Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г


ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕстраница5/5
Дата25.07.2016
Размер422.6 Kb.
1   2   3   4   5

6. ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ
6.1. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ
Основните приходи на дружеството са от продажба на стоки - калцинирана сода и сода бикарбонат

Приходи от продажба на стоки в предприятието се признават, когато са изпълнени всички посочени условия: • предприятието е прехвърлило на купувача съществените рискове и ползи от собствеността върху стоките;

 • предприятието не запазва продължаващо участие в управлението на стоките, нито ефективен контрол над тях;

 • вероятно е предприятието да има икономическа изгода, свързана със сделката;

 • сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;

 • направените разходи (или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката) са надежно измерени (или ще бъде възможно да се измерят)

В случаите на агентски взаимоотношения като приход се признава единствено комисионното възнаграждение.

Приходи от продажба на услуги се признават когато:
- сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;

- вероятно е предприятието да има икономически ползи свързани със сделката; • разходите направени по сделката, както и разходите за завършване на сделката могат да бъдат надеждно оценени;

 • етапа на задършеност на сделката към датата на баланса може надеждно да се оцени

Бележка № 10


Пояснение на ред Приходи от продажби от Отчета за доходите:
Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил.лв.)
Година,

завършваща на

31 декември

2005

(хил.лв.)

Приходи от продажба на стоки

15268
7543

в т.ч. от:


- продажба на калцинирана сода

15 245
7430

- продажба на сода бикарбонат

20
108

- продажба на други стоки5

- посредничество при организиране на транспорт

3Други приходи

19
1

в т.ч. от:


- продажба на дълг. активи1

- премии съгл.договор за квоти

19Общо

15288
7544Приходи от продажби по клиенти
Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил.лв
Година,

завършваща на

31 декември

2005

(хил.лв.)

Приходи от реализация между свързани лица

11685
2117

Приходи от реализация на трети лица

3603
5427

Общо15288
7544


6.2. Себестойност на продажбите
Бележка № 11

Пояснение на ред Разходи по продажбите от Отчета за доходите
В себестойността на продажбите е включена покупната стойност на продадените материални запаси в частност калцинирана сода. Дружеството формира покупната стойност като сбор от цена на придобиване, транспортни разходи и такси. Съгласно възприетата счетоводната политика, при отписване на материални запаси предприятието прилага метода на средно претеглената стойност.

Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил.лв
Година,

завършваща на

31 декември

2005

(хил.лв.)

Калцинирана сода

11 476
5099

В т.ч.

- тежка калцинирана сода8 376
1592

- лека калцинирана сода

3 100
3507

Сода бикарбонат

18
98

Други стоки3

Общо

11494
52006.3. Разходи по продажби

Дружеството признава разходите по продажби по дадена сделка само когато могат да бъдет надеждно оценени и се начисляват в момента на тяхното възникване. Те включват транспортни разходи и дистрибуторски комисионни


Бележка № 12
Пояснение на ред Разходи по продажбите от Отчета за доходите:

Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил.лв
Година,

завършваща на

31 декември

2005

(хил.лв.)

Дистрибуторски комисионни

34
50

Транспортни разходи

2
75

Други3

Общо

36
128


6.4. Оперативни разходи:
Оперативните разходи се начисляват в момента на тяхното възникване, при спазване принципа за съпоставимост с приходите.

Бележка № 13


Пояснение на ред Оперативни разходи от Отчета за доходите
Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил.лв.)
Година,

завършваща на

31 декември

2005

(хил.лв.)

Разходи за материали

(7)
(10)

Разходи за външни услуги

(194)
(119)

Разходи за амортизации

(11)
(11)

Разходи за заплати

(52)
(51)

В.т.ч.неползвани компенсируеми отпуски

(4)
(3)

Разходи за осигуровки

(8)
(9)

Други разходи

(30)
(14)

В т.ч.неустойки съгласно договор за квоти

(17)
(3)

Лихви по ДОА(2)

Общо

(302)

(216) (199)


Разходите за материали отразени в горната таблица включват:

Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил.лв
Година,

завършваща на

31 декември

2005

(хил.лв.)

Разходи за гориво

(3)
(3)

Разходи за електроенергия

(2)
(2)

Разходи за малоценен инвентар

(1)
(3)

Разходи за канцеларски материали

(1)
(1)

Други


(1)

Общо разходи за материали(7)
(10)


Разходите за външни услуги отразени в горната таблица включват:

Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил.лв
Година,

завършваща на

31 декември

2005

(хил.лв.)

Фирмена гаранция по договор

(139)
(65)

Наеми

(14)
(13)

Телефон

(11)
(12)

Одиторски услуги

(7)
(7)

Счетоводно обслужване

(8)
(7)

Охрана

(1)
(1)

Застраховки

(2)
(3)

Почистване офиси

(2)
(4)

Такси интернет(1)(1)


Куриерски услуги

(2)
(1)

Реклама

(2)
(2)

Абонамент

(1)
(1)

Други

(4)
(2)

Общо(194)
(119)Други разходи отразени в горната таблица включват:

Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил.лв
Година,

завършваща на

31 декември

2005

(хил.лв.)

Премии от продажби

(17)
(3)

Непризнати за данъчни цели

(7)
(7)

Представителни

(2)
(2)

Командировъчни

(2)Други

(2)
(2)

Общо

(30)
(14)


6.5. Финансови приходи/(разходи):
Бележка № 14

Пояснение на ред Нетни финансови приходи.

Година,

Завършваща на

31 декември

2006

(хил.лв.)
Година,

Завършваща на

31 декември

2005

(хил.лв.)

Приходи от лихви

85
42

Банкови такси

(3)
(2)

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове(6)

Общо

82
346.6. Печалба преди данъчно облагане:
Бележка № 15

Пояснение на ред Печалба от обичайни дейности от Отчета за приходи и разходи:
За 2005 г. финансовият резултат на дружеството е брутна печалба в размер на 2 344 хил. лв. намалена с разходите по продажби в размер на 128 хил. лв., други оперативни разходи в размер на 216 хил. лв. и увеличен с нетни финансови приходи в размер на 34 хил. лв. Печалбата преди данъчно облагане е счетоводната печалба в размер на 2 034 хил. лв. Същата е преобразувана съгласно действащото данъчно законодателство с увеличения в размер на 25 хил. лв. и намаления в размер на 12 хил. лв. Върху финансовия резултат след данъчно преобразуване в размер на 2 047 хил. лв. с приложена данъчна ставка, действаща за финансовата 2005 г. в размер на 15%, в резултат на което е определен корпоративен данък от 307 хил. лв.
За 2006 г. финансовият резултат на дружеството е брутна печалба в размер на 3 794 хил. лв. намалена с разходите по продажби в размер на 36 хил. лв., други оперативни разходи в размер на 302 хил. лв. и увеличен с нетни финансови приходи в размер на 82 хил. лв. Печалбата преди данъчно облагане е счетоводната печалба в размер на 3 538 хил. лв. Същата е преобразувана съгласно действащото данъчно законодателство с увеличения в размер на 23 хил. лв и намаления в размер на 13 хил. лв. Върху финансовия резултат след данъчно преобразуване в размер на 3 548 хил. лв. с приложена данъчна ставка, действаща за финансовата 2006 г. в размер на 15%, в резултат на което е определен корпоративен данък от 532 хил. лв.

6.7. Разход за данък:

Бележка № 16Пояснение на ред Разход за данък от Отчета за приходи и разходи:

Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил.лв.)
Година

завършваща на

31 декември

2005 (хил.лв.)

Печалба след данъчно преобразуване

3 548
2 047

Данъчна ставка / % /

15
15

Данъци от печалбата

(532)
(307)

Приход от отсрочени данъци от възникващи и усвоени временни разлики през текущия период

(2)Разход за данък

534
307

Съгласно ЗКПО дружеството дължи корпоративен данък в размер на 15 % върху облагаемата печалба. Размерът на ставката за корпоративен данък не се променя през 2006 спрямо 2005 г.За отчетния период данъкът върху облагаемата печалба е в размер на 532 хил.лв.. През 2006 г. дружеството отчита направени авансови вноски за данък печалба в размер на 301 хил. лв. и задължението на дружеството за данък печалба е в размер на 231 хил.лв.

Съгласно промените в данъчното законодателство данъчната ставка за данъка от печалбата за 2007 е в размер на 10%.
7. Дивиденти
На годишното общо събрание на дружеството проведено на 16.03. 2006 г. е взето решение за разпределение на неразпределената печалба в размер на 1 728 хил. лв. под формата на дивиденти. Целият размер на начислените дивиденти, след приспадане на данък от 7 % е преведен на едноличния собственик на капитала Сода Санаии А. Ш
8. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях
8.1. Идентифициране на свързаните лица
Дружеството има взаимоотношения със следните свързани лица:


 • Сода Санайи А.Ш. - в качеството му на едноличен собственик на капитала

 • “Солвей Соди” АД – в качеството му на дружество - част от структурата на Солвей Шишеджам холдинг

 • Джамис Лимитед - в качеството му на дружество - част от структурата на Шишеджам Груп

 • “Тракия Глас България” ЕАД – в качеството му на дружество - част от структурата на Шишеджам Груп

 • “Адизо” ЕООД

 • Ахмет Халдун Сагбил – управител на дружеството

През годината са извършени следните по- съществени сделки със свързани лица:
Наименование

Сделка

Сума /хил.лв./

Адизо ЕООД

Стойност на продадена сода

702
Възнаграждение съгл. договор за търговско представителство

34

Джамис Джърси Лимитед, получател на стоката Сода Санаий А. Ш.Продажба на сода

823

Сода Санаий А.Ш.

Фирмена гаранция по договор

- други


139
2
Изплатени дивиденти нето


1607

Солвей Соди АД

Покупка на сода

11494

Тракия Глас България ЕАД

Продажба на сода

10160

Ръководен персонал


Възнаграждения на управлението

35

„Шишеджам България” ЕООД няма участия в дъщерни и асоциирани предприятия


8.2. Неуредени към датата на отчета салда по сделки със свързани лица :
8.2.1. Вземания


Наименование

Сума /хил. лв./

“Тракия Глас България” ЕАД

293

8.2.2. Задължения
Наименование

Сума /хил. лв./

Солвей Соди АД

1533

Сода Санаий А. Ш.

40

Ръководен персонал

29.Условни активи и условни задължения
Към 31.12.2006 г. в дружеството не са възниквали и съответно не са отчитани условни активи и условни задължения.

10. Събития след датата на баланса.

След датата на баланса не са настъпили събития, които следва да се класифицират като коригиращи и некоригиращи.


11. Финансови показателиФинансови показатели
Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил.лв.)

Година,

завършваща на

31 декември

2005

(хил.лв.)

Показатели за рентабилностКоефициент на рентабилност на приходите от продажби

0,20

0,23

Коефициент на рентабилност на собствения капитал

1

1

Коефициент на рентабилност на пасивите

1,65

1,77

Коефициент на капитализация на активите

0,62

0,64

Показатели за ефективностКоефицент на ефективност на разходите

1,30

1,37

Коефицент на ефективност на приходите

0,77

0,73

Показатели за ликвидностКоефициент на обща ликвидност

2,65

2,75

Коефициент на бърза ликвидност

2,65

2,75

Коефициент на незабавна ликвидност

2,43

2,56

Коефициент на абсолютна ликвидност

2,43

2,56

Показатели за финансова автономностКоефициент на финансова автономност

1,65

1,77

Коефициент на задлъжнялост

0,61

0,56

Дата: 31-01-2007 г.
Съставител: Милена Теодосиева

Ръководител: Халдун СагбилФ инансови отчети изготвени по МСФО, 31 декември 2005 и 2006

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящите финансови отчети)
Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница