Счетоводно отчитане на разходи по иновационни проекти


Таблица 1.1. Видове дейности, които попадат в обхвата на научноизследователската и наPdf просмотр
страница11/106
Дата04.08.2022
Размер2.38 Mb.
#114886
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   106
MPRA paper 97680
Свързани:
1299007149-diplomna sk tetradka bg-19doc
Таблица 1.1. Видове дейности, които попадат в обхвата на научноизследователската и на
развойната такава, според изискванията на националния и международен счетоводен
стандарт 38
Дейности
според фазата
на НИРД
НСС 38 „Нематериални активи“
МСС 38 „Нематериални активи“
Дейности, определени за научноизследо- вателски

Дейности, които имат за цел постигане на нови знания.

Търсене, оценяване и окончателната селекция за прилагане на изследователски открития или други знания и познания.

Търсене на алтернативни възможности за материали, устройства, продукти, процеси, системи или услуги.

Формулиране, проектиране, оценяване и окончателното селекциониране на възможни алтернативи за нови или усъвършенствани материали, устройства, продукти, процеси, системи или услуги.

Дейности, които имат за цел постигане на нови знания.

Търсенето, оценката и окончателният избор на приложения на научноизследователските открития или други познания.

Търсенето на алтернативи за материали, устройства, продукти, процеси, системи или услуги.

Формулата, дизайна, оценката и окончателният избор на възможни алтернативи за нови или подобрени материали, устройства, продукти, процеси, системи или услуги.
Дейности, определени за

Проектиране, изграждане и изпитание на предпроизводствени прототипи и модели.

Дизайнът, изграждането и тестването на прототипи и модели преди производството или преди използването.


16 развойни

Проектиране на инструменти, матрици, шаблони и други подобни, които предполагат използването на нова технология.

Проектиране, изграждане и експлоатация на пилотна машина, която не е икономически реализуема за целите на търговското производство.

Проектиране, изграждане и изпитване на определена алтернатива за нови или усъвършенствани материали, устройства, продукти, процеси, системи и услуги.

Дизайнът на инструменти, матрици, шаблони и матрични плочи, свързани с нови технологии.

Дизайнът, изграждането и функционирането на пилотни съоръжения, които не са в мащаб, икономически приемлив като търговско производство.

Дизайнът, изграждането и тестването на избрани алтернативи за нови или подобрени материали, устройства, продукти, процеси, системи или услуги.
Източник: НСС 38 „Нематериални активи“, т.2 и МСС 38 „Нематериални активи“, пар. 56, 59.
За целите на данъчното облагане в закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е дадена дефиниция единствено на понятието „развойна дейност“. Причината е, че като реален обект на данъчното третиране се признава активът, който е излязъл от фазата на лабораторните изследвания в търсене на ново знание и е вече на етап практическо реализиране на резултата от изследователската дейност. Следователно обект на данъчно регулиране са само активите, формирани в резултат от развойната дейност. Законът за корпоративното подоходно облагане определя развойната дейност като дейност по разработване, проектиране, изграждане и изпитване на нови стоки, материали, технологии за производство и индустриални системи и други обекти на индустриалната собственост, както и за усъвършенстване на съществуващи продукти и технологии.
Може да се направи заключение, че на настоящия етап в Р България не съществува (нито в международните, нито в националните стандарти) отделен счетоводен стандарт, който да урежда въпросите, свързани с НИРД. Наред с това, текущо прилаганата нормативна база не предлага детайлна класификация на научноизследователската и развойна дейност. Липсата на ясно разграничаване на дейностите, които попадат в обхвата на НИРД може да окаже негативно влияние в следните три аспекта:
На първо място, неправилното класифициране на научноизследователските от развойните дейности оказва влияние в посока некоректно признаване и счетоводно отчитане на разходите, формирани за всяка една от тези дейности. Некоректната счетоводна отчетност още от най-ранния етап на иновационния процес, а именно на етапа на НИРД, може да окаже негативно въздействие и върху достоверността на счетоводната информация през останалите етапи на иновацията.
На второ място, неясното разграничаване на отделните дейности, класифицирани като НИРД биха довели и до грешки, както на етапа на планиране на разходите за иновационния проект, така и при последващ контрол относно тяхната законосъобразност и рационалност.


17
На трето място, съществуването на счетоводни грешки, относно извършените разходи през отделните фази на НИРД би оказало негативно влияние и върху оперативните и стратегически решения на мениджърския персонал в организацията.
На четвърто място, определянето на разходите, които биха могли да се отчетат като научноизследователски и развойни пряко зависи от вида и предмета на извършваната от предприятието дейност, както и от продължителността на отделните фази на иновационния процес.
За целите на надеждността на информацията във финансовите отчети на предприятията, както и за вземането на обосновани икономически решение от страна на потребителите на данните от отчетите, е подходящо възприетото деление на научноизследователските и развойни фази и дейности да бъде надлежно оповестено в прилаганата от организацията счетоводна политика.


Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   106
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница