Счетоводно отчитане на разходи по иновационни проекти


Фигура 1.5. Връзка между научноизследователската дейност и развойната дейностPdf просмотр
страница10/106
Дата04.08.2022
Размер2.38 Mb.
#114886
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   106
MPRA paper 97680
Свързани:
1299007149-diplomna sk tetradka bg-19doc
Фигура 1.5. Връзка между научноизследователската дейност и развойната дейност
Източник: автора
Счетоводството като отделна наука използва свой терминологичен апарат и свои принципи за признаване и отчитане на икономическите обекти. За целите на счетоводно-информационната отчетност от значение е използването на унифицирани дефиниции и измерители при определянето, признаването и оценяването на НИРД. В международните, европейски и национални счетоводни стандарти обаче не съществува общо определение на понятието „научноизследователска и развойна дейност“. Както вече беше споменато НИРД е разнороден процес, изграден от дейности по създаване и реализиране на ново знание. За всяка една от тези дейности съществуват различни законодателни изисквания при тяхното счетоводно признаване и отчитане. Поради тази причина е необходимо да се конкретизира какво точно „разбира“ законодателят под НИРД.
18
Roussel, P. A., K. Saad, T. Erickson. (1991). Third Generation R&D: managing the link to corporate strategy, Arthur D. Little,
INC., USA
, р.14.


14
В исторически план до 2002 г. счетоводното регулиране на научноизследователската и развойна дейност в България е уредено в Национален счетоводен стандарт (НСС) 9 „Отчитане на разходите за изследователска и развойна дейност“
19
НСС 9 определя изследователската дейност като оригинално и планирано изследване, предприето с цел придобиване на нови научни или технически знания
20
Като развойна дейност в стандарта се разбира претворяването на откритията от научната дейност или на други знания в план или в проекти за производството на нови или на значително подобрени продукти, процеси, системи и услуги преди започването на търговското им производство или използване
21
По този начин НСС 9 разграничава дейностите, съпътстващи иновационния процес, на научноизследователска и на развойна.
Понастоящем, научноизследователската и развойната дейност са счетоводно дефинирани в
Международен счетоводен стандарт (МСС) 38 „Нематериални активи“
22
, в Национален счетоводен стандарт (НСС) 38 „Нематериални активи“
23
и в Закона за корпоративното подоходно облагане
(ЗКПО)
24
Според нормативните изисквания на МСС 38 научноизследователската дейност представлява оригинално и планирано изследване, предприето с цел да се получи ново научно или техническо познание и разбиране
25
Развойната дейност се разглежда като процес прилагането на изследователски открития или други познания към план или дизайн за производството на нови или съществено подобрени материали, устройства, продукти, процеси, системи или услуги преди началото на търговско производство или ползване. Следователно, основната цел на развойната дейност е производство на нови или съществено подобрени материали, устройства, продукти, процеси, системи или услуги преди началото на търговското им производство или ползване. По- систематизирани и детайлизирани определения са предложени в текстовете на НСС 38
„Нематериални активи“. Стандартът разглежда изследователската дейност като оригинална и планирана проучвателна дейност с цел достигане на нови научни или технически знания и познания. В този смисъл като изследователски дейности се класифицират (виж Таблица 1.1.):
 Дейности, които имат за цел постигане на нови знания.
 Търсене, оценяване и окончателната селекция за прилагане на изследователски открития или други знания и познания.
 Търсене на алтернативни възможности за материали, устройства, продукти, процеси, системи или услуги.
19
Национален счетоводен стандарт 9 „Отчитане на разходите за изследователска и развойна дейност, приет с ПМС No
65 от 1998 г.; обн. ДВ, бр. 36 от 1998 г.
20
Национален счетоводен стандарт (НСС) 9 „Отчитане на разходите за изследователска и развойна дейност, т. 1.1.
21
Пак там, т. 1.2.
22

Международен счетоводен стандарт 38 „Нематериални активи“, приет с регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от
2008 г., посл.изм и допъл. Регламент (ЕС) 2017/1986 на Комисията от 31.10.2017 г., т. 8.
23

Национален счетоводен стандарт 38 „Нематериални активи“, обн. ДВ. бр. 30 от 2005 г., посл.изм. и допъл. ДВ. бр. 86 от 2007 г., т.2.
24
Допълнителните разпоредби на ЗКПО, обн. ДВ. бр.105 от 2006 г., посл.изм. ДВ. бр. 24 от 2019 г., § 1, т.24.
25
Международен счетоводен стандарт 38 „Нематериални активи“, приет с регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от
2008 г., посл.изм и допъл. Регламент (ЕС) 2017/1986 на Комисията от 31.10.2017 г., т.8.


15
Формулиране, проектиране, оценяване и окончателното селекциониране на възможни алтернативи за нови или усъвършенствани материали, устройства, продукти, процеси, системи или услуги.
Развойната дейност, според изискванията на НСС 38 „Нематериални активи“, представлява практическото прилагане на изследователските открития или други знания в план или схема за производството на нови или съществено подобрени материали, устройства, продукти, процеси, системи или услуги преди започване на търговското производство или употреба в дейността на предприятието. Като развойна дейност се определят (виж Таблица 1.1.):
 проектиране, изграждане и изпитание на предпроизводствени прототипи и модели;
 проектиране на инструменти, матрици, шаблони и други подобни, които предполагат използването на нова технология;
 проектиране, изграждане и експлоатация на пилотна машина, която не е икономически реализуема за целите на търговското производство;
 проектиране, изграждане и изпитване на определена алтернатива за нови или усъвършенствани материали, устройства, продукти, процеси, системи и услуги.


Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   106
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница