Счетоводна политика на предприятието учредяване и регистрацияДата25.07.2016
Размер164.13 Kb.
#6230
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


 1. Учредяване и регистрация

Акционерно дружество "Ямболен" АД със седалище гр.Ямбол и адрес на управление гр.Ямбол, ул."Ямболен" № 35 пощ.код. 8600, тел 66-13-66, факс 66-13-52.Дружеството няма клонове.

“Ямболен” АД гр. Ямбол е регистрирано в търговския регистър със съдебно решение № 1002/18.10.1991 г. по ФД № 1122/91 г. по опис на ЯОС с основен капитал 1222299 лв.,разпределен в 1222299 поименни акции с право на глас , в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 1 лв. всяка – деноминиран.

Акциите на " Ямболен " АД са безналични , непривилегировани, с право на един глас в Общото събрание на акционерите с право на дивидент и ликвидационен дял , съразмерен с номиналната стойност на акциите.Прехвърлянето на акциите се извършва свободно при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.

Дружеството се управлява от Съвета на директорите.Членове на СД са три юридически лица, чрез техни представители .

В "Ямболен" АД няма акционери - физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в общото събрание на акционерите.

Предметът на дейност на дружеството е производство на полиестерни влакна, полиестерна коприна,неорганични соли, машиностроене,вътрешно и външна търговска дейност.

Дружеството не е ограничено със срок.

2.Описание на значителните счетоводни политики

2.1. База за изготвяне на финансовите отчети

Дружеството води своето счетоводство и изготвя своите финансови отчети в съответствие с изискванията на българското търговско, счетоводно и данъчно законодателство.От 2003 г. "Ямболен" АД прилага изискванията на МСС и МСФО.

Изготвянето на финансовия отчет на дружеството включва:

 • Отчет за финансовото състояние

 • Отчет за доходите.Отчет за всеобхватния доход.

 • Отчет за собствения капитал

 • Отчет за паричните потоци

 • Пояснителни бележки

Финансовите отчети се изготвят на базата на следните предположения:

 • действащо предприятие - предприятието е действащо и ще продължи своята дейност в обозримо бъдеще

 • на начисляването - изготвя финансовите си отчети, с изключение на отчетите, свързани с паричните потоци на база на този принципКачествени характеристики:

- Последователност на представянето

Представянето и класификациите се запазват и през следващ отчетен период.

 • Същественост и обединяване

Съществените статии се представят отделно,а несъществените се обединяват със суми с подобен характер.

 • Компенсиране

Активите и пасивите не се компенсират.Приходни и разходни статии

не се компенсират.

 • Сравнителна информация

Сравнителната информация по отношение на предходния период е приведена към съответния период, с изключение на баланса / към края на отчетния период за предходната година

 • Отчетен период

Съгл. чл.94 от ЗППЦК финансовите отчети се съставят по тримесечия и годишно.

 • Своевременност

Отчетите на фирмата се предоставят на потребителите в определения законов срок.

2.2. Дълготрайни материални активи

Предприятието отчита като дълготрайни материални активи установимите нефинансови активи, придобити и притежавани от него, които имат натурално-веществена форма,използват се за производствената,търговската и административната дейност и се очаква да бъдат полезни повече от един отчетен период.

Стойностният праг , над който тези активи се отчитат като ДМА е определен на 500 лв., като преценката е , че под тази стойност обикновено са несъществени по размер и трябва да бъдат отчитани като текущ разход.Оценката при първоначално признаване, е по цена на придобиване,включваща покупната им цена и всички разходи до въвеждането им в експлоатация и са намалени с начислената амортизация.Извършените преоценки, съгласно действащото до момента законодателство няма да бъдат коригирани и ще останат в преоценъчния резерв до изписване на активите.

За оценката след първоночалното признаване се прилага препоръчителния подход на МСС 16.-цена на придобиване минус амортизации и загуби от обезценки.

При последваща оценка на земята. е приет Допустимия алтернативен подход на МСС 16 ,т.е. след първоначалното признаване за актив той трябва да се отчита по преоценена стойност, която е справедливата стойност на актива към датата на преоценката без всички последвали натрупани амортизации, както и последвалите натрупани загуби от обезценка.

Дружеството начислява амортизации на ДМА съгласно полезния живот на отделните активи, определени от ръководството на дружеството за всеки клас активи по линейния метод.Изготвят се инвентарни книги и амортизационен план,счетоводен план и данъчно амортизационен план, като амортизационната квота е равна на данъчно признатите норми.

Не се начисляват амортизации на земите

Последващите разходи за ДМА се капитализират/увеличават стойността на актива/ само в случай, че водят до увеличение на икономическата изгода от използването на съответния актив , за който са извършени. Всички останали последващи разходи под формата на ремонт се отчитат като текущи.

.С решение на ръководството за ДМА , които няма да се използват за повече от един отчетен период , не се начисляват амортизации от месеца , следващ месеца на изваждането им от употреба.

2.3. Нематериални дълготрайни активи

Предприятието отчита като нематериални дълготрайни активи не финансови ресурси, които нямат материален характер, придобити са и са контролирани от предприятието и се очаква да носят икономическа изгода за повече от един отчетен период. На този етап дружеството разполага с програмни продукти, които са набавени чрез покупка.Стойностният праг ,над който тези активи се отчитат като дълготрайни е определен на 500 лв., под тази стойност се отчитат като текущ разход за дейността.

При първоначалното придобиване на НДА се оценяват по доставна стойност, която включва покупната цена плюс всички разходи по доставката и инсталирането.Разходите за обучение на персонала за работа с програмните продукти, както и административните и други общи разходи не се включват в първоначалната оценка.

За оценка след първоначалното признаване се прилага препоръчителният подход на МСС 38, да се оценят по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и евентуално натрупани загуби от обезценки.

Последващите разходи за поддържане на първоначално установената ефективност на НДА се отчитат като текущи разходи. Разходите, които могат да бъдат надеждно измерени и са отнесени към определени НДА , когато водят до увеличение на очакваните изгоди, се капитализират/ увеличава се първоначалната им стойност/.

Размерът на начислените амортизации на НДА е съобразен с полезния живот на отделните активи. Прилага се линейният метод .2.4. Стоково материални запаси

2.4.1. Материални запаси

Материалите се използват в основното и спомагателно производство. Отчитат се по доставната им стойност , които включват покупната стойност, разходите по доставката, а за вносните и митническите такси.

Материалните запаси се водят аналитично и синтетично. Отписването им при влагането в производството става по метода на средно претеглената стойност. Изборът на този метод е наложен от мнението на ръководството, че по този начин се постига по равномерно отразяване в себестойността на продукцията евентуалните по- резки промени в цените на материалите.

2.4.2. Стокови запаси

Отчитат се по доставната им стойност , които включват покупната стойност, разходите по доставката им. Не се включват в стойността на стоката складовите разходи и тези в търговските обекти , свързани с реализацията им и административните разходи.

Стоковите запаси се отчитат само в синтетична сметка без водене на аналитични партиди. Материалната отчетност на търговските служители се отчита по продажна стойност, като разликата между продажната и доставна стойност се отразява чрез с/ка 308 – Надценки . При продажба на стоки в края на всеки месец се изчислява в процент надценката за изписване по търговски обекти по формулата:

Началното кредитно салдо+кредитния оборотна с/ка 308 Надценки х 100

Началното дебитно салдо+дебитния оборот

на сметка Стоки

За всеки търговски обект се отчита отделно продажбата на стоковите запаси.2.4.3. Продукция

Себестойността на продукцията се определя от преките разходи за производство – материали,амортизации, трудово възнаграждение на основните работници и свързаните с тях социални и здравни осигуровки. Цеховите разходи, като ел.енергия, вода, пара, поддръжка, се разпределят и включват в себестойността на база произведени количества продукция за съответния период.Разходите от спомагателна дейност се разпределят конкретно за извършени услуги от спомагателните звена.

Административните, финансовите и извънредните разходи не се включват в себестойността, а се отчитат като текущи в Отчета за доходите..

Бракуването на негодни, морално остарели материални запаси се извършва по предложение на инвентаризационните комисии, материалноотговорните лица , или ръководителите на съответните звена , с предложение за начина на ликвидиране, наличието на вина и пр.Актът за брак се утвърждава от ръководителя на дружеството, или упълномощено от него лице.

2.5. Активи

Паричните средства са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства във валута – по заключителния курс на БНБ. Няма определен касов остатък, не е определена норма за касови плащания. Закупената валута се отчита по валутен курс на придообиване,

а продадената по курса на продажбата.Всички валутни сделки се отчитат по курс на БНБ. Курсовата разлика се начислява и отчита с основната счетоводна статия на разчитането по сделката. На наличните средства във валута в края на всеки месец се прави преоценка по курса на БНБ към последния ден от този период.

Вземанията в левове са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в чужда валута по курса на БНБ за деня в момента на възникването им в последствие ежемесечно се преоценяват по курса на БНБ към последната дата на месеца, а в края на годината по заключителния курс на БНБ.Преглед на вземанията за обезценка се извършва от ръководството на дружеството в края на всяка година и ако има индикации за обезценка, загубите се начисляват като текущ разход в Отчета за доходите. Задължително в края на годината се прави инвентаризация на вземанията чрез насрещни проверки, като се изпращат писма за потвърждение на остатъците.

Курсовите разлики от валутните разчети и преоценки се отчитат като текущ финансов разход.

2.6 Пасиви

Текущите задължения се начисляват при тяхното възникване.

Задълженията към персонала за полагащото им се трудово възнаграждение се начисляват към последната дата на месеца.В края на годината неизползваните натрупани годишни компенсируеми отпуски се отчитат като задължение към персонала и текущ разход за дружеството, включен в Отчета за доходите.

2.7. Приходи

Основните приходи на предприятието са от продажба на продукция, стоки,услуги ,ДМА, материали и други. Приходът се признава в момента на начисляване/издаване на фактурата/ и се оценя по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение под формата на парични средства.

Приходите по всяка сделка се признават едновременно с извършените разходи.

Предплатените авансово продажби се отчитат като авансово получени суми, отразени в баланса на предприятието като текущи задължения и се признават за приход след предаване на клиента и издаване на фактура.

Финансовите приходи се отчитат отделно.

2.8. Разходи

Всички разходи за дейността се отчитат по елементи и се отнасят по направление.Спазва се принципа за текущо начисляване.

Общо производствените и административните разходи се отчитат като текущи . Коригиране на грешки:

Допуснати грешки се коригират:

-В първичните документи - чрез анулиране на първичния документ и въвеждане на нов.

-Допуснати грешки при регистрирането на първичните данни се коригират с допълнителна или сторнировъчна операция.

-Допуснати грешки през минали отчетни периоди и открити през текущия се коригират през текущия отчетен период.

-Не се извършват корекции на счетоводни отчети за минали отчетни периоди след тяхното представяне.

Счетоводната политика е приета от Съвета на Директорите с Протокол №93 от 15.02.2006г.

Пояснения към финансовия отчет на "ЯМБОЛЕН"АД гр. Ямбол за 2013г.
I.ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Акционерно дружество "Ямболен"АД гр. Ямбол със седалище гр. Ямбол и адрес на управление гр. Ямбол, ул."Ямболен" № 35, п.к. 8600, тел. 661366, факс 661352. Дружеството няма клонове.

"Ямболен"АД е регистрирано в търговския регистър със съдебно решение № 1002/18.10.1991 г. по ф.д. № 1122/91 по описа на Ямболски окръжен съд с основен капитал 1222299 лева, разпределени в 1222299 бр. поименни акции с номинална стойност един лев всяка. Акциите на "Ямболен"АД са безналични, непривилегировани, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Членове на Съвета на директорите са три юридически лица с избрани представители -физически лица.

В "Ямболен"АД няма акционери - физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в Общото събрание на акционерите. Акционери на "Ямболен"АД са 12 юридически лица, притежаващи 1137623 бр. акции или 93.07% и 3400 бр. физически лица, притежаващи 84676 бр. акции или 6.93%.

Предметът на дейност на дружеството е производство на полиестерни влакна, полиестерна коприна, технически каучукови изделия, неорганични соли, текстил и конфекция, машиностроене, вътрешно и външнотърговска дейност.

Дружеството не е ограничено със срок.

Дружеството не е било обект на търгово предлагане за закупуване на акции по чл. 149 от ЗППЦК.

Към настоящия момент не е извършвано преобразуване на "Ямболен"АД.

Акциите на дружеството са допуснати до търговия на Свободен пазар на "Българска фондова борса - София"АД на 10.12.1997 г.

На 08.08.2002 г. е сключен договор с "БФБ София"АД да поддържа на неофициалния пазар, сегмент от "Неофициален пазар на акции" емисията акции на "Ямболен"АД в размер на 1222299 броя.

Не са известни споразумения за упражняване на глас по акциите.

Дивиденти не са плащани. Сделките между свързани лица отговарят на условията на обичайните сделки.

За 2013г. списъчния състав на дружеството е 65 бр., а средно списъчен състав е 60бр.II. ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Дружеството изготвя финансовите си отчети при спазване на изискванията на МСФО,МСС и българското законодателство. Финансовите отчети представят вярно и честно финансовото състояние, финансовия резултат и паричните потоци. Отчетите са съставени в хиляди левове със сравнителна информация за предходния период.III.АКТВИ

1.Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Тази група дълготрайни материални активи се оценява по цена на придобиване, включваща покупна цена и преки разходи като транспорт, инсталация, монтаж. За последваща оценка е възприет препоръчителния подход за всички ДМА с изключение на земята , която се оценява по допустимия алтернативен подход.

Стойностен праг на същественост - 500 лева.

През отчетния период са използвани следните амортизационни норми:

-сгради:

- масивни 4%

- всички останали - 15%

- съоръжения - 4%

-машини и оборудване - 30%

-транспортни средства в т.ч.

- автомобили - 25%

- всички останали - 10%

-компют.т-ка - 50%

-други ДМА - 15%

Движението през годината е както следва:

Отчетна Натрупана Балансова

стойност амортизация стойност

……………………………………………………………………хил.лв.…

Салдо 31.12.2012 17811 5684 12127

Постъпили през пер 0

Излезли през пер. 103 30 73

Амортиз.за периода 128 128

Салдо 31.12.2013 17708 5782 11926

През отчетния период не се начислява амортизация на не действащите ДМА с първоначална стойност 7044 х.лв, набрано изхабяване 1595х.лв, балансова стойност 5449 х.лв. с преоценъчен резерв от 669х .лв.

Няма придобити активи по договори за финансов лизинг.

Разходите за ремонт и текущо поддържане се отчитат като текущи

Предоставени са срочно и възмездно ползване ДМА и реализирания приход е в размер на 306 х.лв.

На ДМА не е извършвана преоценка , поради това ,че балансовите стойности не се различават значително от справедливите /възстановими/ стойности..

2.Нематериални активи

Такива активи в дружеството са:

Лицензия за дейността "Производство на електрическа и топлинна енергия" чрез топлоелектрическа централа с 40MW електрическа мощност и 150 MW топлинна мощност за срок от 25 години, която през 2007г. е изменена в частта и , определяща енергийния обект с нов енергиен обект "Котелна централа на природен газ", в която са монтирани два парни котли с обща инсталирана топлинна мощност 10.5 МW.

Набрани разходи до момента 50хил.лв., набрано изхабяване 50х.лв.

Нематериалните активи са придобити през предходни периоди. За последваща оценка е възприет препоръчителния подход - по цена на придобиване минус натрупана амортизация. Амортизират се по линеен метод.

Задбалансово, без стойност са заведени следните НДМА:

- търговска марка "Ямболен"

- търговска марка "Шибил"

- патент "Перална машина"

- патент "Регенерация на кобалтов ацетат"3.Дялово участие

Дяловото участие на "Ямболен"АД в асоциирани предприятия е в размер на 51 х.лв, от които 50 х.лв в БК"Ямболгаз" гр. Ямбол.4.Материални запаси

В тази група се отчитат материали, стоки, продукция и незавършено производство

.Към 31.12.2013г. балансовата стойност е 357 х.лв , а към 31.12.2012г. балансовата стойност е

382 х.лв.,както следва:2013г. 2012г.

Материали 78 х.лв. 79 х.лв.

Стоки 11 х.лв. 14 х.лв.

Продукция 268 х.лв. 291 х.лв.

Материалите се отчитат по доставна стойност.

Продукцията се оценява текущо по себестойност, която се формира на база на основните производствени разходи. Не се включват общозаводски и финансови разходи.

Стоките се отчитат по доставна стойност. Не се включват в стойността на стоката складовите разходи и тези в търговските обекти, свързани с реализацията им и административните разходи.

След направен преглед на стойността на наличните материалните запаси е констатирано, че няма съществени различия между пазарните и отчетни стойности , поради което не се налага обезценка.

При потребление материалните запаси се оценяват по средно претеглена цена.

Няма заложени материални запаси като обезпечение.5.Финансови активи

Финансовите активи на дружеството са:

- парични средства - паричните средства в национална валута се оценят при придобиването им по номинална стойност в лева. За средствата в чуждестранна валута е формирана левова равностойност, като е използван централния курс на БНБ за деня на получаването и курс продава на финансовата институция/при покупка с левове/. Отписването на средствата е по номинална стойност на лева. За чуждестранните валути се прилага обменния курс на БНБ за деня.

Дружеството няма утвърден касов лимит.

Към 31.12.2013г. наличните парични средства са в размер на 288 х.лв.-

касова наличност- 278 х.лв.; в разплащателни сметки-10 х.лв.

Източници на парични средства са:

2013г. 2012г.

-от оперативна дейност - 1215 х.лв. 1181 х.лв.

-от инвестиционна дейност- 121 х.лв. 25 х.лв.

-от финансова дейност - 180 х.лв.. 530 х.лв.

Извършени са плащания както следва:

2013г. 2012г.

-за оперативна деност - общо 1059 х.лв. 1235 х.лв

в т.ч. доставчици и клиенти 413 х.лв. 494 х.лв.

плащания свързани с трудови правоотношения- 459 х.лв. 522 х.лв.

данъчни задължения- 157 х.лв. 192 х.лв.

други 30 х.лв. 27 х.лв.


-финансова дейност

2013г. 2012г.

изплатени лихви по Договор за встъпване в дълг 180 х.лв. 481 х.лв.

изплатени лихви по инвестиционен кредит: 2 х.лв. 1 х.лв.

възстановени суми по Договор за инвестиционен кредит:

10 х.лв. 1 х.лв.

изплатени данъци. 15 х.лв.6.Вземания

Вземанията в национална валута са оценени при тяхното възникване по номинална стойност на лева и са в размер на 354 х.лв. От тях 63 х.лв.са предплатени разходи ,91 х.лв.са вземания от "Екопласт файбър"АД , 199 х.лв. са от "Континвест"ООД други 1 х.лв.. Салдата са потвърдени като такива към 31.12.2013г.Процента на потвърдените вземания е 82,20 %.IV. ПАСИВИ

 1. Търговски заеми

Задълженията са 12131х.лв. в т.ч.:

"БЕНТ ОЙЛ"ООД-гр.София в размер на 6415х.лв.За 2013г. начислени са лихви в размер на 481 х.лв. и са изплатени в размер на 180х.лв.

"CHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILAIZER Inc" в размер на 5716 х.лв. по Договор за паричен заем от 21.02.2007г..Заемът е безлихвен.

Задължението по банков заем към И.А.Банк е в размер на 19 х.лв. През периода е изплатена главница в размер на 10 х.лв. и лихва в размер на 2 х.лв.

Салдата са потвърдени към 31.12.2013г


 1. Доставчици-18 х.лв.

По-значими по стойност задължения са към НЕК-3 х.лв.;ЕВН-4 х.лв.; и др.

.Изпратени са писма за потвърждение на салдата към 31.12.2013 г. като процента на потвърждение е 73.10 % от общия размер на задълженията.

Поради изтекъл давностен срок са отписани задължения в размер на 4 х.лв.

 1. Задължения към персонала са в размер на 41 хил.лв.

в т.ч.: РЗ м. 12.2013г. 37 х.лв.

неизползвани.отпуски 4 х.лв

В резултат на прилагането на МСС 19 като текущ разход през 2013 са отчетени средства за неизползвани отпуски в размер 4 хил лв.

За периода 2014г.-2018г. за четирима от работещите в "Ямболен"АД ще настъпят условия за пенсиониране. Сумата на обезщетенията , които ще им бъдат изплатени няма да повлияе значително на счетоводния финансов резултат, поради което не са начислени провизии за пенсиониране.4,Задължения към осигурителни организации в размер на 10хил.лв. за неизплатени заплати за м.декември 2013г.

5,Задължения към бюджета- 205х.лв.

в т.ч. ДДС- 44 х.лв.. Отсрочен данък 7 хил.лв.ДОД -3 хил.лв;

ЗМДТ-152 хил.лв. /потвърждение от Община Ямбол/

 1. Други задължения в размер на 442 х.лв. в т.ч.

301 х.лв. начислени лихви по договор зо встъпване в дълг 128 х.лв. - задължения по ИД. и други

13 х.лв.. 1. Собствен капитал

Структурата на собствения капитал е следната:

2013г. 2012г.

Основен капитал 1222 х.лв. 1222 х.лв.

Резерв от преоценки 4827 х.лв. 4874 х.лв.

Законови резерви 43 х.лв. 43 х.лв.

Други резерви 9711 х.лв. 9711 х.лв.

Натрупана загуба -15257 х.лв. -15452 х.лв.


Резултат от текущия период -428 х.лв. 148 х.лв.

Собствен капитал 118 х.лв. 546 х.лв.

V. РАЗХОДИ

Разходите за обичайната дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Общият им размер за 2013г. е 1733 х.лв., а за 2012г.1747 х.лв.

По-съществени суми, отразени в годишния финансов отчет са:

2013г. 2012г.

- материали и суровини 165 х.лв. 198 х.лв.

. горива 35 х.лв. 40 х.лв.

- ел.енергия 117 х.лв. 102 х.лв.

- ЗМДТ 50 х.лв. 56 х.лв.

- транспортни разходи 13 х.лв 16 х.лв.

- вода 6 х.лв. 6 х.лв.

- М-тел и пощенски услуги 21 х.лв 17 х.лв.

- застраховки 4 х.лв. 5 х.лв.

- одит 7 х.лв 7 х.лв.

- анализ води 3 х.лв. 3 х.лв.

- нефинансови разходи за бъдещи периоди 84 х.лв. 84 х.лв.

-заплати и осигуровки 499 х.лв. 552 х.лв.

- за амортизации на активи 128 х.лв 128 х.лв..

- балансова ст/ст на :продадени активи 93 х.лв. 21 х.лв.

-намаление на запасите от продукция 23 х.лв.

- разходи за лихви 483 х.лв. 482 х.лв.

VI. ПРИХОДИ

Общия размер на приходите за 2013г. е 1305 хил.лв. а за 2012г.е 1895 х.лв.от които:

2013г. 2012г.

- продажба на изработени резервни части и

извършени дейности по договори от РМЗ 195 х.лв. 432 х.лв

- ХК “Ямболен” 89 х.лв. 115 х.лв.

- наеми на ДМА, 306 х.лв. 266 х.лв.

- производствени отпадъци 95 х.лв. 23 х.лв.

-.химични разтвори 64 х.лв. 49 х.лв.

-пречистване на води 160 х.лв. 146 х.лв.

-консумативи 97 х.лв. 10 х.лв.

-услуги от РМЗ 173 х.лв.

-други 126 х.лв. 854 х.лв.

VII. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Основния пакет от акции на "Ямболен"АД в размер на 690565бр., или 56.50% се притежава от "CHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILAIZER Inc".

Между "Ямболен"АД и "CHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILAIZER Inc". има сключен договор за паричен заем от 2007г. със салдо към 31.12.2013г.- 5716 х.лв.

Заемът е безлихвен.

VIII. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

Годишният финансов отчет на "Ямболен"АД е приет и одобрен от Съвета на

директорите с Протокол №9 от 28.02.2014г.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. Ст. Йорданова/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница