Счетоводна политика на дружествастраница1/4
Дата14.01.2018
Размер0.65 Mb.
#46545
  1   2   3   4
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
КУРСОВ ПРОЕКТ
по счетоводство
на тема:
Счетоводна политика на дружества:

андезит оод” , „Арка билд оод” и „Стили роуд еоод”Изготвили: Проверил:

София, 2014
Съдържание:
I. Какво представлява счетоводната политика

1. Същност на счетоводната политика

2. Принципи на счетоводната политика

3. Видове счетоводна политика

4. Основни изисквания за съставяне на счетоводната политика

5. Сигурност и надеждност на информацията във финансовите отчети чрез счетоводната политика


II. Счетоводна политика на дружества

 1. Счетоводна политика на дружество „Андезит ООД” гр. Бургас

 2. Счетоводна политика на дружество „Арка Билд ООД” гр.София

 3. Счетоводна политика на дружество „Стили Роуд ЕООД” гр. Варна

III. Сравнителен анализ на дружествата “Андезит” ООД гр.  Бургас , Арка Билд ООД гр. София и “СТИЛИ РОУД” ЕООД – Варна
 1. Амортизации НСС4

 2. Индивидуален сметкоплан и счетоводни документи

 3. Дълготрайни материални и нематериални активи

 4. Стоково-материални запаси НСС 2

 5. Валутни операции

 6. ОК, Дългосрочни задължения и Краткосрочни задължения

 7. Краткосрочни вземания

 8. Парични средства

 9. Приходи и разходи

 10. Оповестяване на свързани лица

 11. Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет НСС 10

 12. Показатели за финансово- счетоводен анализ на дружеството

 13. Инвестиции

 14. Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика — НСС 8.

 15. Договори за строителство – НСС 11.

 16. Данъци от печалбата – НСС 12.

 17. Лизингови договори – НСС 17.

 18. Доходи на персонала – НСС 19. 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
  1. Същност на счетоводната политика

Счетоводната политика е своеобразен модел за отчитане и представяне на дейността на предприятието и на неговото състояние. Тя може да се определи като съвкупност от специфични изходни положения, принципи, концепции, правила, практики, които се прилагат от предприятието при изготвяне и съставяне на финансови отчети.

От една страна тази счетоводна политика трябва да спомага за това предприятието да реализира управленските си функции и да следва своя тактика при представяне и създаване на информация за външни потребители.

От друга страна чрез тази политика предприятието трябва да създаде информация, необходима и изисквана, за да се осъществява външен, данъчен, финансов, валутен, митнически контрол, вътрешен финансов контрол и т.н.

Законът за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти изискват прилаганата счетоводна политика да бъде оповестявана в приложение към годишния финансов отчет, за да могат външните потребители да бъдат информирани за конкретните подходи, които се прилагат при създаването на счетоводна информация в различните и аспекти.

Всяко предприятие определя своята счетоводна политика като има предвид нормативните актове по счетоводство и други нормативни актове, които имат непосредствено отношение към дейността на предприятието. Системата на счетоводната политика осново се определя от съдържанието на приложимите счетоводни стандарти. Т.е. счетоводната политика се свързва с провежданата общонационална методология на счетоводството, но конкретизирана в отделната стопанска единица.
 1. Принципи на счетоводната политика

  1. Текущо начисляване - приходите и разходите, които произтичат от сделките и събитията в предприятието трябва да се признават, т.е. да се отчитат към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на парите или на техни еквиваленти като чекове, полици, краткосрочни инвестиции; те трябва да се включват във финансовия отчет за периода, за който са възникнали; именно заради това във финансовия отчет съществуват статиите разходи и приходи за бъдещи периоди;


   2. Действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност - в противен случай при изготвянето на финансовите отчети следва да се приложи ликвидационна или друга подобна счетоводна база;
   3. Предпазливост - изисква разумно да се оценяват предполагаемите рискове и очакваните загуби, с оглед да се получи действителният финансов резултат в хода на счетоводното третиране на стопанските операции. Това означава:

 • да не се отчитат предполагаеми приходи,

 • да не се допуска компенсиране на вземания със задължения,

 • не трябва да се пропуска преоценката на краткотрайни активи в случай, че тяхната реализуема цена в края на годината е по-ниска от отчетната им цена;

 • да не се признават приходи от продажби, ако значителна част от обекта на собствеността все още не е прехвърлена върху купувача;


4. Съпоставимост между приходите и разходите - изисква разходите, извършвани във връзка с определена сделка или дейност, да се отразяват във финансов отчет за периода, през който се получават приходите/изгодата/ от тези разходи и тогава да се отразят чрез съпоставяне и във финанасовия отчет. Аналогично приходите трябва да се отразяват за периода, през който са извършени разходите за тяхното получаване и тогава да се включат във финансовия отчет. Затова са предвидени счетоводни сметки и статии във баланса - разходи/ приходи за бъдещи периоди.

   5. Предимство на съдържанието пред формата - изисква сделките и събитията да се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма.

Например: Една сделка за лизинг може да е оформена като финансов лизинг, но в действителност тя да се осъществява като оперативен лизинг;

   6. Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период – отстоява се с оглед постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди, т.е. той изключва конюнктюрните промени в счетоводната политика. При необходимост те могат да бъдат правени, но само след задълбочена обосновка в приложение към годишния финансов отчет, където се оповестяват промените в организацията на счетоводството и водената счетоводна политика и се обеснява кое ги налага;


   7. Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период;
Възможно запазване на счетоводната политика

Счетоводната политика се разработва до началото на отчетния период и по принцип не се променя до края на годината. Допуска се да се извърши промяна на счетоводната политика през отчетния период, когато това се изисква по закон или по счетоводен стандарт, или ако промяната ще доведе до по-точно представяне на събитията или сделките във финансовите отчети. Препоръчително е възможно запазване на счетоводната политика и през отделните отчетни периоди. Целта на приложението на този принцип е да се продължи използването на избраните методи за оценка на активите и пасивите за измерването на пренесената стойност (разходите) на видовете активи. Чрез това запазване ще се постигне тъждественост в прилагането на счетоводната методология. Квалифицирането на запазването като възможно означава, че са разрешени промени в използваните методи за количествено измерване на стойността, респ. за метрификация на стойността на счетоводните обекти. Промените в методите има смисъл, когато се прецени, че прилагането на алтернативни методи на съществуващите ще доведе до по-точно измерване на стойността на активите и пасивите и на стойностния резултат. Изисква се обаче задължително отразяване и оповестяване на настъпилите промени в използваните методи за оценка по установения начин в счетоводните отчети. Възможното запазване на счетоводната политика е характерно и за такава важна стойноста оценка на пренесената стойност на дъготрайните активи като амортизацията. 1. Видове счетоводна политика:

Значението на счетоводната политика се определя от същността u, което ни дава начина на счетоводното отчитане за отделните отчетни периоди. Възприемането на счетоводната политика като съвкупност от счетоводен инструментариум и конкретни действия я превръща в ръководно начало при осъществяване на текущото управление на дейността. Непрекъсната еволюция на счетоводната политика предполага нейната индивидуалност в различните предприятия, независимо че е възможно да се разработват универсални модели на база определени условности. Разработената от всяко предприятие счетоводна политика трябва да съответства на:

- Принципите, определени от Закона за счетоводство

- Изискванията, определени в Закона за счетоводството, МСС и НСС

- Вътрешни нормативни актове на предприятието, отразяващи спецификата на дейността му

Законовите изисквания определят рамката, което налага предприятието да конкретизира своя счетоводен модел. Счетоводната политика може да се актуализира чрез отделните й елементи. В практиката се прилагат различни типове счетоводна политика, основаваща се на специфичността на предприятието, нормативите, раз- витието на икономиката и др.


3.1 В зависимост от фазата на икономическия цикъл:
а/ Дефанзивна - типична за фазите на спад и криза. При разработването u трябва да се има предвид, че става дума за оцеляването на предприятието. В този случай трябва да се анализира обема на продажбите, да се осъществява режим на икономии, като се реагира на всяко изменение на пазарната конюнктура.
б/ Стабилизационна - типична за депресия и в първоначален етап на фазата подем. Основната u цел е стабилизирането на имуществото и финансовото състояние на предприятието и подготовката му за икономическа експанзия и перспектива. В този случай се пренастройва дейността на предприятието в асортиментен аспект, за да се реагира на всяко оживление на пазара.
в/ Експанзивна - типична за стадия на подем, при който настъпва икономическо оживление, гарантиращо нарастване на брутния национален продукт. Предприятието се стреми да разшири дейността си. Счетоводната политика в този период трябва да осигури ниска себестойност и висока степен на конкурентна способност на предприятието.
3.2 Според степента на обобщаване на счетоводната политика

а/ в определено предприятие - Счетоводната политика в отделното предприятие е напълно самостоятелна дейност и се определя от ръководството му
б/ в икономическите групи – В икономическите групи счетоводната политика е консолидирана, определена от предприятието майка.
3.3 В зависимост от степента на устойчивост

а/ условно постоянна- Условно постоянната счетоводна политика е неизменна от основаването до закриването на предприятието. Не се променят отделните елементи, които имат определящо значение за финансовия резултат

(напр. признаване на приходи, амортизационна политика).


б/ променлива - При променливата, която се приема в по-голяма част от българските предприятия се променят отделните u елементи през различните отчетни периоди.
Бюджетните предприятия прилагат условно постоянната счетоводна политика. Утвърждаването на счетоводната политика е съществен елемент от организацията на счетоводството. Тя се превръща в счетоводен модел на отчитане и представяне дейността на предприятието.
По важните елементи на организацията на счетоводството са:

 1. принципите на счетоводството;

 2. правилата за оценяване на активите и пасивите;

 3. методите за оценяване на потреблението на нетекущи и краткотрайни материални активи;

 4. класификацията на приходите и разходите;

 5. националния сметкоплан;

 6. формата на счетоводството;

 7. съставките на годишния финансов отчет;

 8. редът за съставянето и публикуването му;

 9. образци на първични счетоводни документи и др.


Важно: Правилно разработената счетоводна политика спестява неприятни моменти при ревизия от данъчните органи !!!


 1. Основни изисквания за съставяне на счетоводната политика

За предприятието е необходимо да създаде стабилна основа за счетоводния процес при изготвянето на счетоводната политика. Затова предприятието трябва: • Да разработи индивидуален сметкоплан;

 • Да изготви съществена и максимално полезна счетоводна информация за вземане на управленски решения;

 • Да избере принципи, бази, правила и процедури за отчитане на дейността на предприятието, както за периода на счетоводната политика, така и максимално възможните ползотворни такива за в бъдеще време.

Възприетата счетоводна политика се оповестява в проложение към годишния финансов отчет. Оповестяването на счетоводната политика е в зависимост от конкретиката на отделния счетоводен стандарт. • Счетоводната политика за оценката на стоково-материалните запаси при тяхното отписване, включително приложените методи;

 • Възприетите методи на амортизация за отделните групи активи, обосновка за промяна в методите на амортизация, ако такава е извършена;

 • Фундаментални грешки и промени в счетоводната политика, причината за промяната, сумата на корекцията за текущия и за предходния период, сумата на корекцията, отнасящата се за периоди, предхождащи периода, включен в сравнителната информация, фактът, че сравнителната информация е била преизчислена или че това е практически неизпълнимо;

 • Оповестяване при извършване на корекции при съставянето на годишния финансов отчет по повод на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет;

 • Възприетата от предприятието счетоводна политика относно дълготрайните материални активи;

 • Сумите на загубите от обезценка на активи, включени в отчета за приходите и разходите за отчетния период, и статиите, в които са включени тези суми;

 • Между свързани лица, при които е налице контрол, се оповестяват задължително взаимоотношенията независимо от наличието или липсата на сделки между свързаните лица.
 1. Сигурност и надеждност на информацията във финансовите отчети чрез счетоводната политика

Счетоводната политика се разработва от съставителя на годишните финансови отчети, но може да се възложи и на дипломиран ескперт-счетоводител или на специализирано одиторско предприятие или специализирано счетоводно предприятие. Тя се утвърждава от ръководния орган на предприятието. Пределената и одобрена счетоводна политика трябва да дава сигурност и надеждност на информацията, отразена във финансовите отчети.

Тя трябва да дава възможност за: • достоверно представяне на резултатите и финансовото състояние на предприятието;

 • да откроява икономическата същност на събитията и операциите, а не просто тяхната правна форма;

 • да е неутрална и безпристрастна;

 • да е пълна и подробна по отношение на всички съществени аспекти;

 • да е необходима и полезна за вземане на икономически решения от потребителите на информацията.

Счетоводната политика е основния подход за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал във финансовите отчети на предприятието.

Вярно и честно представяне е постигнато, когато предприятието е избрало и прилагало счетоводна политика в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и е избрало и прилагало за нерешени въпроси в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, счетоводна политика в съответствие с Международните счетоводни стандарти и е оповестило този факт.

Предприятието трябва да оповести допълнителна информация в счетоводната политика, когато спазването на изискванията на счетоводното законодателство е недостатъчно за постигане на вярно и честно представяне.

В изключителни случаи, когато допълнителната информация в счетоводната политика е недостатъчна за постигане на вярно и честно представяне, предприятието може да се отклони от изискванията на счетоводното законодателство с цел да се постигне вярно и честно представяне. Предприятието трябва да оповести в счетоводната политика отклоненията, причините за тях, както и оценката на ефекта върху активите, пасивите, печалбите/загубите и финансовото състояние в резултат на допуснатите отклонения.II. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА
1. Счетоводната политика на дружество “Андезит” ООД гр.  Бургас 
    1.1. Общи положения

1.1.1. Регистрация

“Андезит” ООД  е регистрирано по фирмено дело № 4229/1994г. на Бургаски окръжен съд със седалище гр. Бургас. Предметът му на дейност включва:

- Търговия на едро и дребно с всички видове строителни  и други материали;

- предприемаческа, маркетингова, транспортна, спедиционна и складова дейност;

- производство и реализация на бетонови и стоманобетонови изделия и разтвори;

- комплексни строителни услуги;

- търговско посредничество и представителство в страната и чужбина.
1.1.2 База за изготвяне на счетоводния отчет

Дружеството  води  своето  текущо  счетоводство  и  изготвя  финансовите  си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. От началото на 2002 година в България са в сила нов Закон за счетоводството и нови Национални счетоводни стандарти. Дружеството се е съобразило с настъпилите промени, като при необходимост е извършило съответните преизчисления или рекласификации, така както това е упоменато на съответните места по-нататък.

          Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и / или пасиви по тяхната справедлива или друга стойност, както това е посочено на съответните места.

          Годишният финансов отчет се изготвя въз основа на счетоводното предположение за действащо предприятие при прилагане на финансовата концепция за поддържане на собствения капитал.


1.1.3. Сравнителни данни

До края на 2001 година дружеството изготвяше финансов отчет по предварително зададени формати. С влезлия в сила от началото на 2002 година Закон за счетоводството, дружеството само определя формата и съдържанието на финансовите си отчети съобразно спецификата на дейността и решенията на ръководството. Във тази връзка някои от перата в баланса, в отчета за приходите и разходите и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за 2001 година, които са сравнителни данни, в настоящия отчет са реккласифицирани с цел да се получи по-добра съпоставимост с данните за 2002 година.

         

         1.1.4. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

          Приложението на новите счетоводни стандарти изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

 

  1.2 Прилагани счетоводни политики и дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс.


а) Амортизационна политика

За всички притежавани от дружеството дълготрайни активи се прилага линеен метод на амортизация:
Вид актив

Амортизационна норма

Сгради

4

Машини и оборудване

20

Автомобили

20

Транспортни средства

8

Офис оборудване

15

Съоръжения

4

Компютърна техника

30

Други ДМА

15

Програмни продукти

20

 
Първоначалната оценка на инвестиционните имоти се извършва по историческа цена. Последващото им оценяване се извършва по модела на цена на придобиване, използвайки препоръчителния подход в НСС 16 Дълготрайни материални активи съгласно НСС 40 Отчитане на инвестиционни имоти.

Степента на значителност на размера на остатъчната стойност за амортизируемите активи се определя при над 10% от отчетната стойност за всеки актив.

                

б) Дълготрайни материални и нематериални активи

            При признаването и отчитането на материалните и нематериалните активи като дълготрайни се спазват изискванията на НСС 16 - Дълготрайни материални активи и НСС 38 - Нематериални активи. Стойностният праг на същественост за предприятието, под който материалните и нематериалните активи, независимо от факта, че са дълготрайни,  се отчитат като текущ разход при придобиването им, е  500 лв.

Разграничимите съставни части на тези активи, които отговарят поотделно на критериите за дълготраен материален актив се признават и отчитат като такива.

В съотвествие с промените в счетоводното законодателство към 01.01.2003г. ръководството е извършило преглед на всички значими дълготрайни активи с цел проверка на достоверността на балансовата им стойност. За тези от тях, за които балансовата стойност се различава съществено от справедливата, се извършва преоценка до размера на справедливата им стойност, като разликите от извършената преоценка ще бъдат отразени счетоводно към 01.01.2003г.

Закупените преди 01.01.2002 г. дълготрайни активи, които са под определения праг на същественост, са отписани от състава на дълготрайните активи. Балансовата им стойност е отчетена в съответствие с допустимия алтернативен подход в НСС 8 “Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика”.

Съгласно договор № 2002002 от 27.03.2002год. между “Андезит” ООД и “Централна кооперативна банка” АД чрез клон Бургас са заложени като обезпечаване вземането на “Централна кооперативна банка” АД следните активи – машини, съоръжения и оборудване с балансова стойност 143 013,18 лв.

По договор за финансов лизинг № L – 416 от 16.07.2002 год.е получен винтов компресор “Atlas Copco” на стойност 104 хил.лв. Задължението по лизинговия договор е 50 хил.лв.

Като финансови разходи за бъдещи периоди по договора за финансов лизинг са отразени 6 хил.лв.

         в) Стоково-материални запаси
При придобиването или възникването им стоково-материалните запаси се оценяват по историческа цена, която включва покупна цена и всички разходи по доставката.

 Оценяването при изписването на стоково-материалните запаси се извършва чрез прилагането на следните методи по групи запаси:
Стоково-материален актив

Метод на изписване

Интервал на осредняване

Материали

Средно-претеглена цена

При заприхождаване на нов СМЗ

Продукция

Средно-претеглена цена

При заприхождаване на нов СМЗ

Стоки

Средно-претеглена цена

При заприхождаване на нов СМЗ

              
В края на отчетния период и на всеки месец стоково-материалните запаси се оценяват по нетна реализируема стойност.

Себестойността на продукцията се формира като натрупаните през съответния месец разходи се разпределят между отделните видове продукция на базата на продажната цена на единица продукция.


Организацията на отчитане на разходите по отделни производства е по обекти.                   

          По договор за банков кредит № 2002002/27.03.2002год. между дружеството и “Централна кооперативна банка” АД чрез клон Бургас  са дадени като залог стоково-материални запаси / готова продукция / с отчетна стойност 479 хил. лв.

 

г) Валутни позици
            Позициите в чуждестранна валута се оценяват в годишния финансов отчет по заключителния курс на Българска народна банка към датата на съставяне на отчета. При изготвяне на междинни отчети се използва  централния валутен курс за оценка на позиции в чуждестранна валута.

Приходите и разходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

            Предприятието оценява текущо позициите в чуждестранна валута ежемесечно, независимо от изготвянето или не на финансов отчет.

     


д) Краткосрочни вземания
Краткосрочните вземания в лева са оценени по номинална стойност, коригирана с провизиите за трудносъбираеми и несъбираеми вземания, създадени на база действащото счетоводно законодателство до 01.01.2002 г.

Те са както следва:

Вземания – 1 182 хил лв.

Коректив – 4 хил лв.

Балансова стойност- 1 178 хил. лв.

  


е) Парични средства
Паричните средства се оценяват по тяхната номинална стойност. Паричните средства в чуждестранна валута при закупуване се оценяват по валутния курс на придобиване.

                  ж) Отсрочени данъчни активи
В счетоводния баланс като отсрочени данъчни активи са посочени  сумите на възстановимите данъци върху печалбата за бъдещи периоди по отношение на намаляеми временни разлики от начислени суми за неползвани отпуски – 2 хил.лв.

Активите по отсрочени данъци се оценяват по данъчни ставки, действащи към датата на баланса.


з) Основен капитал
Основният капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност, съгласно съдебното решение за регистрацията му.

Основният капитал на дружеството е разпределен в 75 310 броя дяла с номинална стойност 10 лева всеки един и е напълно внесен.

Към 31.12.2002 година участието в дружествения капитал е както следва:

1.”Андезит Инвест” АД - 99,35%

2. Физически лица – 0,65%
и) Дългосрочни задължения
Като дългосрочни задължения в счетоводния баланс на дружеството са представени задължения по получен банков заем на стойност – 340 хил. лв. и задължения по договор за финансов лизинг на стойност – 50 хил. лв.
к) Краткосрочни задължения
Краткосрочните задължения в лева са оценени по номинална стойност.

 

1.3.Признаване на приходите и разходите


Приходите и разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането им се извършва при спазване изискването за причинна и стойностна връзка между тях.

Не се отчитат като приходи получаваните суми от трети лица, които не водят до увеличение на собствения капитал, а именно префактуриране на ел. енергия,  вода, телефонни разходи, но не и материални активи. Същите се отчитат като разчет.


1.4.Сделки със свързани лица
“Андезит” ООД и “Андезит Инвест” АД са свързани лица, тъй като  “Андезит Инвест” АД притежава 74 820 броя дяла от капитала на Андезит” ООД .

              “Андезит” ООД е предоставило заем на “Андезит Инвест” АД на стойност 181 хил.лв.

            

1.5.Събития след датата на годишния финансов отчет
     Няма събития между датата на годишния финансов отчет и датата на одобряване за публикуване , които следва да бъдат оповестени.

     Годишният финансов отчет е одобрен за публикуване на 05.03.2003г.  от управителя на дружеството.

    

1.6.Показатели за финансово-счетоводен анализ на дружеството:
Коефициент на рентабилност на приходи от продажби   0,09

Коефициент за ефективност на разходите                         1,15

Коефициент за обща ликвидност                                        1,67

Коефициент за финансова автономност                             1,29

Обръщаемост на материалните запаси-

времетраене на един оборот в дни                             55,67

                                                                                                                           


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница