Счетоводно отчитане на разходи по иновационни проекти


Каре 1.2. НИРД в счетоводните стандарти на ВеликобританияPdf просмотр
страница13/106
Дата04.08.2022
Размер2.38 Mb.
#114886
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   106
MPRA paper 97680
Свързани:
1299007149-diplomna sk tetradka bg-19doc
Каре 1.2. НИРД в счетоводните стандарти на Великобритания
До 31.12.2014 г. (включително) въпросите относно счетоводната отчетност на разходите за научноизследователска и развойна дейност във Великобритания бяха нормативно регламентирани в счетоводен стандарт No. 13 „Accounting for research and development“
26
. Текущо счетоводният стандарт, който урежда счетоводната отчетност на научноизследователската и развойна дейност е
FRS 102 „The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland“. За целите на разработката ще бъде представен сравнителен анализ по повод дефинициите за НИРД, въведени в счетоводен стандарт No. 13 „Accounting for research and development“ и FRS 102 „The Financial
Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland“. Подобен анализ е подходящ и полезен от гледна точка на развитието на счетоводната отчетност във Великобритания на база новите технологични промени и иновационна активност на бизнес сектора.
Дефиниции и обхват за научноизследователската и развойна дейност в текстовете на
счетоводен стандарт No. 13 „Accounting for research and development“
В качеството на научноизследователски, счетоводният стандарт No. 13 „Accounting for research and development“, определя дейностите по извършване на фундаментални и приложни научни изследвания. За фундаментални научни изследвания нормативният документ приема всяка теоретична или експериментална дейност, която е насочена към създаване на ново научно или
26
По настоящем счетоводната отчетност във Великобритания е подчинена на принципите и изискванията на международните стандарти за финансови отчети (МСС). МСС са въведени в Обединеното кралство през 2005 г. според изискванията на регламент (ЕО) № 1606/2002 на европейския парламент и на съвета за прилагането на международните счетоводни стандарти, обн. L ОВ. бр. 243 от 2002 г. МСС заменя предходно приложимите от 1971 г. -
Statements of Standard Accounting Practice (SSAPs). Част от SSAPs, включително Statement of standard accounting practice
No. 13 Accounting for research and development обаче останаха приложими до отмяната им с въвеждането на FRS 100:
Application of Financial Reporting Requirements, FRS 101: Reduced Disclosure Framework, FRS 102: The Financial Reporting
Standard applicable in the UK and Republic of Ireland.


19 технологично познание, за което не съществува предварително определена цел или приложение.
Приложните научни изследвания са целенасочени проучвания, свързани със създаване на ново научно или технологично познание, което е обвързано с решаването на предварително поставена цел или задача. Развойна е дейността по използване на научното или технологично откритие с цел създаване на нов или подобрен продукт, материал, приспособление или услуга. В допълнение като развойна дейност се определя и инсталирането на нови или значителното подобряване на вече съществуващи процеси или системи, преди началото на търговското им производство, както и по време на тяхното пазарно предлагане
27
За целите на коректната счетоводна отчетност законодателят прави класификация на дейностите, които попадат в обхвата на НИРД. В текста на стандарта като научноизследователски и развойни дейности се обособяват
28
:
1.
Теоретични и експериментални дейности, които целят разработване на ново или усъвършенстване на вече съществуващо познание.
2.
Разработване на методи и начини за прилагане на откритото познание.
3.
Изграждане, проектиране и формулиране на възможни приложения за разработеното познание.
4.
Тестване на разработения продукт, процес или услуга.
5.
Търсене на алтернативи, свързани с усъвършенстване и откриване на нови начини за прилагане на създадения продукт, процес или услуга.
6.
Конструиране и тестване на пред-търговски прототипи, модели и партиди.
7.
Създаване на нови или усъвършенстване на вече съществуващи продукти, услуги, процеси или системи, чрез включване на нови или усъвършенствани технологии.
8.
Конструиране и въвеждане в експлоатация на пилотни продукти, услуги, системи или процеси.
Дейности, които счетоводният стандарт на Великобритания не включва в състава на НИРД са:
1.
Тестване и анализ на оборудването или качеството на създадения продукт, процес или услуга с цел осъществяване на последващ контрол.
2.
Осъществяване на планови периодични промени на характеристиките на съществуващи продукти, процеси или услуги.
3.
Научни и оперативни изследвания, които не са свързани с определена научноизследователска и развойна дейност.
4.
Дейности, свързани с ремонт или корекция на неизправности, възникнали по време на етапа на търговско производство и предлагане на продукт, услуга или процес.
5.
Административни и юридически дейности по кандидатстване и получаване на патенти и лицензии.
6.
Правни дейности по възникнали съдебни спорове.
27
Statement of standard accounting practice No. 13 Accounting for research and development (1989). The institute of chartered accountants, UK
, p.5.
28
Ibid, p.2-3.


20 7.
Дейности, свързани с промени в местоположението, дизайна или инструментариума на първоначалната конструкция или материална база, която се използва за реализиране и употреба на крайния продукт от научноизследователския проект.
8.
Пазарни проучвания и дейности, свързани с рекламата и разпространението на крайния продукт, процес или услуга.
На основата на предходно изведените дефиниции може да се направи заключение, че въведеният през 1989 г. и действащ на територията на Великобритания до 31.12.2014 г.
(включително) счетоводен стандарт не посочва ясни критерии за разграничаване на научноизследователската от развойната дейност. В допълнение предложените в нормативния документ дейности, определени като научноизследователски и развойни, са близки по своя характер с въведените в американските счетоводни стандарти. Това показва определена унифицираност в принципите и критериите за признаване и счетоводно отчитане на разходите за
НИРД през разглеждания период във Великобритания и САЩ.
Дефиниции и обхват на научноизследователската и развойна дейност в текстовете на


Сподели с приятели:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   106
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница