчетоводна политика и пояснителни бележки към годишния финансов отчет
1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Обща информация за дружеството
“Шишеджам България” ЕООД е създадено през 1997 г.

1.2. Правен статут
Дружеството е вписано на 17.11.1997 год. в Търговския регистър на Варненския Окръжен съд под No 21 том/стр. 144/95 по фирмено дело No 4017 /1997 год. , ЕФН 0397040172 .

"Шишеджам България” ЕООД е еднолично ограничено отговорно дружество,100% собственост на “Сода Санайи” А.Ш., част от Шишеджам Груп, Турция.

  1. Дружеството се управлява от управител в лицето на Ахмет Халдун Сагбил

Дружеството упражнява дейността си на територията на Република България, със седалище и място на управление гр. Варна, ул.”Ген.Столетов” № 5.1.3. Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството е свързан предимно с покупко-продажба на калцинирана сода, производство на “Солвей Соди” АД, гр.Девня.


Калцинираната сода е суровина за производство на изделия от стъкло, перилни препарати и продукти с химически произход.
1.4. Настоящият финансов отчет е официално одобрен за публикуване с решение от 09.02.2007 г.на управителя на „Шишеджам България” ЕООД

2 БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ2.1. Основни положения
При оповестяване на възприетата от ръководството на “Шишеджам България” ЕООД счетоводна политика за определен отчетен период се оценява нуждата на потенциалните потребители от информацията във финансовия отчет.
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съотвествие с изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети, приети от Борда за Международни счетоводни стандарти.
Годишния финансов отчет е изготвен на база историческа цена.
2.2. Сравнителни данни
Данните от текущия и предходния отчетни периоди са сравними и в съответствие.
2.3. Счетоводни принципи
Настоящите финансови отчети са изготвени при спазване на принципите, залегнали в Закона за счетоводството, като не е давано предимство на един счетоводен принцип пред друг, а в случай, че това е направено, този факт е оповестен заедно с основанието за предимство.
2.4. Отчетна валута
Съгласно изискванията на българското законодателство настоящите финансови отчети са изготвени и представени в български лева, закръглени до хиляда. От 1 януари 1999 г. левът е с фиксиран курс към еврото в съотношение 1 EUR = 1.95583 BGN.
2.5. Операциии с чуждестранна валута
Операциите с чуждестранна валута се отчитат в лева по обменния курс, приложим в деня на извършване на сделката. Паричните позиции в чуждестранна валута се отчитат в лева по заключителния курс на БНБ на датата, към която е изготвен баланса. Курсовите разлики, произтичащи от тези операции се отчитат в Отчета за приходите и разходите. Съгласно възприетата от дружеството счетоводна политика, текуща оченка на валутните активи и пасиви се извършва ежемесечно
2.6. Финансови рискове

Дейността на дружеството не е изложена на значителни кредитни и лихвени рискове, предвид на това, че не ползва кредити2.7. Ликвидност.
Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

3.ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС3.1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Като имоти , машини, съоръжения и оборудване се квалифицират материални активи, които:

  1. се държат от предприятието за да се използват за производство и/или доставката на стоки или услуги, за отдаване под наем на трети лица или за административни цели;

  2. се очаква да се използват през повече от един отчетен период

Всеки отделен имот, машина, съоръжение и оборудване се признава като актив когато:    • е вероятно предприятието да получи в бъдеще икономически изгоди от използване на актива

    • цената на придобиване може да бъде оценена

    • е с цена на придобиване над 500 лв.

Първоначалното оценяване на имоти, машини, съоръжения и оборудване се извършва по цена на придобиване, която включва покупната цена (вкл. мита и невъзстановими данъци), всички преки разходи за привеждане на даден актив в работно състояние в съответствие с предназначението му. Всички търговски отстъпки и възстановими суми се приспадат при изчисляване на покупната цена.


Съгласно принципа на признаванекато актив на всеки отделен имот, машина, съоръжения и оборудване, предприятието не признава в балансовата стойност на активите, разходите за ежедневното им обслужване. Тези разходи се признават като разходи в момента на извършването им.
Към 31.12.2006 г. дружеството притежава транспортни средства, стопански инвентар и компютърна техника класифицирани като имоти, машини, съоръжения и оборудване.
Възприет подход при оценката на имоти, машини, съоръжения и оборудване след първоначалното им признаване е модела на цената на придобиване, тоест по цена на придобиване без всички натрупани амортизационни отчисления, както и натрупана загуба от обезценка.

Бележка №1Пояснение на ред Нетекущи активи – Транспортни средства, Стопански инвентар, Машини и оборудване от Баланса на дружеството.

Транспортни средства
(хил. лв)


Машини и оборудване
(хил.лв.)


Стопански инвентар (хил.лв.)

Общо


(хил.лв.)
Първоначална стойност

Салдо към 31 декември 2005

38

825

71

Придобити

Излезли
(3)

(4)

(7)

Последващи оценки увеличение

Последващи оценки намаление
Салдо към 31 декември 2006

38

5


21

64
Натрупана амортизация

Салдо към 31 декември 2005

21

7


24

52

Начислена през периода

9

1

1

11

Отписана през периода
(3)

(4)

(7)
Салдо към 31 декември 2006

30

5


21

56
Балансова стойност към 31 декември 2005

17

1

1

19
Балансова стойност към 31 декември 2006

8


-0

8

Амортизацията се начислява от следващия месец, следващ месеца на въвеждането им в експлоатация и се отразява в Отчета за доходите

Преразгледан е оставащият полезен живот на активите. Установено е, че не е необходима промяна на същия.

За дълготрайните активи се прилага линеен метод на амортизация при следните амортизационни норми.

- леки автомобили – 25%

- стопански инвентар – 15% - 33%- компютърна техника – 50%

При извършена инвентаризация на притежаваните транспортни средства, стопански инвентар и компютърна техника класифицирани като имоти, машини, съоръжения и оборудване за част от активите е установено, че са негодни да се използват по предназначение и са предложени за бракуване. Комисия разгледа предложението за брак, оцени състоянието на активите и излезе със становище за

бракуване на същите:


Активи

Отчетна стойност

Натрупано изхабяване

Балансова стойност

Компютърна техника

3

(3)

0

Стопански инвентар

4

(4)

0

Общо

7

(7)

0

Балансовата стойност на имоти, машини и съоръжеия се отписва при продажба , когато не се очакват никакви други икономически изгоди от използването им или при освобождаването от тях. Печалбите и загубите при отписването на имоти, машини или съоръжения се включва в отчета за доходите, когато активът бъде отписан.


Към 31.12.2006 г. отчетната стойност на напълно амортизираните имоти, машини и съоръжения, които все още са в употреба е в размер на 25 хил. лв.
Дружеството няма ограничения върху правото на собственост на активите както и активи, които са заложени като обезпечения или временно извадени от употреба. Няма поети ангажименти за придобиване на имоти, машини или съоръжения през финансовата 2006 г. Дружеството е ползвало в дейността си два офиса наети по договор за оперативен лизинг. Към 31.12.2006 г. единият договор е прекратен. Плащанията по договорите са признати като разход в Отчета за доходите за периода, през който са ползвани активите.

3.2. Отсрочени данъци
Отсрочените данъци се осчетоводяват като се ползва балансовият метод на задълженията.

Текущите и отсрочени данъци се признават като приход или разход и се включват в нетната печалба или загуба за периода, освен в случаите, когато данъците произтичат от операции или събития, признати през същия или друг отчетен период директно в капитала.


Актив по отсрочени данъци се признава до степента, до която е вероятно да има бъдеща облагаема печалба, срещу която да могат да се използват намаляемите временни разлики.
Бележка № 2

Пояснение на ред Нетекущи активи - Отсрочен данъчен актив от Баланса на дружеството

Произход на временната разлика

Стойност на временната разлика

Процент

Стойност на отросчените данъци


В началото на годината


1.От обезценка на вземания

23

15

4

2. От разлика в балансовите стойности на дълготрайните активи

7

15

1

3. От неползвани отпуски и осигуровки върху тях


Общо

30
5

Възникнали през годината


1.От обезценка на вземания


2. От разлика в балансовите стойности на дълготрайните активи

3

10
3. От неползвани отпуски и осигуровки върху тях

5

10

1

Общо

8
1

Признати през годината/ Корекции на временни разлики


1.От обезценка на вземания
5

2

2. От разлика в балансовите стойности на дълготрайните активи


3. От неползвани отпуски и осигуровки върху тях


Общо2

В края на годината


1.От обезценка на вземания

23

10

2

2. От разлика в балансовите стойности на дълготрайните активи

10

10

1

3. От неползвани отпуски и осигуровки върху тях

5

10

1

Общо

38
4

Активите по отсрочени данъци са оценени по данъчната ставка съгласно данъчното законодателство действащо за периода, в който се очаква активът да се реализира.


През текущия период не са възникнали и съответно не са признавани в годишния финансов отчет пасиви по отсрочени данъци.
3.3. Парични средства
Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. Паричните средства включват парични средства по разплащателни банкови сметки и в депозитни банкови сметки за срок от един и три месеца.

Бележка №3Пояснение на ред Текущи активи - Пари и парични еквиваленти от Баланса на дружеството

31 декември

2006

(хил.лв.)


31 декември

2005 (хил.лв.)

Парични средства по разплащателни сметки

1080
1 268

Парични средства в депозитни б.сметки

3338
1 232

Общо

4418
2500


3.4. Вземания
Възприетата в предприятието счетоводна политика относно: признаването, отчитането и оценката (първоначална и последваща) на финансовите активи може да се синтезира по следния начин:
Дружеството признава финансовия актив в своя счетоводен баланс единствено когато стане страна в договорните условия на инструмента.
Наличните към датата на годишния финансов отчет финансови активи са класифицирани като вземания, възникнали първоначално в предприятието. “Редовната” покупка на финансов актив се признава чрез използване на метода ”дата на уреждане”. Финансовите инструменти се оценяват при първоначалното придобиване по цена на придобиване, която включва справедливата стойност на даденото или полученото вложение и разходите по извършване на сделката.
След първоначалното признаване финансовите инструменти, класифицирани съответно като вземания, възникнали първоначално в предприятието” се отчитат и представят по амортизирана стойнаст. Заеми и вземания, предоставени от предприятието, които нямат фиксиран падеж, се отчитат по себестойност.
Към 31.12.2006 съществува натрупана загуба от обезценка на вземания в размер на 103 хил. лв.
Дружеството не притежава финансови активи, които биха се класифицирали като активи държани за търгуване.
Вземанията са отразени по амортизирана стойност, намалена със загубите от обезценка. Към всяка дата на изготвяне на баланса се преразглежда балансовата стойност на всички вземания за да се прецени дали не съществуват признаци за обезценка.

Към 31.12.2006 г. дружеството е класифицирало като финансови активи възникнали първоначално в предприятието, търговски и други вземания с балансова /преносна/ стойност в размер на 400 хил. лв.


Загубата от обезценка се възстановява, когато последващо увеличение на възстановимата стойност на вземането може да бъде обективно отнесено към събитие, станало след признаване на обезценка.
Предприятието отписва изцяло или частично финансовите си инструменти единствено когато договорените права или задължения по тях бъдат погасени. Последното е налице при: реализиране на правата или уреждане на задълженията; отказ от правата или отменяне на задълженията; изтичане на срока за реализиране на правата или за уреждане на задълженията.

Ръководството счита, че справедливата стойност на финансовите активи е близка до тяхната балансова стойност.Бележка №4

Пояснение на ред Текущи активи - Търговски и други вземания от Баланса на дружеството

31 декември

2006

(хил.лв.)

31 декември

2005 (хил.лв.)

Вземания по продажби, бруто

503
289

в т.ч.

- вземания от клиенти обявени в несъстоятелност103
103

- предплатени разходи

2
2

- вземания от клиенти

93
56

- платени аванси

1
1

- вземания от свързани лица

293
126

- други вземания

11
1

Загуби от обезценка и несъбираемост

(103)
(103)

Общо

400
186


Загубите от обезценка и несъбираемост са както следва:31 декември

2006

(хил.лв.)


31 декември

2005 (хил.лв.)


Загуба от обезценка в началото на периода

(103)
(103)

Начислена загуба от обезценка през периода

0
0

Загуба от обезценка в края на периода

(103)
(103)3.5. Капитал и резерви - Регистриран капитал

Бележка № 5Пояснение на ред Капитал и резерви - Регистриран капитал от Баланса на дружеството

Регистрираният капитал на “Шишеджам България” ЕООД към 31 декември 2006 г. е разпределен на дялове, както следва:

Броят на платените дялове 50 броя с номинална стойност 100 лв.
Бележка № 6

Пояснение на ред Капитал и резерви – Натрупана печалба/(загуба) от Баланса на дружеството

Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил.лв.)

Година

завършваща на

31 декември

2005 (хил.лв.)

Печалба след облагане с данъци от текущата година.

3004
1727

Неразпределена печалба от минали години

1


Общо

3004
17283.7. Текущи пасиви

Бележка №7Пояснение на ред Текущи пасиви – Търговски задължения от Баланса на дружеството

31 декември

2006

(хил.лв.)


31 декември

2005 (хил.лв.)

Доставчици

32
10

Клиенти по аванси

30
44

Задължения към свързани лица

1473
712

Общо

1535
766

Бележка №8Пояснение на ред Текущи пасиви – Данъчни задължения

31 декември

2006

(хил.лв.)

31 декември

2005

(хил.лв.)


Задължения по ДДС

46
58

Задължения за корпоративен данък

231
145

Задължения по данък доходи персонал

1
1

Общо

278
204

Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези, в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2006 г.


Наличните към датата на годишния финансов отчет финансови пасиви са класифицирани като “възникнали първоначално в предприятието”. След първоначалното признаване финансовите инструменти, класифицирани съответно като “възникнали първоначално в предприятието” се отчитат и представят по амортизирана стойност.
.  1. Провизии

Провизия се признава в баланса, когато дружеството има правно или конструктивно задължение в резултат на минало събитие и има вероятност определен изходящ поток, съдържащ икономически ползи да бъде необходим за покриване на задължението.


Към 31.12.2006 г. в дружеството не са налице условия за признаване на провизия.
Дружестовото не е страна по обременяващи договори.
5. Доходи на персонала
Правителството на България носи отговорността за осигуряването на законовия минимален праг на пенсии. Разходите по ангажимента на Дружеството да превежда дължимите вноски съгласно Националното законодателство се признават в Отчета за приходите и разходите при тяхното възникване.

5.1. Платен годишен отпуск
Дружеството признава като задължение недисконтираната сума на оценените разходи по платен годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите в замяна на труда им за изминалия отчетен период.
Средната численост на персонала на дружеството е трима човека.
5.2. Други дългосрочни доходи

Дружеството има задължение за изплащане на доходи при напускане на тези свои служители, които ще се пенсионират в „Шишеджам България” ЕООД , в съответствие с изискванията на чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда.

Към датата на баланса ръководството оценява, че очаквания размер на дължимите обезщетения при напускане на тези служители, които ще се пенсионират в „Шишеджам България” ЕООД е изключително несъществен, поради което в Отчета за приходи и разходи не се признават разходи за провизии.

Бележка №9Пояснения на ред Задължения към персонала
Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил.лвГодина,

завършваща на

31 декември

2005

(хил.лв.)

Задължения към персонала

6
6

В т.ч.

- за неизплатени възнаграждения за декември 20054
3

- по неползвани към 31.12.2006 г. компенсируеми отпуски за 2006 г.

2

3

Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница